javno zbiranje ponudb za prodajo mladinski hotel bovec

Transcription

javno zbiranje ponudb za prodajo mladinski hotel bovec
Na podlagi 8.6lena Statuta Obcine Bovec (Ur. l. RS 5t. 72106,98/10) in skladno 220.,22.,28'in29'
clenom Zakona o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,5t' 86/10'
75112,47113-ZDU-1G,50t14, gOl14-ZDU-11) ter 35. in 36. clenom Uredbe o stvarnem premoZenju
OrZave in.samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,5t. 34111,42112,24t13, 10114),Zakona o ukrepih
za uravnoreZenje javnih financ obcin (Ur.l. RS, 5t. 1412015) in Letnem na6rtu razpolagania z
nepremidnim premoZenjem Obcine Bovec za leto 2015 (4.redna seja Obdinskega sveta Obdine Bovec
12.3.2015)
Obdina Bovec objavlja:
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMICNIN
l. lme in sedeZ organizatorja zbiranja ponudb:
Obcina Bovec, Trg golobarskih Zrteu 8, 5230 Bovec, mat. 5t. 5881498000, davcna Stevilka Sl 36828866'
tel.: 05/3841900, fax: 05/3841915
ll. predmeta prodaje in izhodiSdna cena:
a. ) poslovni oOleft - " Mladinski hotel Bovec " s funkcionalnim zemlji5dem na parc. 5t.
14g4t1k.o. Bovec Povr5ine 530 m2
ldentifikacija nepremicnine: Nepremicnina, ki je predmet ocenitve, predstavlja v naravi nedokondan
>Mladinski hotel Bovec<<. K obravnavani nepremidnini spada tudi del funkcionalnega zemlji5da komplet z
zunanjo ureditvijo, ki Se ni v celoti urejena. Lokacija posesti je na juZni strani lokalne ceste, ki vodi skozi
Bovec- za6etek detrti Brdo. Na lokacijije manj5e parkiri5de, kije primernoza dostavo in najved 2vozili
za zaposlene in kolesarnico. Drugi obiskovalci naj bi parkirali na javnih parkiri5dih.jeProstorski akti
zasnovan kot
opredeljujejo obmocje za namembnost stanovanjske in storitvene dejavnosti. Objekt
(ni notranjega
omreZje
prikljudek
na
vodovodno
ima
poslovno-nastanitveni in ima etaZnost K+P+1+2+M,
in moZnost
omreZje
telefonsko
(groba
in5talacija),
razvoda), javno kanalizacijo in eN, elektro omreZje
golobarskih
Trg
Bovec,
Obdina
plinskega priklopa. Objekt je v dobrem stanju. Lastnik nepremidnine:
Zrtev g, S23O Bovec, do celote (1/1). Uporabne povrsine so povzete po projektu Biro Prostor d.o.o..
Skladno s standardom SIST ISO 9836 zna5ajo: Klet: 127,18 m2 - ni estrihov, ni obdelano; Pritlicja:
m2
ti'b,#;t Jrir1t so, grobi razvod elektrike in i.t<. cevi, kopalnice niso obdelane; Nadstropje. 187,54
estrihi
ll'.,187,62..m2
Nadstropje
obdelane;
niso
kopalnice
- estrihi so, grobi ,^=uod elektrike in c.k. cevi,
so, grobi r:aivod elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane; Mansarda: 90,12 m'- estrihi so' grobi
ra=uid elektrike in c.k. cevi, kopalnice niso obdelane. Skupaj uporabne povriine: 803,04 m2.
lzhodiS6na cena:
Nepremicnina se prodaja po izhodi5dni ceni 316.000,00 EUR.
lV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 28.05.2015 do 12h.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Obcine Bovec, Trg
golobarskih Zrtev 8, Bovec ali poSljejo na naslov: Obdina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec.
Pravo6asne po5iljke so tiste, ki prispejo do 28.05.2015 do 12h. Na po5iljkah mora biti pripis >Ponudba
za NAKUP NEPREMICNIN - ne odpiraj<<. Na hrbtni strani mora biti oznaden polni naslov po5iljatelja
ponudbe.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravodasne ponudbe) in nepravilno oznadene
ponudbe, bo komisija, kije poobla56ena zaizvedbo postopka, izlo6ila in o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe:
Ponudbo lahko odda domada ali tuja, pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremidninah v RS, in se pravodasno in pravilno odda
ponudbo, tako da:
o pla6a var56ino in predloZi originalno potrdilo o vpladani varScini v vi5ini 10% izhodi5dne cene za
nakup nepremi6nine na radun 5t. 01206 010001 5128, sklicna Stevilka 35280-0212013 z navedbo
>varSdina za nakup nepremicnin<< in celotno Stevilko raduna ponudnika (5t. racuna in naziv
banke) za primer vracila varSdine;
o predloZi pri notarju overjeno pooblastilo, ki se mora nana5ati na predmet javnega zbiranja
ponudb v primeru, 6e v imenu ponudnika odda ponudbo poobla5cenec;
o predloZi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starej5i od treh mesecev, v primeru, da se
prijavi pravna oseba;
o predloZi kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),6e se prijavi fizilna oseba
oz. predloli izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starej5i od treh mesecev, de se prijavi
samostojni podjetnik;
. navedbo nepremidnine, kije predmet ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti niZja od
izhodiScne cene;
. izJavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa',
. i4avo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe.
Drugi pogoji prodaje:
Kriteriji, kijim mora ponudnikzadovoljevatiza sodelovanje prijavni ponudbi:
- nepremicnine se prodajajo po nadelu videno - kupljeno, brez moZnosti naknadnih reklamacij;
- ponudba je zavezujota in dokoncna;
- ponudniku, ki ne bo izbran, bo var5cina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s
strani Zupana Obcine Bovec. lzbranemu ponudniku bo var5cina v5teta v kupnino.
Vl. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe
Cena je edini kriterij izbire ponudnika.
Vll. Posebna dolodila
Zizbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o
izbiri s strani Zupana Obdine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika
prenesla lastninska pravica na nepremidnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremidnin oz.
pripadajodi DDV, stroSke sestave in overitve pogodbe ter zemlji5koknjiZno urejanje, plada kupec. Rok za
pladilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve raduna. Kupnina se lahko plada v ved
obrokih, prvi obrok je 50 % kupnine in se pla6a ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti placan do
najkasneje 30.12.2016. V primeru obrodnega placila mora nepladani del kupnine. kupec, ki je pravna
oseba, zavarovati z nepreklicno banino garancijo, izpladljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma fizicna
oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremicnini. Rok za placilo kupnine oziroma obrokov kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Po pladilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stro5kih se bo kupcu
nepremicnina izrodila v last in izdalo zemlji5koknjiZno dovolilo s pravico vpisa lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemlji5ko knjigo. Ce kupec ne placa kupnine in ne podpi5e prodajne pogodbe v
zgoral navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavllen in se bo Stelo, da je l<upec odstopil od
pogodbe, Obdina Bovec pa je upravie,ena zadrZati vpladani znesek var5cine. Prodajalec bo overil podpis
na prodajni pogodbi oz. na zemlji5koknjiZnem dovolilu po pladilu celotne kupnine s strani kupca. Pravice
in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
Vlll. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoZenjem Obcine Bovec,
imenovana s sklepom Zupana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranle'ponudb odprla vse
pravodasno prispele in pravilno oznadene ponudbe. Prepoznih in nepravilno oznadenih ponudb komisija
ne bo obravnavala lprepozno prispele ponudbe bodo zapecatene vrnjene ponudnikom). Razpis se Steje
za uspe5en tudi v primeru, de se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, 6e je prejetih vec najugodnej5ih ponudb, lahko komisija
postopa po dolocilih 37. clena Uredbe o stvarnem premoZenju dr2ave in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
lX. Rok zaizbiro najugodnejiega ponudnika
O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obve5deni v roku najvec 10 dni po opravljeni izbiri
s
strani Zupana Obcine Bovec.
x.
Obdina Bovec si pridrZuje pravico, da kadarkoli ustavi zadeti postopek do sklenitve pravnega
posla, brez odSkodninske odgovornosti.
Xl. Kontaktna oseba:
Podrobnej5e informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Obcini Bovec v dasu
uradnih ur pri tajnici obdinske uprave Patriciji Muriid, e-po5ta: [email protected], telefon Stevilka
0538 41 911 ali 051 361 108. Ogled nepremidnin je moZen po predhodnem dogovoru.
Obdina Bovec
Zupan
Valter MlekuZ
\e
\
Datum: 12.05.2015
u*-1