LTO Sotočje - Občina Bovec

Transcription

LTO Sotočje - Občina Bovec
LTO Bovec - poslovno poročilo 2014
1. PREDSTAVITEV ZAVODA LTO BOVEC .............................................................................. 3
2. IZPOLNJEVANJE CILJEV, POSTAVLJENIH ZA LETO 2014 .................................................... 5
3. VSEBINSKO POROČILO PO AKTIVNOSTIH ....................................................................... 6
3.1. ZAPOSLENI........................................................................................................................... 6
3.1.1. Zaposleni v zavodu LTO Bovec v letu 2014 ............................................................... 6
3.1.2. Izobraževanje in delavnice 2014 .............................................................................. 6
3.2. INFORMACIJSKA SLUŽBA ......................................................................................................... 7
3.2.1. Dejavnosti info centra: ............................................................................................. 7
3.2.2. E-poslovanje ............................................................................................................. 8
3.3. TRŽNE AKTIVNOSTI 2014 ..................................................................................................... 12
3.3.1. Borze, sejmi in delavnice ........................................................................................ 12
3.3.2. Stiki z javnostjo, študijske ture .............................................................................. 13
3.3.4. Pomembnejši poslovni, strokovni in drugi dogodki ................................................ 14
3.4. PROSPEKTI IN DRUGI PROMOCIJSKI MATERIALI IN AKTIVNOSTI ....................................................... 17
3.4.1. Poraba in zaloge prospektov .................................................................................. 17
3.4.2. Mestni avtobus v Ljubljani ...................................................................................... 18
3.4.3. Oglaševanje na jumbo plakatih .............................................................................. 19
3.4.3. Projekt Hazzard in promocijski video za malteško TV ............................................ 19
3.5. REGIONALNO POVEZOVANJE.................................................................................................. 21
3.5.1. Julijske Alpe ............................................................................................................ 21
3.5.2. Dolina Soče in Poti miru.......................................................................................... 21
3.5.3. RDO Smaragdna pot ............................................................................................... 21
3.6. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE ............................................................................................. 22
3.6.1. Pohodniške poti ...................................................................................................... 22
3.3.2. Drsališče in zimske tekaške proge .......................................................................... 22
3.3.3. Smučarski avtobus .................................................................................................. 23
3.6.4. Stergulčeva hiša...................................................................................................... 24
3.7. PROJEKTI ........................................................................................................................... 25
3.7.1. CCC (Cultural capital counts) – Kulturni kapital šteje ............................................ 25
3.7.2. COSME – Bike4Lands .............................................................................................. 26
3.8. PRIREDITVE........................................................................................................................ 27
3.8.1. Alpe Adria Giro ....................................................................................................... 27
3.8.2. Orkesterkamp ......................................................................................................... 27
3.8.3. Poletne prireditve ................................................................................................... 28
3.8.4. Adrenalin Sound ..................................................................................................... 29
3.8.5. Novoletne prireditve ............................................................................................... 30
4. REZULTATI TURIZMA NA OBMOČJU LTO BOVEC 2014 .................................................. 32
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
4.1. GOSTJE IN NOČITVE V OBČINI BOVEC ....................................................................................... 32
4.2. STRUKTURA OBISKOVALCEV PO NACIONALNOSTI ........................................................................ 32
4.3. SEZONSKA RAZPOREDITEV REALIZACIJE NOČITEV ........................................................................ 33
4.4. REALIZACIJA IN TREND PO STRUKTURI NAMESTITVENIH KAPACITET ................................................. 34
4.5. REALIZACIJA NOČITEV NA DOMAČEM IN MEDNARODNEM TRGU .................................................... 35
5. FINANČNO POROČILO ................................................................................................. 36
5.1. PRILIVI .............................................................................................................................. 36
5.2. STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH ......................................................................................... 37
6. DRUGE OCENE USPEHA POSLOVANJA .......................................................................... 39
7. PRILOGE ...................................................................................................................... 42
7.1.
7.2.
POROČILO ZA PORTAL WWW.BOVEC.SI IN DESTINACIJSKO FB STRAN ......................................... 42
FESTIVAL ADRENALIN SOUND - POVZETEK ........................................................................... 42
Pripravil: Janko Humar
Sodelovali: Tjaša Ohojak, Darjo Berra, Tatjana Wojčicki, Metka Berlingar, Sanda Piuzi
2
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
1. Predstavitev zavoda LTO Bovec
LTO Bovec je 24. 05. 2000 ustanovila občina Bovec kot javni zavod namenjen pospeševanju
razvoja turizma v skladu s takratnim Zakonom o pospeševanju turizma.
Osnovne naloge zavoda









oblikovanje turistične ponudbe na območju občin ustanoviteljic,
informiranje obiskovalcev,
zbiranje informacij o turistični realizaciji,
promocija turistične ponudbe,
sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije,
sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami,
mednarodno sodelovanje,
spodbujanje razvoja turistične dejavnosti,
lastna dejavnost, ki ni v nasprotju z osnovnim poslanstvom zavoda.
Organi zavoda

Svet zavoda: sestavlja ga 11 članov, ki jih v skladu s statutom zavoda imenujejo
ustanovitelj, zaposleni in člani zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. V
letu 2014 so svet zavoda tako sestavljali naslednji člani:
o imenovani s strani ustanovitelja občine Bovec: Adis Horvat, Mija Kravanja
(zamenjala Uroša Sovdata, ker se je kot podžupan moral umakniti zaradi
nezdružljivosti funkcij)
o imenovani s strani članov:
 hoteli: Boštjan Novosel
 penzioni, gostišča, hotelsko naselje, moteli, kmečki turizem idr.: Danica
Komac
 zasebne sobe, apartmaji, pl. koče (lastniki, upravljalci,) idr: Marko Vidič
 kampi: Peter Della Bianca
 športne in turistične agencije ter posredniki: Goran Kavs
 trgovina, gostinstvo, obrt, društva, ostale turistične storitve: Dragan Jojić
 žičnice:
o predstavnik zaposlenih: Darjo Berra
o svet zavoda v mandatu 2011-2015 vodi predsednik sveta zavoda Marko Vidič

Direktor zavoda: je izbran na osnovi javnega razpisa za mandatno obdobje 4 let.
Aprila 2014 je bil za direktorja zavoda za tekoče mandatno obdobje imenovan Janko
Humar.

Občni zbor članov: sklicuje direktor zavoda enkrat letno. V letu 2014 je občni zbor
sklicala še prejšnja direktorica, izveden je bil 31. 3. 2014.
3
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Članstvo
Članstvo v zavodu je prostovoljno. Skupno število članov LTO Bovec se je v letu 2014
povečalo za 15 in konec leta 2014 znaša 249.
Organizacijske enote
V skladu s Pravilnikom o notranji organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest v zavodu
ima LTO Bovec organizirani enoti :
 uprava
 turistično informacijski center.
Zakonske in druge pravne podlage za delo zavoda
Zavod LTO Bovec deluje na podlagi naslednjih zakonov in pravnih podlag:






Zakon o zavodih,
Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih naročilih,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda LTO Bovec,
Statut LTO Bovec in drugi interni akti
4
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
2. Izpolnjevanje ciljev, postavljenih za leto 2014
Zavod LTO Bovec je v letu 2014 sledil dolgoročnim ciljem zavoda opredeljenim v strategiji iz
leta 2005 in v programu dela za leto 2014
Kot ključni splošni cilj poslovanja si je zavod za leto 2014 postavil finančno, organizacijsko
in programsko stabilizacijo ter pripravo za leto 2015. Zavod se je namreč v letu 2014 znašel
v precej neugodni finančni situaciji. Financiranje s strani ustanovitelja se je v dveh letih
zmanjšalo za več kot 30%, LTO je bremenil velik delež v veliki meri zastaranih in neizterljivih
terjatev, ob menjavi direktorja z začetkom aprila 2014 je bila tretjina letnih sredstev zavoda
že porabljena, od tega preko 10% za obveznosti iz predhodnega leta, večji del preostalega
operativnega proračuna zavoda pa je bil vezan na izvedbo festivala Adrenalin Sound.
Programska sposobnost zavoda je bila tako zelo okrnjena, poslovanje zavoda pa je še bolj
omejil velik negativni finančni rezultat omenjenega festivala, ki je bil v prvi vrsti posledica
izjemno slabega vremena.
Naslednji problem je bil v strukturi zaposlenih – od predhodne ekipe je ostal samo en
sodelavec, kontinuiteta dela je bila tako zagotovljena v TICu, na ostalih področjih pa smo se
morali v precejšnji meri organizirati na novo. Zavod se je tako v letu 2014 večji meri kot bi si
želeli ukvarjal sam s sabo, vendar smo do konca leta poslovanje stabilizirali, uredili evidenco
turističnih ponudnikov, vzpostavili komunikacijo med vsemi deležniki in tvorno sodelovanje z
ustanoviteljem občino Bovec. Kljub omejitvam financiranja, ki še vedno ostajajo, je zavod na
leto 2015 bistveno bolje pripravljen.
Kljub temu, da smo v letu 2014 zaradi znanih dejstev pričakovali znatno slabšo realizacijo od
predhodnega leta, so dejanskimi rezultati še slabši od tistih, ki so se obetali ob
vzpodbudnemu začetku poletne sezone. Zaprtje smučišča Kanin je zahtevalo visoko ceno:
izgubili smo do 90% prejšnje zimske realizacije, še dodatno pa je dokončno, tudi čez poletno
sezono, zaprl svoja vrata hotel Kanin, največji turistični ponudnik v dolini, ki je sam prispeval
preko 15% letne realizacije bovškega turizma. Tem slabim dejstvom se je pridružilo še
izjemno deževno poletje, ki nam je v konici sezone, predvsem v kampih, pobralo še dodatnih
20% obiskovalcev in pripeljalo destinacijo do dna tekočega razvojnega ciklusa.
Na drugi strani pa nakopičenost vseh navedenih hudih negativnih dejavnikov v letu 2014
priča tudi o trdoživosti in trdni osnovi bovškega turizma: noben izmed kampov, ki so jih
vremenske razmere res močno prizadele, ni eksistenčno ogrožen, vrsta ponudnikov beleži
boljše rezultate kot v letu 2013, velikih projektov, ki bi se še lahko sesuli ni več in možno je
razumevanje, da bo nadaljnji razvoj bovškega turizma grajen na trdnejših temeljih kot
dosedanji.
5
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3. Vsebinsko poročilo po aktivnostih
3.1. Zaposleni
3.1.1. Zaposleni v zavodu LTO Bovec v letu 2014
Leto 2014 je bilo na kadrovskem področju za zavod zelo turbulentno, zavod sta zapustila
vodja TICa in tržnica, poslovna sekretarka je odšla na porodniški dopust, dvema sodelavkama
se je izteklo delovno razmerje z zaključkom projekta CCC, svet zavoda je imenoval novega
direktorja, od bivše ekipe jo ostal samo en informator v TICu. Sodelavko, ki je nadomestila
porodniško je zagotovila že bivša direktorica, zaposlili smo novo informatorko v TICu, ki se je
hitro vključila v tržne aktivnosti, poleti sta nam pomagali dve sodelavki preko programa
javnih del in študenti.
Zaposleni v zavodu konec leta 2014:
Zap.
št.
Šifra DM
Redno zaposleni po sistemizaciji
1.
B017850
2.
I016061
3.
I015059
Direktor
Poslovna sekretarka - višji področni
referent I
Turistični animator III
4.
I016039
Turistični informator II
5.
I017161
Višja svetovalka področja III
Študentje v letu 2014
Trajanje
Poslovna
enota
Mandat (od 01.04.)
Strokovne
31.3.2014 –
službe
15.5.2015
NČ
TIC
17.4.2014 –
17.4.2015
NČ – na porodniškem dopustu od
16.5 2014 do 15.5.2015…
Št. opravljenih ur: 1.570,50
Število
delavcev
1
1
1
1
1
3.1.2. Izobraževanje in delavnice 2014
Predstavniki LTO Bovec smo se udeleževali usposabljanj in delavnic na temo digitalnega
poslovanja in trendov v razvoju turizma. Skupaj s PRC smo organizirali delavnico s priznano
predavateljico Petro Zlatoper o sistemih kakovosti v turizmu. Tečaj nemščine za bovške
ponudnike je vodila sodelavka, ki je bila v zavodu zaposlena preko programa javnih del.
Datum
Kraj
Izobraževalni program
Udeleženci
09.05.
Ljubljana
Kranjska
Gora
Izobraževanje SPIRIT na temo socialnih medijev
Delavnica Gorenjska regija – Program dela SPIRIT
Slovenija 2015
Sistem kakovosti v turizmu (Petra Zlatoper v
sodelovanju s PRC)
Usposabljanje za vodenje EU projektov
Tečaj nemščine (Maja Richter)
Tjaša Ohojak, Darjo Berra
16.07.
23.10.
Bovec
8.&15.12.
Nov–dec.
Ljubljana
Bovec
6
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak
Tatjana Wojčicki, Janko Humar
Bovški ponudniki
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.2. Informacijska služba
3.2.1. Dejavnosti info centra:






posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, poštne storitve, Eposlovanje),
sodelovanje s ponudniki,
vnašanje podatkov o ponudnikih in ponudbah v informacijske in rezervacijske
sisteme (destinacijski internetni portal, STIP, rezervacijski sistem, Alpe Adria Trail),
prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic,
spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občini Bovec,
urejanje in objavljanje koledarja prireditev
TIC Bovec je bil maja, junija, julija, avgusta in septembra odprt vsak dan, vključno z nedeljami
in prazniki. Maja, junija in septembra od 9.00 pa do 19.00, julija in avgusta od 9.00 pa do
20.00. V preostalem delu leta je bil TIC ob nedeljah zaprt, ob sobotah pa odprt od 9.00 do
13.00. V lanskoletni zimi je bil med tednom odprt deljeno (9.00-12.00 in 15.00 do 17.00);
konec leta v obdobju od oktobra do decembra pa od 9.00 do 16.00.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DRŽAVA
JANMAR
APR
MAJ
JUN
Nemčija
Slovenija
Češka
Italija
V. Britanija
Nizozemska
Francija
Avstrija
Izrael
ZDA & Kan.
21
136
3
22
17
2
3
12
1
2
229
202
25
166
72
28
23
122
25
14
395
252
210
121
222
62
58
192
50
67
25
123
232
OSTALI
AVG
SEP
OKT
NOVDEC
863
409
304
193
312
122
119
249
46
70
1.105 1.930
889 1.399
692
640
320
826
362
507
704
554
487
626
314
293
109
129
114
140
808
283
193
247
263
95
91
161
141
122
195
212
41
71
63
17
8
49
97
29
382
920 1.135
380
112
JUL
Delež
Ind.
14/13
28
345
3
71
40
3
4
7
0
2
5.574 22,6%
4.127 16,8%
2.111 8,6%
2.037 8,3%
1.858 7,5%
1.587 6,4%
1.419 5,8%
1.399 5,7%
598 2,4%
560 2,3%
90
83
84
75
81
90
91
136
103
130
38
3.347 13,6%
96
541 24.617 100,0%
88
SKUPAJ
244 1.029 1.861 3.069
6.016 8.179 2.784
894
Delež
1,0%
4,2%
7,6%
12,5%
24,4%
33,2%
11,3%
3,6% 2,2%
2013
875
481
2.219
2.532
7.308 10.719
2.643
Razlika
-631
548
-358
537
-1.292 -2.540
Indeks
28
214
84
121
82
76
2014
100,0%
795
285
27.857
141
99
256
-3.240
105
112
190
88
TIC Bovec: Najpomembnejši obiskovalci info centra po mesecih in državah.
V letu 2014 je TIC obiskalo 24.617 obiskovalcev kar je 12% manj kot leto prej. Najbolj se je
zmanjšal obisk Italijanov, Slovencev in Čehov, znatno pa se je povečal obisk Avstrijcev in
Američanov vendar so njihove absolutne številke manjše. Velikih sprememb v strukturi ni;
češki obiskovalci so prehiteli Italijane, Belgijce pa so na lestvici desetih nadomestili
Američani.
7
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.2.2. E-poslovanje
3.2.2.1. Destinacijski portal www.bovec.si
V letu 2014 smo na spletni strani uvedli nekaj vsebinskih posodobitev, prilagodili pa smo tudi
vizualno podobo, tako da je spletna stran bolj čista, pregledna in uporabniku prijaznejša.
Spletna stran ima osnovno prilagoditev za mobilne naprave.
Na strani www.bovec.si so sledeče novosti:
 novice z Bovškega (Newsletter) – novice pošiljamo tedensko, arhiv vseh novic pa je
dostopen na povezavi http://www.bovec.si/press/arhiv_newsletter_obvestil/. Novice
imajo povezave na socialni omrežji Pinterest in Facebook;
 bovec v medijih - V rubriko za medije ''Press'' smo dodali vsebino ''Bovec v medijih'',
kjer so na voljo objave o Bovcu oziroma Dolini Soče. Vsebina se konstantno
dopolnjuje. Povezava: http://www.bovec.si/press/bovec_v_medijih/;
 vnos zimskih vsebin – zimska ponudba na bovškem je izpostavljena v rubriki ''Ne
spreglejte'' oziroma na povezavi
http://www.bovec.si/ne_spreglejte/2013110512504474/Informacije
%20Zima%202014/2015/;
 snežne razmere in kamere – na spletno stran smo dodali povezavo do informacij o
vremenu, spletnih kamer in snežnih razmer na bližnjih smučiščih Sella Nevea, Trbiž in
Kranjska Gora. Povezava:
http://www.bovec.si/aktivnosti/snezne_razmere_in_kamere/;
 vizualna podoba – zaradi omejenih sredstev si temeljite prenove portala nismo mogli
privoščiti, smo pa z manjšimi popravki in v okviru tekočega vzdrževanja zagotovili
lepše in večje slike, poenostavljeno in preglednejšo strukturo in na prvi pogled
prijaznejšo podobo portala.
Aktivnosti na portalu so imele tudi konkreten odziv v povečanem obisku – tej statistiki lahko
sledimo na strežnikih skrbnika našega portala. Obisk portala v letu 2013 ni bil bistveno večji
od predhodnega leta, v 2014 pa smo ga povečali za 37% (242.792 obiskov):
www.Bovec.si
Št. obiska
Št. različnih obiskovalcev
Št. ogledov strani
Strani/ogled
Povprečni čas na strani
2012 (GA)
2012 (AWST)
2013 (GA)
2013 (AWST)
2014 (GA)
2014 (AWST)
136,281
90,654
646,828
4.75
00:03:31
169,278
126,647
5,560,265
/
/
66,860
39,164
321,682
4.81
00:04:03
177,471
124,932
32,402,088
/
/
49,197
25,767
251,813
5.09
00:04:09
242,792
144,553
52,242770
/
/
Vir: Google Analytics in Awstat
Zanimivo je, da je bila porast obiska v letu 2014, ko smo dopolnjevali vsebino bistveno večja
(podatki AWSTAT), kot v 2013, ko je bila izvedena močna oglaševalska akcija z uporabo
ključnih besed (Google ad words) z agencijo Go-click.
8
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Absolutne številke sicer izjemno uporabnega orodja Google Analitics zaradi nespametne
politike piškotkov, ki zahtevajo izrecno soglasje, da sistem lahko zbira podatke, niso več
uporabne, vseeno pa ocenjujemo, da relativna (procentualna) razmerja še vedno odslikavajo
zadosti uporabne vzorce obiskov našega portala. Primerjave podatkov GA s predhodnimi leti
torej niso ustrezne, strukturna razmerja med posameznimi kategorijami znotraj
posameznega obravnavanega leta pa ocenjujemo, da so smiselna. Obširnejše poročilo je
dodano v prilogi.
Ena izmed težav, s katerimi se soočamo je neaktivnost ponudnikov. 100 bovških ponudnikov
ima neposreden dostop do urejanja svojih vsebin na destinacijskem portalu. Namen
prostega dostopa je bil izboljšanje kvalitete predstavitev posameznih ponudnikov. Dejansko
pa je bilo v letu 2014 samo 31 takih, ki so portal obiskali in urejali svoje podatke.
Poleg lastnega portala TIC Bovec skrbi še za vnos vsebin na:
1. Nacionalni portal (www.slovenia.info): V letu 2014 je LTO Bovec s strani SPIRIT, javne
agencije za turizem Slovenije ponovno prejel Priznanje za vestno delo pri urejanju
vsebin na portalu. Nekateri zanimivejši podatki:
o obisk portala www.slovenia.info mesečno že dosega pol milijona. Trenutno je
omogočen v sedmih jezikovnih različicah (SLO,ANG,FRA,ITA,NEM,RUS,ŠPA).
LTO Bovec ima na tem portalu trenutno 210 vnesenih vsebin v večini
jezikovnih variant, v letu 2014 so jih obiskovalci kliknili 132.924-krat (skupaj je
celoten portal imel prek 9,5 milijona obiskovalcev).
o Od naših vsebin je bil največkrat odprt vnos Bovec , nato pa si sledijo Trenta,
Dom Trenta – info središče TNP, Izvir Soče in Turistično informacijski center
Bovec.
o Če opazujemo vrstni red ključnih besed na celotnem portalu je »Bovec« že na
petem mestu iskanja, dve mesti višje, kot leto prej (prvi je Bled, drugi Piran,
tretji Maribor in četrta Ljubljana)! Za nami so tako Bohinj(6.), Tolmin(8.),
Portorož (16.), Kobarid (18.) in Kranjska Gora (21.). Tudi ostali pojmi, ki jih
lahko povežemo z našo dolino, so na zelo dobrih mestih iskanj (Soča 9.,Triglav
12., Trenta 28.,….).
2. Nov portal pohodniškega projekta Alpe Adria Trail www.alpe-adria-trail.com :
vnašali smo vsebine z našega območja poti;
Zelo konkreten problem s katerim se soočamo je pomanjkanje kvalitetnih fotografij.
9
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.2.2.2. Facebook
Bovec, Slovenia 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Št. všečkov
1.347
2.557
4.174
V letu 2014 smo bistveno izboljšali aktivnost na FB profilu in skorajda podvojili število
všečkov oz. sledilcev. Številka 4.147 je za FB medij vseeno še vedno skromna, zato moramo z
komuniciranjem FB vsebin intenzivno nadaljevati.
Sledilci na FB straneh partnerjev v Julijskih Alpah za primerjavo:






Bovec (Bovec, Slovenia): 4.174
Sotočje (Dolina Soče: Kobarid & Tolmin): 1.311
Bohinj (Info Center Bohinj): 15.072
Bled (Bled Slovenia): 3.189
Radovljica (Radol'ca Pristno Sladka): 3.892
Kranjska Gora (Kranjska Gora): 30.078
Veliko število všečkov je običajno povezano s plačanimi oglaševalskimi akcijami, nagradnimi
igrami in podobno.
3.2.2.3. E oglaševanje
Aprila smo zaključili tretjo kampanijo iz paketa oglaševanja Google AdWords, ki je bila
dogovorjena in začeta v letu 2013.
Kot partnerji smo sodelovali v oglaševalski akciji skupine kampov in drugih ponudnikov na FB
in ciljnih portalih na tujih trgih.
10
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.2.2.4. Rezervacijski sistem CRS
Mesec/Leto
Povpraševanje
2013
2014
Ind.
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
37
22
24
53
106
77
272
256
38
12
9
24
12
3
18
36
69
94
278
206
17
23
16
23
32
14
75
68
65
122
102
80
45
192
178
96
SKUPAJ
930
795
85
Realizacija - rezervacije
2013
2014
Ind.
1
6
10
26
30
18
Realizacija - nočitve
2013
2014
Ind.
28
1
4
4
6
22
38
9
4
67
60
85
127
50
47
71
294
279
199
12
44
45
108
265
417
97
24
96
152
90
149
49
3
2
67
36
16
44
94
90
96
954
1.028
108
Povzetek:
 v letu 2014 smo preko sistema dobili 18,5% manj povpraševanj kot v letu 2013 (976);
 znatno boljša je bila realizacija povpraševanj – iz 9,63% v letu 2013 se je povzpela
na kar 11,32%, kar presega povprečje sistema v Avstriji;
 gostje, ki so rezervirali aranžma preko CRS so imeli povprečno dobo bivanja kar 4,18
noči (v letu 2013 pa 3,60 noči), kar je kar za 1,5 noči več, kot je statistično povprečje
za Bovško!;
 kljub temu, da je preko CRS prišlo 7,2% manj gostov so na račun daljšega bivanja
naredili 8% več nočitev kot v letu 2013;
 razmerje rezervacij preko spletne strani www.bovec.si (53,33% rezervacij) in ostalih
Feratelovih kanalov (46,66%) je precej podobno;
 sistem CRS destinaciji trenutno prispeva 0,6% registriranih nočitev.
CRS je eno izmed ne dovolj izkoriščenih orodji LTOja; povprečje nočitev, ki jih rezervirajo
avstrijske destinacije skozi ta sistem se giblje med 3% in 5% za destinacijo in to razmerje je
tudi naš bodoči cilj.
11
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.3. Tržne aktivnosti 2014
3.3.1. Borze, sejmi in delavnice
3.3.1.1. Hišni program s predstavniki LTO Bovec:
Datum
Borza
03.10.
SIW – Slovenska
turistična borza
Natour
Datum
Kraj
Informator
Brda - Dobrovo
Tjaša Ohojak
Janko Humar
Janko Humar
Sejem
Kraj
Informator
11.01.-12.01.
14.01. -19.01.
16.01.-19.01.
16.01.-19.01.
13.02.-16.02.
20.02.-23.02.
21.-24.2.2013
26.02.-02.03.
Beurs voor Bijzondere
Reizen Amsterdam
CMT Stuttgart
Vakantiebeurs
Go 2014
Matka
Outdoor Show London
Holiday World
Expo Mego
Utazas
01.03.-02.03.
Fiets & Wandelbeurs
16.03.
Bergsportdag
Amsterdam,
Nizozemska
Stuttgart, Nemčija
Utrecht, NL
Brno, Češka
Helsinki, Finska
London, VB
Praga, Češka
Gorizia, Italija
Budimpešta, H
Amsterdam,
Nizozemska
Woerden, NL
16.05.
04.01-05.01.
Nova Gorica
Partnerstvo
samostojno
LTO Bovec (sam.)
Partnerstvo
Tina Batistuta
Emma Faber
Michal Kura
Tina Batistuta
Tina Batistuta
Michal Kura
Ponudniki
Tina Batistuta
LTO Bovec
(samostojno)
JA (Bovec)
FPM (Bovec)
LTO Bovec (sam.)
JA (Bovec)
JA (Bovec)
Samostojno
SmP (Bovec)
JA / FPM (Bovec)
Emma Faber
Samostojno
Emma Faber
Samostojno
Emma Faber
3.3.1.2. Regionalna partnerstva - Julijske Alpe idr. - s skupnim informatorjem:
Datum
Borza
Kraj
13.02.-16.02.
05.03.-09.03.
BIT Milano
ITB Berlin
Milano, Italija
Berlin, Nemčija
Datum
Sejem
Kraj
16.01.-19.01.
16.01.-19.01.
24.01.-27.01.
06.02.-10.02.
19.02.-23.02.
Ferienmesse
Fitur Madrid
Alpe-Adria TIP Ljubljana
Vakantie Salon
F.R.E.E
IFT - Međunarodni
sajam turizma
ITB - Internationale
Tourismus Börze
Trekking show
Destination Natures
ARGUS Bike Festival
Dunaj, Avstrija
Madrid, Španija
Ljubljana
Bruselj, Belgija
München, Nemčija
FPM (LTO Sotočje)
JA
DS (LTO Sotočje)
FPM (Brda)
FPM (LTO Sotočje)
Beograd, Srbija
JA
Berlin, Nemčija
FPM (Brda)
Pariz, Francija
JA / GIZ poh.
Dunaj, Avstrija
DS (LTO Sotočje)
27.02.-02.03.
05.03.-09.03.
28.03.-30.03.
05.04.-06.04.
Informator
Partnerstvo
JA
JA
Informator
Partnerstvo
3.3.1.3. Sofinanciranje nastopov bovških ponudnikov:
Datum
Sejem
Kraj
Informator
Partnerstvo
21.-24.2.2013
Expo Mego
Gorizia, Italija
Ponudniki
SmP (Bovec)
12
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.3.2. Stiki z javnostjo, študijske ture
3.3.2.1. Stiki z domačo javnostjo:
Medij
Datum
Tema
Predstavnik
Tiskovna konferenca – predstavitev novosti pred sezono: Delo – Blaž Močnik,
Dnevnik – Nataša Ozebek, Primorske novice – Neva Blazetič, TV SLO – Mariša
Bizjak
Oglaševalska akcija LPP: Bovec + Hotel Mangart, Sanje ob Soči, Aktivni Planet,
Soča Rafting, TD Soča-Trenta + Orkesterkamp, Adrenalin Sound
Radio Koper
Celodnevna oddaja iz Bovca
Tiskovna konferenca za domače novinarje na temo
SLO - Kobarid
festivala pohodništva in poti Alpe Adria Trail
Okrogla miza Primorskih novic v Bovcu na temo Kanina in bovškega turizma
Ljubljana, Studio ob Razgovor na temo slovenskih žičnic in prihajajoče zimske
17.00 (V202)
sezone
18.06.
Jun-Avg
21.06.
19.09.
26.11.
27.11.
Tjaša Ohojak,
Janko Humar
Janko Humar,
Tjaša Ohojak
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
3.3.2.2. Stiki z mednarodno javnostjo:
Datum
Država
Medij
Tema
19.05.
Italija
Bell'Europa – Franco Cogoli, fotograf
25.05.
Češka
25.5.
Slovenija
25.05.01.06.
Nemčija
Prva svetovna vojna in
Pot Miru
Prva svetovna vojna in
Pot Miru
Pot Miru
Nemčija
Nemčija
National Geographic – Hynek
Adamek
Blaž Kondža
Emotion magazin (Mr & Mrs Braun),
Neues Deutschland (Heidi Diehl),
Beate Schümann – free journalist
Timo Shiltz
Elsa Honecker
VB
Lonely Planet – Ms Anna Tyler
13.0617.06.
Nizozem.
SALT magazine – Natasha Bloemhard
20.06.
Kitajska
9 novinarjev različnih medijev
03.07.
Nemčija
Off-the-Path (blog) – Sebastian
Canaves
Naravne lepote in
znamenitosti Slovenije,
Narnija (ogled prizorišča)
Dolina Soče, Must love
festivals
07.07.
Avstrija
Radio Wien – Peter Agathakis
Pot Miru
2.6.
3.6.
04.05.06
Alpe Adria Trail (študijska
tura)
Golf
Golf
Spoznavni obisk v
Sloveniji
Čebelarstvo v dolini Soče
(+Radovljica)
Predstavnik
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak
/
Tjaša Ohojak
Golf Klub Bovec
Golf Klub Bovec
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak,
Janko Humar,
Emma Faber
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak,
Janko Humar
18.07.
Italija
FVG (Ester Kravina, Tarvisio)
18.07.
Švica
Alpen (mesečnik Swiss Alpine Club-a)
20.-26.7.
Nemčija
DB Mobil – Uwe Pütz (partner SPIRIT
Nemčija)
Promocija Alpe Adria Trail
s svetovnim prvakom
akrobatskega kolesarstva
Dannyjem MacAskill-om
Perspectives of tourism in
the upper Soča Valley
Aktivni oddih v dolini
Soče
24.-25.7.
Francija
I-Trekkings – Gregory Rohart
Alpe Adria Trail
Tjaša Ohojak,
Jasmina Milinčić
26.-28.7.
Španija
Viaja por Libre (blog) – Javier &
Miguel Blanquer
Alpe Adria Trail
Tjaša Ohojak
13
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak
Tjaša Ohojak
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
14.8.
Nemčija
Spiegel Online, Martin Cyris
Belgijski mediji (8 novinarjev in
predstavnica tiskovne agencije)
Alpe Adria Trail
Aktivni oddih in
enogastronomija
31.8.
Belgija
4.-7.9.
Tjaša Ohojak
Italija
Rivista Touring, Alberto Gerosa
WWI, kultura,
gastronomija, narava
TIC (vodila Katja iz
Fundacije in Miloš
1313)
16.9.
Avstrija
55+ Portal, Mr Varga in Mr
Schatzmayer
Stoletnica WWI, Pot Miru
Tjaša Ohojak
15.-19.9.
Avstrija
Alpenvereinszeitschrift, Wuff
Magazine, Clemens Wass
Potovanje s psom
17.-18.9.
Francija
Trek Magazine, Anthony Nicolazzi
Julijske Alpe
Tjaša Ohojak
(stroške pokril
sam, pomagali pri
organizaciji)
Tjaša Ohojak,
Jasmina Milinčić,
Janko Humar
3.3.4. Pomembnejši poslovni, strokovni in drugi dogodki
Datum
Kraj
01.04.
Bled
07.04.
08.04.
12.04.
14.04.
14.04.
17.04.
17.04.
Bovec
Bovec
Log pod
Mangartom
Bovec
Bovec
Bovec
Bovec
Bovec
23.04.
Bovec
05.05.
Soča (šola)
08.05.
Bled
19.05.
Bovec
22.05.
Ljubljana
27.05.
11.04.
Dogodek
Predstavnik
Sestanek SPIRITa (direktorica K. Novarlič in direktorji
PVT) in direktorjev Julijskih Alp
Sestanek z Bovško razvojno zadrugo
Hišni kolegij
Janko Humar
Janko Humar
LTO - zaposleni
Sestanek z lokalnimi predstavniki turizma
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Bovec
Sestanek delovne skupine za Kanin (I)
Sestanek s predstavniki športnih agencij
Sestanek s segmentom sobe&apartmaji
Sestanek s predstavniki hotelov
Sestanek delovne skupine za Kanin (II)
Sestanek s predstavniki Alpe Adria Bike Festival (Peter
Wrolich Kaerten Werbung)
Sestanek s trentarskimi ponudniki in društvi
Sestanek JA; dogovor o graditvi skupnega festivalskega
programa
Sestanek s predstavniki penzionov in gostišč
Hypo banka –neformalni informativni sestanek glede
Kanina
Sestanek s skrbniki pohodniških poti
28.05.
Ljubljana
Dogovor o sponzoriranju AS (Europlakat, Radio City)
02.06.
03-05.06.
Sestanek z organizatorji prireditev
Študijska tura GIZa pohodništvo (Dollach, Irschen)
Delovna obravnava tekme AA Giro na policiji
Janko Humar
16.06.
Bovec
Visoke ture
Kranjska
Gora
Bovec
Janko Humar
Janko Humar, Matjaž
Černuta
Janko Humar
Janko Humar
17.06.
Bovec
24.06.
29.06.
Bovec
Bovec
LTO - zaposleni
Tjaša Ohojak, Janko
Humar
Janko Humar
Janko Humar
01.07.
Bovec
10.07.
Trbiž -
Hišni kolegij
Delovni sestanek vseh lokalnih partnerjev pri izvedbi
AAG
Sestanek s segmentov gostincev idr.
Srečanje z ruskimi interesenti za Kanin
Sestanek na temo kraj in varnosti s predstavniki kampov
na PP Bovec
Sestanek s Promotourjem – dogovor o najugodnejših
09.06.
14
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
29.07.
Višarje
Bovec
cenah smučarskih kart za Bovec za zimo 2015/16
Sestanek z potencialnimi ruskimi partnerji za Kanin
22.-23.8.
Bovec
Festival Adrenalin Sound
27.08.
Ljubljana
28.08.
Bled
02.09.
Bled
09.09.
Trbiž
17.09.
Bovec
29.09.
Bovec
30.09
Bovec
13.14.10.
Portorož
14.10.
15.10.
Portorož
Bovec
03.11.
Bovec
05.11.
Soča
06.11.
Nova Gorica
07.11.
Kobarid
11.11.
Bovec
11.11.
Bovec
13.11.
Bovec
19.11.
Bovec
21.11.
Ljubljana
24.11.
Ljubljana
25.11.
Tolmin
26.11.
Bovec
28.11.
Bovec
02.12.
Bovec
02.12.
Bovec
04.12.
Kobarid
Delovni sestanek projektne skupine za Zeleno shemo
slovenskega turizma
Sestanek Julijske Alpe – dogovor o ponatisu kataloga in
sejmih za 2015
Bled Strategic Forum – Tourism panel »The Power of
Tourism«
Dogovor o sodelovanju pri organizaciji Alpe Adria Giro
za leto 2015
Hišni kolegij
Srečanje SLO hostlov z gosti z MNZ (tematika prijavna
služba)
Otvoritev novih urejenih turističnih točk iz programa
CCC (Boka, Virje, letališče, Kal koritnica)
Dnevi slovenskega turizma - Motivacijsko srečanje
skrbnikov Slovenia.info – strokovna konferenca Digitalni
turizem
Dnevi SLO turizma – plenarni del
Predstavitev tržnih dejavnosti na nizozemskem in
češkem trgu bovškim ponudnikom (Michal Kura, Emma
Faber)
Sestanek sveta zavoda
Sestanek s ponudniki in društvi na temo nove strategije
bovškega turizma
Sestanek na MONG – priprava na nastop regije na
svetovni razstavi EXPO 2015 v Milano
Delavnica PRC: start up po naše (Janko - predstavitev
turistične ankete)
Srečanje Interbike
Sestanek z društvi in zainteresiranimi – usklajevanje
novoletnega programa prireditev
Predstavitev pobude graditve bovške gastronomske
znamke (Marjan Mlekuž)
Srečanje s segmentom sobodajalcev na temo programa
2015 in nove turistične strategije.
SPIRIT in GIZ pohodništvo in kolesarjenje – usklajevanje
programa aktivnosti za 2015
Delovni sestanek komisije za turizem pri SOS na MGT
(Hribar) – obravnava turistične takse v spremembah
zakona o turizmu
Sestanek z RRASP (posoški župani in predstavniki LTOjev) na temo usklajevanja /približevanja stališč glede
vloge in nosilstva funkcij RDO v regiji
Sestanek s predstavniki Julijskih Alp na temo skupnih
sejemskih nastopov v 2015
Sestanek z bovškimi kampi glede strategije
Hišni kolegij
2. seja občinskega sveta občine Bovec – obravnavan in
potrjen predlog za prokurista LTO-ju za agencijsko
dejavnost
Kosilo s francoskim veleposlanikom; tema obiska
15
Tatjana Wojčicki
Janko Humar
Janko Humar, Tatjana
Wojčicki, Tjaša Ohojak
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
LTO - zaposleni
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar, Darjo
Berra, Tjaša Ohojak
Janko Humar
Janko Humar, Tjaša
Ohojak
Janko Humar
Janko Humar, Tjaša
Ohojak
Janko Humar
Janko Humar
PRC/LTO
Janko Humar, Tatjana
Wojčicki
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar
Janko Humar, Tjaša
Ohojak
Janko Humar, Tjaša
Ohojak
LTO - zaposleni
Janko Humar
Janko Humar
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
4.12.
Ljubljana
09.12.
Bled
17.12.
Čezsoča
23.12.
Bovec
sodelovanje z občinami, poudarek na turizmu in I. sv.
vojni
Sestanek na SPIRIT-u glede obeleževanja 100. letnice
WWI
Predstavitev pobude k vstopu/pridobitvi EU certifikata
za trajnostni turizem
Strategija razvoja turizma – sestanek s partnerji in
ponudniki, dogovor o urejanju tekaških prog
Sestanek s ponudniki na temo zime 2014-15
16
Tjaša Ohojak
Janko Humar
Janko Humar, Darjo
Berra
Janko Humar, Tjaša
Ohojak
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.4. Prospekti in drugi promocijski materiali in aktivnosti
3.4.1. Poraba in zaloge prospektov
Zaloge prospektov 31.12.
10 smaragdov
poraba 2014
AAT knjižica
poraba 2014
Bimobis - zloženka
poraba 2014
Bimobis - zemljevid
poraba 2014
Bovec - Doline Navdiha
poraba 2014
Bovec – Golf
poraba 2014
Bovec - Kolesarske poti
poraba 2014
Mlečne planine
poraba 2014
Bovec – Pohodniške poti
poraba 2014
Bovec – ponudniki
poraba 2014
Bovec – trganka
poraba 2014
CCC – mala
poraba 2014
CCC – velika
poraba 2014
Dolina Soče*
poraba 2014
Julijske Alpe
poraba 2014
Plezališča
poraba 2014
Smaragdna - zloženka
poraba 2014
SKUPAJ ZALOGE
SKUPAJ PORABA
SLO ANG NEM
3.875
0
0
818
0 1.420
27
0
0
502
0
181
420
0
420
210
734
274
160
130
310
0
0
0
600 2.900 1.100
625 1.408 1.169
442
957
100
210
1.600
450
550
1.459 2.473 1.769
0
2.450
3.270 1.200
1.880 4.087
4.400 2.720 2.370
1.987 1.492
430
12.000
12.500
1.650 1.650 2.500
712
832 1.002
41
426
210
210
70
207
271
315
0
510 1.620
0
250
190
116
0
255
143
0
275
960
0
0
543
480
752
29.771 10.727 9.195
24.562 12.237 7.777
ITA FRA ŠPA SKUPAJ
1.400
5.275
569
2.807
0
27
0
683
480
1.320
94
1.312
160
760
0
0
0
0 515
5.115
669 134 120
4.125
1.399
310
200
2.800
992
6.693
0
2.450
4.470
5.967
2.000
11.490
600
4.509
12.000
12.500
3.850
9.650
592
3.138
41
426
210 676
1.376
76
49
918
1.140 490
3.760
135
85
660
258
0
629
110
0
528
280
0
1.240
434 219
2.428
9.978 1.166 515
61.352
4.271 487 120
49.454
V letu 2014 smo razdelili ca. 50.000 prospektov, obstoječe zaloge so skromne, struktura
materialov ne ustreza potrebam in prioritetnim vsebinam.
Kar nekaj novih publikacij je bilo narejenih skozi projekte:
 CCC (LTO Bovec):
o Bovško – naše kulturno bogastvo: predstavitvena brošura (60 strani), ki
govori o okolju, gospodarstvu, obrti, kulinariki, kulturi in izbranih dogodkih
17
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
o Bovško – naše kulturno bogastvo: zloženke – kratek nabor bovških
posebnosti in znamenitosti z zemljevidom
o Štiri informativne zloženke na temo štirih tematskih točk oz. poti; vsebujejo
informativne zemljevide, interpretacijo točk, tematskih vsebin in okolice: Slap
Boka (slap in jame), Slap Virje in izvir Gljuna (vodni svet Kanina), Po moč rož
(zeliščarska pot Kal Koritnica), Bovška panorama (območje letališča)
 A3-NET:
o Letališče Bovec: predstavitev letališča in dejavnosti
Dolgoročna uporabna vrednost navedenih materialov je omejena, ker so omejeni na projekt
in niso usklajeni s preostalimi materiali destinacije.
V okviru Julijskih Alp, smo ponatisnili skupni katalog Julijske Alpe, ki je glavni promocijski
material na skupnih sejemskih nastopih. Naklada izdaje 2014 je bila 100.000 katalogov v 4
jezikovnih verzijah (angleška, nemška, italijanska, francoska) in je enakomerno razdeljena
med partnerje JA ter SPIRIT.
3.4.2. Mestni avtobus v Ljubljani
Grafična oprema mestnega avtobusa v Ljubljani je bila skupen projekt LTOja in partnerjev:
Soča Raftinga, Aktivnega planeta, Hotela Sanje ob Soči, Hotela Mangart in TD Soča-Trenta. Z
opremo avtobusa smo pridobili enega izmed najbolj vidnih in velikih oglasnih panojev v
prestolnici. Akcija je trajala od sredine junija do začetka septembra.
18
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.4.3. Oglaševanje na jumbo plakatih
Kot posebno akcijo, ki je sicer spadala v kontekst festivala Adrenalin Sound moramo
izpostaviti tudi oglaševanje na jumbo plakatih (504 x 238 cm). Oglaševaje je bilo rezultat
sponzorskega dogovora z Europlakatom in njihovo hčerinsko firmo Radio Center, plačali smo
samo materialne stroške tiska plakatov. Oglaševanje na velikih panojih je potekalo v dveh
valovih in sicer 40 plakatov v terminu od 24.06. do 14.07. in 60 plakatov na kvalitetnih
lokacijah po vsej Sloveniji v času od 29.07. do 23.08., torej do začetka festivala. V celotnem
obdobju od junija do festivala so akcijo večkrat dnevno spremljale tudi najave festivala na
Radiu Center. Festival Adrenalin Sound je bil medijsko zelo dobro pokrit, žal pa aktivnosti
zaradi izjemno slabega vremena niso prinesle željenih rezultatov. Vsakem primeru pa je
akcija prispevala k pojavnosti, opaznosti in prepoznavnosti Bovca v širši javnosti.
3.4.3. Projekt Hazzard in promocijski video za malteško TV
V terminu od 9. do 13. Septembra 2014 smo v sodelovanju z bovškimi ponudniki Soča
Rafting, X-Point, Joffitours, Folklorno društvo Bovec, Hostel Bovec, Bovec Šport Center, TD
Čezsoča, Outdoor Galaxy, Aeroklubom Bovec in Eko Kmetijo Škander speljali projekt
snemanja resničnostne oddaje Hazzzard v produkciji Bee Entertainment za TV One Malta. Za
LTO Bovec je projekt vodila Tjaša Ohojak.
Oddaja temelji na tekmovanju udeležencev v različnih izzivih, tako smo v snemanju vključili
športne aktivnosti (zipline, canyoning, monster roller, kajak, plezanje, panoramski let, pohod
po Soški poti oziroma AAT) kot tudi tradicionalne običaje, tipične za Bovško (folklora, kmečke
igre – košnja trave, molža).
Oddaja se bo v več 90-minutnih epizodah vrtela na malteški TV One vsak četrtek v juliju in
avgustu. Prva bo na sporedu 9.7. ob 20.30. V času oddaje se bodo vrteli destinacijski oglasi in
oglasi ponudnikov, ki so se vključili v projekt – vsak dan ob ca 17.30 (po dnevnih novicah) v
terminu predvajanja oddaje. Oglasi so sestavljeni iz t.i. ''caption cardov'' za ponudnike ter 30
19
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
sekundnega videa, ki predstavlja Bovec in Dolino Soče. Reklamni video se bo vrtel tudi že
pomladnem času (januar-marec).
Video je na voljo na povezavi: http://vimeo.com/116144848
20
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.5. Regionalno povezovanje
3.5.1. Julijske Alpe
Julijske Alpe so neformalno tržno združenje petih destinacijskih organizacij območja Julijskih
Alp oz. okrog Triglavskega narodnega parka. Od leta 1990 dalje združujemo skupni program
nastopov na mednarodnih trgih pod imenom Julijske Alpe.
V letu 2014 smo izpeljali dogovorjeni skupni program nastopov na 17 sejmih in borzah, LTO
Bovec je bil vključen v 9 skupnih nastopov, sami pa smo v imenu skupnosti sodelovali na
sejmih v Stuttgartu, Budimpešti, Londonu in Helsinkih (glej 3.3.1.). Skupna vrednost JA
programa v letu 2014 je znašala ca. 47.710, 82 EUR, Bovec je v tem paketu udeležen z
deležem 15,43%.
3.5.2. Dolina Soče in Poti miru
Skupni sejemski nastopi pod imenom Dolina Soče: v letu 2014 smo se odločili da okrepimo
v preteklosti ne najboljše sodelovanje z LTO Sotočje. Na ta način si oboji povečamo učinke,
zmanjšamo stroške na enoto in skupno gradimo znamko Doline Soče. V minulem letu smo
tako izkoristili priložnost in skupaj pokrili 5 sejmov, ki jih je SPIRIT brez zahteve po plačilu
kotizacije zagotovil kot prispevek k obeleževanju stoletnice 1. sv. vojne => glej 3.3.1..
3.5.3. RDO Smaragdna pot
Regionalna iniciativa, ki jo je do leta 2013 uspešno vodil sosednji LTO Sotočje je trenutno v
mrtvem teku. Projekt je zaradi velike raznolikosti ponudbe in razlik v organiziranosti in
razvitosti turistične ponudbe dejansko zapleten in zahteven. Svet regije v minulem letu žal ni
pristal na zahtevo posoških županov, da vodenje RDO ostane v Posočju in je projekt s
preglasovanje prenesel na RRASP iz Nove Gorice. Ker so tri posoške občine (Bovec, Kobarid,
Tolmin), ki skupaj prinašajo 2/3 obsega turizma v regiji tej odločitvi nasprotovale, LTO Bovec
ni več vključen v RDO kot enakopraven član. Smo se pa dogovorili za sodelovanje na
programski ravni pri projektih, kjer bo zagotovljen obojestranski interes. V tem smislu smo v
2014 z RDO sodelovali pri pripravah na regijski nastop na svetovni razstavi Expo 2015 v
Milanu.
21
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.6. Upravljanje infrastrukture
3.6.1. Pohodniške poti
V letu 2014 smo nadaljevali ustaljeni način vzdrževanja poti v skladu s podpisanimi
pogodbami z obstoječimi skrbniki. Za potrebno reorganizacijo tega področja zavod ni imel ne
časa ne razpoložljivih sredstev – jeseni smo predčasno zaustavili tudi tekoča dela, ker glede
na rezultate festivala Adrenalin Sound nismo mogli več pokrivati stroškov.
V okviru programa javnih del smo posneli GPS sledi večine poti za nadaljnjo obdelavo.
Sodelovali smo pri zaključku projekta CCC, skozi katerega smo uredili štiri pomembne
informacijske in razgledne točke na ključnih lokacijah:
1. Slap Virje in izvir Gljuna: urejena dostopna pot, dve razgledni počivališči ob tolmunu
in info tabla
2. Slap Boka: urejena info točka na parkirišču in razgledna ploščad nad sotesko pod
slapom
3. Letališče: urejena info točka na razgledni lokaciji
4. Kal Koritnica: urejena info točka na tematski poti
Kot nedorečenost se je pokazala neusklajenost obstoječega pohodniškega programa in novih
projektov saj nove ideje niso bile predhodno usklajene z obstoječimi vsebinami niti ni bil
zagotovljen skrbnik po zaključku projekta.
3.6.2. Drsališče in zimske tekaške proge
Umetno drsališče postavljeno pri baru Črna ovca se je pokazalo kot zgrešena naložba, saj
uporabnikov praktično ni bilo. V skladu s sklepom sveta zavoda ga LTO prodaja. Kljub trudu
nam v letu 2014 še ni uspelo najti kupca.
Snežne razmere v letu 2014 niso omogočale priprave tekaških prog. Svet zavoda je zavrnil
možnost, da bi snežni teptalec preselili v Log pod Mangartom, kjer se predpostavlja boljše
snežne razmere zato je zavod v razgovorih z upravljalcem letališča ter ponudniki in
predstavniki KS Čezsoča uskladil pogoje za urejanje prog v novi zimski sezoni.
22
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.6.3. Smučarski avtobus
LTO Bovec je v sezoni 2013/14 za bovške goste organiziral prevoze s smučarskim avtobusom
na sosednja smučišča Sello Neveo in na Trbiž. Izvajalca izbrana preko javnega povabila sta
bila Kovi prevozi in Vasja Mrakič s.p. (za manjša vozila), koordinator pa Boštjan Perko, Timak
plus d.o.o.. Prevoze je koordinator usklajeval dnevno glede na tekoče potrebe. Program je
tekel od 22.12. 2013 pa do konca marca 2014, izpeljan je bil tekoče in brez večjih zapletov.
SKUPAJ
Oseb
december
januar
februar
marec
189
240
68
89
SKUPAJ
586
Vozilo
kombi
bus 20
bus 35
bus 40
Voženj
34
19
2
1
56
S smučarskim avtobusom je bilo tako izvedenih 56 voženj in prepeljanih 586 oseb. Nekaj
podatkov:




povprečno število oseb na eno vožnjo:
najmanjše število oseb na eni vožnji:
največje število oseb na eni vožnji:
povprečna cena na osebo na eno vožnjo:
10
4
49
14,70 EUR
Prodane karte na Promoturju
Smučarji
2 dni
3 dni
4 dni
5 dni
6 dni
7 dni
SKUPAJ
Št. kart
Smuč. dnevi
138
276
183
549
45
180
52
260
36
216
7
49
461
1.530
Številke kažejo, da je 38% smučarjev, ki so bivali v Bovcu in kupili karte na drugi strani,
koristilo smučarski avtobus kar je velik delež in kar v kontekstu prijaznosti do gostov potrjuje
umestnost odločitve. Na drugi strani pa je cena prevozov visoka in zna postati problematična
na daljši rok.
23
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.6.4. Stergulčeva hiša
Št. najemov
NAJEMNIK
Št. ur
1
2
3
4
2
8
4
1
Aeroklub Bovec
Bovška razvojna zadruga
Dama klub Bovec
Golf klub Bovec
5
20
33
2
5
6
7
8
9
10
1
1
1
5
9
34
GZ Bovec
Jan Klavora s.p.
Jernej Skok s.p.
Kanjoning zveza
LTO Bovec
Občina Bovec
2
8
15
18
25
103
11
12
13
14
15
16
1
8
8
1
4
1
OKS (olimpijski komite)
PD Bovec
Posoški razvojni center
Primorske novice
Sklad dela Posočje
Slikarji amaterji
4
16
32
2
19
11
17
18
19
20
21
22
1
6
8
6
1
23
Srečanje hostlov SLO
ŠD Drča
Športne agencije - GIZ
TD Bovec
TZGP
Orkesterkamp
4
48
16
22
2
184
134
SKUPAJ
586
Seznam dogodkov v Stergulčevi hiši na eni strani kaže, da je v hiši relativno veliko vsebin skozi leto lahko naštejemo 135 predvsem poslovnih pa tudi drugih srečanj in dogodkov.
Najbolj je bila izkoriščena mala dvorana (105 krat), nato velika dvorana (28 krat), dvakrat tudi
avla (razstave). Po številu uporab izstopata Občina Bovec in Orkesterkamp.
Prostori Stergulčeve hiše se oddajajo v skladu z veljavnim pravilnikom. Problem, ki izstopa je
dejstvo, da so samo štirje od 22 uporabnikov pokrili stroške najema. PRC je plačal najem za
eno srečanje od osmih. Skupni prihodek v višini 841,41 EUR je dejansko zanemarljiv. Preveč
samoumevno je postalo, da so prostori v Stergulčevi hiši zastonj, stroški seveda nastajajo v
vsakem primeru in na koncu bremenijo proračun.
LTO Bovec je sicer neke vrste skrbnik, ker z uporabniki podpisuje pogodbe o najemu, vendar
je vloga zavoda nedorečena. Zavod z lastnico hiše občino Bovec nima podpisane nikakršne
pogodbe o upravljanju, hiša še nima uporabnega dovoljenja. Status hiše in vloga LTO sta
nedorečena, kar ne prispeva k odgovorni uporabi objekta in k boljšim rezultatom
»obratovanja«.
24
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.7. Projekti
3.7.1. CCC (Cultural capital counts) – Kulturni kapital šteje
Cilj projekta je bil podati nov vir za gospodarski razvoj, ki temelji na nesnovni dediščini znanjih in identiteti regije in povečati bazo za gospodarski razvoj.




3-letni projekt, Bovec je sodeloval 1 ½ od predvidenih 3 let.
10 evropskih partnerjev, 6 držav, Unesco, Univerze.
Ekipa 7 projektno zaposlenih v prvi fazi in 1,5 oseb do konec projekta.
Pridobil 128.600 nepovratnih sredstev, lastni delež 22.400 Eur, skupne vrednosti
151.000 Eur
Projekt je sledil več fazam razvoja, s končnim namenom izdelave priročnika »CCC Methods«.
Izoblikovalo se je pet korakov, ki služijo kot pripomoček za usmerjanje vsakogar, ki bi rad
koristil ekonomski potencial kulturnih virov v razvoju podjetništva, turizma in gospodarstva
za višjo kakovost življenja v regiji.
Aktivnosti:
1 - Raziskovanje: 40 intervjujev, strokovna sodelovanja, raziskave in ozaveščanje lokalne
skupnosti za dvig zavesti o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine in identitete Bovca.
2 - Razvoj vizije, delavnice in izobraževanja: od februarja do julija 2013, namenjene
umeščanju znanj in spretnosti regije v posamezne podjetniške iniciative in izoblikovanje
podjetniške ideje.
3 - Izbor in razvoj pilotnih primerov: GOUF, kot prvi primer z razvojem vizije, izdelavo
poslovnega načrta in ciljev delovanja skupine. Drugi primer smo razvili v sodelovanju z
lokalna šolo in vrtcem (Bovec, Žaga, Trenta) - program 33 delavnic v 11-letnem osnovnem
izobraževanju, ki se bo izvajal znotraj rednega šolstva in ima, poleg učenja, tudi cilj približati
lokalna znanja in kulturo mlajšim generacijam.
4 - Implementacija in delovanje programov: Poskusno delovanje programov v letu 2013 z
nadgradnjo v letu 2014. Projekt Gouf smo s strani CCC prijavili na razpis T-lab. Rezultat, so
trije vodniški programi in delavnice za otroke na temo kulturne dediščine, ki se še
nadgrajujejo in dobivajo svojo končno podobo.
Trije glavni cilji Goufa za nadaljnje delo so:
-
vzpostavitev vodniškega centra in vodniške službe za turistična vodenja,
priprava programa prireditev in dogodkov v Goufu, v povezavi lokalnimi nosilci
dediščine,
trženjske aktivnosti: delovanje Goufa z barom in muzejem, izvedba delavnic in
animacij za otroke.
5 - Dolgoročna vizija: Predstavitev izdelanega priročnika »Cultural Resourses Strategy for
Sustainable Regional Development - The CCC Method«, aprila 2014 s posvetom in okroglo
mizo, kjer so bili prisotni vsi ključni akterji regije, z namenom iskanja skupne vizije,
vključevanja dediščine v razvojne programe, v izobraževanje in v ponudbo in s tem
oblikovanja stabilnejše prihodnosti.
25
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Rezultati:













Lokalni arhiv o nesnovni dediščini, dostopen na LTO Bovec.
Brošura »Bovško – naše kulturno bogastvo«. (4.700 kos, slovensko-angleška)
4 zgibanke »Bovško – naše kulturno bogastvo«. (26.000 kos - 4 jeziki)
Razstava in odrska uprizoritev Obrazi dediščine.
Več kot 20 izvedenih delavnic o kulinariki, zeliščarstvu, samooskrbi, obrti in vodništvu.
Šolski program, podprt s strani občine za vključevanje dediščine v redno šolstvo.
Projektna skupina Gouf, ustvarjalno dvorišče v centru Bovca, dogodki in vodništvo.
Prireditveni prostor na dvorišču Stergulčeve hiše urejen s prostovoljnimi akcijami.
Priročnik »The CCC Methods« s primeri dobrih praks v angleškem jeziku. (50 kos)
Povzetek priročnika »Metodologija CCC« v slovenskem jeziku. (elektronska izdaja)
Posvet in okrogla miza Bovec in Ptuj, s potrebami in smernicami razvoja za naprej.
Zgibanka, Top 10, O nesnovni dediščini Bovškega. (20.000 kos)
Urejene turistične poti – glej poglavje 3.6.1.
3.7.2. COSME – Bike4Lands
Prijavo na razpis programa COSME - Sustainable Transnational Tourism Products 2014 smo
oddali 7.10.2014. Projekt smo pripravili v septembru, bistvo ideje pa je koncipiranje
kolesarske poti iz avstrijske Koroške skozi našo dolino do Istre. Namen projekta je
koncipirati atraktivno in zmerno zahtevno kolesarsko povezavo, ki naj bi se v največji možni
meri izogibala cestam, urediti določene točke poti, zagotoviti komunikacijski material in
internetno stran ter izdelati vodnik in vzorčne pakete. Ker skozi Trento poteka že pohodniška
pot Alpe Adria, bi kolesarsko peljali čez prelaz Predel.
Projekt je zahteval zelo raznoliko sestavo konzorcija: najmanj 5 partnerjev iz najmanj 4
različnih držav, vsaj dva morata biti predstavnika malega podjetja in vsaj eden predstavnik
lokalnih ali regionalnih oblasti. Uspelo nam je zbrati dokaj kvalitetno strukturo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LTO Bovec (SLO – prijavitelj)
Občina Bovec (SLO)
Fundacija Poti miru v Posočju (SLO)
Jan Klavora s.p. (SLO)
Arctur d.o.o. (SLO)
Kaernter Werbung GmbH (A)
Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo (I)
Immich&Kemmler Gbr (D)
TZ grada Novigrada (CRO)
Projekt je ocenjen na 333.000 EUR, če bo odobren, lahko iz EU participacije pričakujemo
pokritje 75% stroškov. Rezultate pričakujemo v marcu 2015.
26
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.8. Prireditve
3.8.1. Alpe Adria Giro
Prireditev je sestavni del Alpe Adria Bike Festivala, ki ga organizira mesto Beljak. V letu 2014
je bila izvedena prvič, projekt ima dolgoročne ambicije, ena od možnosti je tudi selitev
glavnega prizorišča (trenutno Beljaka) skozi vse vključene dežele. Festival sestavljajo
celodnevna kolesarska dogajanja v mestu Beljak in tri tekmovanja: družinska tekma Kleine
Zeitung Family Giro iz Beljaka v Trbiž (29 km), gorsko kolesarska tekma Alpe Adria MTB Giro
od Baškega jezera, čez Karavanke, skozi Trbiž in v Beljak (100 m) ter najdaljša cestna dirka
Alpe Adria Giro iz Beljaka skozi Trbiž in čez Predel v Bovec ter čez Vršič in skozi Kranjsko Goro
nazaj v Beljak.
Alpe Adria Giro je tako potekal 22.06.; LTO Bovec se je v dogajanje vključil dober mesec pred
prireditvijo – prva varianta organizatorjev je bila, da kolesarji zavijejo mimo Bovca naravnost
v Trento, potem pa smo se dogovorili še za kolesarski krog skozi Bovec, ki je lepo popestril
celotno tekmo. Skupaj z občino, CZ, policijo in vrsto prostovoljcev smo pomagali zavarovati
in izpeljati tekmo skozi območje občine, TD Bovec in folklorno društvo pa so nam pomagali
popestriti vzdušje na glavnem trgu.
3.8.2. Orkesterkamp
OrkesterkamP je že tradicionalna poletna šola orkestralne in komorne glasbe, ki se je v
Bovcu v letu 2014 odvijala že tretjič, trajala pa je od 28.06. pa do 20.07. Udeležencem
zagotavlja šolanje v orkestrski igri s priznanimi glasbeniki in izkušenimi dirigenti in jim nudi
nadgrajevanja znanja pridobljenega na pedagoških inštitucijah.
Orkesterkamp 2014 je v triindvajsetih dnevih gostil okrog tristo glasbenic in glasbenikov iz
šestih držav, trideset mentorjev, asistentov mentorjev in dirigentov, na štirinajstih
koncertnih prizoriščih ponudil v poslušanje triindvajset koncertov in orkestrsko šolo zaokrožil
s koncertom zasedbe simfoničnega orkestra. V njem so se glasbeniki stari med dvanajst in
triindvajset let spoprijemali z ambicioznim simfoničnim programom.
Sestave Orkesterkampa 2014:




Mladinski pihalni orkester OkamP (Junior Wind Orchestra): 28. 6. – 2. 7. 2014
Mladinski simfonični orkester OkamP (Junior Symphony Orchestra): 1. – 5. 7. 2014
Festivalni pihalni orkester OkamP (Festival Wind Orchestra): 9. – 15. 7. 2014
Simfonični orkester OkamP (Symphony Orchestra): 12. – 20. 7. 2014
o Pihalni orkester (Wind Orch.): 12. – 16. 7.
o Godalni orkester (String Orch.): 12. – 16. 7.
 Jazz Cool Band: 3. – 7. 2014
 Spremljevalni program:
o tečaj notografije, jazz aranžiranje: Jaka Pucihar: 2. – 4. 7.
o dirigentski mojstrski tečaj: Ivan Meylemans, Andrea Loss, Ambrož Čopi: 12. 7.
27
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Projekt je pomemben, ker destinaciji (ki ga sicer izdatno podpira) skozi udeležence prinaša
konkretne učinke (ca. 2.500 nočitev), z glasbenimi dogodki močno popestri dogajanje in utrip
začetek sezone in s svojo kulturno dimenzijo in mladostjo prispeva k graditvi pozitivne
identitete.
LTO Bovec je projektu pomagal z zagotavljanjem prostorov za vadbo v Stergulčevi hiši in
pokrivanjem dela stroškov promocije in komunikacij: pokrili smo stroške tiska programov in
plakatov, pokrili smo polovico stroška izdelave majic za udeležence, krili smo stroške bivanja
fotografa (in dobili pravico do uporabe fotografij), na trgu smo jim postavili oder za koncerte,
smiselno smo jih vključevali smo jih v vse naše objave in promocijske akcije.
3.8.3. Poletne prireditve
Za izvedbo poletnih prireditev je zavod izvedel javno povabilo in po zaključku postopka
sklenil pogodbo o sodelovanju z Bovško razvojno zadrugo za čas od 23.7. do 31.8.2014 .
Zadruga je izvedla program v sodelovanju s partnerji WWF, INGENSProject, BOFF in GOUF
skupino . Program se je začel z dnem 23. 7 .2014, ker se je tega dne v Bovcu zaključil River
walk, ki ga je organiziral WWF v okviru »Zavezništva Ohranimo Sočo«, z otvoritvijo razstave o
ohranjanju Soče. Program, ki ga je zadruga v nadaljevanju zagotovila je obsegal:
 projekcije video domačih avtorjev in gostov Bovške, skupaj s spletnim tekmovanjem
za najboljši video v sodelovanju s spletno stranjo INGENSProject ob sobotahter ob
zaključku podelitev nagrad za najboljši outdoor video v obeh kategorijah,
 projekcije Boff filmov iz preteklega festivala
 animacijo za otroke ob četrtkih: pravljične ure ustvarjanja za otroke, pravljice iz risb
 koncerte skupin Čedahuči , Jezdeci prostranih dimenzij in Kr Češ Brass Band v
GOUFu.
Prireditve so naletele na lep odziv, obiskana je bila tako otroška animacija, ki je potekala na
dvorišču Stergulčeve hiše, veliko je bilo zanimanja za sodelovanje na tekmovanju za najboljši
video, glasbeni večeri so bili prijetni.
GOUF Stergulčeve hiše se je izkazal kot zelo prijeten ambient za manjše prireditve; smiselno
bi ga bilo dograditi in zmanjšati odvisnost od vremena. Med domačini je bilo kar nekaj
nezadovoljnih komentarjev, ker se prireditve niso odvijale na glavnem trgu.
28
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
3.8.4. Adrenalin Sound
Festival Adrenalin Sound Bovec, ki je potekal 22. in 23. 08., je bil predviden kot največji
dogodek v Bovcu v letu 2014. Zahteval je zelo veliko dela, angažma velike skupine
organizatorjev, zaposlenih na LTO-ju ter velika finančna sredstva.
Izvedbo festivala smo prevzeli Športno društvo Outdoor Freaks, ki je sestavilo vsebinsko
zasnovo in koncept festivala, zagotovilo potrebno podporo vseh lokalnih dejavnikov za
izvedbo, zagotovilo ansamble in poskrbelo za ureditev prizorišč in operativno vodenje
dogajanja na plaži in festivalskem prizorišču, ter LTO Bovec, ki je prevzel izjemno obsežno
administracijo festivala (postopke smo morali voditi po pravilih javnega naročanja), pomagal
pri usklajevanju partnerjev in zagotavljanju tehničnih izvajalcev, predvsem pa prevzel celotno
finančno tveganje projekta.
Kljub velikemu vložku in trudu vseh vpletenih se projekt zaradi izjemno slabega vremena ni
izšel po načrtih. Izveden je bil večji del športnega dela festivala, izmed dveh glasbenih dni pa
je bil izveden samo prvi dan, drugega smo bili zaradi celodnevnega dežja prisiljeni
odpovedati.
Športni del festivala je bil – razen balvanskega plezanja, ki smo se mu odpovedali že ob
pripravah – tako v celoti izveden, kajak tekma celo v lepem vremenu, ostali dve v dežju in
mrazu, vendar so bili udeleženci zadovoljni, stroški so bili obvladljivi in izkušnja je bila dobra.
Žal je bil veliko večji problem glasbeni del festivala, deževje in hlad sta v tednu pred
festivalom popolnoma ustavila prodajo vstopnic, zaradi slabega vremena se ni napolnil tudi
sicer dobro organiziran in samo festivalu namenjen začasni kamp ob Soči, popoldan je
ponovno začelo deževati že prvi festivalski dan in dež se je nadaljeval še celo soboto. Število
prodanih kart je bilo že prvi dan vsaj trikrat manjše od potrebnega, ki bi pokrilo stroške. Ker
ni bilo nikakršnih obetov, da bomo prizorišče napolnili in ker je bil glavni razlog res velika
količina padavin smo v dogovoru z zavarovalnico festival prekinili in odpovedali nastope
drugega dne.
Program festivala:
Datum
Prireditev
Balvansko plezanje
Petek 22.8. Kajak slalom
šport in plaža Dj-ji in zabava v kampu
Šlawf kros
Društvo mrtvih pesnikov
Petek 22.8. AC/DC cover band
glasbeni del
Dubioza kolektiv
Trek Race tekmovanje
Sobota 23.8. MTB Enduro
šport in plaža Dj-ji in zabava v kampu
Šlawf kros
Da phenomena
Sobota 23.8.
Red Hot Chilly Pepp. RCB
glasbeni del
Dan D
Prizorišče
Izvedba
Opombe
Odpadlo, ker ni bilo organizirane stene
Vodenca
Izvedeno
45 udeležencev
Izvedeno
Plaža v
Zelo malo gostov v
Čezsoči
kampu
Izvedeno
Izvedeno
Festivalsko
Izvedeno
prizorišče
na letališču
Izvedeno
Odlično vzdušje
Iz letališča
Plaža v
Čezsoči
Festivalsko
prizorišče
na letališču
29
Izvedeno
Izvedeno
Odpadlo
Odpadlo
Odpadlo
Odpadlo
Odpadlo
23 udeležencev
11 udeležencev
Celodnevno
deževje
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Izkušnja s festivalom je pokazala nekaj dobrih plati:
 da je v Bovcu možno najti ekipo, ki je pripravljena delati in izpeljati projekt
 da so športne prireditve stroškovno obvladljive in neprimerno manj odvisne od
vremena
 da je ploščad pred hangarji lahko zelo prikladen in primeren prireditveni prostor, ki
pa ga je vseeno težko usklajevati s tekočo dejavnostjo letališča
in nekaj manj dobrih:
 da je festival take dimenzije zahteven projekt, ki bi potreboval samostojno ekipo za
organizacijo in administracijo
 da smo se ga vsi skupaj lotevali brez izkušenj in da bi bil v primeru lepega vremena in
dejanske udeležbe pričakovanega števila obiskovalcev zelo težko obvladljiv
 da bi se moral začeti v skromnejšem obsegu in se razvijati postopoma; pri načinu, kot
smo mu bili priča v 2014 je finančno tveganje preveliko
 da tak festival ni ravno primerna dejavnost za LTO, saj je zavodu za tri mesece vezal
ključne kadre in večino razpoložljivih sredstev, ki bi morala biti namenjena drugim,
bolj potrebam trženja destinacije primernim vsebinam
Obračun festivala je v prilogi poročila.
3.8.5. Novoletne prireditve
Zavod se je aktivno vključil tudi v pričakovanje novega leta 2015:
 kot v prejšnjih letih smo v začetku decembra 2014 skupaj z izvajalcem Robertom
Erzetičem s.p., ki se je edini javil na naše javno povabilo, poskrbel za novoletno
okrasitev Bovca
 KD Golobar – Sekciji slikarjev amaterjev smo pomagali pri njihovem novoletnem
projektu »Rdeča ti da krila«: skupaj smo sestavili in natisnili koledarček novoletnih
prireditev in plakat; v Stergulčevi hiši smo gostili njihovo tematsko razstavo
fotografij, pogrinjkov in sladic
 BOFF – Bovec Outdoor Film Festival: v Bovcu se je v teh dneh od 27.12. do 29.12
odvil že 8. filmski festival aktivnosti v naravi. Prikazano je bilo 28 filmov, ki bi jih
žanrsko lahko umestili med avaturistične in dokumentarne filme, nekateri so imeli
tudi karakteristike socialnih dram. Filmi so tekmovali v treh kategorijah:
o Narava in ekologija; filma sta bila samo dva, zato nagrada ni bila podeljena
o Šport – kratki filmi; zmagovalec Meditation (FRA)
o Šport – dolgi filmi; zmagovalec Valley Uprising (ZDA), tudi dobitnik nagrade
občinstva
Festival so spremljali tudi dodatni dogodki: razstava fotografij Aleša Fona, predavanje
Slavčeve sledi, razgovori z ustvarjalci, knjižni sejem in dva manjša glasbena dogodka.
Festival je obiskalo ca. 400 obiskovalcev
30
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
 preostale dogodke smo na osnovi javnega povabila zaupali Bovški razvojni zadrugi:
postavili so stojnico z gostinsko ponudbo, v tednu pred novim letom organizirali
koncert ansambla Dej š'en litro in skupaj z bovškimi DJ-ji in ansamblom Ikebana v
idilično pobeljenem Bovcu zaključili s silvestrovanjem na trgu. Kljub mrazu je bil obisk
dober in razpoloženje prazniku primerno.
31
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
4. Rezultati turizma na območju LTO Bovec 2014
4.1. Gostje in nočitve v občini Bovec
2014
Tuji
SKUPAJ
25.027
133.540
158.568
11.313
2,2
48.234
2,8
59.548
2,7
Domači
Nočitve
Prihodi
Doba bivanja
2013
Tuji
SKUPAJ
d/d
t/t
SK/SK
43.775
160.054
203.829
57
83
78
18.615
2,4
56.483
2,8
75.098
2,7
61
94
85
98
79
98
Domači
indeks 2014/13
Vir SURS: rezultati za 2014 so ocenjeni, ker še nimamo končnih podatkov
Skupni rezultat destinacije leta 2014 je slab, v primerjavi z letom prej smo izgubili 45.000
nočitev. Razlogi so sicer znani: 11.000 nočitev je odnesel izpad preostanka zimske sezone,
18.000 nočitev gre pripisati zaprtju hotela Kanin (hotel je letno prispeval ca. 30.000 nočitev),
preostanek je odneslo deževno in hladno poletje – težave so imeli predvsem kampi, ki so
realizirali kar 25.000 nočitev manj. Ker seštevek teh številk presega skupni minus lahko v njih
najdemo tudi pozitivno informacijo, da so bile preostale kapacitete zasedene bolje, kot leto
prej. Vsaj deloma tudi zaradi umikov gostov iz kampov. Dolžina bivanja se ni dosti
spremenila, je pa še vedno krajša od povprečja v regiji (3 dni).
4.2. Struktura obiskovalcev po nacionalnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DRŽAVA
2014
2013
2012
2011
2010
Nemčija
Slovenija
Češka
Nizozemska
Avstrija
Italija
Madžarska
Slovaška
Belgija
V. Britanija
Francija
Švica
Poljska
Hrvaška
ZDA
30,9%
15,4%
13,6%
7,6%
6,5%
3,7%
3,3%
3,2%
2,7%
2,6%
1,8%
1,5%
1,3%
0,9%
0,8%
26,6%
21,5%
10,7%
7,2%
5,4%
4,8%
3,0%
2,0%
2,9%
3,0%
2,3%
1,7%
1,6%
1,8%
0,8%
21,4%
31,1%
10,4%
5,7%
5,1%
4,7%
3,7%
1,7%
2,3%
2,2%
2,1%
1,2%
1,1%
1,7%
0,6%
22,4%
31,8%
9,3%
5,8%
4,7%
4,4%
3,8%
2,0%
1,9%
2,2%
1,7%
1,1%
1,3%
2,3%
0,6%
23,5%
31,6%
9,9%
5,7%
4,3%
4,6%
3,5%
1,6%
1,6%
2,3%
2,0%
0,7%
1,2%
2,3%
0,5%
Če opazujemo strukturo obiskovalcev/nočitev po nacionalnostih vidimo da je skozi leta
relativno stabilna, da ostajajo ista tržišča na seznamu najpomembnejših, nekatere
spremembe pa so le očitne: delež slovenskih obiskovalcev se je v zadnjih petih letih drastično
32
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
zmanjšal, za polovico; najhitreje raste delež Nemcev, ki jim naša aktivna dolina očitno
ustreza, izrazito pa se povečujejo tudi deleži Čehov, Nizozemcev Avstrijcev in Slovakov.
DRŽAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nemčija
Slovenija
Češka republika
Avstrija
Nizozemska
Italija
Slovaška
Madžarska
Belgija
V. Britanija
Francija
Poljska
Švica
Hrvaška
ZDA
prihodi
13.282
10.373
7.806
4.113
2.818
2.542
2.336
2.077
1.465
1.348
1.335
875
857
732
730
nočitve
PDB
45.403
22.590
20.037
9.508
11.186
5.366
4.701
4.893
3.893
3.756
2.643
1.904
2.256
1.302
1.238
3,4
2,2
2,6
2,3
4,0
2,1
2,0
2,4
2,7
2,8
2,0
2,2
2,6
1,8
1,7
Zanimivo je tudi opazovanje dolžine bivanja po posameznih trgih: močno pozitivno izstopajo
Nizozemci in Nemci, rahlo korelacijo lahko vidimo tudi med pomembnostjo emitivnega trga
in dolžino bivanja – tisti gostje, ki jih je manj tudi ostanejo manj časa; pogosto potujejo skozi
več dežel in so bolj tranzitnega značaja.
4.3. Sezonska razporeditev realizacije nočitev
Slika: Sezonsko gibanje realizacije domačih in tujih nočitev.
33
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Problem prevelike odvisnosti od ene same sezone se je z ustavitvijo smučišča na Kaninu še
povečal. V obdobju maj – september smo v destinaciji realizirali 93,5 % nočitev (leto prej
90%), sezonska konica – julij in avgust – pa se je iz 62,3% realizacije nočitev povzpela na
63,5%. Seveda moramo upoštevati tudi ključen vpliv kampov, ki v skupno strukturo
prispevajo kar 58 % nočitev.
4.4. Realizacija in trend po strukturi namestitvenih kapacitet
Nastanitveni objekti
2008
2009
2010
Hoteli in podobni objekti
Kampi
Ostali nastanitveni objekti
74.082
94.876
43.849
63.838
85.392
47.054
62.976 68.555 63.704 49.392
90.766 104.561 101.328 109.020
44.041 51.069 49.835 45.417
SKUPAJ
2011
2012
2013
2014
30.392
91.511
38.000
212.807 196.284 197.783 224.185 214.867 203.829 159.903
Vpogled v realizacijo po vrstah kapacitet nam da jasnejšo sliko strukturnega problema
bovške turistične ponudbe. Če zanemarimo globok padec leta 2014, ki je dejansko posledica
seštevka nakopičenih negativnih dejavnikov in slabega vremena (vremensko zelo slabe kot
tudi zelo dobre sezone se bodo občasno vedno pojavljale) izstopajo trije trendi:
 izrazita rast realizacije kampov
 hudo padanje realizacije hotelov, predvsem na račun največjih dveh
 stagnacija ostalih kapacitet (apartmaji, sobe idr.)
Slika pokaže tudi posledice izpada zime na posamezne segmente – na kampe dogajanje na
Kaninu ni imelo vpliva, zmanjšanje zasedenosti je opazno pri sobah in apartmajih vendar
relativno zmerno, medtem ko je izpad v segmentu hotelov drastičen.
34
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
4.5. Realizacija nočitev na domačem in mednarodnem trgu
Nočitve
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Domače
Tuje
61.038
151.769
67.930
128.354
62.617
135.166
70.860
153.325
66.292
148.575
43.775
160.054
26.000
134.000
SKUPAJ
212.807
196.284
197.783
224.185
214.867
203.829
160.000
Ločen pogled na domači in tuji trg nam pokaže, da je z izjemo zadnjega leta razvoj na
mednarodnem trgu ustrezen, realizacija na domačem trgu, ki je bil vse do leta 2012
najpomembnejši, pa je strmoglavila in se v zadnjih treh letih zmanjšala za trikrat.
Ocenjujemo, da je padec v precejšnji meri tudi rezultat vsesplošne negativne slike, ki je
zadnji dve leti predvsem na račun Kanina prevladovala v medijih. V tujini tega vpliva ni bilo
in številke tuje realizacije jasno kažejo, da je Bovec nesporno atraktivna destinacija.
Domači trg mora ostati eden izmed ključnih, zato moramo okrepiti promocijo in PR
komuniciranje tudi doma.
35
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
5. Finančno poročilo
5.1. Prihodki
VIRI
NAMEN
osnovni program
prispevek za javna dela
1. OBČINA BOVEC SKUPAJ
projekt CCC
projekt PEV
2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4
ind.
14/13
indeks
plan/14
PLAN 2014
372.391,20
300.000,00
4.427,50
304.427,50
319.952,68
85,92
106,65
319.952,68
85,92
105,10
372.391,20
55.258,85
4.937,09
60.195,94
44.614,25
44.614,25
80,74
100,00
44.614,25
44.614,25
74,12
100,00
0,00
9.487,50
9.487,50
7.605,73
7.605,73
3.660,00
6.100,00
28.328,65
161,20
57.601,93
30.000,00
1.500,00
60.000,00
4.475,10 122,27
5.670,20
21.657,65
76,45
2.776,37 1.722,31
55.275,01
95,96
50.000,00
17.684,67
1.733,00
1.600,00
841,41
48,55
52,59
1.998,76
800,00
50,25
3,35
16,75
93.483,54
0,00
150.000,00
20.700,00
129.130,66
138,13
86,09
526.070,68 508.529,25 501.303,32
95,29
98,58
boleznine
ZRSZ za javna dela
3. DRUGI JAVNI VIRI SKUPAJ
sofinanciranje promocije
SPIRIT
trgovsko blago
provizija CRS
Dovolilnice Soča
vstopnice Adrenalin
lastna dejavnost
Sound
Stergulčeva hiša
drugo (obresti, šotor,
poravnave...)
zavarovalnica
4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ
REALIZ.
2014
REALIZ. 2013
80,17
80,17
73,36
72,19
185,09
92,13
35,37
1. Prihodki iz proračuna občine Bovec: v letu 2014 je bilo v proračunu občine zagotovljenih
300.000 EUR za delovanje zavoda. Razliko je zagotovil župan s prerazporeditvami v
skladu z dogovorom o pokrivanju stroškov festivala Adrenalin Sound.
2. Projekti: vključena so sredstva iz projekta CCC, ki se je zaključil maja 2014.
3. Drugi javni viri: vključen je prispevek ZRSZ za financiranje javnih del.
4. Prihodki iz lastne dejavnosti: vključeni so prilivi iz lastne dejavnosti zavoda.
Najpomembnejša priliva sta iz naslova prodaje trgovskega blaga in dovolilnic za Sočo, v
letu 2014 tudi prodaja vstopnic in zavarovalnina za festival Adrenalin Sound.
36
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
5.2. Stroški po stroškovnih mestih
STROŠKOVNA MESTA
1. POSLOVANJE LTO
Stroški plač
Drugi stroški zaposlenih
Javna dela
Študentski servis in prakse
PTT, računalniške idr. storitve
Računov., svetovanj, revizije…
Materialni stroški, reprezent.
Drugi skupni stroški
POSLOVANJE LTO SKUPAJ
2. PROMOCIJA
Sejmi, borze in delavnice
Tiskani materiali
Na tujih trgih
Partnerske aktivnosti
Portal in E-komuniciranje
CGP in blagovna znamka
Oglaševanje, PR, drugo
PROMOCIJA SKUPAJ
REALIZACIJA
2013
PLAN 2014
120.816,73
2.515,50
118.800,00
12.000,00
5.052,46
19.687,31
17.717,08
1.936,63
21,33
167.747,04
5.000,00
14.000,00
12.000,00
2.000,00
5.500,00
169.300,00
22.015
87
122
88
26
188
89
77
137
190
126
114
133
12
97
18.327,00
14.742,32
9.495,46
12.343,60
9.282,74
8.549,82
16.192,68
88.933,62
83
8.000,00
30.000,00
10.500,00
9.642,80
31.169,79
6.317,32
7.814,66
95
118
65
105
65.000,00
113.500,00
73.327,52
128.272,09
204
113
113
25.000,00
12.015,52
38
48
682
33
100
19.349
64.967
129.346,99
indeks indeks
14/13 pl/14
104.725,26
3.067,88
12.036,92
9.500,35
17.606,60
13.661,23
2.660,14
653,55
163.911,93
25.000,00
10.000,00
23.017
REALIZACIJA
2014
5.000,00
12.000,00
10.000,00
24.000,00
86.000,00
98
73
147
49
40
25
69
247
77
85
67
103
3. PRIREDITVE
Poletne prireditve (LTO)
Novo leto
Partnerski projekti (OK, Mangart
Boff
Sofinaciranje - razpis
Festival Adrenain Sound
PRIREDITVE SKUPAJ
62.848,75
4. DROBNA INFRASTRUKTURA
Pohodniške poti
Kolesarske poti
Tekaške proge
Smučarski avtobus
Info table
Drugo
INFRASTRUKTURA SKUPAJ
31.553,21
1.200,00
351,23
26.190,22
998,58
68,87
60.362,11
8.600,00
2.396,15
8.598,96
33.600,00
23.010,63
38
68
5. LASTNA DEJAVNOST
Trgovsko blago
Dovolilnice Soča
CRS in agencijska dejavnost
Stergulčeva hiša
Drugo
9.599,37
53.581,40
393,77
1.589,59
200,00
10.000,00
55.000,00
500,00
1.500,00
5.000,00
15.784,68
49.832,60
464,11
4.134,31
164
93
118
260
158
91
93
276
,
10.142,77
26.443,06
9.730,72
7.442,02
9.090,18
37
121
104
60
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ
65.364,13
72.000,00
70.215,70
107
98
6. PROJEKTI IN RAZPISI
CCC
Alpe Adria Trail
Drugo (občasni projekti)
PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ
55.575,23
6.551,24
10.050,26
72.176,73
31.000,00
5.000,00
1.500,00
37.500,00
29.088,61
52
94
771,70
29.860,31
8
41
51
80
3.011,30
1.000,00
6.000,00
7. OSNOVNA SREDSTVA
telefoni, Garmin, karte
posodobitev rač. idr opreme
ureditev skladišča
drugo
OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ
SKUPAJ LTO
1.816,85
182
1.045,29
19.000,00
22.011,30
7.000,00
579.857,05
518.900,00
2.862,14
0
13
41
507.066,42
87
98
1. Poslovanje LTO: vključeni so stroški plač zaposlenih, javnih delavcev in študentov; stroški
poslovanja TICa in ostali tekoči stroški ( stroški materiala in storitve: računovodstvo,
vzdrževanje računalniške opreme in portalov, revizija, odvetniške storitve…)
2. Promocija:
 sejmi, borze in delavnice: vključeni so stroški sejmov navedenih v poglavju 3.3.1.
 tiskani materiali: vključeni so stroški ponatisov kataloga Doline navdih, zgibank
pohodništvo in kolesarstvo ter trganke Bovec
 na tujih trgih: vključeni so stroški aktivnosti na češkem in nizozemskem trgu, ki jih
vodimo z zunanjimi sodelavci
 partnerske aktivnosti: vključene so akcije, ki smo jih izvedli z lokalnimi partnerji ali
Sotočjem – participacija za Alpe Adria Trail, poslikava avtobusa v Ljubljani,
helikopterska akcija na Kaninu, sodelovanje v češki ediciji National Geographic
Traveler (na temo 1. sv. vojne), sofinanciranje info točke na Brniku
 portal in E-komuniciranje: vključeno je Google adwords oglaševanje in vizualna
prenova strani
 CGP in blagovna znamka: odkup znaka in CGP Dolina Soče in pravic do uporabe
 oglaševanje, PR, drugo: oglaševanja, stroški PR, fotomaterial, video Hazzard…
3. Prireditve: vključeni so stroški prireditev; večji del stroškov Novega leta pomenijo plačani
računi za nazaj, torej za novo leto 2013/14; največji stroškov je odnesel festival Adrenalin
Sound.
4. Drobna infrastruktura: vključeni so stroški vzdrževanja pohodniških poti, urejanja
tekaških prog v Logu pod Mangartom in prevozov s smučarskim avtobusom.
5. Lastna dejavnost: vključeni so stroški nabavljenega trgovskega blaga, plačila za
dovolilnice za plovbo, stroški rezervacijskega sistema in del stroškov Stergulčeve hiše.
6. Projekti in razpisi: vključeni so stroški zadnjega leta izvajanja projekta CCC in projekta
bovških pripovedk.
38
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
7. Osnovna sredstva: zaradi omejenih sredstev smo omejili tudi predvidene nabave –
zamenjali smo nekaj telefonov, nabavili Garmin za snemanje poti in kartografijo ter
uredili police v skladišču.
V letu 2014 smo sicer imeli za 5.763,10 EUR več odlivov kot prilivov, negativno razliko smo
krili iz sredstev, ki so na računu zavoda ostala iz prejšnjega leta (6.405,10 EUR).
6. Druge ocene uspeha poslovanja
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Največji problem leta 2014 je bil festival Adrenalin Sound, ki je vezal preveč sredstev in
energije zaposlenih. Finančno je propadel zaradi izjemno slabih vremenskih razmer, kar
lahko razumemo kot višjo silo, v normalnih okoliščinah bi bil rezultat gotovo veliko boljši oz.
izguba manjša. V vsakem primeru pa je bila odločitev za tako zahteven dogodek brez
potrebnih izkušenj in še posebej s prevzemom celotnega finančnega tveganja projekta
premalo premišljena.
Ocena uspeha v primerjavi s preteklim obdobjem
Uspešnost zavoda v primerjavi s preteklim obdobjem je težko ocenjevati, ker so na rezultate
v letu 2014 močno vplivali že pogodbeno dogovorjeni aranžmaji (Adrenalin Sound). Naslednji
razlog, ki onemogoča primerljivost je veliko zmanjšanje financiranja s strani ustanovitelja – z
manj sredstvi se pač ne da narediti več. Zavod se nahaja v obdobju tranzicije in se mora
organizirati na drugačen način.
Tudi turizma v destinaciji kot celoti ne moremo ocenjevati kot uspešnega – v letu 2014 so se
nakopičili vsi veliki problemi: dokončno smo izgubili zimsko sezono, zaprt je hotel Kanin,
polovico leta pa tudi hotel Alp, soočali smo se z enim vremensko najbolj neprijetnim
poletjem v minulih letih, kar vse je vplivalo na slab rezultat destinacije kot celote.
Ocenjujemo in verjamemo, da smo dosegli dno razvojnega cikla, da ni več velikih projektov,
ki bi se lahko podrli in da bo destinacija ponovno začela rasti na zdravih osnovah, ki so ostale.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, glede na opredeljene standarde in merila
Izrecnih standardov in meril s katerimi bi spremljali gospodarnost in učinkovitost poslovanja
nimamo, sledimo pa smernicam naših internih aktov in poznamo delovanje ostalih
primerljivih destinacijskih organizacij v Sloveniji. Ocenjujemo da smo po kriterijih
gospodarnosti in učinkovitosti nekje v povprečju, mestoma nas omejujejo podpisana
pogodbena razmerja, ki se počasi iztekajo.
39
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V zavodu so vzpostavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo vodenje, spremljanje in nadzor
finančnega poslovanja:




izdelan imamo samoocenitveni vprašalnik,
letno izpolnjujemo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ,
javna naročila potekaj v skladu z veljavno zakonodajo,
stroški in prihodki so vodeni jasno in pregledno po stroškovnih mestih in ustrezno
nadzorovani,
 pri svojem delu se ravnamo po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev,
Konec leta 2014 smo s pomočjo pooblaščene revizorke izvedli revizijo blagajniškega
poslovanja in terjatev. Zavod v preteklih letih ni vršil izterjav, ni delal odpisov starih terjatev
in ni oblikoval popravkov vrednosti terjatev – na tem področju je torej notranji nadzor zatajil.
Izsledke revizije bomo upoštevali pri organizaciji dela v 2015.
Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi
Med konkretnimi cilji zastavljenimi v programu dela za leto 2014 ostajata odprta dva:
 preveriti in uskladiti koncept pohodniških poti;
 pripraviti novo strategijo razvoja turizma.
Pri urejanju pohodniških poti smo ostali pri načelnem dogovoru, da popravimo pohodniški
zemljevid, poti poskušamo predstaviti na bolj enostaven in razumljiv način, izločimo nevarne
odseke in spremenimo sistem označevanja – poenoteno s pohodniškimi standardi. Razen
tekočega vzdrževanja konkretnih ukrepov v 2014 nismo izvedli zaradi pomanjkanja časa in
sredstev.
Strategija ostaja prioriteta v letu 2015. Zamišljeno je bilo, da v letu 2014 izpeljemo delavnice
z deležniki, v 2015 pa pripravimo dokument. Dejansko smo izpeljali 6 tematskih sestankov s
posameznimi segmenti ponudnikov v Bovcu, Logu, Trenti in Čezsoči, ne pa še vseh. Glede na
vse ostale obveznosti zavoda, ki pripravo projekta zaenkrat vodi sam, je bil načrt
preoptimističen.
Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja – gospodarstvo, socialne razmere,
varstvo okolja ipd.
Zavod s svojim delom in poslanstvom – pospeševanjem razvoja turizma – neposredno in
konkretno prispeva k rasti te gospodarske dejavnosti na območju; s pospeševanjem splošne
rasti turističnih prihodov in nočitev, s konkretnimi rezervacijami in z asistenco vsem, ki se
želijo s turistično dejavnostjo ukvarjati.
S svojo dejavnostjo zavod konkretno prispeva k boljšim socialnim razmeram, bodisi skozi
navedene gospodarske učinke, deloma tudi neposredno skozi konkretno zaposlovanje
študentov in javnih delavcev.
Okolju v katerem se nahajamo želimo nameniti posebno pozornost in odgovornost, zato
razvijamo tesno partnerstvo s Triglavskim narodnim parkom.
40
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
Kadrovska politika in analiza kadrovanja
Leto 2014 je bilo na kadrovskem področju za zavod zelo turbulentno, zavod sta zapustila
vodja TICa in tržnica, poslovna sekretarka je odšla na porodniški dopust, dvema sodelavkama
se je izteklo delovno razmerje z zaključkom projekta CCC, svet zavoda je imenoval novega
direktorja, od bivše ekipe jo ostal samo en informator v TICu. Sodelavko, ki je nadomestila
porodniško je zagotovila že bivša direktorica, zaposlili smo novo informatorko v TICu, ki se je
hitro vključila v tržne aktivnosti, poleti sta nam pomagali dve sodelavki preko programa
javnih del in študenti.
Očitno je, da zavod v preteklosti ni imel jasne kadrovske politike saj ni uspel zgraditi stabilne
ekipe, ki je pomemben dejavnik pri dolgoročni uspešnosti organizacije.
Investicijska vlaganja in oprema
V letu 2014 smo nabavili nekaj telefonov, GPS napravo in uredili skladišče; pomembnejših
investicijskih vlaganj ni bilo
Bovec, 20. 2. 2015
LTO Bovec
Janko Humar
direktor
41
LTO Bovec, Poslovno poročilo 2014
7. Priloge
7.1. Poročilo za portal www.bovec.si in destinacijsko FB stran
7.2. Festival Adrenalin Sound - povzetek
42