LOD - MT Højgaard

Transcription

LOD - MT Højgaard
Bygningsdelkatalog (byggeri) med
informationsniveauer (LOD)
Version 1.4 / Februar 2015
Forord
Dette er version 1.4 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med
informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons
på det oprindelige katalog og mener derfor, at tiden var inde
for en opdatering.
et behov her og nu. Bygningsdelkataloget vil blive
integreret med en dansk, norsk, amerikansk og engelsk
standard, så snart denne findes på et niveau som
udførende kan anvende i praksis.
I det seneste 1½ år har kataloget været anvendt på en række
af vores byggeprojekter, men også af Københavns
Ejendomme1. Bygningsdelkataloget kan med fordel anvendes
med det udarbejdede skema, en såkaldt plan for modelindhold
eller en Model Progression Specification (MPS), som er
placeret bagerst i dette katalog. Denne plan beskriver
informationsniveauet for en given bygningsdel på et givent
tidspunkt.
Formålet er:

at hjælpe projektdeltagere på vores byggeprojekter til
at definere indholdet af en BIM-leverance samt at få
et klart billede af indholdet i en BIM-leverance

at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer i
MT Højgaard med at formidle, hvilken information der
skal være indeholdt i en BIM-model på et givent
tidspunkt

at give en reference til kontrakter og projekternes
BIM-strategi.
Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor udfordring
for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart, hvilke
informationer den enkelte skal levere og på hvilke milepæle.
Denne problemstilling adresseres af en række initiativer i
Danmark og udlandet.
I Danmark arbejder cuneco derfor for tiden på
informationsniveaumetoden – der er dog ikke publiceret en
standard endnu.
I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er
udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der skaber
opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget inspiration
i det amerikanske LOD og tilpasset det til danske forhold.
MT Højgaards bygningsdelkatalog skal ikke konkurrere med
cunecos informationsniveaumetode eller LOD. Dokumentet er
udviklet, fordi MT Højgaard og vores samarbejdspartnere har
Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er
målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse og
til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det
tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og det
kan være til inspiration for den danske byggebranche.
Bygningsdelkataloget kan frit anvendes, så længe kilden
angives.
Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag og
vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi
anvender det på vores projekter.
Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes til
[email protected]
Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne publikation
er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT Højgaard.
Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på [email protected]
1
IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl. moms, på
eller over 20 mio. kr. Version 2.5, Københavns Ejendomme, 22-05-2014
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - FORORD
2
Læsevejledning
Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard
definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte
bygningsdele og angiver forslag til egenskaber for den
enkelte bygningsdel. Der er i version 1.2 udvalgt 24
repræsentative bygningsdele. Flere kan tilføjes efter
behov, eller en bygningsdel kan være inspiration for en
anden.
LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste
niveau og LOD500 det højeste niveau.
Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges
sammen med planen for modelindhold (Model Progression
Specification - MPS) i forhold til milepæle (fx forprojekt,
hovedprojekt, as built). Først og fremmest beskrives her
de egenskaber, der er relevante i forbindelse med
prisberegning, tidsplanlægning og energiberegninger.
Skitse: Viser den vejledende geometri for objektet på
et givent informationsniveau.
Geometri: Beskriver geometrien i ord.
Egenskaber: Beskriver de egenskaber, et givent
objekt har på en given LOD. Egenskaber for en
bygningsdel under en given LOD er de nævnte
egenskaber samt egenskaber fra de foregående LOD.
Generelt indeholder definitioner af systemer
beskrivelser af, hvor komponenter placeres, fx afløb på
en kloak, hvor selve afløbets detaljeringsgrad bliver
defineret på et ekstra LOD bygningsdelkort.
Bygningsdelkatalogets primære anvendelse er i byggeri i
Danmark, Norge og Grønland, samt anlægsprojekter i
Qatar og Nordatlanten. Det vil også kunne anvendes til
byggeri i andre forretnings- og geografiske områder.
Kataloget kræver en tilpasning, hvis det skal bruges i
anlægsprojekter, men principperne vil kunne anvendes
bredt. Bygningsdelkataloget findes også i en engelsk og en
norsk version.
For hvert informationsniveau vises tre aspekter for en
given bygningsdel:
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - LÆSEVEJLEDNING
3
Indholdsfortegnelse
Fundament (beton) ........................................8 Betondæk .....................................................9 Stålbjælke .................................................. 10 Betonbjælke ............................................... 11 Betonvæg ................................................... 12 Betonsøjle .................................................. 13 Ramme ...................................................... 14 Rum .......................................................... 16 Tag ........................................................... 17 Let facade .................................................. 18 Tung facade ................................................ 19 Let indervæg .............................................. 20 Gulv .......................................................... 21 Loft ........................................................... 22 Elevator ..................................................... 23 Dør............................................................ 24 Vindue ....................................................... 25 Installationer .............................................. 27 VVS i terræn ............................................... 28 Varme........................................................ 29 Afløb.......................................................... 30 Brugsvand .................................................. 31 Ventilation .................................................. 32 El .............................................................. 33 Plan for modelindhold – byggeri – MPS .......... 34 MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - INDHOLDSFORTEGNELSE
4
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 100
Svarende til Informationsniveau 1 iflg. Københavns
Ejendomme2.
LOD 200
Svarende til Informationsniveau 2 iflg. Københavns
Ejendomme.
LOD 300
Svarende til Informationsniveau 3 iflg. Københavns
Ejendomme.
Definition
Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret i
modellen vedsymboler (fx ved en streg eller flade)
eller generiske (dvs. dimensioner og mængder er ikke
defineret). Derved repræsenteres det overordnede
geometriske udtryk af objektet samt relation til
omgivelserne.
Definition
Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret,
som et generisk objekt med tilnærmede mængder,
størrelser, dimensioner, placering og orientering og
objektets overordnede funktion er beskrevet.
På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i
fagmodeller.
Definition
Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret
som et specifikt objekt med mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering. Objekternes
overordnede funktion, ydeevne og materiale er
beskrevet
Mulig anvendelse
Overordnede energibetragtninger, prisberegning på
m2 eller m3 (fx parkeringshus til 300 biler),
risikoanalyser til at fastlægge den geometriske
udformning og indretning af byggepladsen - herunder
skurby, adgangsveje og kranplacering.
Mulig anvendelse
Tidsplanlægning, sikkerhedsplanlægning,
prisberegning på arealer (etager, facader, tagflader,
funktionsarealer), produktforberedelse, risikoanalyser,
kollisionskontrol og energiberegninger.
Mulig anvendelse
Produktionstidsplanlægning, prisberegning på
geometriske eller funktionsbestemte bygningsdele
(m2 terrændæk, m2 skalmur, stk. ovenlys, løbende
meter gelænder), styklister og kollisionskontrol.
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
Ansvar
Typisk arkitekt.
2
Iflg. IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl.
moms, på eller over 20 mio. kr. Version 2.54, Københavns Ejendomme, 2205-2014
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
5
Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD)
LOD 350
Svarende til Informationsniveau 4 iflg. Københavns
Ejendomme.
LOD 400
Svarende til Informationsniveau 5 iflg. Københavns
Ejendomme.
Definition
Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret
som et leverandørspecifikt objekt med mængder,
størrelser, dimensioner, placering og orientering.
Objekterne er detaljeret i sammenbygninger med
andre bygningsdele.
Definition
Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret
evt. som et leverandørspecifikt objekt med mængder,
størrelser, dimensioner, placering og orientering.
Objekterne er detaljeret til fabrikation, montage og
præfabrikation og indeholder også
installeringsinformation.
Mulig anvendelse
Produktionstidsplanlægning, prisberegning på
produktionsdele, komponenter og
produktionsmateriale (m3 betonklasse,
armeringsgrad, forskalling, indstøbningsdele),
styklister, kollisionskontrol (koordinering af design og
systemeleverancer).
Mulig anvendelse
Præfabrikation, styklister og den specifikke
montageplanlægning.
LOD 500
Definition
Objektet (eller bygværket) mængder, størrelser,
dimensioner, placering og orientering er bekræftet på
byggepladsen (as built).
Mulig anvendelse
Efterkalkulation, registrering af mangler, styklister
over hvad der er bygget ind i bygningen.
Ansvar
Typisk hovedentreprenør, men kan udføres af den
fagmodelansvarlige.
Ansvar
Typisk underentreprenør eller systemleverandør for
præfabrikation.
Ansvar
Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
6
Konstruktioner
Fundament (beton) Betondæk Stålbjælke Betonbjælke Betonvæg Betonsøjle Ramme MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG
7
Fundament (beton)
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Fundamentets placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(planer) og form eller gennem
en geometrisk stedfortræder
med en tilnærmet geometri.
Stedfortræderen kan fx være
en bundplade, der viser hele
fundamentet.
Geometri
Fundamentet er repræsenteret
som et generisk
fundamentobjekt med
tilnærmelsesvis udformning,
hvor mængder, størrelse, form,
placering og orientering
fremgår.
Geometri
Fundamentet har reelle
mængder, dimensioner, form,
placering og orientering
fremgår.
Aftrapning og hældninger samt
huller og udsparinger fremgår.
Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer er
afklaret.
Geometri
Fundamentet indeholder
affasninger, placering af
indstøbningsdele, fuger og
støbeskel.
Armering fremgår i 3D.
Geometri
Fundamentet er opdelt til evt.
præfabrikation.
Armering er detaljeret inklusive
stød og kroge.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Materiale og tilnærmelsesvis
armeringsgrad.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
Finish.
Egenskaber - forslag
Som LOD350.
Egenskaber - forslag
Armeringsgrad.
Materialevalg.
Stålstyrker.
Betonklasse.
Vægt.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT (BETON)
8
Betondæk
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Dækkets placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D-planer) og form eller ved
en geometrisk stedfortræder
med en tilnærmet geometri.
Geometri
Dækket er repræsenteret som
et generisk objekt med
tilnærmelsesvis udformning,
hvad angår mængder,
størrelse, form, placering og
orientering.
Egenskaber - forslag
Materiale og konstruktionstype
valgt fx skive/plade til
elementbyggeri. Kravstillelse til
element fx laster defineret.
Overslag af armeringsgrad.
Geometri
Modellen er opdelt til evt.
præfabrikation.
Armering fremgår i 3D (evt.
delvist). Udsparinger til
installationer og
indstøbningsdeles præcise
placering og dimensioner er
modelleret.
Forspændt armering.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger og fx
armering er detaljeret i 3D, og
indstøbningsdele er modelleret.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Geometri
Dækket har reelle mængder,
dimensioner og form placering og orientering
fremgår.
Huller fremgår af geometrien.
Bygningsdel- og
sammenbygningsdetaljer er
afklaret.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Vægt.
U-værdi.
Armeringsgrad.
Egenskaber - forslag
Finish.
Egenskaber - forslag
Fabrikant/leverandør.
Fugearmering.
Fugebeton.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONDÆK
9
Stålbjælke
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Bjælkens placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D-planer) og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
Bjælken er repræsenteret som
et generisk bjælkeobjekt med
tilnærmelsesvis udformning
hvor mængder, størrelse og
form, placering og orientering
fremgår.
Geometri
Bjælken har reelle mængder,
dimensioner og form placering og orientering
fremgår.
Huller og udsparinger fremgår.
Bygningsdel- og
sammenbygningsdetaljer er
afklaret.
Geometri
Bjælken omfatter endeplader
og beslag.
Geometri
Bjælken er opdelt til
præfabrikation.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
Egenskaber - forslag
Overfladebehandling.
Brandmaling.
Egenskaber - forslag
Ca. volumen.
Egenskaber - forslag
Materiale.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Stålstyrker.
Vægt.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -STÅLBJÆLKE
10
Betonbjælke
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Bjælkens placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D-planer) og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
Bjælken er repræsenteret som
et generisk bjælkeobjekt med
tilnærmelsesvis udformning
hvor mængder, størrelse og
form, placering og orientering
fremgår.
Geometri
Bjælken har reelle mængder,
dimensioner og form placering og orientering
fremgår.
Aftrapning og hældninger, samt
huller og udsparinger fremgår.
Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer
afklaret.
Geometri
Bjælken indeholder affasninger,
placering af indstøbningsdele,
fuger og støbeskel. Armering
fremgår i 3D.
Geometri
Bjælken er opdelt til
præfabrikation.
Armering er detaljeret inklusive
stød og kroge.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
Egenskaber - forslag
Overfladebehandling.
Egenskaber - forslag
Ca. volumen.
Egenskaber - forslag
Materiale og tilnærmelsesvis
armeringsgrad.
Egenskaber - forslag
Armeringsgrad.
Materialevalg.
Stålstyrker.
Betonklasse.
Vægt.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONBJÆLKE
11
Betonvæg
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Væggens placering er
repræsenteret enten ved en
flade eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Væggen er repræsenteret som
et generisk objekt med
tilnærmelsesvis udformning,
hvad angår mængder,
størrelse, form, placering og
orientering.
Huller fremgår.
Geometri
Væggen har reelle mængder,
dimensioner og form placering og orientering
fremgår.
Huller fremgår.
Bygningsdel- og
sammenbygningsdetaljer er
afklaret.
Geometri
Modellen er opdelt til evt.
præfabrikation.
Armering fremgår i 3D (evt.
delvist). Udsparinger til
installationer og
indstøbningsdele præcise
placering og dimensioner er
modelleret.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger og fx
armering er detaljeret i 3D, og
indstøbningsdele er modelleret.
Egenskaber - forslag
Armeringsgrad.
Materialeklasse.
Vægt.
Profiltype.
Overflade.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Væggens konstruktionstype er
defineret.
Overslag af armeringsgrad.
Egenskaber - forslag
Finish.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONVÆG
12
Betonsøjle
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Søjlens placering er
repræsenteret enten ved en
streg eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
eometri
Søjlen er repræsenteret som
generisk søjle objekt med
tilnærmelsesvise mængder,
størrelse og form. Placering og
orientering fremgår.
Geometri
Reelle mængder, størrelse og
form, placering og orientering
fremgår.
Konsoller fremgår af
geometrien.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger, og
fx armering er detaljeret i 3D,
og indstøbningsdele er
modelleret.
Egenskaber - forslag
Overslagsantal.
Egenskaber - forslag
Overslag af armeringsgrad.
Egenskaber - forslag
Armeringsgrad.
Materialeklasse.
Vægt.
Profiltype.
Geometri
Søjlen indeholder udsparinger
med præcise dimensioner og
placering. Afhængig af type:
armering i 3D, affasninger,
placering af indstøbningsdele,
fuger og støbeskel eller
endeplader, beslag,
afstivningsplader og lign.
Egenskaber - forslag
Finish.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONSØJLE
13
Ramme
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Rammens placering er
repræsenteret enten ved en
streg eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Rammen er repræsenteret som
generisk objekt med
tilnærmelsesvise mængder,
størrelse og form. Placering og
orientering fremgår.
Egenskaber - forslag
Rammens dimension.
Type.
Geometri
Rammen indeholder
udsparinger med præcise
dimensioner og placering.
Afhængig af type:
armering i 3D, affasninger,
placering af indstøbningsdele,
fuger og støbeskel eller
endeplader, beslag,
afstivningsplader og lign.
Geometri
Producentspecifikke detaljer er
modelleret som samlinger, og
fx armering er detaljeret i 3D,
og indstøbningsdele er
modelleret.
Egenskaber - forslag
Overslagsantal.
Geometri
Rammen er repræsenteret som
generisk objekt med reelle
mængder, størrelse og form.
Placering og orientering
fremgår.
Konsoller fremgår af
geometrien.
Egenskaber - forslag
Profil type.
Armeringsgrad.
Materialeklasse.
Vægt.
Egenskaber - forslag
Finish.
Egenskaber - forslag
Producent/leverandør.
Materiale fremgår.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RAMME
14
Arkitekt
Rum Tag Let facade Tung facade Let indervæg Gulv Loft Elevator Dør Vindue MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - ARKITEKT
15
Rum
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Fysisk rumopdeling efter
funktioner.
Døråbninger (hvis relevant).
Forbindelser.
Geometri
Rummene indeholder:
Glaspartier/vinduer.
Døre/lemme.
Trapper.
Reposer.
Fast inventar.
Sanitet.
Space-objekt.
Geometri
Der tilføjes nedhængte lofter og
gulve med tykkelse.
Geometri
Som LOD 300 – Info. Niveau 3.
Geometri
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Areal præcist.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Navn.
Funktion.
Generel volumen.
Generelt areal (brutto).
Egenskaber - forslag
Personbelastning.
Funktionelle rumklasser.
Areal (netto) fastlagt.
Egenskaber - forslag
Personbelastning.
Rum nummer.
Ca. areal (netto).
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RUM
16
Tag
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Tagets placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D-planer) og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
Størrelse, præcis form og
placering.
Tilnærmet placering, størrelse
og orientering af åbninger.
Geometri
Opbygning af tag i lag (fx
tagpap, isolering og beton),
udvendige dimensioner.
Hul til vinduer, døre og større
gennemføringer er fastlagt.
Geometri
Taget indeholder afhængig af
type evt. armering. De
forskellige lag er modelleret.
Hullers dimensioner og
placering er præcise.
Afhænger også af tilhørende
objekters LOD.
Geometri
Alle samlingskomponenter og
detaljer er modelleret i 3D. Det
indbefatter lægter og reglar
eller armeringsdetaljer.
Egenskaber - forslag
Areal.
Egenskaber - forslag
Tagtype.
Udvendige dimensioner.
Huldimensioner.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Konstruktionsvalg.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Overflader og indhold.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TAG
17
Let facade
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Facadens placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D planer) og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
3D-geometri der beskriver
tilnærmede dimensioner, form
og placering.
Tilnærmet placering og
størrelse og orientering af
åbninger.
Geometri
Opbygning af væg i lag,
præcise udvendige
dimensioner.
Åbninger til vinduer, døre og
større gennemføringer er
fastlagt.
Geometri
Bygbar detaljeret opbygning af
væg.
De forskellige lag er modelleret.
Åbningers dimensioner og
placering er præcise.
Afhænger også af tilhørende
objekters LOD.
Geometri
Alle samlingskomponenter og
detaljer er modelleret i 3D. Det
indbefatter lægter,reglar og
beslag.
Egenskaber - forslag
Type af ydervæg.
Isoleringstykkelse.
Bærende/ikke-bærende.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Vægt.
U-værdi.
Netto areal.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Åbninger i procent.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Overflader.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET FACADE
18
Tung facade
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Ydervæggens placering er
repræsenteret enten ved den
udvendige overfladegeometri
(2D-planer) og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
3D-geometri der beskriver
tilnærmede dimensioner, form
og placering.
Tilnærmet placering og
størrelse og orientering af
åbninger.
Geometri
Opbygning af væg i lag (fx
skalmur, isolering og beton)
præcise udvendige
dimensioner.
Åbninger til vinduer, døre og
større gennemføringer er
fastlagt.
Geometri
Bygbar detaljeret opbygning af
væg.
Væggen indeholder armering.
De forskellige lag er modelleret.
Åbningers dimensioner og
placering er præcise.
Afhænger også af tilhørende
objekters LOD.
Geometri
Alle samlingskomponenter og
detaljer er modelleret i 3D. Det
indbefatter armeringsdetaljer.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Åbninger i procent.
Egenskaber - forslag
Type af ydervæg.
Evt. overslag af armeringsgrad.
Isoleringstykkelse.
Bærende/ikke-bærende.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Vægt.
U-værdi.
Armeringsgrad.
Netto areal.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Overflader.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TUNG FACADE
19
Let indervæg
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Indervæggens placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri (2D-planer)
og form eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
3D-geometri der beskriver
tilnærmede dimensioner, form
og placering.
Tilnærmet placering, størrelse
og orientering af åbninger.
Geometri
Opbygning af væg i lag (fx
isolering og gips) præcise
dimensioner.
Åbninger til vinduer, døre og
større gennemføringer er
fastlagt.
Geometri
Bygbar detaljeret opbygning af
væg.
Væggen indeholder afhængig af
type evt. armering. De
forskellige lag er modelleret.
Åbningers dimensioner og
placering er præcise.
Afhænger også af tilhørende
objekters LOD.
Geometri
Alle samlingskomponenter og
detaljer er modelleret i 3D. Det
indbefatter lægter, reglar og fx
gipsplader, eller
armeringsdetaljer og samlinger.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Udvendige dimensioner.
Huldimensioner.
Bærende/ikke-bærende.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
U-værdi.
Lydkrav
Vægt.
Egenskaber - forslag
Finish.
Egenskaber - forslag
Overflader og indhold.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET INDERVÆG
20
Gulv
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Gulvets placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri (2D-planer)
og form eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Størrelse, præcis form og
placering.
Tilnærmet placering, størrelse
og orientering af åbninger.
Geometri
Opbygning af gulv i lag,
præcise udvendige
dimensioner.
Åbninger til større
gennemføringer er fastlagt.
Geometri
Bygbar detaljeret opbygning af
gulv.
Gulvet indeholder, afhængig af
type, evt. armering. De
forskellige lag er modelleret.
Åbningers dimensioner og
placering er præcise.
Geometri
Alle samlingskomponenter og
detaljer er modelleret i 3D. Det
indbefatter evt. strøer.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Udvendige dimensioner.
Huldimensioner.
Egenskaber - forslag
Materialevalg.
Vægt.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Overflader.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -GULV
21
Loft
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Loftets placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri (2D-planer)
og form eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Loftet er repræsenteret
gennem en stedfortræder med
en tilnærmet geometri, som fx
viser en etageadskillelse med
højden nødvendig for
eventuelle installationer og
lignende.
Geometri
Opbygning af nedhængt loft i
lag fx isolering og gips, inklusiv
tilnærmede åbninger og
detaljer er afklaret.
Geometri
Loftet indeholder dimensionen
af plader og placering af
ophæng.
Udsparinger til installationer og
belysningsarmaturer.
Geometri
Loftets producentspecifikke
detaljer er modelleret. Detaljer,
samlinger og profiler er
modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Konstruktionstype.
Egenskaber - forslag
Materiale.
Systemtype.
Plademål.
Egenskaber - forslag
Fabrikant/leverandør.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT
22
Elevator
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Elevatorskaktens placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri og form eller
gennem en geometrisk
stedfortræder med en
tilnærmet geometri.
Geometri
Elevatorskakt er delt i selve
skakten og den nødvendige
grube og top af elevator skakt
Geometri
Skaktens præcise dimensioner
er kendte. Placering af døre og
service lemme.
Geometri
Elevatorens stol er modelleret.
Døre og udvendige armaturer
er modelleret.
Geometri
Elevatorens
producentspecifikke detaljer er
modelleret. Detaljer, samlinger
og profiler er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Person- eller vareelevator.
Strømbehov.
Egenskaber - forslag
Materialer
Overflader.
Egenskaber - forslag
Leverandør.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Last.
Antal etager.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -ELEVATOR
23
Dør
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Dørens placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri (2D-planer)
og form eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Der skelnes mellem karm- og
dørpladeareal. Tilnærmede
dimensioner.
Geometri
Præcise dimensioner på karm
og dørblad er modelleret i 3D.
Geometri
Som LOD 300 – Info. Niveau 3
Geometri
Dørens producentspecifikke
detaljer er modelleret. Detaljer,
samlinger og profiler er
modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Materiale.
Udvendig/indvendig.
Åbningsretning.
Egenskaber - forslag
U-værdi.
Karm materiale.
Dørbladmateriale.
Farve.
Lydkrav.
Låsesystem.
Rumnummer.
Egenskaber - forslag
Håndtag.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -DØR
24
Vindue
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Vinduets placering er
repræsenteret enten ved
overfladegeometri (2D-planer)
og form eller gennem en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri.
Geometri
Der skelnes i mellem karm- og
vinduesareal. Tilnærmede
dimensioner.
Geometri
Præcise dimensioner på karm
og ramme er modelleret i 3D.
Geometri
Som LOD 300 – Info. Niveau 3.
Geometri
Vinduets producentspecifikke
detaljer er modelleret. Detaljer,
samlinger og profiler er
modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Ca. areal.
Egenskaber - forslag
Materiale.
Udvendig/indvendig.
Åbningsretning.
Egenskaber - forslag
U-værdi.
Karm materiale.
Glastype.
Lydkrav.
Farve.
Låsesystem.
Egenskaber - forslag
Håndtag.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4-
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VINDUE
25
Installationer
Installationer VVS i terræn Varme Afløb Brugsvand Ventilation El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER
26
Installationer
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer. Store
anlæg repræsenteret:
Kølegård, varmecentral,
sprinklercentral, kølecentral,
mm.
Geometri
Generisk layout tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmede
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Tilnærmet placering af: sanitet,
radiatorer, veksler, kedler,
trykekspansionsbeholder,
pumper, tanke, mm.
Geometri
Faktisk geometri, udformning
og placering. Pladsbehov til
ophæng, understøtninger mm.
Fittings.
Rør. Ventiler.
Geometri
Detaljeret geometri med faktisk
størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov for
installationer, samt ophæng og
understøtninger.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Systemer.
Dimensionering.
Materiale.
Koter.
Gennemføringer (fx spjæld)
Isolering.
Egenskaber - forslag
Producent.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Pladskrav.
Forbrugsbelastning.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Hovedføringsveje.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER
27
VVS i terræn
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Geometri
Generisk layout,
tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmet
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum af hoved- og
stikledning.
Geometri
Detaljeret geometri inklusiv
godstykkelse og rørlængde.
Ventilernes placering.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Anslået plandisponering.
Egenskaber - forslag
Performancekrav.
Egenskaber - forslag
Systemer.
Dimensionering/kapacitet.
Materialer.
Koter.
Egenskaber - forslag
Materialer.
Udgravningsprofiler.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VVS I TERRÆN
28
Varme
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Placering af regnvandsbassin,
pumpestation,
nedsivningsanlæg.
Geometri
Generisk layout,
tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmet
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum af ledning inklusiv
isolering etc. inklusiv fald.
Pumpetype.
Ventiler.
Geometri
Detaljeret geometri, med
faktiske størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov, af
både ledninger som ophæng og
understøtninger. Fittings og
bøjninger.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Føringsveje.
Regnvand/spildevand dimensionering.
Egenskaber - forslag
Systemer.
Dimensionering.
Materialer.
Ledningstyper.
Koter.
Egenskaber - forslag
Producent.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Føringsveje (princip).
Hovedsystem (for tilslutning).
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VARME
29
Afløb
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Geometri
Generisk layout,
tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmet
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum af stikledning og
ophæng og understøtninger,
samt fittings og fald.
Renselemme.
Geometri
Detaljeret geometri med faktisk
størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov, af
både ledninger som ophæng og
understøtninger.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Egenskaber - forslag
Systemer.
Dimensionering.
Materialer.
Koter.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Producent.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFLØB
30
Brugsvand
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Geometri
Generisk layout,
tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmet
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum af stikledning og
ophæng og understøtninger,
inklusiv isolering og fittings.
Geometri
Detaljeret geometri med faktisk
størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov, af
både ledninger som ophæng og
understøtninger inklusiv
godstykkelse og rørlængder.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Egenskaber - forslag
Systemer.
Dimensionering/kapacitet.
Materialer.
Koter.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Materiale.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BRUGSVAND
31
Ventilation
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Geometri
Generisk layout,
tilnærmelsesvis placering og
størrelse af hovedføring og
stikledning. Tilnærmet
pladskrav for adgang er
repræsenteret i modellen.
Diffusere.
Afkast (placering).
Indtag (placering).
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum af stikledning og
ophæng og understøtninger,
inklusiv isolering og fittings.
Spjæld.
Geometri
Detaljeret geometri med faktisk
størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov af
både ledninger som ophæng og
understøtninger.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Ventilationssystem
(centralt/decentralt).
Føringsveje (princip).
Pladskrav aggregat.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Luftmængde.
Egenskaber - forslag
Anslået geometri.
Form.
Dimensionering.
Luftmængder.
Brand.
Aggregatstype (modstrøms-,
roterende, eller krydsveksler).
Koter.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Producent.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VENTILATION
32
El
LOD 100 – Info. Niveau 1
LOD 200 – Info. Niveau 2
LOD 300 – Info. Niveau 3
LOD 350 – Info. Niveau 4
LOD 400 – Info. Niveau 5
Geometri
Hovedføringsveje
repræsenteres ved en
geometrisk stedfortræder med
en tilnærmet geometri eller
skematiske diagrammer.
Geometri
Principskitse med føringsveje,
placering af tavler, samt
tilnærmet dimension, placering
og udformning. Tilnærmet
pladsbehov til adgang.
Kabelbakker.
Geometri
Faktiske dimensioner,
placering, udformning og
fritrum til stikledning og
ophæng og understøtninger.
Placering af belysning.
Placering af stikkontakter.
Tomrør/ føringsrør/ trækrør.
Armaturer.
Geometri
Detaljeret geometri med faktisk
størrelse, placering,
udformning, adgangsbehov af
både ledninger som ophæng og
understøtninger, samt placering
af væg- og
dækgennemføringer.
Geometri
Leverandørspecifikke samlinger
og detaljer er modelleret i 3D.
Egenskaber - forslag
Elektrisk system.
Forsyning.
Pladskrav.
Kommunikationsinstallationer.
Egenskaber - forslag
Tavler.
Kabler/ledninger.
Krav til lux.
Særlige forbrugsgenstande.
Koter.
Egenskaber - forslag
System.
Materialer.
Egenskaber - forslag
Som LOD 350 – Info. Niveau 4.
Egenskaber - forslag
Producent.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EL
33
Plan for modelindhold – byggeri – MPS
Informationsleveranceplan (Model Progression Specification – MPS) i forhold til milepæle. LOD iht.
"Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD)".
EGENSKABER
GEOMETRI
EGENSKABER
GEOMETRI
EGENSKABER
AS BUILT OG
DRIFTSFASE*
GEOMETRI
BYGNINGSDELSTYPE
LEVERANDØRMODEL
EGENSKABER
FAG
HOVEDPROJEKT
GEOMETRI
PROJEKTFORSLAGSFASE
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
Anlæg
Terræn
200
0
300
300
300/
350
0
200
0
Anlæg
Planeringer/gradings
200
0
300
0
350
0
300
0
Anlæg
Udgravning til fundament
200
0
350
0
0
0
0
0
Anlæg
Eksisterende ledninger
200
0
300
350
0
0
200
0
Anlæg
Afvanding
200
0
300
0
350
0
200/
300
0
Konstruktioner
Fundament (beton)
200
300
300
300
0
0
0
0
Konstruktioner
Betondæk
200
300
300
300
350
400
0
0
Konstruktioner
Betonbjælke
200
300
300
300
350/
400
400
0
0
Konstruktioner
Betonvæg
200
300
300
300
350
400
0
0
Konstruktioner
Betonsøjle
200
300
300
300
350/
400
400
0
0
Konstruktioner
Ramme
200
300
300
300
400
400
0
0
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -PLAN FOR MODELINDHOLD – BYGGERI – MPS
34
Plan for modelindhold – byggeri - MPS
EGENSKABER
GEOMETRI
EGENSKABER
GEOMETRI
EGENSKABER
AS BUILT OG
DRIFTSFASE*
GEOMETRI
BYGNINGSDELSTYPE
LEVERANDØRMODEL
EGENSKABER
FAG
HOVEDPROJEKT
GEOMETRI
PROJEKTFORSLAGSFASE
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
LOD
Arkitekt
Rum
200
200
300
300
400
400
0
0
Arkitekt
Tag
200
300
350
350
400
400
0
0
Arkitekt
Let facade
200
300
350
350
400
400
0
0
Arkitekt
Tung facade
200
300
350
350
0
0
0
0
Arkitekt
Let indervæg
200
300
300
300
0
0
0
0
Arkitekt
Gulv
200
300
300
300
0
0
0
0
Arkitekt
Loft
200
300
350
350
0
0
0
0
Arkitekt
Elevator
200
300
200
300
400
400
0
0
Arkitekt
Dør
200
300
200
400
400
400
0
0
Arkitekt
Vindue
200
300
350
350
400
400
0
0
Installationer
Installationer
200
300
200
300
350
400
0
0
Installationer
VVS i terræn
200
300
300
350
0
0
0
0
Installationer
Varme
200
300
300
350
0
0
0
0
Installationer
Indvendige afløb
200
300
300
350
0
0
0
0
Installationer
Brugsvand
200
300
300
350
0
0
0
0
Installationer
Ventilation
200
300
200
350
350
400
0
0
Installationer
El
200
300
300
350
0
0
0
0
*) LOD-niveauet for as built og driftsfasen tilrettes efter bygherrens krav.
MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -PLAN FOR MODELINDHOLD – BYGGERI – MPS
35

Similar documents