Hent ensidet 2016

Transcription

Hent ensidet 2016
Bygningsdelkatalog (anlæg) med
informationsniveauer (LOD)
Version 1.1 / Januar 2015
Forord
Efter den store succes med ”Bygningsdelkataloget med
informationsniveauer (LOD)” for byggeri, blev det besluttet
at der også skulle laves et katalog, der tager
udgangspunkt i anlægsprojekter, såsom udgravning, vej,
jernbane, havnebyggerier og afvanding.
For konstruktioner af beton og stål der ligger i gråzonen
imellem byggeri og anlæg, som fx broer, og culverts
henvises der til Bygningsdelskatalog med
informationsniveauer (LOD) for byggeri.
Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor
udfordring for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart,
hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke
milepæle. Denne problemstilling adresseres af en række
initiativer i Danmark og udlandet.
I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er
udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der
skaber opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget
inspiration i det amerikanske LOD og tilpasset det til
danske forhold.
I Danmark arbejder cuneco derfor for tiden på
informationsniveaumetoden – der er dog ikke publiceret en
standard endnu.
MT Højgaards bygningsdelkatalog anlæg skal ikke
konkurrere med cunecos informationsniveaumetode eller
LOD. Dokumentet er udviklet, fordi MT Højgaard og vores
samarbejdspartnere har et behov her og nu.
Bygningsdelkataloget vil selvfølgelig blive integreret med
en dansk, norsk og amerikansk standard, så snart denne
findes på et niveau som udførende kan anvende i praksis.
Formålet er:
 at hjælpe projektdeltagere på vores
anlægsprojekter til at definere indholdet af en BIMleverance samt at få et klart billede af indholdet i
en BIM-leverance
 at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer
i MT Højgaard med at formidle, hvilken information
der skal være indeholdt i en BIM-model på et
givent tidspunkt
 at give en reference til kontrakter og projekternes
BIM-strategi.
Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er
målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse
og til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det
tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og
det kan være til inspiration for den danske
byggebranche. Bygningsdelkataloget kan frit
anvendes, så længe kilden angives.
Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag
og vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi
anvender det på vores projekter.
Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes
til [email protected]
Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne
publikation er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT
Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på
[email protected]
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- FORORD
2
Læsevejledning
Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard
definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte
bygningsdele og angiver minimumskrav til egenskaber for
den enkelte bygningsdel.
LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste
niveau og LOD500 det højeste niveau.
Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges,
når der skal udarbejdes en informationsleveranceplan
(Model Progression Specification - MPS) i forhold til
milepæle (fx forprojekt, hovedprojekt, as built). Først og
fremmest beskrives her de egenskaber, der er relevante i
forbindelse med prisberegning, tids- og energiberegninger.
Skitse:
Viser den vejledende geometri for
objektet på et givent
informationsniveau.
Geometri:
Beskriver geometrien i ord.
Objekt:
Hvilken objekttype
Egenskaber: Beskriver hvilke egenskaber objektet
indeholder
Mulig
anvendelse: Beskriver til hvilke formål objektet kan
anvendes
For hvert informationsniveau vises fem aspekter for en
given bygningsdel:
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- LÆSEVEJLEDNING
3
Indholdsfortegnelse
Terræn.........................................................7 Planeringer/gradings ......................................8 Udgravning til fundament ...............................9 Udgravning til ledninger................................ 10 Veje .......................................................... 11 Jernbane .................................................... 12 Vej og baneudstyr ....................................... 13 Mole .......................................................... 14 Eksisterende ledninger ................................. 15 Afvanding ................................................... 16 MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- INDHOLDSFORTEGNELSE
4
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 100
LOD 200
LOD 300
Definition
Modelelementet kan være grafisk repræsenteret i
modellen. Derved repræsenteres det overordnede
geometriske udtryk af modelelementer og deres
samspil.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret, som et
generisk objekt med tilnærmede mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i
fagmodeller.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret som et
specifikt objekt med mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering.
Objekt
Repræsentationerne er symbolske (fx ved en streg
eller flade) eller generiske (dvs. dimensioner og
mængder er ikke detaljerede). Objekterne vil som
regel være repræsenteret i 2D.
Egenskaber
Overordnede egenskaber som lag og kote
Mulig anvendelse
Overordnede mængder, planlægning, risikoanalyser til
at fastlægge den geometriske udformning og
indretning af byggepladsen - herunder skurby,
adgangsveje og kranplacering.
Objekt
Objekterne er repræsenteret med flader eller kasser.
Objekterne vil som regel være i 3D.
Egenskaber
Overordnede egenskaber som lag, kote og areal.
Objekt
3D flader med forbindelse til anden flade eller ”solid”.
Egenskaber
Lag, navngivning, koter, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, landmåling, produktionstids, prisberegning
på geometriske eller funktionsbestemte bygningsdele,
styklister og kollisionskontrol.
Mulig anvendelse
Tids, sikkerheds, prisberegning på arealer (veje,
udgravning), produktforberedelse, risikoanalyser og
kollisionskontrol.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
5
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 350
LOD 400
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret som et
objekt med mængder, størrelser, dimensioner,
placering og orientering.
Modelelementet er også detaljeret i sammenbygninger
med andre objekter.
Definition
Modelelementet er grafisk repræsenteret som et
objekt med mængder, størrelser, dimensioner,
placering og orientering.
Modelelementet kan være detaljeret til fabrikation,
montage og præfabrikation og kan indeholde
installeringsinformation.
Objekt
Corridormodel/grading med top og planum, 3D flader
med forbindelse til andre flader, solids eller Pipe
networks eller solids.
Egenskaber
Lag, navngivning, koter, type, mængder.
Mulig anvendelse
Maskinstyring, landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, mængder,
planlægning, produktionstids, prisberegning på
produktionsdele, komponenter og
produktionsmateriale og styklister.
Objekt
Corridormodeller/gradings med alle opbygningslag, 3D
flader med forbindelse til andre flader solids eller
detaljerede pipe networks eller solids.
Egenskaber
Lag, navngivning, koter, tyoe, mængder mm.
Mulig anvendelse
Maskinstyring, landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, mængder,
planlægning, præfabrikation, styklister og den
specifikke montage.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
6
Terræn
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 2D flade med en kote
der er gennemsnitlig for
området.
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade oprettet af net
af indmålte punkter fra fx en
overflyvning eller en
laserscanning.
Objekt
2D overflade (surface).
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade, oprettet af
manuelle punkter indmålt af
totalstation eller rover. Punkter
er indmålt i
højde/dybdepunkter samt pr.
10/20 m.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Objekt
3D overflade (surface).
Geometri
Eksisterende terræn er angivet
som en 3D flade oprettet af net
af indmålte punkter fra fx en
overflyvning eller
laserscanning. Nedenfor
liggende jordlag, som fx ler,
kalk, sand mv. angives som
selvstændige 3D flader med
data fra indmålte boreprøver.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
konceptuelt design.
Egenskaber
Lag, overfladenavn og koter.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
konceptuelt design, as-built
dokumentation.
Objekt
3D overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og koter.
Mulig anvendelse
Design af projekt, detaljerede
mængder, landmåling,
maskinstyring,
byggepladsindretning,
kontrol/tilsyn.
LOD 400
Objekt
3D overflader (surfaces).
Egenskaber
Lag, overfladenavne og koter.
Mulig anvendelse
Design af projekt, detaljerede
mængder, landmåling,
maskinstyring,
byggepladsindretning,
kontrol/tilsyn.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - TERRÆN
7
Planeringer/gradings
LOD 100
LOD200
LOD 300
LOD 350
Geometri
2D planeringsflade.
Geometri
Planering med lodret
forbindelse til anden overflade.
Geometri
Planering med skråning til
anden overflade
Geometri
Detaljeret planering med
skråning til anden overflade.
Objekt
2D overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
konceptuelt design.
Objekt
3D overflade (surface) og 3D
linjer (break lines).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
byggepladsindretning,
planlægning.
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer (break lines) og grading
(Skråningsobjekt i AutoCAD
Civil 3D). I grading objektet er
det muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. hældning.
LOD 400
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer og gradings
(Skråningsobjekter i AutoCAD
Civil 3D). I grading objektet er
det muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. hældning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Grovudgravning med
maskinstyring, landmåling,
mængder,
byggepladsindretning,
planlægning, kontrol/tilsyn, asbuilt.
Mulig anvendelse
Maskinstyring, landmåling,
mængder,
byggepladsindretning,
planlægning, konsistens- og
kollisionskontrol, kontrol/tilsyn.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - PLANERINGER/GRADINGS
8
Udgravning til fundament
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
Geometri
Grov udgravning til fast kote.
Geometri
Grov udgravning til fast kote
med forbindelse til eksisterende
terræn.
Geometri
Udgravning til fundamenter
med lodrette vægge.
Geometri
Udgravning til fundament med
skrå vægge.
Objekt
3D overflade (surface) og 3D
linjer (break lines).
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer (break lines) og gradings
(Skråningsobjekter i AutoCAD
Civil 3D). I grading objektet er
det muligt at ændre
forudsætningerne for
skråningen, bl.a. hældning.
Objekt
2D overflade (surface).
Egenskaber
Lag, overfladenavn og kote.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
landmåling, maskinstyring,
planlægning.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote og skråninger til
eksisterende terræn.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
landmåling, maskinstyring,
planlænging.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Mængder, landmåling,
byggepladsindretning,
planlægning, as-built.
LOD 400
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote og
skråningssignatur.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og
kollisionskontrol, kontrol/tilsyn,
planlægning,
byggepladsindretning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - UDGRAVNING TIL FUNDAMENT
9
Udgravning til ledninger
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
Geometri
Grov udgravning langs linie.
Geometri
Grov udgravning langs 3D
objekt.
Geometri
Udgravning til ledning med plan
udgravningsoverflade.
Geometri
Udgravning til ledning med
udgravningsoverflade
forbundet til anden overflade.
Objekt
3D objekt (Pipe network).
Objekt
3D overflade (surface) med 3D
linjer (break lines).
Objekt
3D linie.
Egenskaber
Lag, kote, fald.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
maskinstyring.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Mængder, landmåling,
byggepladsindretning,
planlægning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og kollisionskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning,
byggepladsindretning.
LOD 400
Objekt
Corridormodel, som er et 3D
objekt bestående af en
linjeføring, tværsnit og
længdeprofil.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
konsistens- og
kollisionskontrol, kontrol/tilsyn,
planlægning,
byggepladsindretning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - UDGRAVNING TIL LEDNINGER
10
Veje
LOD 100
Lod 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af vej (2D).
Geometri
2D overflade med angivelse af
hvor vejen skal placeres.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til terræn.
Geometri
Top- og planumoverflader med
skråninger til terræn.
Geometri
Kantsten, vejopbygning med
udlægninger, grøfter med
skråninger til terræn.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote.
Objekt
Overflade (surface) med 3D
linjer (break lines).
Objekt
3D liner (break lines) og
overflade (surface).
Egenskaber
Lag, areal.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
maskinstyring, landmåling,
kollisions- og konsistenskontrol,
planlægning, kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer,
designkriterier efter vejregler,
horisontal radius.
Mulig anvendelse
Planlægning.
Mulig anvendelse
Arealbestemmelse,
planlægning,
byggepladsindretning.
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(break lines) og overflade
(surface), solids af kantsten
mv.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Se LOD 350.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJE
11
Jernbane
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af bane (2D).
Geometri
2D overflade med angivelse af
hvor banen skal placeres.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til terræn.
Geometri
Top- og planum overflader med
skråninger til terræn.
Geometri
Kantsten, baneopbygning med
udlægninger, grøfter med
skråninger til terræn.
Objekt
2D overflade (surface) med
kote.
Objekt
Overflade (surface) med 3D
liner (break lines).
Objekt
3D liner (break lines) og
overflade (surface).
Egenskaber
Lag, areal.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(break lines) og overflade
(surface), solids af
banetilbehør.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer,
designkriterier efter baneregler,
radius.
Mulig anvendelse
Planlægning.
Mulig anvendelse
Arealbestemmelse,
byggepladsindregning,
planlægning.
Mulig anvendelse
Overordnede mængder,
maskinstyring, landmåling,
kollisions- og konsistenskontrol,
planlægning, kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, kote,
skråningssignatur, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol, planlægning,
kontrol/tilsyn,
byggepladsindretning.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - JERNBANE
12
Vej og baneudstyr
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Placering af hvor vej- og
baneudstyr er angivet.
Geometri
Placering af hvor vej- og
baneudstyr er angivet med en
3D boks.
Geometri
3D geometri af vej- og
baneudstyr.
Geometri
3D geometri af vej- og
baneudstyr med usynlig/gemt
geometri, såsom fundamenter.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger.
Objekt
2D linje.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling,
byggepladsindretning.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Landmåling,
byggepladsindretning.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Mængder, planlægning,
landmåling, kontrol/tilsyn,
konsistens- og kollisionskontrol.
Objekt
Solids.
Objekt
Solids.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Mængder, planlægning,
styklister, landmåling,
kontrol/tilsyn, konsistens- og
kollisionskontrol.
Egenskaber
Lag, mængde.
Mulig anvendelse
Præfabrikation, styklister og
den specifikke montage.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJ OG BANEUDSTYR
13
Mole
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Centerlinje af mole (2D).
Geometri
Placering af hvor molen er
angivet med en 3D boks.
Geometri
Topoverflade (3D) med
forbindelse til havbund.
Geometri
Moleopbygning med
lagopbygning.
Geometri
Moleopbygning med
lagopbygning og udstyr.
Objekt
Solids.
Objekt
Grading eller corridormodel
med 3D liner (break lines) og
overflade (surface).
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(break lines) og overflader
(surfaces).
Objekt
Corridormodel med 3D liner
(break lines) og overflader
(surfaces).
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridor- eller gradingnavn,
kote, skråningssignatur,
mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Egenskaber
Lag, overfladenavn, 3D linjer,
corridornavn, kote,
skråningssignatur,
tværsnitsdata, linjeføring,
længdeprofil, mængder.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning.
Objekt
Alignment (2D linje).
Egenskaber
Lag, stationeringslinjer, radius.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, planlægning,
byggepladsindretning.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Planlægning,
byggepladsindretning.
Mulig anvendelse
Mængder, maskinstyring,
landmåling, kollisions- og
konsistenskontrol,
kontrol/tilsyn, planlægning, asbuilt.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -MOLE
14
Eksisterende ledninger
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Tilnærmelsesvis placering af
ledninger som 2D linjer.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering af
ledninger som 3D linjer.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning.
Geometri
Faktiske dimensioner, placering
og udformning. Materialer,
kapacitet og systemer kan
være angivet.
Geometri
Detaljeret geometri inklusiv
godstykkelse og rørlængde.
Ventilernes placering.
Materialer, kapacitet og
systemer skal være angivet.
Objekt
2D linjer.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning.
Objekt
3D linjer.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling,
kollisionskontrol, as-built.
Objekt
3D linjer og 3D objekt (pipe
network).
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling.
Objekt
3D linjer og 3D objekt (pipe
network) med forbindelser.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling.
Objekt
3D linjer og 3D objekt (pipe
network) med forbindelser.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængde,
landmåling.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EKSISTERENDE LEDNINGER
15
Afvanding
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 350
LOD 400
Geometri
Tilnærmelsesvis placering af
ledninger som 3D linjer.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning.
Geometri
Tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning med samlinger.
Geometri
Faktiske dimensioner, placering
og udformning. Materialer,
kapacitet og systemer kan
være angivet.
Geometry
Detaljeret geometri inklusiv
godstykkelse og rørlængde.
Materialer, kapacitet og
systemer skal være angivet.
Objekt
3D linjer og 3D objekter (pipe
network).
Objekt
3D linjer og 3D objekter (pipe
network).
Objekt
3D linjer og 3D objekter (pipe
network) med forbindelser.
Objekt
3D linjer og 3D objekt (pipe
network) med forbindelser.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Egenskaber
Lag, diameter, fald, type.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
byggepladsindretning,
landmåling.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
byggepladsindretning,
landmåling, kontrol/tilsyn.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængder,
landmåling, kontrol/tilsyn.
Mulig anvendelse
Kollisions- og
konsistenskontrol, mængde,
landmåling, kontrol/tilsyn.
Objekt
3D linjer.
Egenskaber
Lag.
Mulig anvendelse
Oversigtstegning, landmåling.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFVANDING
16