Zasl. prof. dr. Adolf Šostar in slovensko meroslovje

Transcription

Zasl. prof. dr. Adolf Šostar in slovensko meroslovje
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Svečanistrokovnikolokvij
FakultetazastrojništvoMaribor
19.11.2014
Zasl.prof.dr.AdolfŠostarin
slovenskomeroslovje
Prof.dr.JankoDrnovšek
FakultetazaelektrotehnikoUniverzevLjubljani
PredstojnikLaboratorijazametrologijoinkakovost
PredstojnikKatedrezamerjenjainrobotiko
PodpredsednikEURAMET(EuropeanAssociationofNationalMetrologyInstitutes)
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
RAZVOJMETROLOGIJEVSLOVENIJI
1986
–
–
začetekslovenskegameroslovnegasistemaSDMPT(Slovenskodruštvozamerilnoprocesnotehniko)
simpozijiISEMEC(Mednarodniseminarouporabimikroprocesorjevvmerilnitehniki(prof.Šostar,prof.Adunka)
–
–
–
„Metrološki sistemSlovenije“,zasnova,mednarodnosodelovanjeOIML,ISO/IEC,NIST
pooblaščenilaboratoriji,kontrolimerilvLjubljaniinCelju
raziskovalnopoljeMetrologija
–
SDMPT– globalnaorganizacijamerilnetehnike(metrologije),preskušanjainstandardizacijevSloveniji
–
–
–
–
SDMPTmednarodniseminar„Metrološka organiziranostmodernedružbe“
USM– ustanovitev,temeljnazakonodaja,članstvovOIML
UstanovitevmetrološkekoordinacijeMKvokviruUSM
UstanovitevdelovnekomisijezasledljivostetalonskebazeRepublikeSlovenije
–
–
članstvovIMEKO,International Measurement Confederation
NMI,The Netherlands Measurement Institute,začeteksodelovanja
–
–
–
USM/NMIprojektPSOI– konceptmetrološkega sistemaSlovenije
EUROMETsodelovanje
USM/PTBPhysikalisch‐Technische Bundesanstalt,Braunschweig(masa,sila,trdota,momentsile,tlak,magnetnopolje,
pirometrija)
1988
1990
1991
1992
1993
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
AkreditacijaLTM(7.1.1998)
Univerza v Ljubljani
Prof.AdolfŠostarinslovenskomeroslovje
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Zvelikimspoštovanjemdo
dolgoletnegasodelovanjas
profesorjemŠostarjemin
predvsemnjegovimizrednim
odnosomdovsehnas.
Hvala,sčestitkamiinnajboljšimi
željamizanaprej,
JankoDrnovšek
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij
za metrologijo
In kakovost
Izdelava zlitine za prameter (1874, Conservatoire des Arts et Métiers)
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko