Citiranje Kolofon

Comments

Transcription

Citiranje Kolofon
Citiranje
Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop dd. mm. llll.
Kolofon
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Elektronska objava
Spletna izdaja na www.fran.si
© 1970–1991, 1994, 1997, 1998, 2000, 2008, 2010, 2014, Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU in avtorji
Vsebina spletne izdaje je enaka tiskani in izdaji na zgoščenki.
Avtorji
Navedeni so v izbiri Avtorji, ki je dostopna v spustnem seznamu zavihka O slovarju.
Izdajo na zgoščenki uredil
Primož Jakopin
Strokovna sodelavka pri pripravi računalniške datoteke za izdajo na zgoščenki
Karmen Nemec
Tehnološka podpora
Nina Ledinek in Andrej Perdih
Izdajatelja
SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanju
Tadej Bajd, Oto Luthar in Marko Snoj
Založnik
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
zanj
Oto Luthar
_____________________________________________________________________________
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
811.163.6'271.1(038)(0.034.2)
SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / avtorji sodelavci
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; glavni uredniški odbor
Anton Bajec ... [et al.] ; izdajatelja SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. – Elektronska objava. – El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014.
Način dostopa (URL): http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznegajezika
ISBN 978-961-254-727-1 (html)
1. Bajec, Anton, 1897-1985
275723008
_____________________________________________________________________________
Podatki o tiskani izdaji
Slovar slovenskega knjižnega jezika, priročni ponatis v petnajstih knjigah, urednik ponatisa
Aleš Pogačnik. Ljubljana: DZS, 2008. 15 zv., 25 cm.
COBISS.SI-ID 236339968
_____________________________________________________________________________
Opomba
Ostala spremna besedila v zavihku O slovarju so del tiskane izdaje iz leta 2008 in služijo
uporabnikom za dodatne informacije.