Over Middel´s Nytårsmenu

Transcription

Over Middel´s Nytårsmenu
Bygningsdelkatalog Anlæg med
informationsniveauer (LOD)
Version 1.0 / November 2014
Forord
Efter den store succes med ”Bygningsdelskataloget med
informationsniveauer (LOD)” for byggeri, blev det besluttet
at der også skulle laves et katalog, der tager
udgangspunkt i anlægsprojekter, såsom udgravning, vej,
jernbane, havnebyggerier og afvanding.
For konstruktioner af beton og stål der ligger i gråzonen
imellem byggeri og anlæg, som fx broer, og culverts
henvises der til Bygningsdelskataloget
Bygningsdelskataloget med informationsniveauer (LOD)
for byggeri.
Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor
udfordring for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart,
hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke
milepæle. Denne problemstilling adresseres af en række
initiativer i Danmark og udlandet.
I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er
udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der
skaber opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget
inspiration i det amerikanske LOD og tilpasset det til
danske forhold.
I Danmark arbejder Cuneco derfor for tiden på
informationsniveaumetoden – der er dog ikke publiceret en
standard endnu.
MT Højgaards bygningsdelkatalog anlæg skal ikke
konkurrere med Cunecos informationsniveaumetode eller
LOD. Dokumentet er udviklet, fordi MT Højgaard og vores
samarbejdspartnere har et behov her og nu.
Bygningsdelkataloget vil selvfølgelig blive integreret med
en dansk, norsk og amerikansk standard, så snart denne
findes på et niveau som udførende kan anvende i praksis.
Formålet er:
 at hjælpe projektdeltagere på vores
anlægsprojekter til at definere indholdet af en BIMleverance samt at få et klart billede af indholdet i
en BIM-leverance
 at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer
i MT Højgaard med at formidle, hvilken information
der skal være indeholdt i en BIM-model på et
givent tidspunkt
 at give en reference til kontrakter og projekternes
BIM-strategi.
Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er
målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse
og til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det
tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og
det kan være til inspiration for den danske
byggebranche. Bygningsdelkataloget kan frit
anvendes, så længe kilden angives.
Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag
og vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi
anvender det på vores projekter.
Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes
til [email protected]dk.
Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne
publikation er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT
Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på
[email protected]
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- FORORD
2
Læsevejledning
Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard
definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte
bygningsdele og angiver minimumskrav til egenskaber for
den enkelte bygningsdel.
Skitse:
Viser den vejledende geometri for
bjektet på et givent informationsniveau.
Geometri:
Beskriver geometrien i ord.
LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste
niveau og LOD500 det højeste niveau.
Objekt:
Hvilken objekttype
Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges,
når der skal udarbejdes en informationsleveranceplan
(Model Progression Specification - MPS) i forhold til
milepæle (fx forprojekt, hovedprojekt, as built). Først og
fremmest beskrives her de egenskaber, der er relevante i
forbindelse med prisberegning, tids og energiberegninger.
Egenskaber: Beskriver hvilke egenskaber objektet
indeholder
Mulig anvendelse: Beskriver til hvilke formål objektet
kan anvendes
For hvert informationsniveau vises fire aspekter for en
given bygningsdel:
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- LÆSEVEJLEDNING
3
Indholdsfortegnelse
Terræn.........................................................7 Planeringer/gradings ......................................8 Udgravning til fundament og afvanding .............9 Veje .......................................................... 10 Jernbane .................................................... 11 Vej og baneudstyr ....................................... 12 Mole .......................................................... 13 Eksisterende ledninger ................................. 14 Afvanding ................................................... 15 MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- INDHOLDSFORTEGNELSE
4
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 100
LOD 200
LOD 300
Definition
Modelelementet kan være grafisk repræsenteret i
modellen. Repræsentationerne er symbolske (fx ved
en streg eller flade) eller generiske (dvs. dimensioner
og mængder er ikke detaljerede). Derved
repræsenteres det overordnede geometriske udtryk af
modelelementer og deres samspil.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret, som et
generisk objekt med tilnærmede mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i
fagmodeller.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret som et
specifikt objekt med mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
Mulig anvendelse
Overordnede energibetragtninger, prisberegning på
m2 eller m3 (fx parkeringshus til 300 biler),
risikoanalyser til at fastlægge den geometriske
udformning og indretning af byggepladsen - herunder
skurby, adgangsveje og kranplacering.
Mulig anvendelse
Tids, sikkerheds, prisberegning på arealer (veje,
udgravning), produktforberedelse, risikoanalyser og
kollisionskontrol.
Mulig anvendelse
Produktionstids, prisberegning på geometriske eller
funktionsbestemte bygningsdele , styklister og
kollisionskontrol.
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
Ansvar
Typisk arkitekt.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
5
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 350
LOD 400
LOD 500
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret som et
leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
Modelelementet er også detaljeret i sammenbygninger
med andre bygningsdele.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret evt. som et
leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
Modelelementet er også detaljeret til fabrikation,
montage og præfabrikation og indeholder også
installeringsinformation.
Definition
Modelelementets mængder, størrelser, dimensioner,
placering og orientering er bekræftet på byggepladsen
(as built).
Mulig anvendelse
Produktionstids, prisberegning på produktionsdele,
komponenter og produktionsmateriale, styklister,
kollisionskontrol (koordinering af design og
systemleverancer).
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
Mulig anvendelse
Præfabrikation, styklister og den specifikke montage.
Ansvar
Typisk underentreprenør eller systemleverandør for
præfabrikation.
Mulig anvendelse
Efterkalkulation, registrering af mangler, styklister
over hvad der er bygget ind i bygningen.
Ansvar
Typisk hovedentreprenør, men kan udføres af den
fagmodelansvarlige.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
6
Terræn
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 2D flade med en kote
der er gennemsnitlig for
området.
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade oprettet af net
af indmålte punkter fra fx en
overflyvning eller en
laserscanning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Objekt
3D overflade (surface).
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade oprettet af net
af indmålte punkter fra fx en
overflyvning eller
laserscanning. Nedenfor
liggende jordlag, som fx ler,
kalk, sand mv. angives som
selvstændige 3D flader med
data fra indmålte boreprøver
Geometri
Færdigt terræn efter udførsel.
Opmålt af totalstation eller
laserscan.
Objekt
2D overflade (surface).
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade, oprettet af
manuelle punkter indmålt af
totalstation eller rover. Punkter
er indmålt i
højde/dybdepunkter samt pr.
10/20 m.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
konceptuelt design.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og koter.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
konceptuelt design.
Objekt
3D overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og koter.
Mulig anvendelse
Design af projekt, detaljerede
mængder, landmåling,
byggepladsindretning,
kontrol/tilsyn.
Objekt
3D overflader (surfaces).
Egenskaber
Lag, overfladenavne og koter.
Objekt
Punktskyer og/eller 3D
overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn,
koter og evt. punktskyer.
Mulig anvendelse
As-built dokumentation.
Mulig anvendelse
Design af projekt, detaljerede
mængder, landmåling,
byggepladsindretning,
kontrol/tilsyn.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - TERRÆN
7
Planeringer/gradings
LOD 100
LOD200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
2D planeringsflade.
Geometri
Planering med lodret
forbindelse til anden overflade.
Geometri
Planering med skråning til
anden overflade
Geometri
Detaljeret planering med
skråning til anden overflade.
Geometri
As built indmålt grading med
laserscanning eller totalstation.
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer og gradings
(Skråningsobjekter i AutoCAD
Civil). I grading objektet er det
muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. hældning.
Objekt
Punktskyer og/eller 3D
overflade (surface).
Objekt
2D overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder.
Objekt
3D overflade (surface) og 3D
linjer (breaklines).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
byggepladsindretning,
planlægning.
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer (breaklines) og grading
(Skråningsobjekt i AutoCAD
Civil). I grading objektet er det
muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. hældning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Grovudgravning med
maskinstyring, landmåling,
mængder,
byggepladsindretning,
planlægning, kontrol/tilsyn.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
As-built documentation.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Maskinstyring, landmåling,
mængder,
byggepladsindretning,
planlægning, konsistens- og
kollisionskontrol, kontrol/tilsyn.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - PLANERINGER/GRADINGS
8
Udgravning til fundament og afvanding
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Grov udgravning til fast kote.
Geometri
Udgravning til fundamenter
med lodrette vægge.
Geometri
Udgravning til fundament med
skrå vægge.
Geometri
Udgravning til ledning.
Geometri
3D overflade og 3D linjer.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote og skråninger til
eksisterende terræn.
Objekt
3D overflade (surface) og 3D
linjer (breaklines).
Objekt
Corridormodel, som er et 3D
objekt bestående af en
linjeføring, tværsnit og
længdeprofil.
Objekt
Samlet 3D overflade af
udgravning til fundament og
afvanding.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
maskinstyring.
Mulig anvendelse
Mængder, landmåling,
byggepladsindretning,
planlægning.
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer (breaklines) og gradings
(Skråningsobjekter i AutoCAD
Civil). I grading objektet er det
muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. Hældning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og kollisionskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og kollisionskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og kollisionskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning,
byggepladsindretning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - UDGRAVNING TIL FUNDAMENT OG AFVANDING
9
Veje
LOD 100
Lod 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af vej (2D).
Geometri
2D overflade med angivelse af
hvor vejen skal placeres.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til terræn.
Geometri
Top- og planumoverflader med
skråninger til terræn.
Geometri
Kantsten, vejopbygning med
udlægninger, grøfter med
skråninger til terræn.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote.
Objekt
Overflade (surface) med 3D
linjer (breaklines).
Objekt
3D liner (breaklines) og
overflade (surface).
Egenskaber
Lag, areal.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer,
designkriterier efter vejregler,
radius.
Mulig anvendelse
Planlægning.
Mulig anvendelse
Arealbestemmelse.
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(breaklines) og overflade
(surface), solids af kantsten
mv.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Se LOD 350.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJE
10
Jernbane
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af bane (2D).
Geometri
2D overflade med angivelse af
hvor banen skal placeres.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til terræn.
Geometri
Top- og planumoverflader med
skråninger til terræn.
Geometri
Kantsten, baneopbygning med
udlægninger, grøfter med
skråninger til terræn.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote.
Objekt
Overflade (surface) med 3D
liner (breaklines).
Objekt
3D liner (breaklines) og
overflade (surface).
Egenskaber
Lag, areal.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(breaklines) og overflade
(surface), solids af
banetilbehør.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer,
designkriterier efter baneregler,
radius.
Mulig anvendelse
Planlægning.
Mulig anvendelse
Arealbestemmelse.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - JERNBANE
11
Vej og baneudstyr
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Placering af hvor vejudstyr er
angivet.
Geometri
Placering af hvor vejudstyr er
angivet med en 3D boks.
Geometri
3D geometri af vejudstyr.
Geometri
3D geometri af vejudstyr med
usynlig/gemt geometri, såsom
fundamenter.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger.
Objekt
2D linje.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Landmåling,
byggepladsindretning.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Mængder, planlægning,
landmåling, kontrol/tilsyn,
konsistens- og kollisionskontrol.
Objekt
Solids.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Mængder, planlægning,
styklister, landmåling,
kontrol/tilsyn, konsistens- og
kollisionskontrol.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Præfabrikation, styklister og
den specifikke montage.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJ OG BANEUDSTYR
12
Mole
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af mole (2D).
Geometri
Placering af hvor molen er
angivet med en 3D boks.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til havbund.
Geometri
Moleopbygning med forskellige
lag.
Geometri
Moleopbygning med forskellige
lag med udstyr.
Objekt
Solids.
Objekt
Grading eller corridormodel
med 3D liner (breaklines) og
overflade (surface).
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(breaklines) og overflader
(surfaces).
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(breaklines) og overflader
(surfaces).
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridor- eller gradingnavn,
kote, skråningssignatur,
mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer, radius.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, planlægning,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Planlægning,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -MOLE
13
Eksisterende ledninger
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Ledninger er vist som 2D linjer.
Geometri
Ledninger er vist som 3D linjer.
Objekt
2D linjer.
Objekt
3D linjer.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning.
Geometri
Faktiske dimensioner, placering
og udformning. Materialer,
kapacitet og systemer kan
være angivet.
Egenskaber
Lag.
Geometri
Detaljeret geometri inklusiv
godstykkelse og rørlængde.
Ventilernes placering.
Materialer, kapacitet og
systemer skal være angivet.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling,
kollisionskontrol.
Objekt
3D linjer og pipe network.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling.
Objekt
3D linjer og pipe network med
forbindelser.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling.
Objekt
3D linjer og pipe network med
forbindelser.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængde,
landmåling.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EKSISTERENDE LEDNINGER
14
Afvanding
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Ledninger er vist som 3D linjer.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning med samlinger.
Geometri
Faktiske dimensioner, placering
og udformning. Materialer,
kapacitet og systemer kan
være angivet.
Geometry
Detaljeret geometri inklusiv
godstykkelse og rørlængde.
Materialer, kapacitet og
systemer skal være angivet.
Objekt
3D linjer.
Objekt
3D linjer og pipe network.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Objekt
3D linjer og pipe network med
forbindelser.
Objekt
3D linjer og pipe network med
forbindelser.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
byggepladsindretning,
landmåling.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
byggepladsindretning,
landmåling, kontrol/tilsyn.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængde,
landmåling.
Objekt
3D linjer.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFVANDING
15

Similar documents