Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Comments

Transcription

Visokošolski zavod Fizioterapevtika
VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija
Študijska enota
Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, Slovenija
Tel +386 40 88 88 70, +386 40 88 88 45
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si
Informativno mesto: FIZIOTERAPEVTIKA, Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško,
Slovenija
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FIZIOTERAPIJA
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
- kdor je opravil maturo,
- kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.
Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si.
OMEJITEV VPISA
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod
sprejel sklep o omejitvi vpisa.
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA
Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2016/2017 izvajala izredni študij.
Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se
praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah.
ŠOLNINA
Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na
spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji
letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za
prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih
programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se
je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del
obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene
obveznosti drugega študijskega programa.
Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
ŠTEVILO VPISNIH MEST
FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni program
1. letnik
2. letnik
3. letnik* – po merilih za prehode
Izredni študij
90
60
45
*3. letnik se bo izvajal v primeru vpisa najmanj 20 študentov.
Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje
tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško
potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta in
potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti
(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva:

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka,

prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o izpolnjevanju
pogojev za vpis priporočeno poslana na naslov: Fizioterapevtika, Bogatajeva 15, 1215
Medvode do zaključka prijavnega roka. To prijavo natisnejo, jo podpišejo ter z zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti pošljejo na naslov
PRIJAVNI ROKI:
1. prijavni rok: od 05. 02. 2016 do 30. 06. 2016
2. prijavni rok: od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016
3. prijavni rok: od 01. 10. 2016 do 21. 10. 2016
VPISNI POSTOPEK:
Po uspešni prijavi bodo kandidati sprejeti na prijavljeni študijski program. Vpis v dodiplomski izredni
študij bo potekal na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, na lokaciji v Zdravilišču Laško, Zdraviliška
cesta 6, 3270 Laško. Fizioterapevtika bo kandidate k vpisu povabila pisno.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.
INFORMATIVNI DNEVI:
- petek, 12. 02. 2016 ob 11:00 in 16:00
- sobota, 13. 02. 2016 ob 11:00
- petek, 17. 06. 2016 ob 16:00
- petek, 16. 09. 2016 ob 16:00
Informativni dnevi bodo potekali v Zdravilišču Laško (Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško). Možni so tudi
individualni informativni dnevi po predhodnem dogovoru.