KMD Opera dokument

Transcription

KMD Opera dokument
Årsplan for matematik i 9. klasse 2012 - 2013
Emne
Mundtlig matematik
Reelle tal
Geometri i plan og
rum
Ikkelineærefunktioner
Mål /indhold
Eleverne skal:
 Træne gruppesamarbejdet
 Øve fremlæggelse og præsentation af
opgaveløsning
 Træne at argumentere for brug af metoder
Eleverne skal:
 Få overblik over metoder til at regne med
procenter
 Få overblik over metoder til at regne med brøker
 Lære at beregne procentpoint og promille
 Undersøge egenskaber ved potenser og rødder
 Undersøge hvordan man kan regne med
potenser og rødder
Eleverne skal:
 Lære navnene på de mest kendte plane og
rummelige figurer
 Få flere erfaringer med beregninger af omkreds,
areal og rumfang
 Få indblik i begreberne: model, lodret tværsnit,
projektionstegning og rumdiagonal
 Blive bedre til at undersøge, ræsonnere, og
argumentere i forbindelse med geometri
 Blive bedre til at løse problemer på baggrund af
viden om geometri
Eleverne skal:
 Lære forskellige ikke-lineære funktioner at kende
 Bruge funktioner til at beskrive forskellige
sammenhænge
 Lære, hvad der kendetegner grafer for omvendt
Materialer
Opgavesæt
Evaluering
Fremlæggelser af
gruppearbejdet
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Kolorit 9
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Diverse talmateriale fra
medierne
Kolorit 9
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver
Udstille tegninger
IT
GeoGeBra
Kolorit 9
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver

Algebra
Trigonometri
Sandsynlighed
Penge og økonomi
proportionalitet
Lære mere om eksponentiel vækst
Lære, hvad der kendetegner grafer for
andengradsfinktioner

Eleverne skal:
 Blive bedre til at bruge variable i regneudtryk og
formler
 Blive bedre til at reducere regneudtryk
 Få overblik over forskellige parantesregler
 Blive berde til at bruge ligninger og uligheder til
problemløsning i matematik
 Undersøge og udvikle regler til at løse uligheder
Eleverne skal:
 Blive i stand til at beregne de ukendte
sidelængder i en retvinklet trekant når målet på
den ene spidse vinkel og længden af en side er
kendt
 Lære begreberne sinus, cosinus og tangens i
forbindelse med retvinklede trekanter
 Bruge den nye viden til at beregne længder og
arealer
Eleverne skal:
 Få forståelse for begreberne udfald, udfaldsrum
og hændelse
 Lære at sætte tal på sandsynligheder ved hjælp
af kombinatoriske overvejelser, statistik og
personlige vurderinger
 Blive bedre til at regne med sandsynligheder ved
hjælp af chancetræer
 Få større indblik i stikprøveundersøgelser
Eleverne skal:
 Lære at forstå en lønseddel
 Kunne beregne skattebeløb
GeoGeBra
Kolorit 9
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver
EXEL-regneark eller
tilsvarende
GeoGeBra
Kolorit 9
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver
EXEL-regneark eller
tilsvarende
GeoGeBra
Kolorit 9
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Spillekort, terninger
simuleringsprogram
Kolorit 9
EXEL-regneark eller
tilsvarende
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver

Matematisk
modellering
Blive bedre til at bruge renteformler i forbindelse
med opsparing
 Lære begreberne: ydelse, afdrag, nominel rente
og annuitetslån
 Kunne sammenligne køb på afbetaling med lån i
banken
 Kunne bruge regneark i forbindelse med
budgetlægning
Eleverne skal:
 Få erfaring med at gennemføre en matematisk
modelleringsproces
 Få mere indblik i, hvordan matematikken kan
bruges til at løse problemer, beskrive situationer
og forudsige udviklinger i ”virkelighedens verden”
 Blive bedre til at præsentere arbejde med og om
matematik
IT
Kolorit 9
EXEL-regneark eller
tilsvarende
IT
Forskellige konkrete
materialer
Der er ca. 3 uger til hvert emne.
I løbet af året vil der være 8 afleveringsopgaver i problemregning.
I de uger, hvor der ikke er afleveringsopgaver, skal der løses opgaver på emat.dk - opgaverne skal sendes inden lørdag.
Fremlæggelse og gennemgang
af løste opgaver