HS 12 (kolofon) - Historični seminar ZRC SAZU

Comments

Transcription

HS 12 (kolofon) - Historični seminar ZRC SAZU
HISTORIČNI SEMINAR 12
Uredniški odbor Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar,
Mojca Žagar Karer
Znanstvena monografija je recenzirana.
Uredili
Jezikovni pregled
slovenskih delov besedila
Prevod in jezikovni pregled
angleških delov besedila
Oblikovanje in prelom
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Mitja Trojar
Brane Vidmar
Založil Založba ZRC, ZRC SAZU
Za založnika Oto Luthar
Glavni urednik Aleš Pogačnik
Tisk
Collegium Graphicum, d. o. o.
Naklada
150
Knjiga je prosto dostopna tudi v elektronski obliki (pdf), ISBN 978-961-254-902-2,
COBISS.SI ID=284384512.
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
930.1(082)
930.85(082)
HISTORIČNI seminar 12 / uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer ; [prevod
Mitja Trojar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016
Dostopno tudi na: http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS12.pdf
ISBN 978-961-254-901-5
1. Šter, Katarina
284384000
© 2016, Založba ZRC, ZRC SAZU
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri
koli obliki oz. na kateri koli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem
ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
HS_12_konec.indd 2
11. 04. 2016 12:32:14

Similar documents