Prodaja nepremičnin - Mladinski hotel, Hotel Šola.

Transcription

Prodaja nepremičnin - Mladinski hotel, Hotel Šola.
27.REDNA SEJA
4.todka: Prodaja nepremidnin-Mladinski hotel, Hotel Sola.
Predlog sklepa:
Obdinski svet Obdine Bovec sprejeme sklep, da se cena nepremidnin v skladu z
zakonodajo znila za L|o/o tako, da je cena v tre$em zbiranju ponudb za prodajo
nepremidnin za Mladinski hotel 333.200 €, za hotel Solo pa 421.500 €.
ObrazloZitev:
Postopki ravnanja s stvarnim premoZenjem lokalnih skupnosti dovoljujejo, da se po
neuspeSnem zbiranju ponudb za prodajo premoZenja cena znila za I5o/o in nato 5e
enkrat za !5o/o. Objektivna ocena glede na stanje na trgu nepremidnin, da je
zakonsko dovoljeno znilanje potrebno, de Zelimo nepremidnine prodati.
Sini5a GermovSek
Zupan Obdine Bovec
Si/r^&lnaq
stran2600
/ st.76 / 13.g.2013
uradni listRepublikeslovenije-Razglasnidel
ob-3598/13
Obiina Bovec, Trg golobarskih 2rtev 8, Bovec' na
podlagi22. clena Zakona o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS'
St. 86/10, 75112),35. dlena Uredbe o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS. 5t. 34111.24113),16. dlena Statuta Obcine Bovec
(Uradni list RS, St. 72106, B9/10) in Letnem nacrtu razpolaganja z nepremiinim premoZenjem Obdine Bovec
za leto 2013 (23.redna seja Obdinskega sveta ObCine
Bovec dne 28.3.2013) objavlja
javno zbiranje Ponudb
za Prodajo nePremidnin
l. lme in sede2 organizatorja
zbiranja ponudb:
Obeina Bovec, Trg golobarskih Zrtev B, 5230 Bovec,
mat. St. 5881498000, davena Sievilka Sl 36828866'
tel. 05/384-1 9-00, faks: 05/384-1 9-1 5.
ll. Predmeta prodaje in izhodiScna cena:
a) poslovni objekt - "Mladinski hotel Bovec" s funkcionalnim zemlji5eem na parc. 5t. '1494/1 ' k.o. Bovec
oovrsrne 5JU m'.
ldentifikacija nepremidnine. Nepremi6nina, ki
je predmet ocenitve, predstavlja v naravi nedokondan
>Mladinski hotel Bovec<. K obravnavani nepremienini
spada tudi det funkcionalnega zemljisia komplet z zunanjo ureditvijo, ki 3e ni v celoti urejena. Lokacija posesti ie na juZni strani lokalne ceste, ki vodi skozi Boveczadetek ietrti Brdo. Na lokacijije manj5e parkiriSie, ki
je primerno za dostavo in najved 2 vozili za zaposlene
in kolesarnico. Drugi obiskovalci naj bi parkirali na javnih parkiri5iih. Prostorski akti opredeljujejo obmocje
za namembnost stanovanjske in storitvene dejavnosti.
Objekt je zasnovan kot poslovno nastanitveni in ima
etaZnost K+P+1+2+M, ima prikljuiek na vodovodno
omreZje (ni notranjega razvoda), javno kanalizacijo
in CN, elektro omreZje (groba in5talacija), telefonsko
omreZje in moZnost plinskega priklopa. Objekt je v dobrem stanju. Lastnik nepremidnine: Obdina Bovec, Trg
golobarskih irtev B, 5230 Bovec, do celote (1/1 ). Uporabne povrsine so povzete po projektu Biro Prostor
d.o.o.. Skladno s standardom SIST ISO 9836 znaSajo: klet: 127,18 m2 ni estrihov, ni obdelano; pritlieja:
210,58 m2
-
-
estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k.
cevi, kopalnice niso obdelane; nadstropje: 187,54 m2 estrihi so, grobi razvod elektrike in c.k. cevi' kopalnice
niso obdelane; nadstropje ll. 187,62 m2 - estrihi so,
grobi razvod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane: mansarda: 90,12 m'z- estrihi so, grobi razvod
elektrike in c.k. cevi; kopalnice niso obdelane. Skupaj
uPorabne povrSine: 803,04 m'z.
lzhodiScna cena: nepremiinina se prodaja po izhodiseni ceni 392.000,00 EUR.
b) poslovni objekt. "Hotel SOLA" stavba 5t. 34 in
funkcionalno zemljiSde
Prodaja se objekt "HOTEL SOLA", Log pod Mangartom 64, s pripadajodim funkcionalnim zemljiSeem'
stoje0 na parc. St. B9/5, k.o. Log pod Mangartom,
v izmeri poslovna stavba 184 m2in dvoriSde 776 m2.
Objekt "HOTEL SOLA" se nahaja v naselju Log pod
Mangartom, tik ob drZavni cesti in ima urejen dostop
do objekta z lastnimi parkirisdi. Neto uporabne povriine stavbe: klet 148,55 m'?, pritlidje 167'20 m2, 1. nadstropje 161,35 m2, 2 nadstropje 161,15 m2 in mansarda 143,55 m2, s skupno 781 ,75 m2 neto povrSine. Lastnika nepremicnine sta Ob6ina Bovec' Trg golobarskih
Zrtev 8, 5230 Bovec in Mangrt razvojna zadruga, Log
pod Mangartom 64,5231 Log pod Mangartom.
Predmet prodaje ni va5ko korito ("kasta"), ki se
nahaja pred obiektom na parc. 5t. B9/5' k.o. Log pod
Mangartom in je v lasti Kraievne skupnosti Log pod
Mangartom.
Objekt ima uporabno dovoljenje 3L 351-27012008
z dne 5. 3. 20Og za opravljanje hotelske dejavnosti. lz
OPN Bovec (Uradni list RS, 5t. 11 9/08) je razvidno, da je:
- osnovna namensKa raba prostora obmoeje stavbnih zemliiSe,
- podrobnejia namenska raba prostora
5ine podeZelskega naselja,
SK-
povr-
obmoije varovanj in omejitev: nepremiinine se
-
nahaiajo v Triglavskem narodnem parku.
lll. lzhodiScna cena
lzhodi36na cena:
Stavba
s pripadajo-im funkcionalnim
zemljiSdem
580.000,00 EUR, oprema 40.000,00 EUR, drobni inventar 17.000,00 EUR. lzhodiSdna prodajna cena je skupal
637.000,00 EUR in je nedeljiva.
lV. Rok za oddajo Ponudb
Rok za oddajo Ponudb je 30. 9. 20'13.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Obdine Bovec, Trg golobarskih
Zrtev 8, Bovec ali po5ljejo s priporoieno po3iljko s povratnico na naslov: Obcina Bovec, Trg golobarskih 2rtev B,
5230 Bovec. Pravodasne po5iljke so tiste, ki so oddane
na poSto s poStnim Zigom do vkljueno 30.9.2013. Na
poSiljkah mora biti pripis >Ponudba za nakup nepremiinin - Ne odpirai<. Na hrbtni strani mora biti oznaden
polni naslov poSiljatelja ponudbe.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravodasne ponudbe) in nepravilno oznaeene ponudbe'
bo komisija, ki je pooblaidena za izvedbo postopka'
izlodila in o tem obvestila ponudnika.
V Vsebina ponudbe:
Ponudbo lahko odda domaea ali tuja, pravna ali
fizidna oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremieninah v RS, in se pravodasno in pravilno odda ponudbo'
tako da:
plaea varSdino in predlo2i originalno potrdilo
-
o vplaeani var5dini v viSini 10% izhodi5cne cene
za
nakup nepremienine na radun 5t. 01206 0100015128,
sklicna Stevilka 35280-0212013, z navedbo >var5aina za
nakup nepremiinin< in celotno Stevilko raduna ponudnika (51. raOuna in naziv banke) za primer vradila var5iine;
-
predloZi pri notarju overjeno pooblastilo, ki se
mora nanaSati na predmet javnega zbiranja ponudb
v primeru, ee v imenu ponudnika odda ponudbo pooblaSeenec:
- predloZi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejii od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseDa;
-
predlo2i kopijo osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), ce se prijavi fizidna oseba oziroma predloZi izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starej5i od treh mesecev, 6e se prijavi samostojni
podjetnik;
- navedbo nepremi6nine, ki je predmet ponudbe in
ponujeno ceno, ki ne sme biti niZja od izhodiS6ne cene;
- izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa;
-ilavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe.
Drugi pogoii Prodaje
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni Ponudbi:
- nepremidnine se prodajajo po nadelu videno - kupljeno, brez moZnosti naknadnih reklamacij,
- ponudba je zavezujoia in dokondna;
Uradni list Republike Slovenije-
Razglasnidel
5t.
76
/
13. 9' 2013
I stran 2S01
- ponudniku, ki ne bo izbran, bo var5iina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani 2upana Obcine Bovec. lzbranemu ponudniku bo varSeina
Zave, pokrajin in obiin (Uradni list RS, 5t. 34111 ,42112,
24113) in Programa prodaje obdinskega stvarnega pre-
vsteta v kuonino.
Vl. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
cena je edini kriterij izbire ponudnika.
Vll. Posebna dolodila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa
o izbiri s strani Zupana Obiine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla
lastninska pravica na nepremidnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremidnin oziroma pripadaioei
DDV stro5ke sestave in overitve pogodbe ter zemljiSkoknjiZno urejanje, plada kupec. Rok za plaeilo kupnine je
15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve racuna.
Kupnina se lahko plada v ved obrokih, prvi obrok je 50%
kupnine in se plada ob podpisu pogodbe, ostali del pa
mora biti pfaean do najkasneje 31 . 12. 2013. V primeru
obrodnega pladila mora nepladani del kupnine kupec, ki
je pravna oseba, zavarovati z nepreklicno banino garancijo, izpladljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma
fiziina oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremienini.
Rok za pla6ilo kupnine oziroma obrokov kupnine, je bistvena sestavina pogodbe. Po plaeilu celotne kupnine in
po poravnanih vseh stro5kih se bo kupcu nepremienina
izrodila v last in izdalo zemlji5koknjiZno dovolilo s pravico vpisa lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemlji5ko knjigo. 0e kupec ne plada kupnine
in ne podpiSe prodajne pogodbe v zgoraj navedenih
rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo Stelo,
da je kupec odstopil od pogodbe, Obdina Bovec pa je
upravieena zadrLali vpladani znesek var5dine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na
zemljiSkoknjiZnem dovolilu po pladilu celotne kupnine
s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
Vlll. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija zaizvedbo in nadzor postopka razpolaga'
nja s stvarnim premoZenjem Obiine Bovec, imenovana
s sklepom Zupana, bo v roku 10 dni od poteka roka za
zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravoCasno
prispele in pravilno oznadene ponudbe. Prepoznih in nepravilno oznadenih ponudb komisija ne bo obravnavala
(prepozno prispele ponudbe bodo zapecatene vrnjene
ponudnikom). Razpis se Steje za uspe5en tudi v primeru, de se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, ee je
prejetih vee najugodnej5ih ponudb, lahko komisija postopa po dolodilih 37. dlena Uredbe o stvarnem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti.
lX. Rok za izb'ro najugodnejSega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obve5deni
v roku najvee 10 dni po opravljeni izbiri s strani Zupana
Obdine Bovec.
X. Obdina Bovec si pridrZuje pravico, da kadarkoli
ustavi zaieti postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odSkodninske odgovornosti.
Xl. Kontaktna oseba: podrobnejSe informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Obdini
Bovec pri Miranu SuSterSid ali pooblaSeencu, v 6asu
uradnih ur. Ogled nepremienin je moZen po predhodnem
dogovoru.
javno zbiranje ponudb
za prodajo nePremicnin
Obdina Bovec
St.193/2013
ob-3612/13
Obcina Gornja Radgona objavlja na podlagi 35.,
36., 37. in 38. 6lena Uredbe o stvarnem premoZenju dr-
moZenja Obdine Gornja Radgona. naslednje
l. Predmet prodaje:
1. Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34
(prej trgovina Tina v pritliiju in stanovanje v nadstropju)
v velikosti 111 ,48 m2, na parc. 5t. 718/1 . k.o. Gornja
Radgona (solastniSki deleZ ob6ine 43/68) s pripadajoeim stavbnim zemlji3dem, v velikosti 144 m2, na parc.
31.71812, k.o. Gornja Radgona (solastni5ki deleZ obiine
1301144), vse skupaj deleZi obdine za izhodi3cno ceno
21 .353,84 EUR. Preko zemlji3da parc. St. 71812, k.o.
Gornja Radgona je lastnik sosednjega zemljiSca parc.
St. 717, k.o. Gornja Radgona Ze dalj 6asa izvr5eval
dostop, medtem ko sluZnostna pravica ni vpisana v ze*
mljiSko knjigo.
2. Nezazidano stavbno zemliiSde v Gornji Radgoni
(v podaljSku Ulice Marije RoZman in Kajuhove ulice),
v izmeri 1.725 m2, na parc. St. 1139i10, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiScno
ceno 33.534,00 EUR.
3. Nezazidano stavbno zemljiSee v Gornji Radgoni
(v podalj5ku Ulice Marije RoZman in Kajuhove ulice),
v izmeri 1.061 m2, na parc. 5t. '1139/11, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiS6no ceno
20.074,12 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljiSde v Gornji Radgoni
(v stanovanjskem naselju na Tratah), v izmeri 848 m2, na
parc.5t. 219126, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiSeno ceno 42.485,00 EUR.
lzhodi5dna cena predstavl.ia ceno poslovno-stanovanjskega objekta in nezazidanih stavbnih zemljiSi,
ne vkljuduje pa davka na promet nepremiinin ali DDV
komunalnega prispevka, stroSkov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrasirukture, pladila
prikljLr6itve na vodovodno omreZje, kanalizacijo, elektridno in telefonsko omreZje ter izdelave tehnidne
dokumentacije.
Na zemljiSiih, oziroma na nepremidninah pod zap.
5t. 2. in 3. je moZna gradnja individualnih stanovanjskih
objektov, medtem ko je na zemlji5du, oziroma na nepremiinini pod zap. 5t. 4. moZna gradnja objektov v skladu
z dolocili in pogoji Odloka o zazidalnem naeftu )Gornja
Radgona - Trate<.
ll. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremiinin lahko sodelujejo fizi6ne in pravne osebe pod
naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremidnino z izhodi5dno
ceno ali ceno nad izhodiSdno ceno,
-da predloZijo potrdilo o drZavljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
-da pladajo var$dino v viSini 10% od izhodi5cne
cene na Podradun pri UJP, 5t. 01229-0100012643, sklic
na St. 720000,
- izbrani ponudnik mora v '15 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plaeati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. ee se bo za posamezno nepremiCnino prijavilo
ved ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo
imel prednost tisti, ki za nepremi6nino ponudi viSjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti
ovojnici (na ovojnici je obvezno navesti ime in priimek,
oziroma ime pravne osebe s popolnim naslovom) najkasneje do 3. 10. 2013 na naslov: ObCina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
Uradni list Republike Slovenije
- Razglasni del
9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
merilo za izbiro najugodnej5ega ponudnika je na1viaja
ponujena cena za odkup zemljiSca ob izpolnjevanlu
vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali vee ponudnikov ponudi najugodnejso ceno, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanJa
10. Rok zaizbiro najugodnej5ega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obve60eni v roku
30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Obcina Ziri
St. 478-13t2013-2
ob-3875i 13
Obcina Polzela, Polzela B, 3313 Polzela, na podlagi
22. in 29. 6lena Zakona o stvarnem premoZenju dr2ave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
St.86/'10 in75112), Uredbe o stvarnem premoZenju dr2ave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS'
5t. 34/11, 42112in24113)in Nacrta ravnanja z nepremiinim premoZenjem Obcine Polzela zalelo2Ol3, objavlja
l.
javno zbiranje Ponudb
za prodajo nePremidnin
Naziv in sede2 organizatoria javnega zbirania
8, 3313 Polzela,
tel. 03/703-32-00; faks 031703-32-23, e-poita: obciponudb: Obiina Polzela, Polzela
[email protected].
ll. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje je poslovni prostor - lekarna, ki
stoji na parc. 5t. 810/28, k.o. 992 Polzela (lD 6260805),
v izmeri 111.80 m'?. po izklicni ceni '111.800,00 EUR za
celoto-
NepremiCnina se nahaja v centru Polzele, v delu
Zdravstvenega doma Polzela in je opredeljena kot stavbo zemlji5de, znotraj ureditvenega obmoija urejanja
orostora z oznako EUP 01 KPR PO - center Polzela in
znotraj manjSega obmoija urejanja prostora z oznako
MOPO05.
Poslovni Prostor se lahko uporablja samo za lekar-
niiko dejavnost, sprememba namembnosti ni dovoljena.
Nepremienina je oddana v najem do 31 . 12.2415,
najemnik ima podeljeno koncesijo za opravljanje zasebne lekarniSke dejavnosti.
lll. Vrsta pravnega posla - prodaja nepremienine.
lV. Pogoji javnega razpisa
lV. a) Pogoji prodaje:
1. Predmetna nepremicnina se prodaja po naielu
videno - kupljeno.
2. Na razpisu lahko sodelujejo fizidne in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremidnine na
obmodju Republike Sloventje in v roku podajo ponudbe.
3. Ponudnik mora do zakljucka postopka zbiranja
ponudb plaeati varsaino v visini 10% ponujene cene
za zemlji5de na transakcijski radun Obeine Polzela,
St.01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo varSiina brez obresti
vrnjena najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejSega
ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varSdina
vraeuna v kuonino.
lV. b) Pogoji za predlo2itev ponudbe:
1. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
- podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivali56a fizidne osebe oziroma naziv ter sedeZ
pravne osebe);
- navedbo davcne in EMSO (fizidne osebe) oziroma matiene Stevilke (pravne osebe);
- navedbo nepremicnine, ki je predmet ponudbe ter
ustrezno povr5ino zemlji3ea;
St
-
83
/
11' 10. 2013
I
stran 285't
vi3ino ponujene cene, ki ne sme biti niZja od iz-
hodi56ne,
-
i-:^,,^
l^
.a-nicna
-^.^i^'-^
^r^^^
pogoje
',-^
vse
razplsne nnn
prsno
rzjavo. ca
sprejema
poobla-
z lastnoroinim podpisom ponudnika oziroma
Scenca.
K ponudbi
je potrebno predloZiti:
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za
fizicne osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne
-
osebe ozironra izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki
ne sme biti starej5i od 30 dni,
- pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaSeencu;
- dokazilo o vplacani var5iini, Stevilko transakcijskega racuna in naziv banke za vracilo var6cine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo - do
29. 11.2013.
3. Nepravoiasne ponudbe bodo izlodene iz nadaljnjega postopka.
V Postopek izbire najugodnejSega ponudnika
'1 . Odpiranje ponudb bo 29. 10.2013, ob 11. uri, in
ne bo lavno.
2.lzbor najugodnej5ega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje Zupan. lzbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najviSjo
ceno, vendar najmanj v viiini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka vi5ina
kupnine ob izpolnjevanjr"r vseh pogojev), bo prodajalec
opravil dodatna pogajanja
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejSega ponudnika pisno obveSieni najkasneje v 1 5 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
4. Obiina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi
za to navedla razloge.
Vl. Sklenitev pogodbe:
1. lzbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. ee uspeli ponudnik (kupec) v dolodenem roku ne
sklene pogodbe. varSiina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3, Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremidnin. StroSki davka na promet
z nepremicnino ter notarski stro$ki bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremidninah
z vpisom le{e v zemlji$ko knjigo.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plaeila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. ee kupec ne poravna kupnine na nacin in v roku, dolodenem v pogodbi, se Steje
prodajna pogodba za tazdfto.
5. Po pladilu celotne kupnine se bo kupcu nepremidnina izrocila v last s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremidnini v pristojni zemlji5ki knjigi.
Vll. Rok in naslov za predloZitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Obeina
Polzela, Polzela B, 3313 Polzela, z oznako >Ponudba
za nakup nepremidnine - Ne odpiraj<. Na ovojnici mora
biii naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravoiasne
bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vkljudno 29.10.2013, do'10. ure.
Vlll. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila
v zvezi s prodajo in ogledom nepremidnin v iasu razpisa
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Obeini Polzela,
pri Magdi Cilen5ek, tel. 03/703-32-00.
Ob6ina Polzela
ob-3876/13
Obiina Bovec, Trg golobarskih Zrtev B, Bovec, na
podlagi 22. tlena Zakona o stvarnem premoZenju dr2a-
stran
/ St. 83 I
2852
Uradni list
11- 10.2013
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS.
5t. B6/10, 75112),35. ilena Uredbe o stvarnem premoZenju dr2ave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni listRS, St.34/11 ,24113) in 16. clena Statuta Obdine
Bovec (Uradni list RS, 5t. 72106, B9/10) in Letnega nadrta razpolaganja z nepremicnim premo2enjem Obdine
Bovec za leto 2013 (23. redna seja Obcinskega sveta
Obdine Bovec, dne 28. 3. 2013) objavlja
javno zbiranje Ponudb
za prodajo nePremidnin
l.
-
plada varSaino
blike Slovenije
in
-
Razglasni del
predlo2i originalno potrdilo
o vplaiani varSiini v viSini 10% izhodi5cne cene za
nakup nepremicnine na racun 5t. 01206 0100015128,
sklicna Stevilka 3528A-0312013, z navedbo >varSdina za
nakup nepremicnin< in celotno Stevilko racuna ponudnika (51. raduna in naziv banke) za primer vradila varidine;
-
predloZi pri notarju overjeno pooblastilo, ki se
nrora nanaSati na predmet javnega zbiranja ponudb
v primeru, de v imenu ponudnika odda ponudbo pooblaScenec,
lme in sedeZ organizalorja zbirania ponudb:
- predlozr izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejai od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
ObCina Bovec, Trg golobarskih Zrtev B, 5230 Bovec,
mat. 5t. 588149B000, davina Stevilka Sl 36828866,
tel. 05/384-'1 9-00, faks: 05/384-1 9-1 5.
ll. Pr€dmet prodaje in izhodiSdna cena: poslovni
objekt "Hotel Sola',' stavba St. 34 in funkcjonalno ze-
pravna oseba;
mlji56e.
podjetnik;
- navedbo nepremienine, ki je predmet ponudbe, in
ponujeno ceno, ki ne sme biti niZja od izhodi5dne cene;
- rzjavo. da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa;
-ilavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe.
Drugi pogoji prodaje
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
- nepremicnine se prodajajo po naielu videno - kupljeno, brez moZnosti naknadnih reklamacij;
- ponudba je zavezujoca in dokoncna;
- ponudniku, ki ne bo izbran, bo varSeina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani Zupana Obcine Bovec. lzbranemu ponudniku bo varseina
viteta v kupnino.
Vl. Merila, po kaierih se bodo vrednotile ponudbe:
cena je edini kriterij izbire ponudnika.
Vll. Posebna doloeila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa
o izbiri s strani zupana Obdine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla
lastninska pravica na nepremienini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremidnin oziroma pripadajodi
DDV stroSke sestave in overitve pogodbe ter zemljiSkoknji2no urejanje, pla6a kupec. Rok za plaiilo kupnine je
15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve racuna.
Kupnina se lahko pla6a v vee obrokih, prvi obrok je 50 %
kupnine in se plada ob podpisu pogodbe, ostali del pa
mora biii pladan do najkasneje 15.12.2013. V primeru
obroinega pladila mora neplaeani del kupnine kupec, ki
je pravna oseba, zavarovati z nepreklicno banino garancijo, izplaeljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma
fiziana oseba z ustanovitviio hipoteke na nepremienini.
Rok za pladilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena sesiavina pogodbe. Po pladilu celotne kupnine in
po poravnanih vseh strogkih se bo kupcu nepremidnina
izrodila v last in izdalo zemljiSkoknjiZno dovolilo s pravico vpisa lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korisi v zemljisko knjigo. ee kupec ne plada kupnine
in ne podpise prodajne pogodbe v zgorail navedenih
rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo Stelo,
da je kupec odstopil od pogodbe, Obdina Bovec pa je
upraviCena zadr2ati vpladani znesek var5eine. Proda-
Prodaja se objekt "Hotel iola", Log pod Mangartom 64, s pripadajoiim funkcionalnim zemljiieem, stojee na parc. St. B9/5, k.o. Log pod Mangartom. v rzmerr
ooslovna stavba 184 m2 in dvorisie 776 nl'?. Objekt
"Hotel Sola" se nahaja v naselju Log pod Mangartom,
tik ob drZavni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkiriSdi. Neto uporabne povr5ine stavbe: klet 148,55 m2, pritlidje 167,20 m2, 1 nadstrop1e 161,35 m2, 2. nadstropje 161,15 m2 in mansarda 143,55 m2, s skupno 781 ,75 m2 neto povr5ine. Lastnika nepremidnine sta Obiina Bovec, Trg golobarskih
Zrtev B, 5230 Bovec, in Mangrt razvojna zadruga, Log
pod Mangartom 54,5231 Log pod Mangartom.
Predmet prodaje ni vaiko korito ("kaSta"), ki se
nahaja pred objektom, na parc. 5t. B9/5, k.o. Log pod
Mangartom, in je v lasti Krajevne skupnosti Log pod
Mangartom.
Objekt ima uporabno dovoijenje St. 351-270/2008
z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti. lz
OPN Bovec (Uradni list RS, 5t. 11 9/08) je razvidno, da je:
- osnovna namenska raba prostora obmoeje stavbnih zemljiSd,
-
podrobnej5a namenska raba prostora SK
-
povr-
Sine podeZelskega naselja.
- obmodje varovanj in omejitev: nepremienine se
nahajajo v Triglavskem narodnem parku.
lll. lzhodiSena cena
Stavba s pripadajo6im funkcionalnim zemljiS-em
493.000,00 EUR, oprema 34.000,00 EUR, drobni inventar 14.450,00 EUR, skupaj 541.450,00 EUR.
lV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 26. 10. 2013.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Obiine Bovec, Trg golobarskih Zrtev I, Bovec, ali poSljejo s priporodeno poSiljko
s povratnico na naslov: Obcina Bovec, Trg golobarskih
Zrtev B, 5230 Bovec. Pravodasne poSiljke so tiste, ki so
oddane na po$to s po5tnim 2igom do vkljucno 26. 10.
2013. Na po5iljkah mora biti pripis >Ponudba za nakup
nepremidnin - Ne odpiraj<. Na hrbtni strani mora biii
oznaden polni naslov poSiljatelja ponudbe.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravoiasne ponudbe) in nepravilno oznadene ponudbe'
bo komisija, ki je poobla5dena za izvedbo posiopka,
izlodila in o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Ponudbo lahko odda domada ali tuja, pravna ali
fizicna oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremieninah v RS, in se pravoiasno in pravilno odda ponudbo,
tako da:
-
predloZi kopijo osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), 6e se prijavi fizidna oseba oziroma predloZi izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starejsi od treh mesecev, ee se prijavi samostojni
jalec bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na
zemlji5koknji2nem dovolilu po placilu celotne kupnine
s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
Vlll. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoZenjem Obdine Bovec, imenovana
Uradni list Reoublike Sloveniie
- Razolasni
del
s sklepom Zupana, bo v roku 10 dni od poteka roka za
zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravoiasno
prispele in pravilno oznacene ponudbe. Prepoznih in nepravilno oznadenih ponudb komisija ne bo obravnavala
(prepozno prispele ponudbe bodo zapecatene vrnjene
ponudnikom). Razpis se Steje za uspeien tudi v primeru, ce se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, ce je
prejetih ved najugodnej5ih ponudb, lahko komisija postopa po dolocilih 37. clena Uredbe o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti.
lX. Rok za izbiro najugodnejSega ponudnika: o izidu javnega zbianja ponudb bodo ponudniki obveSceni
v roku najved 10 dni po opravljeni izbiri s strani 2upana
Obcine Bovec.
X. Obdina Bovec si pridzuje pravico, da kadarkoli
ustavi zaaeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odSkodninske odgovornosti.
Xl. Kontaktna oseba: podrobnejSe informacije o 1avnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Obeini
Bovec, pri Miranu Sr-r5terSidu ali poobla5aencu, v iasu
uradnih ur. Ogled nepremicnin je moZen po predhodnem
qogovoru.
Obdina Bovec
St. ozlzor a
ob-3881/1 3
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetni3ke
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2AO4 v zvezi z 31. elenom
Zakona o odvetnistvu in 67. ilenom Statuta Odvetniske
zbornice Slovenije, 9. dlena Pravilnika OdvetniSke zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniSkih kandidatov in imenika odvetniikih pripravnikov ter 7. dlena Pravilnika Odvetni5ke zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniSkega poklica, objavljamo obvestilo:
l. V imenik odvetnikov se vpi5ejo:
ObveSdamo vas, da se Luka Skvarda, rojen 27.3.
1978 v Ljubljani, z dnem 26.9.2013 vpi5e v imenik
odvetnikov Odvetni5ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Cerknici. UlicaZa mlinom 7.
Obveiiamo vas, da se Gregor Klemendie, rojen
'11.6. 1979 v Ljubljani, z dnem 25.9.2013 vpi5e v imenik odvetnikov OdvetniSke zbornice Slovenije. s pisarno
v Kr5kem, Cesta kr5kih Zriev 135 c (zaposlen v Odvetni5ki druZbi Grilc, Starc in partner. o.p., d.o.o.).
Obve5damo vas, da se mag. Branko Cevriz, rojen
24. 8. 1983 v Ljubljani, z dnem '1 . 10. 2013 vpiSe v imenik odvetnikov Odvetni5ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30.
Obve5damo vas, da se Andrej Crdek, rojen 12. 2.
1976 v Ljubljani, z dnem 25.9.2013 vpi5e v imenik
odvetnikov Odvetni5ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Kolodvorska ulica 7le ufarjeva ulica 5.
Obveidamo vas, da se Barbara KUrnerCad, rojena
2. 9. 1964 v Ljubljani, z dnem 12.9.2013 vpiSe v imenik
odvetnikov Odvetni6ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Miklo5ideva cesta 20 (zaposlena pri odvetniKU lomazu uaou).
Obvesiamo vas, da se Katja Gantat rojena 28. 4.
1982 v Ljubljani, z dnem 12.9.2013 vpi5e v imenik
odvetnikov Odvetni5ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Brdnikova 44 (zaposiena v Odvetni3ki pisarni
MuZina, Zvipelj in partnerji d.o.o.).
ObveSeamo vas, da se Nina FilavZ Sirc, rojena
6. 6. 1980 v Celju, z dnem 9.7.2013 vpi5e v imenik
odvetnikov OdvetniSke zbornice Slovenije, s pisarno
St.
B3
/
11.'10.2013
I stran 2853
v Zreiah, Cesta na Roglo 11j (zaposlena pri odvetnici
Andreji Zidaniek).
Obve5camo vas. da se Kaja Breznik, rojena 26. 4.
1984 v Novem mestu, z dnem 12. 9. 2013 vpiSe v imenik odvetnikov Odvetni5ke zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dunajska cesta '1 56 (zaposlena v OdvetniSki
pisarni Bohl d.o.o.).
ll. lz imenika odvetnikov se izbrisejo:
Obve5eamo vas. da se Sabina Novak, odvetnica
iz Ljubljane, Tivolska cesta 48 (zaposlena v OdvetniSki druibi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji d.o.o.),
z dnem 15. 9. 2013 izbriSe iz imenika odvetnikov OdveiniSke zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetni5kega poklica.
Obve$eamo vas, da se Franc Pevec, odvetnik iz
Sentjurja, Ulica Du5ana Kvedra 11, z dnem 31 . rc.2013
izbriSe iz imenika odvetnikov OdvetniSke zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetni5kega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniSke pisarne Franca
Pevca je Kaja Dosedla, odvetnica iz Sentjurja, Ulica
Du5ana Kvedra 11.
1. Dopolnilna odlocba St. 552/2013 z dne 18. 7.
2013, v kateri je bil za prevzemnika odvetniSke pisarne
Natalije DroZina dolocen odvetnik Jani Sor5ak, odvetnik
iz Ljubljane, Poljanski nasip B, se razveljavi.
2. Za prevzemnika odvetniSke pisarne Natalije DroZina se na predlog obmocnega zbora odvetnikov Koper
doloci Janez Starman, odvetnik iz Kopra, Kolodvorska
cesta 1.
lll. Preselitve
Obve56amo vas, da bo Jure Debevec, odvetnik iz
Ljubljane, z dnem 15. 9. 2013 preselil sedeZ pisarne
z naslova Nazorjeva 10, Ljubljana, na novi naslov: Miklo$ideva 34, 1000 Ljubljana. tel. 011252-71-95, faks:
011252-71-96, GSM: 041/779-771, e-po5ta: [email protected].
ObveSiamo vas, da je Damijan Terpin, odvetnik iz
Ljubljane, z dnem 1 . 8. 2013 preselil sedeZ pisarne z naslova Dunajska cesta 21|X, Llubllana, na novi naslov:
Kidriieva 18,5000 Nova Gorica, tel. +39 O4B1 532232,
faks: +39 0481 54683'1 .
ObveScamo vas. da Ziga Peternel, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 25. 9.2013 preseli sedeZ pisarne z naslova Kotnikova ulica 12. Ljubljana, na novi naslov: Ulica
Jana Husa 3, 1000 Ljubljana, tel.01132O47-49, faks:
01/320-47-50.
Obve5damo vas, da je Erika Cernic, vpisana v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniski zbornici Slovenije
po 34.b in 34.c clenu Zakona o odvetnistvu, pod poklicnim nazivom AWOCATO, preselila sedeZ pisarne
z naslova Dunajska 21lX, Ljubljana, na novi naslov:
Ulica 1. maja 5, 6210 Se2ana, tel. 05/993-72-97, faks:
05t993-72-97.
lV Spremembe
Obve5eamo vas, da Neli Gorogranc, rojena 21. 8.
1973 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Postojne, Cankarjeva ulica 1, z dnem 30. 9. 2013 preneha opravljati
odvetni5tvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Katji
Sirca, Cankarjeva ulica 1, Postojna.
Odvetnica Neli Gorogranc z dnem 1. 10. 2013 nadaljuje odvetni5ko dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna,
tel. 08/205-38-58, faks: 08/205-38-59
Obveieamo vas. da je odvetnici Veri Kovadevic, roj.
27. 5. 1979 v Ljubljani z dnem 15. 9. 2013 prenehalo
delovno razmerje v Odvetni5ki druZbi Avbreht, Zajc in
partnerji o.p., d.o.o., Sestova ulica 2, '1000 Ljubljana in