Tysk 7.-8. klasse

Transcription

Tysk 7.-8. klasse
Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15
Tyskbøgerne ”Alles klappt!”, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i
fælles mål for faget.
”Alles klappt!” ønsker at få eleverne til at tale tysk lige fra starten, så derfor er mange
øvelser dialogbaserede, så eleverne ret hurtigt føler, at de kan sige noget på tysk, selv
om ordforrådet ikke så stort. Faste vendinger og udtryk er derfor vigtige at få på
plads.
Grundbøgerne er inddelt i kapitler, og til hvert kapitel er der opstillet mål, som
eleverne gerne skal kunne, når kapitlet er færdigt.
Teksterne i grundbogen er indtalte på en cd, som sidder bagest i bogen. Er eleverne i
tvivl om udtalelsen af nogle ord, er der god hjælp at hente på cd-en!
Foruden grundbøgerne anvendes opgaver til de forskellige tekster. Disse opgaver får
eleverne udleveret som kopiark, så det er vigtigt, at arkene bliver sat i mappen og
ikke ligger og ”flyder” i skoletasken
Ud over kopiark har hver elev fået udleveret en éngangsbog, ”Gut gemacht”, til at
arbejde i. Disse bøger supplerer grammatikken, som indlæres i ”Alles klappt”.
At tale, læse og skrive tysk kan opleves svært for nogle elever, især i starten. De
fleste elever i 7.-8.klasse er ved at have godt styr på det engelske sprog, og pludselig
skal de så til at tilegne sig et nyt. Derfor kan de let komme til at blande engelsk ind i
det tyske, og det er der ikke noget at sige til. Derfor er det også vigtigt at blive ved
med at rose og anerkende eleverne, hver gang noget lykkes for dem, så de har lyst til
at blive ved og lære mere
I undervisningen lægges der op til, at eleverne skal være aktive, så derfor arbejder de
meget i små grupper eller to og to. Selvfølgelig vil der også være klasseundervisning,
når noget nyt skal præsenteres, men det er vigtigt, at eleverne føler ansvar for egen
læring, også i de situationer, hvor læreren ikke lige er i nærheden!
De forskellige emner i løbet af året fordeler sig således:
7.klasse
Uge
32 – 40
Uge 36: rejseuge
Emne
Hallo!
Mål

Alfabet,at præsentere
sig,at tiltale andre i duform,at sige goddag og
farvel, at aftale et
Grüss Gott!

Meine Familie

In Weimar

Ein ganz normaler Tag

møde, tal fra 0-20,
forskellige
nationaliteter,
regelmæssige
udsagsnord i nutid, sein
i nutid
at skelne mellem du –
og De- former, nogle
spørgeord, at spørge om
telefonnummer, mere
om alfabetet, lidt om
Østrig, nutidsformer af
udsagnsord, sein i
nutid, se på landkort,
rollespil
41: Skolen 200 år/Skolen i
bevægelse
42: efterårsferie
43 – 46
Uge 47: projektuge for 5.-8. kl.
At præsentere sin
familie, at kende job og
erhverv, noget om
hobbyer, bruge
tillægsord til
beskrivelse af ting og
personer, retningsord,
haben i alle former i
nutid, ihr –formen som
tiltaleform
at spørge om vej, at
vise andre vej, at skrive
brev, at fortælle om
byen, at bruge en
ordbog, nominativ af
det bestemte og
ubestemte kendeord,
nominativ af de
personlige stedord,
navneord i tre køn
Uge 51 – 52: juleferie
Uge 2 -3: teateruger
Uge 48 - 49 + 4-9
at beskrive
hverdagsaktiviteter,
Uge 7: vinterferie
Uge 10 – 15
Uge 14: påskeferie
Uge 17– 19 og 21:
Guten Appetit!

In Berlin

Wohnen

Wohnen ( fortsat)
Jung sein

ugedagene, at aftale
mødetidspunkt,
klokken, nutid af
regelmæssige og
uregelmæssige
udsagnsord, det
bestemte kendeord i
nominativ – de tre køn
om mad og drikke, at
handle, om priser,
tallene fra 20, at gå på
restaurant, om
madkultur i Tyskland,
at fortælle om daglige
huslige pligter, det
bestemte og ubestemte
kendeord i nominativ
og akkusativ, de løst
sammensatte
udsagnsord
om Berlin: Tysklands
hovedstad, om at købe
ind i forretninger, mere
om priser, om
transportmidler, det
bestemte og ubestemte
kendeord i akkusativ,
flertal af navneord, det,
der allerede er lært
hvad mange møbler
hedder på tysk, at
beskrive et rum med
møbler, hvad Sperrmüll
er, flertal af navneord,
es gibt, personlige
stedord, det, der
allerede er lært
om regler for
ungdommen i
Tyskland, at invitere
venner, at aftale tid, at
skrive brev, nutid af
mådesuds., personlige
stedord i akkusativ
Uge 20: Skolen i bevægelse
Uge 22 – 26:
Wer sind wir – was machen
wir?

om kropsdele, om tøj,
at beskrive personer, at
fortælle om daglige
gøremål, farverne,
ejestedord i nominativ
og akkusativ, nutid af
de uregelmæssige
udsagnsord, førnutid af
de regelmæssige
udsagnsord.
Ret til ændringer forbeholdes!
8.klasse
Uge
32 – 40 +43
Uge 36:rejseuge
Emne
Ferien
Mål

Grüezi!

Immer modisch!

at fortælle, hvad man
har lavet i
sommerferien,
vendinger at bruge på
ferie, vejret, udsagnsord
i nutid, regelmæssige
og uregelmæssige
udsagnsord i førnutid,
også med sein og
haben, klokken
facts om Schweiz,
måneder og årstider,
trafikmidler, spørge om
vej, hvordan man finder
vej, tale om tøj, lidt om
en kendt schweizer,
forholdsord, mere
førnutid, det bestemte
kendeord,
mådesudsagnsord, nutid
af de løst sammensatte
udsagnsord
Uge 41: Skolen 200 år/skolen i
bevægelse
Uge 42: efterårsferie
Uge 43 – 50:
Uge 47: projektuge for 5.-8.kl.
nyttige udtryk når du
køber tøj, beskrive
genstande, udtryk
omkring musik,
Bei mir zu Hause

Uge 51 -52: juleferie
Uge 2-3: teateruger
Uge 4 -6+ 8-9

fortælle om hverdagen,
det tyske skolesystem,
den ideelle skole,
udtrykke holdning for
og imod, finde tyske
skoler på nettet, angst,
regelmæssige
udsagnsord i datid,
mådesudsagnsord,
udsagnsord i de fire
hovedformer,
tidsudtryk,
forholdsordet vor +
dativ

at tage stilling for og
imod, fortælle om
fritidsinteresser,
forskellige sportsudtryk,
egen sportsinteresse,
forholdsord, ordstilling
i bisætninger, datid og
førnutid
Mein Alltag
Uge 10-11+13+ 15
Topfit
Uge 12:” brobygning”
Uge 14: påskeferie
erhvervstitler, bøjning
af tillægsord i
nominativ og akkusativ,
gradbøjning af
tillægsord, det bestemte
kendeord, forholdsord
der styrer dativ,
førnutid
beskrive værelse og
møbler, boligformer,
hvor noget er henne,
ordstilling i
bisætninger, nye
forholdsord, brugen af
forholdsordene,
bisætninger med med
bindeord, det bestemte
kendeord, nutid
Uge 16 – 19 + 21:
Uge 20:Skolen i bevægelse
Uge 22 – 26:
Jung und frei

fortælle om interesser
og problemer, give
udtryk for at noget er
vigtigt, Berlinmurens
fald i 1989, personlige
stedord, ejestedord,
gradbøjning af
tillægsord, brugen af de
personlige stedord i tre
kasus, sein og ihr i
betydningen hans og
hendes
Mere herom senere!
Unsere Welt

opfordre andre til at
gøre en indsats, ord
inden for emnet miljø,
landskaberne i
Nordtyskland og
Sydtyskland er meget
forskellige, stifte
bekendtskab med en
nordtysk digter,
bydeform af
udsagnsordene,
instruere i gymnastiske
øvelser, de
dobbeltstyrende
forholdsord, førnutid
Evt. opsamling
Ret til ændringer forbeholdes!