מדינת ישראל - משרד הבריאות

Transcription

מדינת ישראל - משרד הבריאות
‫‪25.11.15‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫מכרז מס' ‪8/15‬‬
‫המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש‬
‫כפר שאול‪/‬איתני‬
‫שיקו ושדרוג תשתיות המי החמי‬
‫מסמכי מכרז ומפרט‬
‫נובמבר ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫רשימת המתכננים למכרז‪/‬חוזה זה‬
‫מתקני תברואה‪:‬‬
‫אמנון יושע ‪ -‬מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫רח' המרפא ‪ ,5‬ירושלים‬
‫מפרטים וכמויות‪:‬‬
‫מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ‬
‫טלפקס‪072-216-3710:‬‬
‫תאום ופיקוח‪:‬‬
‫מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ‬
‫טלפקס‪072-216-3710:‬‬
‫‪2‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫‪074-7870000‬‬
‫‪02-5868768‬‬
‫נספח א'‪1‬‬
‫מסמך מצורף‬
‫כתב הזמנה והצעת‬
‫הקבלן‬
‫בטיחות בעבודה‬
‫מסמך‬
‫מסמך א'‬
‫נספח א'‪2‬‬
‫כתב ערבות‬
‫נספח א'‪3‬‬
‫אישור עריכת ביטוחים‬
‫נספח א'‪4‬‬
‫תצהיר בדבר אי תיאום‬
‫מכרז‬
‫הצהרה בדבר השימוש‬
‫בתוכנות מקור‬
‫תצהיר ‪ -‬עבירות לפי‬
‫חוק עובדים זרים או‬
‫לפי חוק שכר מינימום‬
‫תצהיר ‪ -‬אישור לקיום‬
‫החקיקה בתחום העסקת‬
‫עובדים‬
‫טופס פרטי מוטב‬
‫נספח א'‪5‬‬
‫נספח א'‪6‬‬
‫נספח א'‪7‬‬
‫נספח א'‪8‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מסמך ג'‬
‫רשימת המסמכים למכרז‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ) מדף ‪ (3210‬נוסח התשס"ה אפריל ‪2005‬‬
‫המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה של הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה‬
‫של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם‪ ,‬המפורטים להלן‪ ,‬במהדורתם האחרונה נכון‬
‫למועד פרסום המכרז‪) .‬לרבות דפי תיקון(‪.‬‬
‫שכתובתו‪:‬‬
‫האינטרנט‬
‫באתר‬
‫במפרטים‬
‫לעיין‬
‫ניתן‬
‫‪- WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL‬מידע לספק – בינוי – מפרטים‪.‬‬
‫פרקים‬
‫מס'‬
‫המפרט‬
‫מוקדמות‬
‫‪00‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪01‬‬
‫עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪02‬‬
‫מוצרי בטון טרום‬
‫‪03‬‬
‫עבודות בניה‬
‫‪04‬‬
‫עבודות איטום‬
‫‪05‬‬
‫נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫‪06‬‬
‫מתקני תברואה‬
‫‪07‬‬
‫מתקני חשמל‬
‫‪08‬‬
‫עבודות טיח‬
‫‪09‬‬
‫עבודות ריצוף וחיפוי‬
‫‪10‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫‪11‬‬
‫מסגרות אלומיניום‬
‫‪12‬‬
‫עבודות בטון דרוך‬
‫‪13‬‬
‫עבודות אבן‬
‫‪14‬‬
‫מתקני מיזוג אויר‬
‫‪15‬‬
‫מתקני הסקה וקיטור‬
‫‪16‬‬
‫מעליות‬
‫‪17‬‬
‫תשתיות תקשורת‬
‫‪18‬‬
‫מסגרות חרש‬
‫‪19‬‬
‫נגרות חרש וסיכוך‬
‫‪20‬‬
‫בנייני בטון טרומים‬
‫‪21‬‬
‫רכיבים מתועשים בבניין )מחיצות‪ ,‬תקרות‪,‬‬
‫‪22‬‬
‫רצפות(‬
‫כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר‬
‫‪23‬‬
‫עוגני קרקע‬
‫‪26‬‬
‫‪3‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41.5‬‬
‫‪43‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪54‬‬
‫מערכות גילוי וכיבוי אש‬
‫מתקני אוויר דחוס‬
‫מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה‬
‫פיתוח האתר‬
‫גינון והשקייה‬
‫גינון והשקיה‪ :‬אחזקת גנים‬
‫קירות תמך מקרקע משוריינת‬
‫משטחי בטון‬
‫עבודות סלילה )סלילת מסלולים בשדות‬
‫תעופה‪ ,‬כבישים ורחבות(‬
‫עבודות מנהור‬
‫קווי מים‪ ,‬ביוב ותיעול‬
‫‪57‬‬
‫מקלטים‬
‫‪58‬‬
‫מרחבים מוגנים‬
‫‪59‬‬
‫עבודות אבן ובטון בביצורים‬
‫‪62‬‬
‫מסגרות מגן‬
‫‪66‬‬
‫מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר‬
‫‪67‬‬
‫הנחיות ונהלי משרד הבריאות‪ ,‬לרבות ‪:‬‬
‫א‪ G-01 .‬מערכות גזים רפואיים‪.‬‬
‫ב‪ L 70 .‬סימון וזיהוי צנרת ומיכלים‪.‬‬
‫ג‪ E-01 .‬מערכות חשמל‪.‬‬
‫ד‪ .‬חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות‬
‫אדמה‪.‬‬
‫ה‪ AC-01 .‬מערכות מיזוג אויר‪.‬‬
‫ו‪ H-01 .‬מערכות חום‪.‬‬
‫ז‪ W-01 .‬מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה‪.‬‬
‫ח‪ -W-02 .‬של משרד הבריאות‪ :‬מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות‬
‫תכנון ואחזקה‪.‬‬
‫ט‪ .‬הנחיות שילוט משרד הבריאות‪.‬‬
‫בהנחיות ונהלי משרד הבריאות ניתן לעיין באתר האינטרנט שכתובתו‪:‬‬
‫‪http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planni‬‬
‫‪ng_guidance/Pages/default.aspx‬‬
‫שונות‪:‬‬
‫י‪ .‬הל"ת – הוראות למתקני תברואה‪.‬‬
‫יא‪ .‬תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות‪.‬‬
‫תקנים ‪ :‬כל התקנים הרלוונטים והעדכניים ‪ ,‬לרבות ת"י ‪ –1596‬מערכת מתזים‬
‫*יש להתעדכן ולעיין בכל הנהלים המעודכנים ובהוראות הדין‪.‬‬
‫מסמך ג'‬
‫–‪1‬‬
‫מסמך ג' ‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫מיוחדים‬
‫מפרט מיוחד‬
‫ואופני מדידה מיוחדים‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב כמויות אומדן‬
‫מסמך ה'‬
‫רשימת התכניות‬
‫מסמך ו'‬
‫תנאים מיוחדים‬
‫‪4‬‬
‫כל המסמכי דלעיל מהווי יחד את מסמכי החוזה‪ ,‬בי שה מצורפי ובי שאינ מצורפי‪.‬‬
‫הצהרת הקבל‬
‫הקבל מצהיר בזה כי ברשותו נמצאי המפרטי הנזכרי במכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬קרא והבי את תוכנ‪ ,‬קיבל את כל ההסברי‬
‫אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה‪.‬‬
‫הצהרה זו מהווה נספח למכרז‪/‬חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫ש הקבל‬
‫חתימת הקבל‬
‫‪5‬‬
‫מסמ א'‬
‫לכבוד‬
‫______________________‬
‫______________________‬
‫______________________‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫מכרז מספר " ‪8/15‬‬
‫כתב הזמנה‬
‫‪.1‬‬
‫הנני מזמי בזה את כב' )להל ה"מציע"‪"/‬הקבל"( להגיש הצעת מחירי לביצוע העבודה דלהל‪:‬‬
‫שיקו ושדרוג תשתיות המי החמי – המרכז הירושלמי המאוחר לבריאות הנפש כפר שאול איתני‬
‫)להל‪" :‬הפרוייקט"(‪.‬‬
‫העבודה תושל עד ולא יאוחר מתו ‪ 6‬חודשי קלנדריי מהמועד שניקבע בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסבר וסיור קבלני‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נית לקבל הסברי נוספי ביחס למכרז בטר הגשת "ההצעה" בתאו מראש ע מי שהוסמ‪ %‬לכ‪ %‬על ידי‬
‫ראש מינהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות )להל‪" :‬המינהל"( רחוב ד"ר ארלי‪,20 %‬‬
‫ת"א&יפו מיקוד ‪ ,61271‬טלפו‪ 03&5136311 :‬או אצל המנהל והמפקח על הפרוייקט‪:‬‬
‫מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ‬
‫טלפקס‪072&216&3710:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיור קבלני יער‪ %‬בתארי‪ 6.12.15 %‬בשעה ‪ 12:30‬מקו המפגש‪:‬‬
‫חדר הישבות – גריאטריה – במרכז לבריאות הנפש כפר שאול‬
‫ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫חובה על המציע להירש כנציג המציע ברשימת הנוכחי הנערכת במועד הסיור ולקבל אישור בכתב בדבר‬
‫השתתפותו בסיור ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל הודעה של המזמי ובכללה דו"ח מסיור הקבלני‪ ,‬במידה ותשלח תהיה בכתב‪ .‬הודעה כאמור תצור* על‬
‫ידי הקבל להצעה‪ ,‬כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה‪ ,‬הבנתה והבאת האמור בה בחשבו במסגרת‬
‫הצעתו ותמולא במידת הצור‪.%‬‬
‫קבל אשר לא יצר* את ההודעות כאמור‪ ,‬יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו‬
‫או שהצעתו תפסל‪ ,‬לפי בחירת המזמי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה‪:‬‬
‫לפני הגשת ההצעה‪ ,‬על הקבל לבדוק את אתר העבודה‪ ,‬את התכניות‪ ,‬הפרטי והתנאי האחרי הקשורי לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקוד‪ .‬למע הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבל לכל דבר ועניי‬
‫כמביאה בחשבו את כל המפורט לעיל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאי מקדמיי‪ /‬ס‪ -‬להשתתפות במכרז‪:‬‬
‫על המציע‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫להיות קבל רשו על פי חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט & ‪ ,1969‬התקנות‪,‬‬
‫הצווי והכללי שעל פיו ובעל תעודת קבל מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה‬
‫הבי משרדית למסירת עבודות לקבלני ומינהל רישו קבלני מוכרי‪ ,‬בהיק* ובסיווג המתאימי‬
‫בענפי ובעבודות הנדרשי ע"י המזמי לצור‪ %‬ביצוע הפרויקט‪ .‬קבל מוכר בעל סיווג ‪ 190‬א' ‪ 2‬ו‪/‬או‬
‫‪ 100‬ג' ‪ 1‬ו‪/‬או ‪ 400‬ב' ‪ 1‬לפחות‪.‬‬
‫היה וסכו ההצעה‪ ,‬חורג בהיקפו הכספי )גבוה יותר( מ הסכו הקבוע בתקנות לסיווג שנקבע‬
‫בסעי* זה‪ ,‬חייב המציע להיות בעל סיווג מתאי להצעתו לפי הקבוע בתקנות‪ .‬בכל מקרה לא יהיה‬
‫סווגו של המציע כקבל רשו וכקבל מוכר נמו‪ %‬יותר מהאמור בסעי* זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫להיות בעל ניסיו חיובי מוכח בהקמת פרויקטי )אחד לפחות(‪ ,‬אשר מורכבות הטכנולוגית‬
‫ועלות הכספית דומות לאלו של הפרויקט‪ ,‬נשוא המכרז‪.‬‬
‫לחלופי ‪:‬‬
‫להיות בעל ניסיו חיובי מוכח בהקמת ‪ 3‬פרויקטי‪ ,‬אשר מורכבות הטכנולוגית דומה לאלו של‬
‫הפרויקט נשוא המכרז והעלות הכספית‪ ,‬של כל אחד מה‪ ,‬שווה למחצית עלות הפרויקט נשוא‬
‫המכרז‪.‬‬
‫* הניסיו יתייחס לעבודות שביצוע הסתיי במהל‪ %‬חמש השני האחרונות ועד למועד הגשת‬
‫ההצעות‪ .‬מובהר כי עבודות שביצוע לא היה לשביעות רצו‪/‬הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות‬
‫המזמי‪ ,‬לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיו בסעי* זה‪.‬‬
‫* העלות הכספית של כל פרויקט & תשוער‪ %‬למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫להשתת* בסיור הקבלני במועד שנקבע בלבד‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫להגיש המחאה בנקאית או ערבות )בנקאית‪ /‬חב' ביטוח מורשה( אוטונומית‪/‬בלתי מותנית ולא‬
‫צמודה לטובת משרד הבריאות בסכו )קבוע( של ‪ .. 55,000‬תוק* ההמחאה‪/‬הערבות יהיה‬
‫מהמועד האחרו להגשת ההצעות ועד תארי‪. 20.3.16 %‬‬
‫הערבות צריכה להיות של המציע ) לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו( ובנוסח המצור‪ -‬כנספח‬
‫למסמ א'‪.‬‬
‫המזמי יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית‪ ,‬א המציע יחזור בו‬
‫מהצעתו ו‪/‬או לא יקיי אותה ו‪/‬או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫להיות בעל האישורי הנדרשי לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬התשל"ו & ‪ 1976‬ותקנות‬
‫עסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול חשבונות )אישורי(‪ ,‬התשמ"ח & ‪ ,1987‬לרבות בנוגע לניהול‬
‫ספרי חשבונות ורשומות‪ ,‬תשלו שכר מינימו לפי חוק שכר מינימו‪ ,‬תשמ"ז&‪ 1987‬והעדר‬
‫הרשעות בעברות לפי חוק עובדי זרי‪ ,‬תשנ"א"‪.1991‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ז‪.‬‬
‫להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ" מס' ‪ 7.12.9‬של החשב הכללי )בתוק* מיו ‪(16.05.2010‬‬
‫שכותרתה‪ :‬עידוד העסקת עובדי ישראלי במסגרת התקשרויות הממשלה‪ ,‬הניתנת לעיו באתר‬
‫האינטרנט‪.http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf :‬‬
‫ח‪.‬‬
‫לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מ הכלל‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫לקיי את כל חוקי העבודה‪ ,‬התקנות והצווי וכ ההסכמי הקיבוציי בענפי הנוגעי לתחו‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫להתחייב כי לצור‪ %‬ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש א‪ %‬ורק בתוכנות מקוריות‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק‪ ,‬או פשיטת רגל‪.‬‬
‫המזמי רשאי לפסול ג מציע הנמצא בכינוס נכסי או הקפאת הליכי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫ככל שהמציע הינו תאגיד‪/‬שותפות‪ :‬להיות בעל אישור על העדר חובות לרש החברות‬
‫)להל‪":‬אישור"(‪.‬‬
‫כאישור ייחשב נסח חברה‪/‬שותפות עדכני של רש התאגידי הנית להפקה דר‪ %‬אתר האינטרנט‬
‫של רשות התאגידי‪ ,‬שכתובתו‪ Taagidim.justice.gov.il:‬בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח‬
‫חברה"‪ ,‬אשר לא מצוייני בו חובות אגרה שנתית לשני שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי‬
‫חברה ‪ ,‬בנוס‪ ,-‬לא מצוי שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישו כחברה מפרת‬
‫חוק‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫התנאי הינ מצטברי‪ ,‬הצעתו של קבל שלא תעמוד באחד התנאי תדחה על הס‪.-‬‬
‫תוק‪ -‬ערבות והצעה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תו‪ 90 %‬יו מיו הגשת הצעתו חייב להארי‪ %‬את תוק* ערבות המכרז‬
‫עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע‬
‫)צמודה( כנדרש בתנאי החוזה &מד* ‪ 5%) 3210‬מער‪ %‬ההצעה בתוספת מע"מ(‪ .‬הארי‪ %‬המציע את תוק*‬
‫הערבות משמעות הדבר תהא כי הארי‪ %‬א* את תוק* הצעתו‪ .‬מציע שלא יעשה כ יראה כמי שמש‪ %‬הצעתו‬
‫מ המכרז והמזמי יהא רשאי להגיש הערבות לחילוט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עד למועד החלטת וועדת המכרזי בדבר הקבל הזוכה‪ ,‬במידה ויידרש למזמי זמ נוס* מעבר ל ‪ 90‬יו מיו‬
‫הגשת ההצעות כדי להשלי את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניי‪ ,‬רשאי המזמי לדרוש כי‬
‫המציעי יאריכו את תוק* הצעותיה ואת תוק* ערבות המכרז‪ .‬א המזמי יעשה כ‪ ,‬יארי‪ %‬המציע את‬
‫תוק* הערבות ומשמעות הדבר תהא כי הארי‪ %‬א* את תוק* הצעתו‪ .‬מציע שלא יעשה כ‪ ,‬ייראה כמי שמש‪%‬‬
‫הצעתו מ המכרז‪ .‬במקרה זה תוחזר הערבות למציע‪.‬‬
‫תחולת הוראות תכ" והוראות חוק ותקנות חובת המכרזי‪:‬‬
‫על מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬יחולו הוראות החוק והתכ" הרלוונטי ובכלל זה ההוראות הבאות‪ ,‬ככל וה רלוונטיות‪:‬‬
‫א( עידוד נשי בעסקי‬
‫מציע העונה לדרישות התיקו לחוק חובת מכרזי )מס' ‪ ,(15‬התשס"ג – ‪) 2002‬להל – תיקו החוק(‪ ,‬לעניי עידוד נשי‬
‫בעסקי יגיש אישור ותצהיר‪ ,‬בהתא לתיקו לחוק‪ ,‬לפיו העסק הוא בשליטת אישה‪.‬‬
‫ב( העדפת תוצרת האר‪"1‬‬
‫במסגרת אמת מידה של המחיר וככל שהוראת תכ"‪" ,‬העדפת תוצרת האר‪ ,"1‬מס' ‪ ,7.12.2‬רלוונטית להתקשרות זו‪,‬‬
‫לרבות‪ ,‬טובי שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה ‪ 35%‬לפחות ממחיר ההצעה‪ ,‬תינת העדפה להצעות לרכישת טובי‬
‫מתוצרת האר‪ 1‬שמחיר אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובי מיובאי בתוספת ‪ ,15%‬כמפורט בהוראה הנ"ל‬
‫‪8‬‬
‫ובכפו* לאמור בה‪ .‬העדפה זו תיעשה בכפו* להסכמי בינלאומיי לרכישות ממשלתיות‪ ,‬כמפורט בהוראת תכ"‪,‬‬
‫"התקשרות לרכישה מחו‪ 1‬לאר‪ ,1‬בהתא להסכמי בינלאומיי"‪ ,‬מס' ‪.7.12.3‬‬
‫מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל‪ ,‬יצר* אישור מאת רואה חשבו בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה‬
‫והתחייבויות מתאימות‪ ,‬בהתא להוראת התכ" הנ"ל‪.‬‬
‫ג(‬
‫שיתו* פעולה תעשייתי‬
‫בהתקשרות ע ספק חו‪ 1‬מעל סכו של ‪ 5‬מיליו דולר ארה"ב – תחול על ספק החו‪ 1‬חובת שיתו* פעולה תעשייתי ע‬
‫ישראל‪ .‬במקרי שבה לדעת הרשפ"ת יש חשיבות לקידו תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי באר‪ – 1‬תחול חובה על הספק‬
‫להתקשר בהתקשרות ִמשנה מקומית ]לעניי שיתו* פעולה תעשייתי והתקשרות ִמשנה מקומית יש לפעול לפי ההנחיות‬
‫המפורטות בהוראת תכ"‪" ,‬שיתו* פעולה תעשייתי"‪ ,‬מס' ‪7.12.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫הגשת הצעה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫על הקבל להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבל" במקור ולחתו על כל‬
‫עמוד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנחיות להגשת הצעה למכרז ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כתב הכמויות של מכרז זה הינו אומד המחירי שעל גביו יש לתת אחוז הנחה‪.‬‬
‫ההצעה תכלול הנחה כללית שתצוי באחוזי‪ ,‬אחוז ההנחה יחול על כל סעי* וסעי*‬
‫בהצעה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על הקבל לרכז את כל מסמכי המכרז‪ ,‬במעטפה מיוחדת המצורפת למסמכי המכרז‪ .‬ולהניחה בתיבת‬
‫המכרזי לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה ‪ 12:00‬ביו ‪) 21.12.15‬להל& היו‬
‫הקובע(‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫למע הסר ספק יובהר כי כל חסר ‪ ,‬שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז‪ ,‬או כל הסתייגות בי ע"י‬
‫תוספת בגו* המסמכי או במכתב לוואי או בכל דר‪ %‬אחרת‪ ,‬וכ הגשת צילומי המסמכי או מסמכי‬
‫שאינ המקור‪ ,‬לא יהיו ברי תוק* כלפי המזמי‪ ,‬ועלולי לגרו לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במידה ולקבל הסתייגויות בעניי המכרז – עליו להעלות בפני המזמי לא יאוחר מיו סיור הקבלני או‬
‫מהיו שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלני כמועד האחרו להסתייגויות‪ /‬לשאלות‪ .‬קבל שלא יעשה כ יראוהו‬
‫כמסכי לתנאי המכרז במלוא‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הקבל יצר‪ -‬להצעתו‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫רשיו בתוק‪ -‬לקבל לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיק* הכספי הנידרשי‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫תעודה בתוק‪ -‬לקבל מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות ע"י הוועדה הבי משרדית למסירת עב'‬
‫לקבלני ומנהלת רישו קבלני מוכרי‪ ,‬בהיק* ובסיווג המתאימי בענפי ובעבודות הנדרשי‬
‫ע"י המזמי לצור‪ %‬ביצוע הפרוייקט‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעי* ‪ 4‬ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצ"ב להל‬
‫כנספח א'‪ 2‬לכתב הזמנה זה‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ער מוס‪) -‬ליחיד( ‪/‬תעודה מרש החברות )לגבי חברה( ‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫אישור בר&תוק* על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופי ציבוריי תשל"ו –‬
‫‪ 1976‬ותקנות עסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול חשבונות )אישורי( ‪ ,‬התשמ"ח – ‪,1987‬‬
‫מטע פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ‪ ,‬על ש הגו* המציע‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫רשימת עבודות‪ ,‬תיאור‪ ,‬היקפ‪ ,‬מש‪ %‬ביצוע ומועד סיומ‪ ,‬ש וטלפו של מנהל ומפקח מטע‬
‫המזמי‪ ,‬אסמכתאות בכתב‪ ,‬ביחס לביצוע של העבודות‪ ,‬רשימת ממליצי והמלצות‪.‬‬
‫‪(7‬‬
‫אישור מעו"ד או רואה חשבו שהמציע אינו נמצא בהליכי‪ :‬פירוק ‪ /‬פשיטת רגל ‪ /‬כינוס נכסי ‪/‬‬
‫הקפאת הליכי‪.‬‬
‫‪(8‬‬
‫פרוטוקול סיור קבלני והודעות )במידה והוצאו( חתומי על ידי הקבל‪.‬‬
‫‪(9‬‬
‫קבלה ‪/‬הודעת זיכוי בדבר רכישת מסמכי המכרז חתומי ע"י בנק הדואר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪(10‬‬
‫תצהיר בדבר אי תיאו מכרז‪ ,‬המצ"ב להל כנספח א'‪.4‬‬
‫‪(11‬‬
‫הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקוריות‪ ,‬מאומתת על ידי עו"ד‪ ,‬בנוסח המצ"ב כנספח א'‪.5‬‬
‫‪(12‬‬
‫תצהיר חתו בכתב מאושר על ידי עור‪ %‬די לעניי תשלו שכר מינימו לפי חוק שכר מינימו‪,‬‬
‫תשמ"ז&‪ 1987‬והעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדי זרי‪ ,‬תשנ"א&‪ 1991‬בהתא להוראות‬
‫סעי* ‪2‬ב לחוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬התשל"ו& ‪ .1976‬נוסח התצהיר מצ"ב להל כנספח א'‪.6‬‬
‫‪(13‬‬
‫תצהיר המציע ‪ ,‬מאומת על ידי עו"ד‪ ,‬המעיד כי המציע מקיי את כל חוקי העבודה‪ ,‬התקנות‬
‫והצווי וכ ההסכמי הקיבוציי‪ ,‬המצ"ב כנספח א'‪.7‬‬
‫‪(14‬‬
‫ככל שהמציע הינו תאגיד‪ :‬אישור על העדר חובות לרש החברות )להל‪":‬אישור"(‪ ,‬בהתא לאמור‬
‫בסעי* ‪ 4‬יב לתנאי הס* לעיל‪.‬‬
‫‪(15‬‬
‫טופס פרטי מוטב‪ ,‬המצ"ב כנספח א'‪.8‬‬
‫‪(16‬‬
‫מסמכי אחרי‪ /‬נוספי הנזכרי במכרז זה‪ ,‬לרבות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫שמירת זכויות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי ועדת המכרזי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי‪ ,‬וכ‬
‫היא רשאית לקבל חלק של ההצעה‪ .‬כמו כ היא רשאית להרחיב או לצמצ את היק* המכרז בגי סיבות‬
‫תקציביות ו‪/‬או ארגוניות ו‪/‬או מנהליות ו‪/‬או אחרות‪ .‬ההכרעה בענייני דלעיל נתונה לשיקול דעת ולהחלטה‬
‫הבלעדית של ועדת המכרזי ‪ /‬המזמי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סייגי לבחירת קבל ע היק* עבודות גדול עבור המינהל )מעל ‪ & 30%‬כמפורט להל(‪:‬‬
‫ועדת המכרזי תהיה רשאית )על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית( לא לבחור במציע‪ ,‬אשר קבלת הצעתו‬
‫במכרז זה היתה גורמת לכ‪ %‬ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" תהיה בשיעור העולה על ‪30%‬‬
‫מהיק* ס‪" %‬כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל"‪ ,‬בענ* נושא המכרז‪.‬‬
‫בכלל "יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" ‪" /‬כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל" בהתא לס"ק‬
‫זה – ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרוייקטי‪ ,‬בענ* נושא המכרז‪ ,‬לגביה קיימת החלטת ועדת המכרזי‬
‫בדבר הזוכי במכרזי שפירס המינהל והממומני על ידו )באופ מלא או חלקי‪ ,‬בי א משולמי ע"י‬
‫המינהל ישירות או ע"י בי"ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות(‪ ,‬בתוספת סכו הצעת המציע במכרז זה‪.‬‬
‫בכלל זה לא יכללו פרוייקטי שביצוע מוקפא לפי רשימה של המינהל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לוועדת המכרזי תעמוד הזכות לפנות למציעי‪ ,‬לאחר הגשת ההצעות‪ ,‬ולבקש מה הבהרות והסברי‬
‫בנוגע להצעת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגשת הצעת מחיר חוזרת‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעי* א' דלעיל‪ ,‬המזמי‪/‬ועדת המכרזי שומרי לעצמ את הזכות‪ ,‬שלא לקבל א*‬
‫אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות נמוכה במידה משמעותית מ האומד ו‪/‬או לקבוע הגשת‬
‫הצעת מחיר חוזרת ע"י המשתתפי במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות ע עור המכרז‪.‬‬
‫במידה ויתעורר ספק ‪ ,‬לדעת ועדת המכרזי‪ ,‬באשר לאמינות‪ /‬סבירות האומד‪ ,‬רשאית היא ‪ ,‬עפ"י שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬לבחו את סבירות האומד‪ ,‬ולקבל החלטה בהתא‪ ,‬לרבות החלטה בדבר ביטול האומד‪ ,‬בי‬
‫השאר‪ ,‬במידה ולדעת ועדת המכרזי האומד שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת )בשל פער בי ההצעות(‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור דלעיל‪ ,‬מובהר בזה כי ועדת המכרזי תהא רשאית )א‪ %‬לא חייבת( להחליט על עריכת‬
‫הלי‪ %‬תחרותי נוס* במכרז זה‪ ,‬וזאת בהתקיי פער של עד ‪ 10%‬בי ההצעה הזולה ביותר לבי ההצעה‪/‬ות‬
‫הבאה‪/‬ות אחריה בדירוג‪.‬‬
‫החליטה ועדת המכרזי‪ ,‬בהתקיי התנאי לעיל‪ ,‬על עריכת הלי‪ %‬תחרותי נוס* ‪ ,‬תודיע הועדה למציעי‬
‫הרלוונטי )קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעי שבי הצעת להצעה הנמוכה‬
‫ביותר כאמור לעיל‪ ,‬קיי פער של עד ‪ ,(10%‬כי ה רשאי להגיש‪ ,‬במועד שתקבע הועדה‪ ,‬הצעת מחיר חוזרת‬
‫ומשופרת‪ ,‬המיטיבה ע המזמי )ביחס למחירי שבהצעת הראשונה(‪ .‬מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת‪,‬‬
‫תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהלי‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫המזמי‪ ,‬רשאי לאחר פרסו המכרז להכניס תיקוני‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויי ותוספות על פי שיקול דעתו‪ ,‬אשר‬
‫ישלחו למציעי בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬הקבל יצר* למסמכי ההצעה את הודעת‬
‫המזמי כאמור כשהיא חתומה בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתה‪ ,‬הבנתה והבאת האמור בה בחשבו במסגרת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫קבל‪ ,‬אשר לא יצר* את ההודעות כאמור יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע‬
‫העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל‪ ,‬לפי בחירת המזמי‪.‬‬
‫המזמי יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצו שלו ושל מזמיני אחרי מהתקשרויות קודמות‬
‫ע המציע‪ ,‬חוסר אמינות או ניסיו שלילי‪.‬‬
‫‪ .9‬שינויי והסתייגויות‬
‫לגבי כל שינוי‪ ,‬תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז‪ ,‬בי בגו* המסמכי בי במסמ‪ %‬לוואי‬
‫ובי בדר‪ %‬אחרת‪ ,‬תהיה ועדת המכרזי רשאית‪ ,‬בהתא לשיקול דעתה המוחלט בנדו‪ ,‬לפעול באחת או יותר מהדרכי‬
‫הבאות‪:‬‬
‫א( לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;‬
‫ב( לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויי כלל‪.‬‬
‫ג( לדרוש הבהרות מ המציע בעניי השינוי שנעשה‪.‬‬
‫ד( לתק את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר‪ ,‬בכל מקרה של טעות חישובית‪ ,‬הגלויה על פני ההצעה‬
‫והכל עד כדי שינוי סכומי כתיקו לטעויות החישוביות כאמור‪ .‬הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע‪ ,‬תימסר למציע‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫אופציה להרחבת ההתקשרות‪:‬‬
‫המזמי שומר לעצמו את הזכות להרחיב את ס‪ %‬ההתקשרות ע הקבל הזוכה במכרז‪ ,‬בשיעור של עד ‪ ,30% %‬על ידי‬
‫הוספת ביצוע של סעיפי ו‪/‬או פרקי בכתבי הכמויות )קיימי או חדשי(‪ .‬בא יממש את זכות ההרחבה האמורה‪,‬‬
‫ישקול המזמי ג את הארכת זמ הביצוע של הפרויקט‪ ,‬בא ימצא הצדקה לכ‪ ,%‬הכל בהתא להיק* ההרחבה‪,‬‬
‫אופייה‪ ,‬מועד מת ההודעה על מימושה וכד'‪.‬‬
‫המזמי יודיע לקבל הזוכה על החלטותיו בעניי זה‪ ,‬בהקד‪.‬‬
‫למע הסר ספק‪ ,‬יודגש כי כל האמור בסעי* זה הינו בנוס* לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי & מד* ‪ 3210‬ואינו בא‬
‫לגרוע ממנו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫הגשת חשבונות ביניי וחשבונות סופיי‬
‫א‪.‬‬
‫אחת לחודש יגיש הקבל למפקח שני עותקי של חשבו מצטבר בצירו* דפי כמויות‪ ,‬וניתוחי מחיר לעבודות‬
‫נוספות‪ ,‬כשה מפורטי‪ ,‬מסודרי ומעודכני‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח יבדוק את החשבו שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבל יקבל מהמפקח עותק מ החשבו המאושר ויחתו על גביו‪ .‬במידה ולקבל הסתייגויות לגבי אישור‬
‫החשבו‪ ,‬יציינ על גבי החשבו ויחזיר למפקח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המפקח יערו‪ %‬את החשבו המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונומט"‬
‫ויעבירו למשרד הבריאות ולקבל באמצעות "חשבונומט" וכ בעותקי מודפסי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המנהל יבח ויאשר את החשבו על פי שיקול דעתו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבל מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה‪ ,‬ללא כל תביעות נוספות מצידו‪.‬‬
‫מועד תשלו חשבונות ביניי וחשבונות סופיי‬
‫א‪.‬‬
‫תשלומי הביניי יבוצעו בתו‪ 38 %‬יו בהתא לחלופה הקבועה בסעי* ‪) (3) 59‬א( של תנאי חוזה מד* ‪.3210‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התשלו הסופי ישול בתו ‪ 90‬יו בהתא לחלופה הקבועה בסעי* ‪) (3) 60‬א( של תנאי חוזה מד* ‪.3210‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.13‬‬
‫עיו בהצעת הזוכה‪:‬‬
‫א‪ .‬בהתא לתקנה ‪)21‬ה( לתקנות חובת המכרזי‪ ,‬התשנ"ג& ‪ ,1993‬עומדת למציעי הזכות לעיי בהצעה הזוכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ולמציע פרטי בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויי בפני הצגה למציעי אחרי מטעמי סוד מקצועי או‬
‫מסחרי יפרט המציע בטופס הגשת ההצעה במפורש אלו פרטי בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויי‪ .‬מציע שלא‬
‫יציי פרטי שכאלה‪ ,‬ייראה כמי שהסכי לחשיפת הצעתו כולה‪ .‬ההחלטה הסופית על חיסיו סעיפי תהיה של‬
‫המשרד בלבד‪ .‬בהגשת הצעתו מסכי ומאשר המציע מראש כי אי ולא יהיו לו כל טענות‪ ,‬דרישות או תביעות כנגד‬
‫המשרד בגי כל החלטה בנדו‪.‬‬
‫ג‪ .‬יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעי האחרי‪ ,‬ובמסגרת הלי‪ %‬העיו בהצעות נית‬
‫יהיה להציגה כאמור‪.‬‬
‫ד‪ .‬עיו ו‪/‬או צילו מסמכי המכרז‪ ,‬במידה ויבקש המציע לעשות כ‪ ,‬לאחר הודעה על הזוכה‬
‫במכרז‪ ,‬יעשה בהתא לתעריפי הבאי‪:‬‬
‫* בעבור כל צילו ‪ 0.30‬ש"ח‪.‬‬
‫* בעבור שעת עבודה )במידה ודרושה לו עזרה( של אחד מאנשי המשרד & ‪ 30‬ש“ח ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫חתימת ההצעה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציע יחתו את שמו המלא בסו* כל אחד ממסמכי המכרז וכ על כל אחד מהעמודי המהווי את מסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עור‪ %‬די בהתא לנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במידה והמציע הוא תאגיד תחת ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכי לחתו בשמו‪ .‬להצעה יצור*‬
‫אישור של רואה חשבו או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהות של החתומי‬
‫על ההצעה בהתא לנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫על המציע לחתו על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמ‪ %‬א' בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפי חייבי לעמוד בכל דרישות המכרז‪ .‬הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל‬
‫המציעי המשתתפי בהצעה‪.‬‬
‫כל אחד מהמציעי יהיה אחראי כלפי המזמי ביחד ולחוד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במש‪ %‬תקופה של ‪ 90‬יו מהיו הקובע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת‪ ,‬הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות‬
‫עליו על פי החוזה על כל נספחיו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫סכו אגרת רכישת המכרז לא יושב‪/‬יוחזר למציע‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫מינהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫‪12‬‬
‫אישור המציע‬
‫אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל‪ ,‬הבנתי אותו‪ ,‬וככל שהדברי נוגעי להתחיבויותי א אזכה במכרז‪ ,‬אני מתחייב כי‬
‫אבצע אות בהתא לאמור‪.‬‬
‫הערות ‪ ,‬השגות או שאלות שהיו לי ) א היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמי לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליה‬
‫תשובה מספקת להנחת דעתי‪.‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתא לתוכניות המכרז‪.‬‬
‫חתימה וחותמת הקבל‬
‫‪13‬‬
‫תארי‪_____________ :%‬‬
‫ש המציע‪________________ :‬‬
‫להל‪" :‬הקבל"‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫רחוב ד"ר ארלי‪20 %‬‬
‫יפו‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :‬הצעת הקבל‬
‫אני הח"מ קבל רשו‪ ,‬ובעל אישור קבל מוכר ע"י הועדה הבי משרדית לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בהיק* ובסיווג‬
‫המתאימי בענפי ובעבודות הנדרשי ע"י המזמי לצור‪ %‬ביצוע הפרוייקט‪ .‬מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע שיקו‬
‫ושדרוג תשתיות המי החמי– המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש כפר שאול איתני )להל‪" :‬הפרוייקט"(‪ ,‬מיו‬
‫‪ 29.11.15‬בצירו* כל מסמכי המכרז‪ ,‬ומתכבד להגיש הצעתי כלהל לאישורכ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני מצהיר‪ ,‬מאשר ומתחייב בזה כלהל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות המסמכי שלא צורפו למכרז‬
‫במהדורת המעודכנת האחרונה‪ ,‬והבנתי אות היטב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיירתי באתר הבניה‪ ,‬קיבלתי את ההסברי הדרושי לביצוע העבודה‪ ,‬למדתי את התנאי הנדרשי לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬ובהתא לכ‪ %‬ביססתי את הצעתי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בדקתי היטב את תנאי השטח‪ ,‬אתר הבניה והסביבה‪ ,‬לרבות דרכי גישה ואני מתחייב לנקוט בכל האמצעי‬
‫שלא לפגוע בסביבה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בדקתי ושקלתי את התנאי הכלליי‪ ,‬תנאי החוזה‪ ,‬התוכניות והמפרטי‪ ,‬היק* העבודות ורשימת הכמויות‬
‫‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ידוע לי כי מדובר בעבודה הכוללת‪ ,‬א‪ %‬לא מוגבלת‪ ,‬לעבודות בנייה ‪,‬אינסטלציה סנטירית ‪,‬חשמל ומתקני‬
‫הסקה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מבוטל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫יש לי הידע ‪ ,‬הניסיו‪ ,‬היכולת המקצועית והאחרת וכ האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬באיכות גבוהה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אני ער לעובדה‪ ,‬כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר‪ ,‬הדורשת מיומנות‪ ,‬מקצועיות ודיוק רב‬
‫ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמני הנקוב על א* כל קושי קיי ו‪/‬או שיווצר בהשגת כח אד‬
‫מיומ וכח אד בכלל‪ .‬ולסיי את ביצוע הפרוייקט במועד‪ ,‬ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשה בגי‬
‫העדר אפשרות העסקת פועלי משטחי רצועת עזה‪ ,‬יהודה ושומרו או פועלי זרי‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫אני מודע לתנאי הבאי ומסכי לה‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד שבועיי לפני תחילת העבודות את רשימת העובדי‬
‫שיועסקו‪ ,‬תו‪ %‬פירוט‪:‬‬
‫ש מלא‪.‬‬
‫&‬
‫מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫&‬
‫מקו מגורי‪.‬‬
‫&‬
‫‪14‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחו המוסד ו‪/‬או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד‪,‬‬
‫שהתחיל לעבוד‪ ,‬מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי‬
‫כלשהו עקב צעד זה‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫במידה ומדובר בבינוי חדש‪ ,‬יחוייב המציע לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחו המוסד‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫פועלי מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחו המוסד‪ ,‬לאחר שיציגו את האישורי‬
‫הבאי‪:‬‬
‫רשיו עבודה‬
‫&‬
‫אישור כניסה לישראל‬
‫&‬
‫‪(5‬‬
‫לא תותר הלנת עובדי‪ ,‬תושבי יש"ע ואזח"ע‪ ,‬בתחומי המוסדות‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫הסגר ו‪/‬או הקושי בהשגת פועלי לא יהווה סיבה לסיו העבודה באיחור ו‪/‬או לאי קיו‬
‫התחייבויותי ככתב וכלשונ ו‪/‬או לכל תביעה מכל מי או סוג‪.‬‬
‫אני מאשר‪ ,‬כי הנני מודע היטב לצור‪ %‬להמציא למזמי כיסוי ביטוחי בהתא לאישור שבנספח המצור* וכ‬
‫ערבות )בהתא לאמור בסעי* ‪ 8‬לתנאי חוזה מד* ‪ ,(3210‬ע חתימת החוזה‪ ,‬במידה וייחת‪.‬‬
‫הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהל‪ %‬ביצוע העבודה תכלול ג את רכיב המע"מ ותהיה‬
‫של המציע בלבד‪.‬‬
‫כמו"כ הריני מתחייב לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפע מפע לפני תו תוקפ ולהמציא‬
‫למזמי‪ ,‬למש‪ %‬כל תקופת החוזה )לרבות תקופת הבדק(‪.‬‬
‫אני מודע לכ‪ %‬שהמזמי רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומי על פיו עד‬
‫להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניי ומתאימי לשביעות רצונו‪ ,‬מש‪ %‬כל תקופת החוזה‪.‬‬
‫כמו"כ הריני מתחייב‪ ,‬במידה ויבקש זאת המזמי לחתו על מסמ‪ %‬תוספת לעבודות‪ ,‬שיתווספו בהתא‬
‫לכללי המכרז ולחוזה מד* ‪ 3210‬ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור ‪ 5%‬מ התוספת הנידרשת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לאחר ששקלתי את כל האמור בסעי* ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי‬
‫המכרז בהיק* המוצע ברשימת הכמויות ובמחירי המפורטי בה‪ .‬וזאת בהנחה כוללת של‬
‫‪. ________________ %‬‬
‫אחוז ההנחה יחול על הס‪ %‬הכולל של המחירי המפורטי ‪ ,‬ואחוז ההנחה יחול על כל סעי* וסעי* בהצעתי‪.‬‬
‫התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצו על פי מדידה של חלקי העבודה‪ ,‬שיבוצעו בפועל ו‪/‬או על פי הוראות המזמי‪.‬‬
‫הכללי להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מד* )‪.(3210‬‬
‫‪.3‬‬
‫אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לש ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבל לפי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני מאשר כי המחירי הכלולי בהצעתי ברשימת הכמויות כוללי את כל ההוצאות‪ ,‬בי המיוחדות‪ ,‬בי הכלליות‬
‫ובי האחרות‪ ,‬מכל מי וסוג‪ ,‬הכרוכות בביצוע העבודה‪ ,‬בהתא לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה‬
‫בשל אי הבנה ו‪/‬או אי ידיעת תוכ מסמכי המכרז‪ ,‬תנאי החוזה ו‪/‬או נספחיו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצעתי כוללת הסכמה לצמצו או הגדלת היק* העבודות‪ ,‬שינויי או תוספות‪ ,‬עבודה בשלבי‪ ,‬בחלקי ובקטעי‬
‫שוני באתר הבניה & לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאי ובנסיבות כפי שיתחייבו‪ ,‬בהתא להוראות המנהל‬
‫והמפקח כאמור בחוזה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ידוע לי כי אי המזמי חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכ המזמי רשאי לקבל חלק של ההצעה ו‪/‬או לא לקבל‬
‫א* הצעה בכלל‪ ,‬כמו כ המזמי רשאי להרחיב ולצמצ היק* המכרז בגי סיבות תקציביות ו‪/‬או ארגוניות ו ‪/‬או‬
‫מנהליות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמי‪ ,‬אני מתחייב בזה לחתו על החוזה ולהשיבו למזמי לא יאוחר מתו חמישה‬
‫ימי ממועד קבלתו או לחלופי במועד‪ ,‬שייקבע ע"י המזמי‪/‬המינהל ‪.‬לחלופי‪ ,‬אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל‪,‬‬
‫לחתימה על החוזה‪ ,‬במידה ואוזמ ע"י המזמי‪ /‬המינהל‪ ,‬במועד שייקבע ‪.‬‬
‫וכ אני מתחייב להמציא את כל הערבויות‪ ,‬הביטחונות‪ /‬האישורי לפי הדרישה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.8‬‬
‫אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתו ‪ 14‬יו ממועד צו התחלת עבודה‪ ,‬ולסיי את כל העבודה לפי‬
‫תנאי החוזה‪.‬‬
‫אני מתחייב לשל‪ ,‬במקרה שלא אשלי את ביצוע העבודה בתו‪ %‬התקופה הנ"ל ס‪ %‬של ‪ 1000‬ש"ח )במילי‪ :‬אל*‬
‫שקלי חדשי( כפיצוי מוסכ וקבוע מראש בגי כל יו של איחור‪ .‬הסכו ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפי ‪45‬‬
‫ו‪ &62‬במסמ‪ %‬ב' של החוזה מד* )‪.(3210‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫אני מצר* בזה את כל מסמכי המכרז חתומי על ידי‪ ,‬וכ אישור עו"ד או רואה חשבו בדבר מורשי החתימה וזהות‬
‫החותמי כנדרש בכתב ההזמנה‪.‬‬
‫תוקפה של הצעתי זו הוא עד ‪ 90‬יו מהמועד האחרו להגשת הצעות‪.‬‬
‫כתובתי למסירת הודעות לצור‪ %‬הצעה זו היא‪:‬‬
‫כתובת ‪____________________________________________________ :‬‬
‫טלפו )עבודה( _____________________ לפנות למר‪/‬גב' ___________________‬
‫פקסימיליה ________________________‪.‬‬
‫נציגי‪/‬תי המוסמ‪/%‬ת לצור‪ %‬דיו‪/‬פניה בעניי הצעה זו היא‪/‬הוא מר‪/‬גב' _____________‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫חתימת הקבל על טופס ההצעה‪:‬‬
‫___________________________‬
‫תארי‪%‬‬
‫_________________________‬
‫חתימה וחותמת הקבל‬
‫‪16‬‬
‫אישור עו"ד‪/‬רו"ח )ליחיד ‪ /‬לשאינו תאגיד(‬
‫אני הח"מ __________________ עו"ד‪/‬רו"ח מרחוב ____________ מס' _____‬
‫עיר ___________________ מאשר בזאת כי היו __________________ חתמו בפני‪:‬‬
‫ה"ה ______________________________ ת‪.‬ז‪______________________ .‬‬
‫וה"ה _____________________________ ת‪.‬ז‪______________________ .‬‬
‫על מסמכי מכרז מספר ___________________‪.‬‬
‫_____________________‬
‫תארי‪%‬‬
‫_________________________‬
‫עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫אישור במידה והמציע הינו תאגיד‬
‫אני הח"מ _________________ עו"ד‪/‬רו"ח מרחוב _____________מס' _______‬
‫עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד________________________‬
‫בצירו* חתימותיה של‪:‬‬
‫ה"ה‪ ______________________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ .‬‬
‫וה"ה ‪ _____ _______________ :‬ת‪.‬ז‪_________________ .‬‬
‫שחתמו מטע התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר‪ 13/14‬בפני‪,‬‬
‫מחייבי את התאגיד לכל דבר ועני‪.‬‬
‫______________________‬
‫תארי‪%‬‬
‫__________________‬
‫עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪17‬‬
‫נ ס פ ח א' ‪1‬‬
‫קבל ראשי האחראי לבטיחות הכוללת‬
‫בטיחות בעבודה‬
‫לעני תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬התשמ"ח – ‪ ,1988‬יראו את הקבל כמבצע הבניה‪ ,‬והחובות המוטלות בתקנות‬
‫אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבל‪.‬‬
‫בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבל כדלקמ‪:‬‬
‫הצהרת הקבל‬
‫אני החתו מטה‪ ,‬הקבל הראשי‪ /‬אחד הקבלני הראשיי‪:‬‬
‫‪ .1‬מאשר בזאת‪ ,‬כי ע חתימת הסכ ביני לבי משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע‬
‫הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(‪ ,‬התשמ"ח &‪ 1988‬ואני מקבל על עצמי את‬
‫האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל די‪.‬‬
‫‪ .2‬מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד ע קבלת צו התחלת העבודה & הודעה על מינוי מנהל עבודה‪,‬‬
‫כאמור בתקנה ‪ ,2‬וכ להמציא למנהל התכנו של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה‪.‬‬
‫חתימת הקבל _______________________‬
‫‪18‬‬
‫נספח א'‪& 1‬המש‪%‬‬
‫הודעה זו יש לשלוח בדואר רשו‬
‫אל‪ :‬מפקח עבודה אזורי לאזור _______________‬
‫הודעה על פעולות בנייה‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(‪ ,‬התש"ל ‪) 1970‬סעי‪(192 -‬‬
‫אנו מודיעי שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמ‪:‬‬
‫פרטי על מבצע העבודה‬
‫טלפו מס' מס' בפנקס‬
‫הכתובת למכתבי‬
‫ש פרטי‬
‫ש משפחה )או ש החברה‬
‫הקבלני‬
‫המבצעת(‬
‫מקו הישוב‬
‫הרחוב‬
‫פרטי על העבודה המבוצעת‬
‫הגוש‬
‫המספר‬
‫החלקה‬
‫מס' מבני‬
‫מהות העבודה המבוצעת ‪:‬‬
‫)‪_____________________________________________________________________ (1‬‬
‫)בית מגורי‪ ,‬בית חרושת‪ ,‬גשר‪ ,‬מפעל מי‪ ,‬ביוב וכו'(‬
‫)‪ (2‬מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובי __________________________________________________‬
‫)המרחק בי תיל קיצוני למבנה המתוכנ הקרוב ביותר(‬
‫)‪ (3‬סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________‬
‫)חשמל‪ ,‬מנוע‪ ,‬שריפה פנימית וכו'(‬
‫מינוי מנהל עבודה‬
‫ח‪.‬‬
‫בהתא לתקנות ‪ 2‬ו ‪ 3‬לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה‪ ,‬התשמ"ח ‪ ,1988‬מיניתי את האד שפרטיו מפורטי להל‬
‫כמנהל עבודה באתר הנ"ל‪ ,‬המבוצע על ידינו‪.‬‬
‫פרטי אישיי‬
‫ש משפחה‬
‫ש פרטי‬
‫ש האב‬
‫כתובת המגורי‬
‫שנת לידה‬
‫מס' הזיהוי‬
‫טלפו נייד‬
‫תארי התחלת‬
‫המינוי‬
‫השכלה וניסיו בעבודה )במקרה שכבר נמסרו פרטי על מנהל העבודה הנ"ל אי צור‪ %‬למלא את המשבצות‬
‫יד‪.‬‬
‫שלהל ומספיק לציי פרטי על השכלה וניסיו בעבודה‪ .‬נמסרו בהודעתנו מיו _____________ לגבי מקו בניה‬
‫______________________(‬
‫המקצוע העיקרי‬
‫א למד בבית ספר ציי את המוסד‬
‫שנת סיו הלימודי‬
‫ומקומו‬
‫מספר שנות נסיו בניהול או בהשגחה‬
‫מספר שנות הניסיו בעבודת בנייה‬
‫על עבודת בנייה ב&‪ 10‬השני האחרונות‬
‫מאז הגיע לגיל ‪18‬‬
‫פרטי על מנהל העבודה הקוד )יש למלא סעי* זה במקרי בה מוחל* מנהל העבודה במקו העבודה האמור(‬
‫תארי‪ %‬הפסקת העבודה‬
‫ש פרטי‬
‫ש משפחה‬
‫________________‬
‫התארי‪%‬‬
‫______________________‬
‫חותמת וחתימת מבצע הבנייה‬
‫הצהרת מנהל העבודה שנתמנה‬
‫תקנה ‪)5‬א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬
‫אני החתו מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטי‬
‫הרשומי בחלק ג' מתייחסי אלי וה נכוני‪.‬‬
‫ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתא לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(‪ ,‬התש"ל&‪ ,1970‬ותקנותיה‪ ,‬וידוע לי‬
‫שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו‪.‬‬
‫________________‬
‫__________________________ __________________________‬
‫חתימת מנהל העבודה‬
‫ש מנהל העבודה‬
‫התארי‪%‬‬
‫טופס עב‪/‬פ‪155/‬‬
‫‪19‬‬
‫נספח א'‪2‬‬
‫ערבות מיכרז‬
‫ש הבנק‪/‬חברת הביטוח _______________‬
‫מס‪ .‬טלפו _________________‬
‫מס פקס _________________‬
‫נוסח כתב ערבות‬
‫לכבוד‬
‫ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד הבריאות‬
‫הנדו‪ :‬ערבות מספר‬
‫אנו ערבי בזה כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס‪. 55,000 %‬‬
‫)במילי‪:‬חמישי וחמישה אל* ‪( .‬‬
‫אשר תדרשו מאת ‪) ______________________________________ :‬להל ה"חייב"(‬
‫בקשר ע מכרז ‪ 8/15‬שיקו ושדרוג תשתיות המי החמי – המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש כפר שאול איתני‬
‫אנו נשל לכ את הסכו הנ"ל תו‪ %‬חמישה עשר יו מתארי‪ %‬דרישתכ הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשו‪ ,‬מבלי‬
‫שתהיו חייבי לנמק את דרישתכ ומבלי לטעו כלפיכ טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכ‪ ,‬או‬
‫לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת החייב‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי‪ 21.12.15 %‬עד תארי‪20.3.16 %‬‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסני* הבנק‪ /‬חב' הביטוח שכתובתו‪__________ :‬‬
‫______ ______‬
‫ש הבנק‪/‬חב' הביטוח‬
‫__‬
‫כתובת הסני*‪/‬חב' הביטוח‬
‫___________________‬
‫מס‪ .‬הבנק ומס‪ .‬הסני*‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫תארי‪%‬‬
‫ש מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪20‬‬
‫נספח א'‪3‬‬
‫תארי‪_________ :%‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫מדינת ישראל ו‪/‬או משרד הבריאות ו‪/‬או מינהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :‬אישור עריכת ביטוח " קבל‬
‫הננו מאשרי בזה כי בקשר לפרויקט שיקו ושדרוג תשתיות המי החמי– המרכז לבריאות הנפש הירושלמי‬
‫‪ ,‬לתקופת הביטוח מיו ________ עד יו‬
‫המאוחד כפר שאול איתני‪ ,‬ערכנו למבוטח‬
‫________ את הביטוחי המפורטי להל‪:‬‬
‫ביטוח כל הסיכוני עבודות קבלניות‪/‬הקמה‬
‫ביטוח כל הסיכוני עבודות קבלניות ‪/‬הקמה בגי ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל " משרד הבריאות‬
‫בהתא לחוזה מספר ‪ ..................‬כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול‪:‬‬
‫פרק א' " ביטוח הרכוש‬
‫ערכ המלא של כל העבודות כולל את כל החומרי בפרויקט‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול ג‪:‬‬
‫‪ .1‬ציוד קל לביצוע העבודות‪ ,‬מתקני קלי וציוד עזר הנמצאי באתר העבודות על פי ערכ‪.‬‬
‫‪ .2‬גבול אחריות לפינוי הריסות באתר‪.‬‬
‫‪ .3‬מבני עזר זמניי )לרבות מחסני‪ ,‬משרדי‪ ,‬גדרות וכדומה אשר אינ מהווי חלק מהעבודות( הנמצאי‬
‫באתר על פי ערכ‪.‬‬
‫‪ .4‬רכוש סמו " על בסיס נזק ראשו לא כפו‪ -‬לביטוח חסר" הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית לא יפחת‬
‫מ" ‪ 500,000.$‬דולר ארה"ב‪.‬‬
‫‪ .5‬רכוש עליו מתבצע הפרויקט " על בסיס נזק ראשו לא כפו‪ -‬לביטוח חסר‪ ,‬לא יפחת מ" ‪ 500,000.$‬דולר‬
‫ארה"ב‪.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫רכוש בהעברה‪.‬‬
‫שכר טרחת מהנדסי‪ ,‬אדריכלי ויועצי‪.‬‬
‫כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה‪ .‬וכ פריצה‪ ,‬גניבה‪ ,‬שוד‪.‬‬
‫חריג הוצאות לתיקוני או החלפה הנובעי מתכנו לקוי‪ ,‬חומרי לקויי‪ ,‬עבודה לקויה יוגבל לתיקו או‬
‫החלפת הפריטי הלקויי עצמ ולא יחול לגבי אובד או נזק לפריטי אשר בוצעו כהלכה‪ ,‬כאשר אובד או‬
‫נזק כזה נגר כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנו לקוי‪ ,‬חומרי לקויי או עבודה לקויה‪.‬‬
‫‪ .10‬כיסוי נזק ישיר מתכנו לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ" ‪ 100,000 $‬דולר בכפו‪ -‬להשתתפות עצמית של הקבל‬
‫שלא תעלה על יותר מ" ‪10. %‬‬
‫‪ .11‬תגמולי הביטוח המגיעי למבוטח על פי פרק זה‪ ,‬בגי העבודות ע משרד הבריאות משועבדי לטובת מדינת‬
‫ישראל " משרד הבריאות – מינהל תכנו פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא א יורה לנו חשב משרד‬
‫הבריאות בכתב אחרת‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫פרק ב' " ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל די‪ ,‬בגבולות האחריות שלא יפחתו מס ‪ 1,500,000.$‬דולר ארה"ב‬
‫בגי נזקי גו‪ -‬ורכוש‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח‪ ,‬כולל סעי‪ -‬אחריות צולבת " ‪.CROSS LIABILITY‬‬
‫הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקני וכבלי תת קרקעיי שלא יפחת מס ‪500,000‬‬
‫שקלי חדשי‪ ,‬ונזק עקי‪ -‬לצינורות מתקני וכבלי תת קרקעיי שלא יפחת מס ‪ 250,000‬שקלי חדשי‪.‬‬
‫הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול כיסוי לחבות המבוטח בגי שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי‬
‫פקודת התעבורה א לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי‬
‫בגבול אחריות שלא יפחת מס ‪ 2,500,000‬שקלי חדשי‪.‬‬
‫הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫פרק ג' " ביטוח חבות המעבידי‬
‫כל העובדי הקשורי בביצוע העבודות‪ ,‬כולל קבלני‪ ,‬קבלני משנה ועובדיה‪.‬‬
‫גבולות האחריות לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ" ‪ 5,000,000‬דולר ארה"ב‪.‬‬
‫הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאי הבאי‪:‬‬
‫‪ .1‬הרחבה לתקופת אחזקה רגילה ‪ +‬מורחבת של לפחות ‪ 12‬חודש לאחר סיו העבודות‪.‬‬
‫‪ .2‬לש המבוטח יתווספו כל המבוטחי הנוספי הבאי‪" :‬ו‪/‬או קבלני ו‪/‬או קבלני משנה ו‪/‬או מדינת ישראל‬
‫‪,‬משרד הבריאות‪".‬‬
‫‪ .3‬תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט"‪.‬‬
‫‪ .4‬תחו טריטוריאלי " כל תחומי מדינת ישראל והשטחי המוחזקי‪.‬‬
‫‪ .5‬בכל מקרה של צמצו או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדי לא יהיה לה כל תוק‪ -‬אלא א ניתנה לכ הודעה‬
‫מוקדמת של ‪ 90‬יו לפחות במכתב רשו‪.‬‬
‫‪ .6‬אנו מוותרי על כל זכות שיבוב‪/‬תחלו‪ ,-‬תביעה‪ ,‬חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל‪ ,‬משרד הבריאות‪,‬‬
‫עובדיה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אד שגר לנזק מתו כוונת זדו‪.‬‬
‫‪ .7‬הקבל יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלו דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על‬
‫המבוטח על פי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫‪ .8‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבל‪.‬‬
‫‪ .9‬כל סעי‪ -‬בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצ בדר כל שהיא את אחריות המבטח‪ ,‬כאשר קיי ביטוח אחר‬
‫לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪ .10‬הכל בכפו‪ -‬לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש‪ ,‬על פי האמור באישור זה‪.‬‬
‫בכבוד רב ובברכה‪,‬‬
‫______________________________‬
‫___________‬
‫_______________________‬
‫תארי‬
‫ש ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת‬
‫חתימת המורשי וחותמת החברה המבטחת‬
‫‪22‬‬
‫נספח א'‪4‬‬
‫תצהיר בדבר אי תיאו מכרז מס' ‪8/15‬‬
‫_____________‬
‫ת"ז‬
‫מס'‬
‫הח"מ______________________________‬
‫אני‬
‫___________________________________________________ )ש התאגיד( מצהיר בזאת כי ‪:‬‬
‫העובד‬
‫בתאגיד‬
‫אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו‪.‬‬
‫אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה‪.‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי‪ ,‬ללא התייעצות‪ ,‬הסדר או קשר עם מציע אחר או‬
‫עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני משנה(‪.‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את‬
‫הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני משנה(‪.‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה‪.‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו‪.‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫יש לסמן ‪ V‬במקום המתאים‬
‫ התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז‬
‫אם כן‪ ,‬אנא פרט‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________התאגיד‪,‬‬
‫מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים‬
‫אם כן‪ ,‬אנא פרט‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________‬
‫אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם התאגיד‬
‫חותמת התאגיד‬
‫שם המצהיר‬
‫חתימת‬
‫המצהיר‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ‪ ,‬עו"ד ____________________‪ ,‬מ"ר _______‪ ,‬מרח' __________________________________________‪,‬‬
‫מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני ____________________‪ ,‬שזיהה את עצמו ע"י ת"ז ‪ /‬המוכר לי באופן אישי‬
‫והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים‬
‫לכך בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו‪.‬‬
‫שם מלא וחותמת‬
‫‪23‬‬
‫נספח א'‪5‬‬
‫הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור‬
‫תארי‪____/___/___ : %‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור‬
‫אני הח"מ ____________________________ ת‪.‬ז‪ __________________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזה כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני נות תצהיר זה בש ___________________________ שהוא הגו* המבקש להתקשר ע המזמי במסגרת‬
‫מכרז זה )להל‪" :‬המציע"(‪ .‬אני מכה כ_____________________________ והנני מוסמ‪/%‬ת לתת תצהיר זה בש‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ .2‬הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש א‪ %‬ורק בתוכנות מקוריות לצור‪ %‬מכרז מס'____________ ולצור‪%‬‬
‫ביצוע השירותי נשוא המכרז‪ ,‬ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ .3‬זה שמי‪ ,‬להל חתימתי ותוכ תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫תארי‬
‫חתימת המציע‬
‫ש מלא של המציע‬
‫אישור‬
‫אני החתו מטה ‪ ___________________________ ,‬עור‪ %‬די ‪ ,‬מאשר בזה כי ביו ________ הופיע בפני‬
‫_____________________ ‪ .‬המוכר ‪/‬ת לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו‪ /‬ה על פי תעודת זהות מס' ________________ ולאחר‬
‫שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ‪ ,‬וכי יהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ‪,‬‬
‫אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחת עליה‪.‬‬
‫חתימה‬
‫תארי‬
‫‪24‬‬
‫נספח א'‪6‬‬
‫תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדי זרי וחוק שכר מינימו‬
‫תארי‪____/___/___ : %‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫א ‪.‬ג‪ .‬נ‪.‬‬
‫תצהיר " עבירות לפי חוק עובדי זרי או לפי חוק שכר מינימו‬
‫אני הח "מ _______________________________ ת ‪.‬ז ‪ _________________.‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר‬
‫את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ ‪ ,‬מצהיר בזאת כדלהל‪:‬‬
‫אני נציג __________________________ )להל‪" :‬המציע"( ומוסמ‪ %‬להצהיר מטע המציע‪.‬‬
‫תצהיר זה נעשה בהתא לחוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬התשל"ו& ‪ 1976‬וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס‬
‫‪13/14‬‬
‫עד מועד מת תצהירי זה‪ ,‬לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות‪ ,‬וא הורשעו ביותר משתי עבירות& הרי‬
‫שעד למועד האחרו להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬חלפה‪ /‬תחלו* שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרו להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬אעביר את המידע‬
‫לאלתר לגופי המוסמכי במשרד הבריאות‪.‬‬
‫תארי‬
‫חתימה‬
‫אישור‬
‫אני החתו מטה ‪ _________________________________________ ,‬עור‪ %‬די ‪ ,‬מאשר בזה כי ביו ________‬
‫הופיע בפני‪ .______________________________ ,‬המוכר ‪/‬ת לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו‪/‬ה על פי תעודת זהות מס'‬
‫___________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ‪ ,‬וכי יהיה צפוי לעונשי‬
‫הקבועי בחוק א לא יעשה כ ‪ ,‬אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחת עליה‪.‬‬
‫חתימה‬
‫תארי‬
‫‪25‬‬
‫נספח א'‪7‬‬
‫תצהיר & אישור לקיו החקיקה בתחו העסקת עובדי‬
‫תארי‪____/___/___ : %‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבריאות‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫תצהיר " אישור לקיו החקיקה בתחו העסקת עובדי‬
‫אני‪ ,___________________________ ,‬נציג המציע _______________________________________‪ ,‬אשר תפקידי אצל המציע‬
‫__________________________‪,‬מצהיר בזאת בדבר קיומ של תנאי העבודה החלי על כל עובדי המועסקי על ידי בתקופה מיו‬
‫נובמבר ‪ 2014‬ועד נובמבר ‪ , 2015‬המציע מקיי את האמור בחוקי העבודה ובכלל החוקי המפורטי להל‪:‬‬
‫‪1945‬‬
‫פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(‬
‫‪1946‬‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה‬
‫‪1949‬‬
‫חוק החיילי המשוחררי )החזרה לעבודה(‬
‫‪1951‬‬
‫חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬תשי"א&‬
‫‪1951‬‬
‫חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א&‬
‫‪1953‬‬
‫חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג&‬
‫‪1953‬‬
‫חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג&‬
‫‪1954‬‬
‫חוק עבודת נשי‪ ,‬תשי"ד&‬
‫‪1954‬‬
‫חוק ארגו הפיקוח על העבודה‬
‫‪1958‬‬
‫חוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח&‬
‫חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תש"יט&‬
‫‪1959‬‬
‫‪1967‬‬
‫חוק שירות עבודה בשעת חירו‬
‫‪1995‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(‬
‫‪1957‬‬
‫חוק הסכמי קיבוציי‬
‫‪1987‬‬
‫חוק שכר מינימו‪ ,‬תשמ"ז&‬
‫‪1988‬‬
‫חוק שוויו הזדמנויות‪ ,‬תשמ"ח&‬
‫‪1991‬‬
‫חוק עובדי זרי )העסקה שלא כדי(‬
‫‪1996‬‬
‫חוק העסקת עובדי על ידי קבלני כוח אד‬
‫‪1998‬‬
‫פרק ד' לחוק שיוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות‬
‫‪1998‬‬
‫סעי* ‪ 8‬לחוק למניעת הטרדה מינית‬
‫‪2001‬‬
‫חוק הודעה מוקדמת לפיטורי ולהתפטרות‪ ,‬התשס"א&‬
‫‪2000‬‬
‫סעי* ‪ 29‬לחוק מידע גנטי‬
‫‪2002‬‬
‫חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(‬
‫‪2006‬‬
‫חוק הגנה על עובדי בשעת חירו‬
‫‪1997‬‬
‫• סעי* ‪5‬א לחוק הגנה על עובדי )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר‬
‫המידות או במינהל התקי‬
‫תארי‪%‬‬
‫ש מלא של החות בש המציע‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל‬
‫אני החתו מטה‪ _____________________ ,‬עור‪ %‬די‪ ,‬מאשר בזה כי ביו ________ הופיע בפני‬
‫_________________________‪ .‬המוכר‪/‬ת לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו‪/‬ה על פי תעודת זהות מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה‬
‫כי עליו‪/‬ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד‪ ,‬וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ‪ ,‬אישר‪/‬ה נכונות‬
‫הצהרתו‪/‬ה דלעיל וחת‪/‬מה עליה‪.‬‬
‫תארי‪%‬‬
‫ש מלא של עו"ד‬
‫‪26‬‬
‫חתימה וחותמת‬
‫נספח א'‪8‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫אג הכספי – לשכת חשב המשרד‬
‫טופס בקשת פתיחת מוטב‬
‫‪ (1‬פרטים אישיים‬
‫שם ספק ‪_______________ :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז )‪ 9‬ספרות(‪) |__|__|__|__|__|__|__|__|__| :‬למילוי ע"י מי שאינו עוסק מורשה(‬
‫עוסק מורשה‪ :‬כן ‪ /‬לא‬
‫מספר עוסק מורשה‪|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :‬‬
‫‪ (2‬כתובת‬
‫רחוב ומספר בית‪____________________________ :‬‬
‫או‪:‬‬
‫ת‪.‬ד‪______________ :‬‬
‫ש ישוב‪_________________________________ :‬‬
‫מיקוד‪_________ :‬‬
‫מיקוד ת‪.‬ד‪_________ :‬‬
‫ש ישוב‪__________________ :‬‬
‫מספר טלפון‪____ - _____________ :‬‬
‫מספר טלפון‪____ - _____________ :‬‬
‫מספר טלפון נייד‪______ - ___________ :‬‬
‫מספר פקס‪____ - ______________ :‬‬
‫‪____________________________ : e-mail‬‬
‫‪ (3‬פרטי חשבון בנק‬
‫שם בנק‪__________________ :‬‬
‫מספר סניף‪_________________ :‬‬
‫כתובת סניף‪_____________________ :‬‬
‫מספר חשבון‪____________________ :‬‬
‫‪ (4‬מסמכים מצורפים‬
‫•‬
‫אישור ניהול ספרים‪ ,‬אישור ניכוי מס במקור בתוקף או אישור על תאום מס‪.‬‬
‫•‬
‫אישור חתום מבנק‪/‬רו"ח‪ /‬עו"ד או המחאה מבוטלת לאימות פרטי בנק‪.‬‬
‫____________________‬
‫תאריך‬
‫______________________‬
‫שם המוטב‬
‫_________________‬
‫חותמת‪/‬חתימה‬
‫יחידה מבקשת‪_____________________ :‬‬
‫איש קשר‪_________________________ :‬‬
‫מספר פקס‪________________________ :‬‬
‫מספר טלפו‪_______________________ :‬‬
‫‪27‬‬
‫מסמך ג'‪ - 1-‬תנאים כלליים מיוחדים‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬
‫‪28‬‬
‫פרק ‪ - 00‬מוקדמות‬
‫‪ 00.01‬תיאור העבודה והיקפה‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות שדרוג תשתיות מים חמים וקרים בבית חולים כפר שאול‬
‫ואיתנים ‪ ,‬והתאמות נדרשות להנחיות משרד הבריאות‬
‫הפרוייקט כולל בין היתר ‪:‬‬
‫טיפול מלא בתשתית מים חמים וכיבוי קיימת במבנה גריאטריה כפר שאול‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הפרדת מערכת מים חמים סניטרית למטבח לרבות מתקן חימום עצמאי‪ ,‬הן בכפר שאול והן באיתנים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫טיפול בהתאמות למשרד הבריאות בלבד במחלקות המשך איתנים וכן ילדים איתנים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫העבודה מחולקת בכתבי הכמויות למבנים ואין מחוייבות לביצוע כל המבנים‪ .‬ביצוע של כל מבנה הינו‬
‫ביצוע עצמאי‪.‬‬
‫עבודות עפר ‪ ,‬בטון ‪ ,‬איטום ‪ ,‬נגרות ומסגרות אומן ‪ ,‬טיח ‪ ,‬צבע ‪ ,‬בצע ‪ ,‬מתקני תבאוה‪ ,‬חשמל ועובודת‬
‫ד‪.‬‬
‫פיתוח שטח ‪.‬‬
‫‪00.02‬‬
‫תנאי עבודה מיוחדים‬
‫העבודה מתבצעת בתוך מתחם בית חולים קיים כפר שאול ואיתנים ‪ ,‬אשר יעודם לספק ‪ 24‬שעות‬
‫א‪.‬‬
‫ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז‪ ,‬ברמה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫כמו כן חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות‪ .‬באופן מיוחד‬
‫יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו‪/‬או ניתוק המבנים ממערכות ההזנה השונות כגון‪ :‬מים‪ ,‬חשמל‪,‬‬
‫ביוב‪ ,‬תקשורת וכו' אשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח‪.‬‬
‫כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח‪ ,‬על מנת שלא להפריע לפעילות בית החולים הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן‬
‫לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬העבודה מבוצעת סמוך לכבישים הקיימים בכניסה לבית החולים‪ ,‬הפעילים בכל מהלך העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת‬
‫לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר‪.‬‬
‫העבודות המתוארות במפרט‪/‬חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש‪ ,‬רעידות‪ ,‬עשן )חיתוך‬
‫ד‪.‬‬
‫וריתוך(‪ ,‬שינוע מכונות‪ ,‬התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'‪ .‬על כן העבודה חייבת להעשות בתיאום‬
‫הדוק‪ ,‬באישור המפקח‪ ,‬תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת‪.‬‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון שעליו יהיה להשתמש בכלים שקטים להריסות ולא יותר שימוש בקונגו וכד'‪.‬‬
‫לפני הריסות יאשר המפקח את הכלים בשימוש‪.‬‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות‬
‫ה‪.‬‬
‫לא מקובלות‪ ,‬בהפסקות וללא רצף‪ ,‬ובתיאום עם הפיקוח‪ ,‬אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך‬
‫בעבודותיו בנתיבים אחרים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק עבודות הכרוכות‬
‫ברעש או מטרד אחר‪.‬‬
‫שעות הפעילות באתר‪ ,07:00÷17:00 :‬תותר כניסת משאיות לאתר משעה ‪.08:00‬‬
‫על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן‪:‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים‪ ,‬ועליו לתאם עם מנהלי‬
‫‪.1‬‬
‫המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו‪.‬‬
‫על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות‪ ,‬ולהשתמש באמצעים‬
‫הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות‬
‫חשמל‪.‬‬
‫בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות‪ ,‬ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי‬
‫המומלצים‪.‬‬
‫על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים‪ ,‬לבניינים‪ ,‬לחדרי מדרגות‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט‪.‬‬
‫הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או‬
‫ז‪.‬‬
‫נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ח‪.‬‬
‫‪00.03‬‬
‫כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש‪ ,‬או גרימת נזקים‬
‫כתוצאה מרשלנות‪ ,‬או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה ‪ -‬יחולו על הקבלן‬
‫בלבד‪ ,‬והוא יפצה את המזמין‪ ,‬עובדיו‪ ,‬החולים ובני משפחתם‪ ,‬קבלני משנה של הקבלן או של המזמין‪,‬‬
‫נותני שירות וספקים וצדדים אחרים‪ ,‬במלוא הנזק הישיר והעקיף‪.‬‬
‫האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן‪.‬‬
‫עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן כל תוספת‪ ,‬ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות )אם תהיינה‬
‫לדעתו( במחירי עבודתו‪.‬‬
‫גידור השטח וארגון האתר‬
‫הקבלן יגדר את המתחם העבודה בגדר אסכורית חדשה יציבה בגוה ‪ 2‬מ' לפחות ויקפיד על אחזקה שוטפת של‬
‫הגדור לרבות ביצוע שערים לכניסת פועלים וציוד‪.‬‬
‫מפתח לשערים יש להעביר למחלקת הבטחון‪.‬‬
‫באחריות הקבלן להעתיק מיקום הגידור במידת הצורך לפי הוראה של המפקח‪ ,‬כמו כן באחריות הקבלן לפרק את‬
‫הגידור בגמר העבודה ולהחזיר את השטח לקדמותו‪.‬‬
‫עבור כל האמור בסעיף זה‪ ,‬לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא‪.‬‬
‫‪00.04‬‬
‫ביצוע בשלבים‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר‬
‫קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו‬
‫הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪00.05‬‬
‫שמירה‬
‫הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד‪ ,‬החומרים והמבנים‪ .‬אם יקרה קלקול‪ ,‬אבידה או גניבה למבנים‪ ,‬חומרים‪,‬‬
‫ציוד‪ ,‬כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה‪ ,‬ישא הקבלן בכל ההפסד‪ ,‬ושום אחריות לא‬
‫תחול על המזמין‪ .‬על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים‪.‬‬
‫‪00.06‬‬
‫הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים‬
‫הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן )כגון משרד‪ ,‬מחסן‪ ,‬חדר אוכל‪ ,‬שירותים וכו'( טעונה אישור המפקח להקמה‬
‫ולמיקום המדויק של כל מבנה‪ .‬שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המזמין‪.‬‬
‫‪00.07‬‬
‫שלט‬
‫הקבלן יתקין‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬שלט באתר הבניה או בסמוך לו‪ ,‬במידות ‪ 2X2‬מ' לפחות‪ .‬השלט יכיל את שם העבודה‪,‬‬
‫שם המתכנן או המתכננים‪ ,‬שם הקבלן ופרטים נוספים‪ .‬תוכן השלט‪ ,‬החומר ממנו ייעשה‪ ,‬צורתו‪ ,‬גודל האותיות‪,‬‬
‫צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט ‪ -‬ייקבעו בלעדית ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪00.08‬‬
‫מים וחשמל‬
‫המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות של‬
‫החשמל והמים במקום‪ ,‬אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים‪:‬‬
‫ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים‬
‫א‪.‬‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום‬
‫ב‪.‬‬
‫ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו‪ ,‬תחולנה על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה‪ ,‬הפסקות או תקלות באספקת המים‬
‫ג‪.‬‬
‫והחשמל‪ .‬על הקבלן לעשות מראש‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬סידורים מתאימים )כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה‬
‫עצמית( למקרה של תקלות‪ ,‬כדי שעבודתו לא תיפסק‪.‬‬
‫תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי כל ניתוק ו‪/‬או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב מהמפקח!!!‬
‫‪30‬‬
‫‪00.09‬‬
‫תנועה בשטח המזמין‬
‫נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח‪ .‬כלי רכבו של הקבלן וכל‬
‫העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו‪.‬‬
‫חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין‬
‫בענין זה‪ .‬הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין‬
‫שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי‪ ,‬גרירה‪ ,‬שפיכת בטון‪ ,‬פיזור חומר וכיו"ב‪.‬‬
‫‪00.10‬‬
‫דרכי גישה ארעיות‬
‫במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות ‪ -‬הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר‬
‫העבודה‪ .‬הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו‪ ,‬כולל מערכת ההשקיה וגינון‪ .‬התווית דרכי‬
‫הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח‪.‬‬
‫הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח‪ .‬דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן‬
‫והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה‪.‬‬
‫‪00.11‬‬
‫שטח העבודה‬
‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי‬
‫שיוגדרו ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪00.12‬‬
‫שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר‬
‫לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון‪ :‬אוכל‪ ,‬מקלחות ושירותים סניטריים‪ ,‬טלפון‪ ,‬לינה‬
‫וכיו"ב‪ .‬מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה‪.‬‬
‫‪00.13‬‬
‫עבודה בשעות היום בימי חול‬
‫בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה‪ ,‬לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה‪ ,‬בשבת‪ ,‬במועדי ישראל‪ ,‬או בימי שבתון‬
‫אחרים‪ ,‬ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין‪ ,‬מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט‪ ,‬במקרה כזה‪,‬‬
‫יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם‪ .‬כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה‬
‫בימי שבתון יושג על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪00.14‬‬
‫תיאום עם המפקח‬
‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום‪ ,‬אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא‬
‫תיאום מוקדם עם המפקח‪ ,‬ואישורו‪.‬‬
‫‪00.15‬‬
‫בקורת העבודה‬
‫הקבלן חייב להעמיד‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל‬
‫א‪.‬‬
‫בחינת העבודות‪ ,‬למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה‪ ,‬או למקום העבודה של הקבלן‪ ,‬או‬
‫למקומות עבודה אחרים‪ ,‬בהם נעשית עבודה בשביל המבנה‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון‪ ,‬שינוי והריסה של עבודה‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או‬
‫ב‪.‬‬
‫להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה‪ ,‬הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה‪ .‬וכמו‬
‫ג‪.‬‬
‫כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ‪ -‬נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים‪.‬‬
‫הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬או עבודה במקצוע מסויים‪ ,‬אם לפי‬
‫ד‪.‬‬
‫דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות‪ ,‬המפרט הטכני או הוראות המפקח‪ .‬בהפסקה לא תהיה עילה‬
‫לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה‪.‬‬
‫המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים‪ ,‬לטיב העבודה‬
‫ה‪.‬‬
‫ולאופן ביצועה‪.‬‬
‫הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו‬
‫ו‪.‬‬
‫לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה‪ .‬במקרה שלא תתקבל הודעה‬
‫‪31‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה‪ ,‬או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח‪ .‬למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן‬
‫המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה‪ .‬החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה‬
‫לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו‪.‬‬
‫השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל‬
‫תנאי ההסכם‪.‬‬
‫‪00.16‬‬
‫הגנה בפני נזקי אקלים‬
‫במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה‪/‬העבודה‪ ,‬הציוד‪,‬‬
‫הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים‪ ,‬רוח‪ ,‬אבק‪ ,‬שמש וכו'‪.‬‬
‫כל אמצעי ההגנה יינקטו על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח‪ ,‬יתוקן ע"י הקבלן‬
‫ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה‪.‬‬
‫להסרת ספק‪ ,‬מודגש בזה‪ ,‬כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר‪ ,‬לרבות גשמים‪ ,‬לא ייחשבו ככוח‬
‫עליון‪.‬‬
‫‪00.17‬‬
‫אחריות למבנים ומתקנים קיימים‬
‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כל נזק‬
‫שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה‪.‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים‪ ,‬במבנים‪ ,‬במתקנים ובתכולתם וישא‬
‫באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור‪.‬‬
‫יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו‪ .‬הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו‬
‫אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח‬
‫ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל‪.‬‬
‫‪00.18‬‬
‫תיאום ושירותים לגורמים אחרים‬
‫הקבלן יתן‪ ,‬ללא תמורה נוספת‪ ,‬שרותים לגורמים אחרים כגון‪ :‬חברת בזק‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬עובדי תחזוקה של‬
‫המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח‪ .‬השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫אספקת מים‪ ,‬חשמל ותאורת עזר‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתן אפשרות כניסה לאתר‪ ,‬גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות‪ ,‬צידי הליכה וכו'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגנה סבירה של ציוד ו‪/‬או עבודות גורמים אחרים‪ ,‬כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר העבודה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪00.19‬‬
‫כוח אדם‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך‪ ,‬מומחה לעבודות המתוארות‬
‫במפרט זה‪ .‬מנהל עבודה ימצא באופן קבוע באתר העבודה‪ .‬הוא יפקח על העבודה ויקבל הוראות‬
‫המפקח‪ .‬המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים‬
‫לתפקידו‪ .‬במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה‪ ,‬תתבצע ההחלפה תוך ‪ 5‬ימים מיום הודעת המפקח‪.‬‬
‫הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על העבודה‪,‬‬
‫מהנדס* מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים* והאדריכלים*‪ ,‬אשר ישהה באתר במשך כל תקופת‬
‫הביצוע‪ ,‬באופן יומיומי וקבוע‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות‪ ,‬את ההשגחה והפיקוח עליהם‪,‬‬
‫אמצעי תחבורה‪ ,‬ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו‪ ,‬מרותו והשגחתו‬
‫במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים‪ .‬הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של‬
‫‪32‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של‬
‫הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים‪.‬‬
‫שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב‬
‫העבודה ו‪/‬או כוח עליון וכד'‪.‬‬
‫עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו‪.‬‬
‫‪00.20‬‬
‫לוח זמנים‬
‫לא יאוחר מאשר ‪ 15‬יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים בהתאם לסעיף‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 00.04.08‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות‪ .‬לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי‬
‫ב‪.‬‬
‫חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי‪ ,‬עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר‬
‫העבודות והקשר ביניהן‪ .‬בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה‪.‬‬
‫איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו‬
‫ג‪.‬‬
‫מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה‬
‫כפי שיורה המפקח‪.‬‬
‫‪00.21‬‬
‫תגבור קצב העבודה‬
‫יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים‪ ,‬הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות לקבלן‬
‫להגביר קצב בצוע העבודה ע"י‪:‬‬
‫הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫‬‫הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים‪.‬‬
‫‬‫עבודה בלילות וימי מנוחה‪ ,‬ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים‪.‬‬
‫‬‫רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים‪ ,‬לרבות האמור‬
‫לעיל‪ ,‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין‪ :‬תגבור הציוד‪ ,‬תגבור כוח אדם‪ ,‬עבודת שעות נוספות‬
‫בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב‪.‬‬
‫במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות‪ ,‬שעות לילה ובימי מנוחה‪ ,‬יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו‬
‫להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל‪.‬‬
‫‪00.22‬‬
‫מוצר "שווה ערך"‬
‫בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר‪ ,‬ציוד‪ ,‬מוצר וכו' נעשה הדבר‬
‫לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר‪ .‬יש לראות את שם המוצר‪ ,‬בין אם נכתב ובין אם לא‪ ,‬כאילו נכתב לידו‬
‫"או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות ‪ 00‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪00.23‬‬
‫אישורים לדוגמאות ודגימות‬
‫כל הפריטים‪ ,‬הציוד‪ ,‬תכניות‪ ,‬דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב‪ ,‬שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת המפקח וכן‬
‫כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח ‪ -‬יוגשו למפקח‪ ,‬לא יאוחר מאשר חודש לפני התאריך שנקבע להתחלת‬
‫הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא‪.‬‬
‫הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות הגמר בבנין‪,‬‬
‫ע"פ התכניות‪ ,‬המפרטים וכתב הכמויות‪.‬‬
‫הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב לגבי העבודות והחומרים האלה‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את‬
‫תוצאות הבדיקה‪ .‬הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל‪.‬‬
‫הכנת הדוגמאות ואספקתן‪ ,‬כולל האלטרנטיבות‪ ,‬לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצוע המקורית מעבר‬
‫למה שנקבע בחוזה‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו‪/‬או בפרוקן‪ ,‬והם יכללו ביתר‬
‫סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים‪.‬‬
‫‪00.24‬‬
‫חומרים וציוד‬
‫החומרים‪ ,‬המכונות‪ ,‬המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה‪ ,‬יהיה בהם כדי להבטיח את‬
‫קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה‪ .‬כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה‪ .‬הציוד יסופק‬
‫‪33‬‬
‫ויוחזק במצב תקין וסדיר‪ ,‬יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו‪/‬או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות‬
‫מכניות‪ .‬ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע‪.‬‬
‫כל החומרים והמוצרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובהעדרו בתו תקן אמריקאי ו‪/‬או אירופאי‪.‬‬
‫חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב‬
‫התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע‪ ,‬או שאינם במצב מכני תקין‪ ,‬יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל‬
‫חשבונו‪ ,‬ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים המתאימים לדרישות‪.‬‬
‫לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות‬
‫הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫‪00.25‬‬
‫תכניות‬
‫מסמך ה' )מערכת התכניות( של מכרז‪/‬חוזה זה מכיל תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות לפרטיהן אך נותנות‬
‫יחד עם יתר מסמכי ההסכם‪ ,‬מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות‪ ,‬לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח‬
‫זמנים לבצוע‪ .‬הקבלן המציע מאשר‪ ,‬בעצם הגשת הצעתו‪ ,‬שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה‬
‫לשינוי מחירי היחידות או ההצעה‪ ,‬או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות‪.‬‬
‫עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה‪ ,‬תמסרנה לו תכניות לביצוע במידה מספיקה‬
‫להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב‪ .‬עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך ‪ 14‬יום של התוכניות‬
‫והפרטים החסרים‪ .‬לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים‪ ,‬לאחר הספקת החומר החסר‪ ,‬לפי המפרט‬
‫ברשימה הנ"ל‪.‬‬
‫הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים‪ .‬בהתאם לכך‬
‫יעודכן התכנון‪.‬‬
‫‪00.26‬‬
‫תכניות עדות )‪ (AS MADE‬וספרי מתקן‬
‫על הקבלן להכין‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל כולל העבודות‬
‫א‪.‬‬
‫הנסתרות כגון קווי חשמל‪ ,‬ניקוז‪ ,‬אינסטלציה פנים וחוץ וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות‬
‫המקוריות(‪ ,‬הכל בהתאם לאמור בסעיף ‪ 00.12.01‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫כל תכניות ה‪ AS MADE -‬יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת המתכנן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות המתוכננות ואת‬
‫ג‪.‬‬
‫מידות ומפלסי‪/‬אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל‪.‬‬
‫הקבלן יכין וימסור למזמין‪ ,‬על חשבונו‪ 5 ,‬סטים ו‪ CD -‬של תכניות‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪ AS MADE-‬לאחר שהציגן בפני המתכנן‪ ,‬כל אחד בתחומו‪ ,‬וקבל את אישורו‪ .‬התכניות תסמנה בצורה‬
‫ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה‪ ,‬לרבות מיקומים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת‬
‫קרקעיים חדשים ו‪/‬או קיימים‪ ,‬ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי‪ .‬התכניות הנ"ל לא‬
‫תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח‬
‫בעת ביצוע השינויים הנ"ל‪.‬‬
‫כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו ‪ 5‬סטים של ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק הכוללים הוראות‬
‫ה‪.‬‬
‫הפעלה‪ ,‬קטלוגים וכו' בהתאם לאמור בסעיף ‪ 00.12.02‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫בניגוד לאמור במפרט הכללי‪ ,‬עבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתן למפקח‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬לא‬
‫ו‪.‬‬
‫ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן‪.‬‬
‫לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה לשביעות רצון‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪00.27‬‬
‫נקוי אתר הבנין‬
‫הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו‪/‬או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח‪ ,‬ובגמר‬
‫כל העבודות‪ ,‬מכל פסולת‪ ,‬אשפה‪ ,‬אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבנין ואת סביבתו‬
‫הסמוכה נקיים‪ ,‬לשביעות רצונו של המזמין‪.‬‬
‫לפני מסירת הפרויקט למזמין‪ ,‬הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות‪ ,‬ינקה את כל הדלתות והחלונות‪,‬‬
‫יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה‪ .‬עליו להשאיר את כל‬
‫העבודות מושלמות ואת הבנין מוכן לשימוש מיידי‪ .‬הרצפות יימסרו לאחר שהקבלן יבצע הברקה קריסטלית בכל‬
‫‪34‬‬
‫שטחי ריצוף הטרצו במבנה‪ .‬הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום בורות וכו'‪,‬‬
‫ויחזיר את מצב המקום לקדמותו‪ ,‬כולל הדשא ומערכת ההשקיה‪.‬‬
‫הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות‪ ,‬לכל מרחק שהוא‪ .‬הקבלן‬
‫יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב‬
‫שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪00.31‬‬
‫בחירת קבלני המשנה‬
‫מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר )או לא לאשר( קבלני משנה‪ ,‬לפי רשימה שיגיש הקבלן‬
‫‪.1‬‬
‫הראשי לאישור המפקח‪.‬‬
‫הליך אישור קבלן המשנה‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול את קבלני המשנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע‬
‫א‪.‬‬
‫באמצעות קבלן משנה‪.‬‬
‫כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קבלן רשום בפנקס הקבלנים‪) ,‬במידת הנדרש ע"פ החוק( אשר הינו בעל‬
‫הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע‬
‫באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום‪.‬‬
‫רקורד עשיר ונסיון של לפחות ‪ 5‬שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן‬
‫‪.2‬‬
‫מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם‪.‬‬
‫לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן‪ ,‬לגבי כל קבלן‬
‫ג‪.‬‬
‫משנה בנפרד‪:‬‬
‫פרופיל חברה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫שמות פרוייקטים שביצע הקבלן‪ ,‬אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה‬
‫‪.2‬‬
‫המפורטת במכרז זה‪.‬‬
‫לגבי פרוייקטים אלה‪ ,‬יש לציין את שם המתכנן*‪ ,‬שנת התכנון והביצוע‪ ,‬שם‬
‫מהנדס* ביה"ח הרלוונטי והאחראי הראשי לאחזקה )בצרוף מספר טלפון(‪,‬‬
‫ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות‬
‫בפרוייקטים אלה‪.‬‬
‫לפני אישור קבלן המשנה‪ ,‬המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה‬
‫ד‪.‬‬
‫שיוצעו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים‬
‫המוצעים‪.‬‬
‫מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי הסף‬
‫‪.3‬‬
‫המצויינים לעיל‪ ,‬יחוייב הקבלן לבחור קבלן אחר ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!‬
‫יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים לעיל‪ ,‬מסורה לשיקול דעתו‬
‫‪.4‬‬
‫הבלעדי של המפקח‪ ,‬ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה‪.‬‬
‫מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח‪ ,‬בדבר הקבלן‬
‫‪.5‬‬
‫המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה‪ ,‬שייבחר לפי ההליך המצויין לעיל‪.‬‬
‫מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה‪ ,‬שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני‬
‫את הליך אישור קבלני המשנה‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪00.31‬‬
‫משרד המפקח וחדר דיונים‬
‫על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מבנה ארעי אשר ישמשו כמשרד שדה לצוות ‪ .‬המבנה יוקם במקום‬
‫א‪.‬‬
‫שיקבע בתיאום עם המפקח באתר‪.‬‬
‫המבנה יעמוד בדרישות התקן הישראלי לבידוד תרמי‪ .‬על הקבלן להעביר תכנית של המבנה לאישור‬
‫המפקח לא יאוחר משבוע ממועד קבלת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫המבנה יוצב בשטח לא יאוחר מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫שטחו של משרד השדה יהיה כ‪ 15-‬מ"ר ובגובה מינימלי של ‪ 2.5‬מ'‪ ,‬והוא יהיה מצויד ומרוהט‬
‫ב‪.‬‬
‫כדלקמן‪ :‬מזגן מפוצל של ‪ 2.5‬כ"ס‪ ,‬שולחן כתיבה ‪ 160X80‬ס"מ עם מגירות‪ ,‬שולחן ניצב ‪80X150‬‬
‫ס"מ ללא מגירות‪ ,‬כסא משרדי הולם‪ ,‬שלושה כסאות נוספים וארון מתכת ננעל עם מדפים ‪ .‬המשרד‬
‫יכלול ‪ 2‬חלונות בשטח ‪ 0.8‬מ"ר כ"א‪ ,‬כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת החשמל‪ ,‬רשת אספקת מים ורשת הביוב‪ ,‬ולנקודות חשמל‬
‫ח"ק בכמות מספקת להפעלת כל הציוד החשמלי הנדרש‪.‬‬
‫על הקבלן לספק למבנה‪ ,‬במשך כל הפרויקט‪ ,‬מחשב נייד "‪ ,17‬תוכנת הפעלה ‪ ,WINDOWS 2007‬דיסק‬
‫קשיח של ‪ .G.B 40‬לפחות‪ ,‬חבילת תוכנות ‪ ,MS OFFICE 2010‬תוכנת ‪ MS PROJECT‬עדכנית ללוחות‬
‫זמנים‪" ,‬רמדור" לעריכת החשבונות‪ ,‬וכן מדפסת משולבת מכונת צילום לניירות ‪ A4‬ו‪ ,A3 -‬כולל‬
‫אספקה שוטפת של נייר עבודה ‪ -‬הכל לשימושו הבלעדי של המפקח‪ .‬כמו כן ידאג הקבלן לחיבור‬
‫המחשב לאינטרנט מהיר‪ ,‬בצורה קווית ובמודם טלפוני‪.‬‬
‫הקבלן ישא בהוצאות הניקיון ואחזקה של משרד המפקח וצוותו ככל שיידרש לצורך עבודתם כולל‬
‫תשלומי האגרות השונות כגון‪ :‬תשלום עבור מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬אינטרנט ו‪/‬או דמי שימוש ואחזקה‬
‫כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושמושו במשך‬
‫כל זמן העבודה‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל‪ ,‬כולל אישור‬
‫ביה"ח למיקום ולמערכות‪ ,‬האחזקה השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת‬
‫העבודות ‪ -‬יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫מודגש בזה כי הקבלן לא יוכל להגיש חשבון ראשון ללא המבנה הנ"ל וללא כל תכולתם והזנותיהם‬
‫כמפורט לעיל‪.‬‬
‫מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת מבנה מנהלת הפרויקט ממקום למקום‪ ,‬אם כתוצאה‬
‫משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המהנדס או מכל סיבה אחרת‪ ,‬יעשה זאת הקבלן‬
‫באופן מיידי על חשבונו‪ ,‬כולל העתקת כל המערכות המחוברות למבנה‪ ,‬וחיבורן מחדש‪.‬‬
‫‪00.32‬‬
‫פתחים ושרוולים‬
‫כל הפתחים והחורים‪ ,‬הן באלמנטים קיימים והן באלמנטים חדשים‪ ,‬יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו לרבות איטום‬
‫הפתח‪ .‬כל השרוולים והמסגרות יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪00.33‬‬
‫פתחי גישה‬
‫הקבלן יתכנן ויבצע את מיקום כל הציוד והמוצרים‪ ,‬באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות‪ .‬הקבלן יתכנן‬
‫ויבצע את הצנרת והמוצרים הנסתרים‪ ,‬כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים‪ ,‬לפתוח פתחי הביקורת וכו' ‪ -‬דרך פתחי‬
‫גישה מתאימים‪ .‬הקבלן ישתף פעולה עם המהנדס‪ ,‬על מנת להבטיח שפתחי הגישה יהיו בגודל ובמיקום‪ ,‬כך‬
‫שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות‪ ,‬אך בכל מקרה לא יחרגו מהמגבלות הארכיטקטוניות של מבנה ודרישות‬
‫המהנדס‪ .‬כל פתחי הגישה יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫‪00.34‬‬
‫הגנה בפני חלודה‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על‪-‬מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל‬
‫בפני חלודה‪ .‬לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות‪ .‬כל חלקי הברזל והפלדה הבאים‬
‫במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים‪ .‬עלות ההפרדה והגלוון כלולה במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד‪.‬‬
‫‪00.35‬‬
‫חיזוקים לרעידת אדמה‬
‫על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידות אדמה בהתאם לחוברת "הנחיות לטיפול‬
‫א‪.‬‬
‫במערכות לא סטרוקטוראליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת משרד‬
‫הבריאות‪ ,‬המנהל לתכנון‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‪ ,‬במהדורה המעודכנת‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה‪ ,‬כי ברשותו נמצאת החוברת הנ"ל‪ ,‬קראה והבין את תוכנה‪ ,‬קיבל את כל ההסברים‬
‫ב‪.‬‬
‫אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה‪.‬‬
‫הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה‪ ,‬והינה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫עלות כל החיזוקים‪ ,‬לרבות תכנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות‪ ,‬כלול במחירי היחידה‬
‫ג‪.‬‬
‫ולא ישולם בנפרד‪ ,‬גם אם לא מפורט במפורש במפרטים להלן‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪00.36‬‬
‫‪00.37‬‬
‫תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות‬
‫הקבלן יחתום על חוזה עם מעבדה מוסמכת שתיקבע ע"י המזמין שתבצע את הבדיקות וישלם ישירות‬
‫א‪.‬‬
‫למעבדה‪ .‬הסכם הקבלן עם המעבדה יאושר ע"י המפקח לפני תחילת העבודה‪ .‬על הקבלן לשתף פעולה‬
‫עם המעבדה ולספק את כל הנדרש על ידה ועל פי הוראות המפקח‪.‬‬
‫מודגש בזאת שעלות כל הבדיקות תהיה על חשבון הקבלן ותשולם על ידו‪) .‬ראה מסמך ו'(‬
‫הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים‪ ,‬מכון התקנים‬
‫ב‪.‬‬
‫וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה‬
‫המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים‪ .‬כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן‬
‫עצמאי ככל שימצא לנכון‪.‬‬
‫תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה‪ ,‬ישירות על ידי‬
‫ג‪.‬‬
‫המעבדה אל המפקח‪.‬‬
‫תכולת מחירים‬
‫מודגש בזאת שכל האמור במפרט הכללי )מסמך ג'(‪ ,‬בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג'‪ ,(1-‬במפרט המיוחד‬
‫)מסמך ג'‪ (2-‬ובתוכניות‪ ,‬לרבות כל פרט ו‪/‬או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל ובשאר מסמכי החוזה ושלא נמדדו‬
‫בסעיף נפרד בכתב הכמויות‪ ,‬כלול בהצעת הקבלן באופן כללי ובמחירי היחידה שבכתב הכמויות‪ ,‬ולא תשולם‬
‫תוספת עבור כל הנדרש במסמכים הנ"ל‪ .‬ימדדו אך ורק עבודות שלגביהן מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מחירי היחידה כוללים אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור והפעלה‪ ,‬בין אם צוין במפורש בסעיף ובין אם‬
‫לא‪ ,‬אלא אם צוין אחרת במפורש‪.‬‬
‫____________________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫‪37‬‬
‫מסמך ג'‪ - 2-‬מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬
‫‪38‬‬
‫שיקו מער מי חמי כפר שאול ‪ /‬איתני‬
‫פרויקט מספר ‪5798‬‬
‫מפרט טכני למערכות אינסטלציה‬
‫מהדורה ‪1‬‬
‫המתכנ‪:‬‬
‫‬
‫אמנו יושע " מהנדסי יועצי בע"מ‬
‫סני‪ -‬ראשי‪:‬‬
‫רחוב המרפא ‪ 5‬הר החוצבי ירושלי‬
‫טל ‪074"7870000 :‬‬
‫פקס‪02"5868768 :‬‬
‫סני‪ -‬תל"אביב‪:‬‬
‫יד חרוצי ‪ 14‬קומה ‪ 3‬תל"אביב‬
‫טל‪03"7287778,9,80 :‬‬
‫פקס‪03"7287799 :‬‬
‫‪w:\specs\hospital\5798eytanimshikoommayim.doc‬‬
‫הודפס בתארי‪ 29 :%‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫עדכו בתארי‪ 25 :%‬נובמבר ‪2015‬‬
‫‪39‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מוקדמות‬
‫מכרז זה מטפל בביצוע שדרוג מערכות מי חמי והתאמות נדרשות להנחיות משרד הבריאות בכפר שאול‬
‫ובאיתני בהתא להחלטות שהתקבלו ע"י המנהלת‪.‬‬
‫הפרוייקט כולל‪:‬‬
‫א‪ .‬טיפול מלא בתשתית מי חמי וכיבוי קיימת במבנה גריאטריה כפר שאול‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפרדת מערכת מי חמי סניטרית למטבח לרבות מתק חימו עצמאי‪ ,‬ה בכפר שאול וה באיתני‪.‬‬
‫ג‪ .‬טיפול בהתאמות למשרד הבריאות בלבד במחלקות המש‪ %‬איתני וכ ילדי איתני‪.‬‬
‫ד‪ .‬שדרוג מתק חימו מי "‪ "0RAN STOR‬קיי בגריאטריה בתוספת משאבת חו‪ ,‬צנרת‪ ,‬החלפת חו‬
‫והתאמת בקרת המתק להגדלת תפוקה למענה למערכת הסקה בנוס* למי חמי‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהדרכת ואישור ספק המערכת המקורית ותינת אחריות חדשה למתק המורחב למש‪%‬‬
‫‪ 2‬שני מתו הביצוע וקבלת המערכת‪.‬‬
‫העבודה מחולקת בכתבי הכמויות למבני ואי מחוייבות לביצוע כל המבני‪ .‬ביצוע של כל מבנה הינו ביצוע‬
‫עצמאי‪.‬‬
‫מודגש בזאת‪:‬‬
‫מודגש בזאת כי הביצוע מתקיי במבנה קיי‪ ,‬ובהתחשב בכ‪ ,%‬על הקבל להתייחס בזהירות למערכות קיימות‪.‬‬
‫רק לאחר הבנת הקיי תתקבל החלטה מעשית לנקודות החיבור והדרישות לגבי תשתיות קיימות )מי קרי‬
‫וחמי‪ ,‬כיבוי( והקבל לא יחל בביצוע עבודה כלשהיא לפני אישור ותיאו בשטח‪.‬‬
‫על הקבל לקחת בחשבו כי לפני ביצוע עבודתו‪ ,‬בכל אזור בו הוא נדרש לעבוד‪ ,‬עליו לסייר ע נציגי המוסד‪ ,‬ללמוד‬
‫את המערכת הקיימת ולהבי אותה‪ ,‬לתעד אותה בצורה מפורטת על תכניות לפני השינוי ולאחר השינוי )"לאחר‬
‫ביצוע"(‪.‬‬
‫כל המפורט לעיל כלול במחיר הצעתו של הקבל ולא ישול בנפרד‪.‬‬
‫על הקבל לבצע את כל הפעולות באמצעות מהנדס ובכל מקצוע מעולה וע ניסיו מוכח בעבודות מסוג זה –‬
‫שינויי במבני ומערכות קיימות‪.‬‬
‫כללי‬
‫ביצוע עבודה ע"י הקבל‬
‫הקבל יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע‪ ,‬באמצעות כוח&אד מקצועי מיומ‪ ,‬באמצעי ושיטות‬
‫חדישי‪ ,‬תו‪ %‬שימוש בחומרי חדשי באיכות מעולה‪ .‬העבודה תבוצע בכפיפות לכל החוקי‪ ,‬הצווי‪,‬‬
‫התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתא לתקני ישראליי ומפרט מכו התקני הנוגעי‬
‫לעבודה זו‪ .‬הקבל יהיה אחראי ויבצע על חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו‬
‫והחומרי הכרוכי בה‪ ,‬לדרישות המפרט‪ ,‬הרשויות והתקני וכ כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק או תקנה‬
‫תקפי כל שה‪ .‬אי הבדיקות ותוצאותיה משחררות את הקבל מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות‬
‫הפריטי המותקני על&ידו בהתא לסעי* האחריות שלהל‪.‬‬
‫החיבורי לתשתיות הקיימות יהיו בתאו מלא ע מחלקת אחזקה של המתח‪.‬‬
‫מחובתו של הקבל לתא ע הגורמי הרלוונטיי ברשויות השונות ולדאוג לקבלת כל האישורי‬
‫הנדרשי במסגרת המקצוע שלו‪ ,‬לצור‪ %‬מת טופס ‪ 4‬לבני‪.‬‬
‫המפרט הטכני‬
‫המפרט שלהל מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרי‪ ,‬האביזרי והציוד המיועדי לשימוש בפרויקט‪.‬‬
‫הקבל חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדי לשימוש‪ ,‬ג א תוא הפריט במדויק את ההגדרה‬
‫שבמפרט‪ .‬הקבל יגיש לאישור‪ ,‬בשלשה עותקי‪ ,‬רשימות חומרי מפורטות‪ ,‬מפרטי מדויקי‪ ,‬קטעי‬
‫קטלוג וכדומה‪.‬‬
‫אלמנטי ו‪/‬או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר‪.‬‬
‫הקבל רשאי להגיש לאישור חומרי ופריטי חליפיי רק במידה והמתכנ אשר מראש שה שווי ער‪%‬‬
‫לנדרש במפרט‪ .‬אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתוני בלעדית לשקול דעתו של המתכנ ונציג‬
‫המזמי‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫תכניות השרברבות‬
‫מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורת הפיסית של המערכות השונות בפרויקט‪ .‬העבודה תבוצע בהתא‬
‫לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י המפקח‪.‬‬
‫בנוס*‪ ,‬עשוי הקבל להידרש להכי תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימי כגו‪ :‬חדרי הסקה‬
‫ומתקני חימו‪ ,‬אלמנטי שיש לה נגיעה למלאכות אחרות‪ ,‬מקרי בה נושא המידות הפיסיות הנו בעל‬
‫חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרי לטובת עבודתו של קבל עבודה זו‪ .‬תכניות בצוע כנ"ל‬
‫חייבות באישור כאמור לחומרי ופריטי לעיל‪.‬‬
‫אי"ביצוע שינויי בעב' הקבל‬
‫הקבל לא יבצע שנוי בעבודתו‪ ,‬החורג ממסגרת המסמכי המאושרי שבידו‪ ,‬אלא א קיבל מראש הוראת‬
‫שנוי בכתב מאת המפקח‪ .‬הקבל יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר‪ ,‬מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי‬
‫החוזה‪ .‬במערכת זו יסומנו הוראות שנוי‪ ,‬השלמות ופירוט נוס* ומדויק של המערכות שבבצוע‪ ,‬הוראות‬
‫המפקח וסימו שוט* של התקדמות העבודה‪.‬‬
‫העברת חומרי וציוד‬
‫על הקבל לבדוק את דרכי הגישה שבה יהיה עליו להעביר את הציוד‪ .‬במידה שתנאי המקו ידרשו זאת‪,‬‬
‫יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר‪ ,‬ארוז כיאות‪ ,‬בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקו המיועד‪ .‬כל‬
‫הציוד שיובא יוג בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלו‪ %‬כתוצאה מהעבודות‪.‬‬
‫הקבל יהיה אחראי לניקיו מוחלט לציוד במש‪ %‬כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתק על&ידי המפקח‪ .‬לא‬
‫יועבר ציוד למקו ההתקנה טר שנבדק במקו היצור‪ .‬לא יועבר ציוד למקו ההתקנה אשר איננו מכוסה‬
‫וכל פתחיו סגורי ואטומי בפני חדירת אבק‪ ,‬לכלו‪ %‬וכדומה‪ .‬לא יועבר ציוד מאושר למקו ההרכבה טר‬
‫שנתקבל אישור להעברתו על&ידי המפקח‪ .‬הקבל יוודא את התאמת מידות הפתחי והמעברי להעברת‬
‫ציודו טר שיועבר הציוד למקומו המיועד‪ .‬במידת הצור‪ %‬יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב‬
‫במקו הצבתו‪.‬‬
‫הגנה על הציוד והכנסתו לחדרי המכונות‬
‫במש‪ %‬כל תקופת הביצוע על הקבל להג על המתק ו‪/‬או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות‬
‫להיגר תו‪ %‬כדי תהליכי העבודה המבוצעי על&ידי הקבל ועל&ידי גורמי אחרי‪ .‬במידה שיגר נזק‬
‫כלשהו למרות אמצעי ההגנה‪ ,‬הנזק יתוק על&ידי הקבל ללא כל תשלו מצד המזמי‪ .‬הציוד המוכנס לחדרי‬
‫המכונות יוג על&ידי הקבל בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלו‪ %‬לתוכו כתוצאה מבניה‪ ,‬טיח וכו'‪.‬‬
‫פתחי בצנורות יאטמו למש‪ %‬מהל‪ %‬ההתקנה‪.‬‬
‫גישה‬
‫על הקבל להרכיב את המתק כ‪ %‬שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקני על&ידו‪ ,‬כגו‪ :‬מסנני‪,‬‬
‫מנועי‪ ,‬שסתומי‪ ,‬לוחות בקרה וכו' & לש טיפול‪ ,‬אחזקה ותיקוני‪ .‬בכל מקרה אשר מבנה הבני והגמר‬
‫הפנימי מונעי גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבל על כ‪ %‬ליוע‪ 1‬ולמפקח בטר יתקי את הציוד‪ .‬לא‬
‫יעשה הקבל שינויי מהותיי ללא אישור מוקד מהמפקח‪ .‬מחובת הקבל לאפשר ליוע‪ 1‬ולמפקח גישה‬
‫חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת‪ ,‬בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על&ידו‪.‬‬
‫הגנה בפני חלודה‬
‫הקבל ינקוט בכל האמצעי היעילי והחדישי ביותר על&מנת לוודא שכל חלקי המתק יהיו מוגני באופ‬
‫יעיל בפני חלודה‪ .‬לש כ‪ %‬יפריד הקבל בכל מקרה שהדבר אפשרי בי מתכות שונות‪ .‬כל המתלי וכל חלקי‬
‫הברזל והפלדה הבאי במגע ע רטיבות או לחות יהיו מגולווני‪.‬‬
‫ניקיו‬
‫על הקבל לנקות באופ יסודי את כל עבודתו‪ ,‬לשביעות רצונ של היוע‪ 1‬והמפקח לפני מסירת המתק‪ .‬כל‬
‫חלקי הציוד‪ ,‬האביזרי‪ ,‬הצנרת וכו' & ינוקו לחלוטי מלכלו‪ ,%‬שמ וכל חומר זר אחר‪ ,‬ה מבפני וה‬
‫מבחו‪.1‬‬
‫סילוק שיירי ולכלו‬
‫הקבל ידאג לסילוק שיירי ונפל ממקו העבודה תו‪ %‬מהל‪ %‬עבודתו וע סיו העבודה ישאיר את המקו‬
‫נקי לחלוטי‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫הספקת חומרי וציוד‬
‫דגמי חומרי ואביזרי‬
‫על הקבל להמציא למפקח וליוע‪ 1‬דגמי מכל החומרי והאביזרי בה יש בדעתו להשתמש‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬ולקבל עליה אישור המפקח בכתב‪.‬‬
‫אישור ציוד ואביזרי‬
‫כל ציוד ואביזרי הדרושי להקמת מתקני בהתא למפרט ולרשימת הכמויות‪ ,‬טעוני אישור‬
‫היוע‪ 1‬והמפקח לפני הזמנת אצל אחרי‪ ,‬או לפני מסירת לביצוע בבתי המלאכה של הקבל‪ ,‬ג‬
‫א ה תואמי מפורשות את הנדרש‪.‬‬
‫לפני מת האישור‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבל או מיצר‪ ,‬או מספק הציוד& תכניות‪ ,‬הסברי‬
‫ותיאורי טכניי‪.‬‬
‫היוע‪ 1‬והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרי רק אצל יצרני או ספקי אשר יכולי להוכיח שהנ‬
‫בעלי ידע וניסיו בייצור ציוד ואביזרי מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתק הנ"ל‪.‬‬
‫כמו&כ עליה להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על&ידיה נמצא בפעולה לשביעות רצו המשתמשי בו‬
‫במש‪ 5 %‬שני לפחות‪ .‬לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי‪ ,‬המזמי יית עדיפות ליצרני בעלי ש מוכר‬
‫הנותני שרות יעיל ומהיר‪ .‬להזמנת ציוד ואביזרי תוצרת חו"ל תינת עדיפות ליצרני או לספקי‬
‫שלגביה קיימי באר‪ 1‬סוכנות המחזיקי מלאי של חלקי חילו* ולציוד הדורש שרות‪ ,‬לכאלה‬
‫המחזקי באר‪ 1‬ארגו שרות יעיל‪ .‬לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצר שלא נת שירות טוב‬
‫בעבר ללקוחותיו‪ .‬האישור להזמנת ציוד יינת ע"י היוע‪ 1‬והמפקח על&גבי העתק הזמנת הציוד‬
‫שאליה יצורפו כל המסמכי הטכניי לקביעת סוג הציוד‪ ,‬טיב הציוד ותנאי האחריות‪.‬‬
‫התנאי הטכניי להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצר או הספק למסור למפקח ‪ 3‬סטי של‬
‫הוראות הרכבה‪ ,‬החזקה והחזקה מונעת‪ ,‬על כל התכניות והפרוספקטי של הציוד ואביזרי העזר וכ‬
‫רשימת חלקי חילו* מומלצי להחזיק במלאי‪ .‬את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבל‬
‫למפקח לפני הרכבת הציוד במקו‪ ,‬והדבר יירש ביומ‪ .‬אי באישור המפקח‪/‬יוע‪ 1‬לציוד כל שהוא‬
‫משו הסרת אחריותו של הקבל לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת‪ ,‬ובמידה ויתברר במש‪%‬‬
‫תקופת האחריות כי הציוד פגו ואינו עומד בדרישות‪ ,‬הוא יוחל* מיידית ע"י הקבל ללא כל זכות‬
‫ערעור‪ ,‬וללא תוספת כספית כל שהיא‪.‬‬
‫תכניות לאישור‬
‫הקבל ימסור ליוע‪ 1‬ולמפקח תכניות של יסודות לציוד‪ ,‬העמדת ציוד בחדרי מכונות‪ ,‬תכניות לקונסולי‬
‫ואמצעי חיזוק‪ ,‬פרטי בסיסי ותליות‪ ,‬תכניות יצור של ציוד המיוצר עבור הפרוייקט‪ ,‬תכניות עבודה ע‬
‫חתכי של המערכות בחדרי המכונות‪ ,‬חתכי במקומות מסובכי ובעייתיי‪ .‬התכניות יעשו על חשבו הקבל‬
‫ובקנ"מ עליו יוחלט בי היוע‪ 1‬ו‪/‬או המפקח לקבל‪ .‬כל הנ"ל יעשה בשלשה העתקי וללא תשלו כלשהו‪.‬‬
‫לרבות תכניות מהל צנרת מפורטת כולל איזומטריה מפורטת הכולל אבזרי ‪ ,‬עלות הכנת תכנית יצור‬
‫ואיזומטריה כולל במחירי היחדה ואל ישול עליה בנפרד‪.‬‬
‫תליות ותמיכות צנרת‬
‫מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהיה כמפורט במפרט הטכני בהמש‪ .%‬יעשה שימוש בתמיכות תוצרת‬
‫‪ MUPRO‬או יוניסטרט או ‪ HYDRA‬בלבד‪.‬‬
‫סוג התליה ויהיה בהתא לסוג המערכת או הצינור הנתמ‪ %‬וכמפורט במפרט‪ .‬במידה ויהיה צור‪ %‬תהיה‬
‫התמיכה )בייחוד לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה‪ .‬נקודות קבע‪ ,‬מחברי התפשטות‪ ,‬תליות גמישות וכדומה‬
‫יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה‪ .‬תמיכות ותליות צנרת ספרינקלרי יתאימו ל& ‪. NFPA‬‬
‫כל המתלי יהיו מגולבני והברגי יהיו ברגי פלב"‪.‬‬
‫התליות והתמיכות כלולי במחיר הצנרת לסוגיה‪.‬‬
‫עדכו תכניות‬
‫ע סיו העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמי‪ ,‬על הקבל למסור למזמי ‪ 5‬מערכות תכניות ושרטוטי‬
‫מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה‪ .‬לצור‪ %‬זה ישמור לעצמו הקבל באתר מערכת תכניות‬
‫אחת אשר יסמ עליה כל שינוי שיבוצע תו‪ %‬כדי העבודה‪.‬‬
‫התוכניות ישורטטו בתוכנת "אוטוקד" גירסה ‪ 2000‬ומעלה ויצורפו דיסקטי לתוכניות‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫שילוט וסימו‬
‫הקבל יספק ויתקי שלטי ברורי עבור כל אביזרי הציוד הראשיי‪ ,‬כגו משאבות‪ ,‬מיכלי‪ ,‬מחליפי חו‪,‬‬
‫שסתומי‪ ,‬מפוחי‪ ,‬צנרת וכו'‪ .‬השלטי יהיו ע"ג פח מעובי ‪ 0.8‬מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי‬
‫בעל ‪ 3‬שכבות "סנדווי‪ ,"1‬בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבל לאישור היוע‪.1‬‬
‫אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הנית לקריאה ברורה ממרחק ‪ 5‬מטר לפחות‪.‬‬
‫כל שלט ישא את ש היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטי העיקריי של‬
‫היחידה‪ .‬כל האביזרי כגו שסתומי‪ ,‬ברזי ומנועי וכו' & יסומנו ע"י תגי מתכת חתומי‪ .‬כל הצנרת‬
‫תסומ באופ ברור ומאושר ע"י היוע‪ 1‬ו‪/‬או המזמי כ‪ %‬שנית יהיה לדעת את יעודה‪ ,‬סוג הנוזל‪/‬גז הקירור‬
‫הזור בה ואת כיוו הזרימה בה‪.‬‬
‫אחריות הקבל‬
‫הקבל יהיה אחראי באופ מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטי והחומרי המסופקי על&ידו‪ ,‬לתקופה של‬
‫שלוש שני מיו קבלת המתקני ע"י המזמי‪ .‬במש‪ %‬תקופת האחריות יית הקבל שרות מלא למתקניו וכ‬
‫יתק ו‪/‬או יחלי* כל פריט פגו‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כולל תיקו נזקי שיגרמו ע"י פריט פגו כלשהו‪.‬‬
‫תעודות אחריות של ספקי ו‪/‬או יצרני אשר תקפ לא פג ע סיו תקופת האחריות של הקבל‪ ,‬תוסבנה על‬
‫ש המזמי‪.‬‬
‫ויסות‪ ,‬מבחני פעולה והרצה‬
‫ע סיו הקמת המתק ולפני קבלת ע"י היוע‪ 1‬ו‪/‬או המזמי‪ ,‬חייב הקבל לבצע את כל מבחני הפעולה‬
‫והויסותי הנדרשי ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוו‪ ,‬ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש‬
‫ע"י היוע‪ 1‬ו‪/‬או המזמי במש‪ %‬העבודה‪.‬‬
‫הקבל יבצע את כל המבחני הנוספי שידרשו ע"י מוסדות מוסמכי כגו מכו התקני‪ ,‬משרד העבודה‪,‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬חברת החשמל וכו'‪ .‬כל יחידות החימו המשאבות והשסתומי יכוונו כ‪ %‬שהספיקות בה‬
‫יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט‪ ,‬בטמפ' הנדרשת‪ .‬כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת‬
‫האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה‪ .‬לאחר שהקבל יסיי את כל המבחני והויסותי לשביעות רצונו‪ ,‬הוא‬
‫יערו‪ %‬מבח כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקני בתנאי הפעולה המפורטי במפרט זה‪.‬‬
‫לאחר מסירת המתק ליוע‪ 1‬ו‪/‬או למזמי‪ ,‬על הקבל להרי‪ 1‬את המתק במש‪ %‬פרק זמ לא פחות מ& ‪ 30‬יו‪.‬‬
‫תו‪ %‬פרק זמ זה על הקבל להדרי‪ %‬את המזמי או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתק‪.‬‬
‫הדרכה‬
‫לפני מסירת המתק ידרי‪ %‬ויורה הקבל למפעיל המתק מטע המזמי את כל הנדרש להפעלה ואחזקה‬
‫תקינה של המתק‪ .‬תקופת הדרכה של חודש לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתק‪ .‬תקופת‬
‫ההדרכה לא תהיה בזמ הפעלת המתק לצורכי ויסות אלא לאחריה‪ .‬תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל&ידי‬
‫בעל מקצוע מסוג מעולה‪.‬‬
‫תיקי הסבר לתפעול ואחזקה‬
‫לפני מסירת המתק יכי וימסור הקבל למזמי חמישה תיקי המכילי כל אחד חומר להסבר מלא לתפעול‬
‫ואחזקה של המתק על כל חלקיו‪ .‬כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכור‪:%‬‬
‫א‪ .‬תיאור המתק‪ ,‬כולל הוראות הפעלה ואחזקה‪ .‬הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצר הציוד‪ .‬טיפולי‬
‫תקופתיי וכו'‪.‬‬
‫ב‪ .‬קטלוגי של הציוד ורשימת חלקי חילו*‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעודת אחראיות לציוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬מערכת תכניות מעודכנות של המתק‪.‬‬
‫ה‪ .‬מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתק‪.‬‬
‫ו‪ .‬מערכת דיאגרמות של המערכת‪.‬‬
‫ז‪ .‬העתק מכתב מטע נציג המזמי המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתק‪ ,‬וכל‬
‫האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ‪ ,‬ברורה ונהירה לו‪.‬‬
‫ח‪ .‬כל אישור נוס* שיידרש במהל‪ %‬ביצוע העבודה‪.‬‬
‫קבלת המתק ואחריות‬
‫ע גמר העבודות הכרוכות בהתקנת מתק החמו וקבלת מתק החשמל ע"י המפקח‪ ,‬יחל הקבל בהפעלה‬
‫ניסיונית של המתק‪ .‬על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבל בכתב ליוע‪,1‬‬
‫למפקח ולמזמי‪.‬‬
‫קבלת המתק תעשה‪:‬‬
‫‪43‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫א‪ .‬רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬רק לאחר הפעלת המתק בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיי חלקי בודדי לשירות המזמי‪ .‬אי‬
‫הקבל רשאי לסרב להפעלת חלקי של המתק לפני הפעלה סופית במידה שיידרש לכ‪ %‬ולפני התחלת‬
‫תקופת האחריות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבל יהיה אחראי למערכות למש‪ %‬שלוש שני מיו קבלת הסופית‪ .‬כמו&כ יסב את כל תעודות‬
‫האחריות מהיצרני אל המזמי ויעביר לו אותו בתו תקופת האחריות‪.‬‬
‫כמויות ומחירי‬
‫רשימת כמויות‬
‫למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪ .‬הכמויות בוצעו לפי תכניות השרברבות‬
‫ואינ מיועדות לקביעת מחיר פאושלי לעבודה‪.‬‬
‫מחירי יחידה‬
‫מחירי היחידה שירשמו לכל סעי* יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעי* במצבו הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה‪.‬‬
‫המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו סעי*‪ ,‬א* א לא פורט פריט משני זה או‬
‫אחר במפורש‪ ,‬כל עוד הוא כרו‪ %‬הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעי* העיקרי‪ .‬מחיר היחידה יכלול ג‬
‫את חלקו היחסי של הפריט הנדו בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט‬
‫אחר בעל ער‪ %‬כספי העשוי להיות כרו‪ %‬בהשלמת הנדרש‪.‬‬
‫במקרה של סעיפי זהי בפרקי שוני‪ ,‬המחיר חייב להיות זהה‪.‬‬
‫במקרה של סתירה ייבחר המחיר הנמו‪ %‬ביותר והוא יוחל על כל הפרקי‪.‬‬
‫מס על פריטי‬
‫מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעי*‪ ,‬למעט מס ער‪ %‬מוס*‪ .‬כל פטור‬
‫ממסי לו עשוי המזמי להיות זכאי‪ ,‬הנו מענינו הבלעדי של המזמי ואי לכ‪ %‬כל השלכה על מחירי היחידה‪.‬‬
‫שינוי כמויות‬
‫הכמויות בסעיפי השוני של כתב הכמויות ה באומד בלבד‪.‬‬
‫המזמי רשאי לשנות את כמות בסעי* כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת הכמות בכל יחס‪ ,‬וא*‬
‫לבטל סעיפי לחלוטי‪ ,‬מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעי* ו‪/‬או סעיפי‬
‫אחרי הקשורי בו‪.‬‬
‫למע הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי‪ ,‬אפילו א כתוצאה משינוי בתוכניות גדל מספר‬
‫האביזרי או הספחי או אמצעי העזר שאינ משולמי וכלולי במחיר היחידה‪.‬‬
‫שינויי במערכות‬
‫שינויי אשר עלולי לחול במערכות השונות תו‪ %‬כדי מהל‪ %‬העבודה‪ ,‬לא יהוו עילה לשנוי מחירי יחידה או‬
‫תביעות לחריגי‪ ,‬כל עוד "מכסי" סעיפי רשימת הכמויות‪ ,‬בהגדרת‪ ,‬את העבודה במצבה החדש וכל עוד לא‬
‫בוצעה העבודה או חלק ממנה בפועל במתכונתה הקודמת‪.‬‬
‫שינויי ו‪/‬או אלמנטי חדשי‬
‫שינויי ו‪/‬או אלמנטי חדשי אשר יתווספו לעבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו ברשימת הכמויות ו‪/‬או לא‬
‫פורטו במפרט יבוצעו א‪ %‬ורק לפי הוראה בכתב )הוראת שנוי & ראה לעיל( מאת נציג המזמי‪.‬‬
‫לצור‪ %‬קביעת מחירו של אלמנט שאינו מוגדר ברשימת הכמויות )מחיר חריג( יגיש הקבל לאישור ניתוח מחיר‬
‫מפורט )חומר ועבודה( של האלמנט ו‪/‬או הפעולה שבנדו‪ .‬המחיר הסופי יהיה בהתא לאישור נציג המזמי‪.‬‬
‫רשימת פריטי ברשימת כמויות‬
‫כל הפריטי הרשומי ברשימת הכמויות מיועדי לאספקה והרכבה ע"י הקבל‪ ,‬אלא א נאמר אחרת‬
‫במפורש‪ .‬המחירי לפריטי אלה יכללו רכישה‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסנה‪ ,‬מיקו‪ ,‬התקנה‪ ,‬שרות ואחריות‪ ,‬חיבור וכל‬
‫פעולה או פריטי עזר הנדרשי להבאת הפריט הנדו למצב פעולה תקי ובטוח‪ ,‬כולל כל הוצאה ישירה‬
‫ועקיפה הכרוכה בבצוע באופ מושל‪ ,‬רווח קבלני וכדומה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫פריטי המסומני במפורש כ"אספקה בלבד"‪ ,‬מכווני לאספקה ע"י הקבל עד למחסנו שבאתר הבניה‪.‬‬
‫מחיר "אספקה" יכלול רכישה‪ ,‬הובלה‪ ,‬החסנה‪ ,‬הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח‬
‫קבלני על פעולות אלה בלבד‪.‬‬
‫פריטי המסומני במפורש כ"הרכבה בלבד"‪ .‬מחיר התקנת הפריטי כולל את כל הנדרש לביצוע מושל‬
‫של הפריט‪ ,‬לרבות עמידה בהתחייבות הקבל לתקופת הבדק‪ ,‬תקורה ורווח קבל עד לקבלת מתק מושל‪,‬‬
‫פרט לתשלו עלות הפריט עצמו אשר תחול על המזמי‪.‬‬
‫אספקת פריטי‬
‫המזמי רשאי לספק בעצמו פריטי מסוימי כראות עיניו ולבצע בכ‪ %‬בעצמו סעי* של "אספקה בלבד"‪ .‬כ‬
‫רשאי המזמי לספק פריטי חליפיי מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אי שנוי מהותי‬
‫בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכי בהרכבה‪.‬‬
‫שונות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בסיסי לצנרת ולציוד כלולי במחיר הצנרת ו‪/‬או הציוד‪.‬‬
‫תמיכות ותליות מסוג כלשהו כלולות במחיר הצנרת ו‪/‬או הציוד‪.‬‬
‫צביעות וצפויי כלולי במחיר הצנרת ו‪/‬או הציוד הרלוונטיי‪.‬‬
‫תכניות עדות‪ ,‬תכניות בצוע‪ ,‬שלוט אביזרי וצנרת‪ ,‬מפרטי‪ ,‬הוראות אחזקה והרצות ניסיו מהווי‬
‫חלק ממחיר ציוד חדרי המכונות‪.‬‬
‫תשלו לבדיקות של מכוני רישוי כלולי במחיר הפרויקט‪.‬‬
‫מחיר הסעיפי השוני בפרקי השוני יהיו זהי לחלוטי במקרה של סתירה יבחר המחיר הנמו‪%‬‬
‫ביותר והוא יוכלל על כל הסעיפי הזהי בכל הפרקי‪.‬‬
‫עטיפת בטו לצנרת במילוי רצפות ו‪/‬או חריצי כלולה במחיר הצנרת‪.‬‬
‫עטיפת בטו לצנרת תת&קרקעית תימדד ותשול בנפרד‪.‬‬
‫מפתח יחידות‬
‫מפתח יחידות המדידה כפי שה מופיעות ברשימת הכמויות יהיה כלהל‪:‬‬
‫מדידת אור‬
‫מדידת אור‪ ,%‬במטרי‪ ,‬סימול מ"א‪.‬‬
‫א‪ .‬המדידה מיועדת לצנרת‪ ,‬בידוד‪ ,‬חפירות וכדומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המדידה תבוצע על&גבי העבודה הגמורה נטו ללא התחשבות בפחת‪.‬‬
‫ספירת יחידות‬
‫ספירת יחידות‪ ,‬סימול יח'‪.‬‬
‫א‪ .‬מיו זה הינו לפי סוג‪ ,‬גודל וכו'‪ ,‬מיועד לספחי‪ ,‬שסתומי וכדומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל יחידה תכלול‪ ,‬במחיר היחידה‪ ,‬פריטי עזר להתקנה כגו אוגני‪ ,‬רקורדי וכדומה‪.‬‬
‫מכללי‬
‫פריטי מורכבי‪ ,‬מתקני ומערכות & סימול קומפלט‪.‬‬
‫א‪ .‬ההגדרה מכוונת‪:‬‬
‫למקב‪ 1‬פריטי המשתלב למתק או מערכת אינטגראלית אחת‪.‬‬
‫•‬
‫למתק או מערכת שלמי המסופקי כמכלל‪.‬‬
‫•‬
‫למקב‪ 1‬אביזרי או מכשירי המהווה מערכת המשרתת פריט עקרי כלשהו‪.‬‬
‫•‬
‫ב‪ .‬מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטי הדרושי‪ ,‬אמצעי עזר כנדרש וההרכבה‬
‫לאלמנט אחד של ומוכ לתפעול‪.‬‬
‫מדידות‬
‫א‪ .‬יחידת המדידה לצנרת מכל סוג כוללת ספחי‪ ,‬אחודות‪ ,‬תמיכות ואוגני‪ ,‬פרט לנאמר אחרת מפורשות‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה של צנרת פלסטית לאספקות‪ ,‬כלולה במחיר הצנרת תמיכה רציפה לצינור בודד או תעלת רשת‬
‫לקבוצות צנרת‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫ג‪ .‬בדוד יימדד ללא הפרדת ספחי‪ .‬אי הפרדה בי סוג ספח למשנהו פרט לקוטר‪ ,‬מחיר הספח ישול‬
‫כתוספת לצינור כולל אור‪ %‬הספח הנמדד במדידת הצנרת‪.‬‬
‫ד‪ .‬יחידת המדידה לשסתומי כוללת את אמצעי החיבור כגו אוגני ואוגני נגדיי‪ ,‬רקורדי וכו'‪.‬‬
‫ה‪ .‬חדירות לצנרת ע"י ריתו‪ %‬ו‪/‬או קדח‪ ,‬אינ נמדדי כספחי )יבוצעו רק באישור מיוחד לכ‪.(%‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫צנרת כללי‬
‫א‪ .‬סוגי הצינורות‪ ,‬הספחי ואופ ההתקנה יהיו בהתא לרשימות הסיווג להל‪ .‬המחיר יקבע לפי סוג‬
‫הצינור ואופ ההתקנה‪ ,‬ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמי לשנות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל הצינורות יהיו חדשי‪ ,‬נקיי‪ ,‬מאיכות ראשונה וחופשיי מכל פג ולקוי‪ .‬הצינורות יונחו בקווי‬
‫ישרי‪ ,‬לפי התוואי שבתכניות‪ ,‬ובמקביל לקווי הכלליי של הפרויקט‪ ,‬אלא א נדרש אחרת במפורש‪.‬‬
‫הנחת הצינורות‪ ,‬תמיכת וחיבוריה יבוצעו באופ שימנע העברת רעידות‪.‬‬
‫ג‪ .‬איכות הספחי וסוג יהיו זהי לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת‪ .‬יש להימנע לחלוטי מעירוב‬
‫חומרי )בעקר מתכות(‪ ,‬אלא א נדרש הדבר במפורש‪ .‬יש להשתמש בספחי מוכני מראש המיוצרי‬
‫ע"י יצר מוכר‪ .‬הכנת ספחי באתר תורשה רק במקרי חריגי‪ ,‬באשור מראש של נציג המזמי‪.‬‬
‫ד‪ .‬רשתות הצנרת תכלולנה צפויי וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪ ,‬כולל צפויי‬
‫חרושתיי או מבוצעי באתר וכולל תיקו צפויי במקומות שנפגעו בעת ההתקנה‪ .‬צפויי מבוצעי‬
‫באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא א נדרש אחרת במפורש‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לח‪ 1‬במצב מותק‪ .‬צנרת אספקות )מי‪ ,‬הסקה וכו'( תעמוד‬
‫בבדיקה בלח‪ 1‬של ‪ 12‬אטמ'‪ ,‬למש‪ 48 %‬שעות‪.‬‬
‫טבלת שימושי צנרת‬
‫סוג מערכת משורתת‬
‫מי קרי וחמי בבני‬
‫מערכת כיבוי‬
‫סוג צינור‬
‫"פולירול" & חוליות‬
‫מגולב "סקדיול" ‪40‬‬
‫תליות צנרת אופקית‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל מתלי הצנרת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של המפרט‪.‬‬
‫התליות יסופקו ע אט גומי מחור‪ 1‬למניעת החלקה והעברת רעש‪.‬‬
‫מתלי לצנרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת גזר ע‪ 1‬או אלמנט קשיח אחר על&מנת למנוע‬
‫פגיעה בבידוד בזמ ההתפשטות‪.‬‬
‫נקודות התפשטות ונקודות קבע לצנרת חמה כלולי במחיר הצנרת‪.‬‬
‫מרחקי תלית צנרת אופקית‪:‬‬
‫לצינורות מגולווני או שחורי עד קוטר "‪ & 1&1/4‬לא יותר מ& ‪ 2.00‬מטר‪.‬‬
‫•‬
‫לצינורות מגולווני או שחורי בקוטר "‪ 2&1/2‬ומעלה & לא יותר מ& ‪ 3.00‬מטר‪.‬‬
‫•‬
‫• לצינורות "פולירול" לפי הנחיות היצר‪.‬‬
‫לצינורות פלסטיק אחרי כגו & ‪ PVC‬לא יותר מ& ‪ 1.0‬מטר‪.‬‬
‫•‬
‫אביזרי צנרת‬
‫א‪ .‬אביזרי צנרת‪ ,‬שסתומי וכדומה יותקנו בצורה שתאפשר פרוק חלקי או מלא כנדרש של האביזר ללא‬
‫גרימת הפרעה לרשתות‪ ,‬לצור‪ %‬טיפול החלפת חלקי ו‪/‬או החלפה מלאה של האביזר‪.‬‬
‫למטרה זו ישמשו בהתא למקרה רקורדי קוניי כבדי‪ ,‬חצאי רקורדי‪ ,‬אוגני ואוגני נגדיי‪,‬‬
‫ספחי מאוגני וכדומה‪.‬‬
‫התקנת צנרת תת"קרקעית‬
‫א‪ .‬החפירה לצנרת תת&קרקעית מכל סוג‪ ,‬תבוצע בעומק של ‪ 15‬ס"מ נוספי למטה מתחתית הצינור‬
‫המיועדת‪ .‬החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה‪ ,‬ובהתחשב בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(‪.‬‬
‫במהל‪ %‬החפירה תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש‪ ,‬עבור תאי למגופי‪ ,‬תאי בקרה וכדומה )ללא‬
‫תשלו נוס* מעבר למדידת האור‪ %‬של החפירה(‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫לצור‪ %‬ההגדרה אי החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שוני או שיטות חפירה שונות‪ .‬החפירה תיחשב‬
‫אחידה בכל סוגי הקרקע ו‪/‬או שיטות הבצוע הנדרשי‪.‬‬
‫כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומ בתכניות‪ .‬צינורות שפכי וביוב יונחו בשיפוע אחיד‬
‫ורצו* בקטעי שבי תא בקרה אחד למשנהו‪ ,‬ובהתא לגבהי המסומני בתכניות‪.‬‬
‫הנחת צינורות תבוצע על&גבי מצע חול בעובי ‪ 15‬ס"מ‪ .‬צינורות שפכי וביוב יצוידו בתמיכות יציבות‪,‬‬
‫הנשענות על קרקע מוצקה‪ ,‬לפני הנחת מצע החול‪ .‬לאחר הנחת הצינורות ובצוע בדיקות הלח‪ 1‬הנדרשות‪,‬‬
‫יונח סביב הצינורות ומעליה דיפו וכסוי חול‪ ,‬בעובי ‪ 15‬ס"מ‪.‬‬
‫מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של ‪ 30‬ס"מ תו‪ %‬הרטבה והידוק של כל‬
‫שכבה‪ .‬קו הסיו של המילוי יהיה ‪ 15‬ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיי‪ .‬שתי שכבות המילוי הראשונות‬
‫תהיינה ללא אבני‪.‬‬
‫שטיפת קוי‬
‫לאחר סיו העבודה ולפני הפעלת המתקני יבצע הקבל שטיפת קוי‪ .‬השטיפה תעשה על&מנת להוציא‬
‫שיירי לכלו‪ %‬מהמערכת‪ .‬השטיפה תעשה בתו‪ %‬הצינורות בלבד וכל השסתומי והאביזרי יעקפו‪.‬‬
‫השטיפה תעשה בשלשה שלבי‪:‬‬
‫א‪ .‬שטיפה ראשונה במי רשת רגילי‪ .‬השטיפה תעשה באמצעות משאבת סחרור זמנית לצור‪ %‬הנ"ל אשר‬
‫תופעל למש‪ 8 %‬שעות‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטיפה שניה תהיה שטיפה ע תוספת של ‪ 50‬גר סודיו פוספט לכל ‪ 1‬מ"ק מי מלוי‪ .‬לצור‪ %‬מלוי המי‬
‫עבור השטיפות ע תוספות הכימיקלי יספק הקבל ויתקי ללא תשלו נוס* מיכל פתוח אשר יותק‬
‫בנקודה הגבוהה ביותר במערכת‪ .‬המילוי יעשה דר‪ %‬מיכל זה בלבד תו‪ %‬שמירה קפדנית על מנו‬
‫הכימיקלי‪ .‬לפני משאבת הסחרור יותק מסנ מי זמני ע רשת סינו של ‪ 3‬מ"מ ובקוטר כקוטר הקו‬
‫הראשי‪.‬‬
‫הפעלת משאבת הסחרור תהיה למש‪ %‬כ& ‪ 6‬שעות‪ .‬במש‪ %‬זמ זה יפורק המסנ ויישט* מכל פסולת‬
‫ולכלו‪ %‬עד לקבלת מערכת נקיה לחלוטי‪ .‬לאחר גמר השטיפה יפורק המסנ‪.‬‬
‫ג‪ .‬שטיפה שלישית & שטיפה נוספת במי רשת רגילי תו‪ %‬הפעלת משאבות הסחרור של הבני‪ .‬השטיפה‬
‫תעשה מש‪ 4 %‬שעות‪.‬‬
‫ד‪ .‬בקצוות כל הקווי בי בבני עצמו וב בהכנות לעתיד יתקי הקבל ללא תשלו נוס* מעקפי ומעברי‬
‫עוקפי לצור‪ %‬סחרור המי בי צינורות האספקה לחזרה‪ .‬המעברי יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא‬
‫קטני ממנו‪ .‬בגמר השטיפה יפורקו המעקפי‪ ,‬המסנ והמשאבה הזמנית ע"י הקבל ויעמדו לרשותו‪.‬‬
‫ה‪ .‬טיפול בחו "שוק תרמי" ע"י סחרור המערכת דר‪ %‬מתק מייצר חו )דוד וגופי חשמליי( ומווסת‬
‫לטמפ' של ‪ 75º C‬בחזרת הסחרור למתק ולמש‪ 10 %‬דקות לפחות ללא ירידת הטמפ' מ& ‪. 70º C‬‬
‫ו‪ .‬ריקו המי החמי באופ זהיר באמצעות מי קרי‪.‬‬
‫מודגש בזאת‪:‬‬
‫כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל‪ ,‬לרבות הכנת ‪ 2‬נקודות חיבור צנרת לבדיקה‪ ,‬תוספת‬
‫הכימיקלי‪ ,‬מיכל מלוי‪ ,‬מעברי עוקפי‪ ,‬מסנ זמני‪ ,‬משאבה זמנית‪ ,‬ניקוי המסנני וכל הנדרש כלולי‬
‫במחירי הצנרת ולא תשול עבור שו תוספת‪ .‬השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע‬
‫וניסיו בכ‪ %‬ומאושרת ע"י משרד הבריאות‪ .‬בסיו תהלי‪ %‬השטיפה‪ ,‬על הקבל להמציא אישור לגבי טיב‬
‫המי במעבדה מורשית על&ידי משרד הבריאות לרבות שטיפות חוזרות עד קבלת טיב המי הרצוי וכל‬
‫זאת על חשבו הקבל‪.‬‬
‫בידוד תרמי‬
‫צנרת מי החמי‪:‬‬
‫א‪ .‬התקנת בדוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואשור תקינותה‪ .‬לא תבוצע התקנת בדוד‬
‫בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל חומר בדוד‪ ,‬מותק או שאינו מותק שנגעה בו רטיבות יפסל לשימוש‪.‬‬
‫ג‪ .‬סוגי הבידוד המפורטי להל אינ מחייבי אוטומטית לגבי היעוד הסופי‪ .‬הגור הקובע הנו סוג‬
‫הבידוד והמזמי רשאי להחלי* יעוד ללא השלכה על זמני ו‪/‬או מחירי‪ .‬כל זאת נכו לגבי עטיפות‬
‫לבידוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬אי לבודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרי‪.‬‬
‫ה‪ .‬הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וח ויעמוד בכל הקריטריוני של רשויות הכבוי המקומיות‪.‬‬
‫ו‪ .‬בדוד צנרת מי חמי יעמוד בטמפ' של קיטור רווי בלח‪.12 &ATM 1‬‬
‫ז‪ .‬סוגי בידוד‬
‫‪47‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫•‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫צנרת מי חמי בחלל תקרות אקוסטיות בחדרי עד קוטר "‪) 2‬וכולל( תבודד בקליפות ארמפלקס‬
‫‪ 38‬מ"מ עובי דופ ע עטיפת סרט פלסטי ברוחב ‪ 100‬מ"מ וחפיפה של ‪ 50%‬בי ליפו* לליפו*‬
‫והידוק ברצועות אלומיניו כל ‪ 1‬מטר‪ .‬גוו הסרט יהיה לפי תק ‪ L&70‬למי חמי או סטנדרט‬
‫קיי במוסד‪.‬‬
‫צנרת אספקת מי קרי וחמי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צנרת הספקת המי הקרי והחמי‪ ,‬תבוצע מצינורות ואבזרי עשויי מ"פוליפרופיל רנדו" – ‪,PPR‬‬
‫"פולירול"‪ .‬על הצנרת והאבזרי להתאי לתק הישראלי‪ ,‬ת"י ‪.5111‬‬
‫התקנת הצנרת תבוצע רק ע"י עובד הנושא תעודת הסמכה כ"מתקי מורשה" של חברת חוליות‪.‬‬
‫ההתקנה תעשה בכפו* לחוברת הוראות ההתקנה על כל סעיפיה‪:‬‬
‫• הגשת תכנית ביצוע לצנרת לאישור יוע‪ 1‬התברואה‪.‬‬
‫• ביצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצר הצנרת‪ ,‬כולל תיעוד‪.‬‬
‫• ביצוע בדיקות לח‪ 1‬ועמידות‪ ,‬לפי הוראות ההתקנה של יצר הצנרת‪.‬‬
‫• הגשת דוחות בדיקה של מכו בודק המאשר את טיב ההתקנה‪.‬‬
‫• אישור של יצר הצנרת על מת אחריות כוללת למערכת המותקנת‪ ,‬לתקופה של עשר שני מיו‬
‫מסירת העבודה למזמי ואישור בכתב מטע חוליות על התקנה נכונה‪.‬‬
‫על מתקי הצנרת לעמוד בכל דרישות התקני והוראות ההתקנה לצנרת ואבזרי מ& ‪" PPR‬פולירול"‪.‬‬
‫התקנת הצנרת תתבצע בהתא לתכניות המתכנ ו‪/‬או השרות הטכני של חוליות ותו‪ %‬בדיקה של ביצוע‬
‫של כל הדרישות בכל הקשור בהתפשטות אורכית‪ ,‬ריסו ותליית הצנרת‪ ,‬מניעת עיוותי בצנרת‪ ,‬ריתו‪%‬‬
‫נכו של הצנרת תו‪ %‬שימוש בכלי עבודה תקניי‪ ,‬שימוש בחבקי ותליות לצנרת המאושרי להתקנה‬
‫לפי הוראות ההתקנה‪ ,‬כמו כ יובטח שימוש באבזרי צנרת תקניי ונכוני כנדרש מתכניות ההתקנה‪.‬‬
‫על המתקי להקפיד במיוחד על הסעיפי כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬התקנה גלויה& בתליה על תקרות‪ ,‬על קירות או בתו‪ %‬פירי‪.‬‬
‫‪ .2‬התקנה סמויה בקירות& צנרת מבוטנת בחריצי בקירות‪.‬‬
‫‪ .3‬התקנה סמויה ברצפה& צנרת במילוי וברצפת הבטו‪.‬‬
‫על הקבל להקפיד על קטרי צנרת "פולירול" כמפורט בטבלה )במקומות בה הקטרי מופיעי במידות‬
‫"אינטש"(‪:‬‬
‫קוטר‬
‫בתוכנית‬
‫"‪1/2‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫"‪1‬‬
‫"‪1&1/4‬‬
‫"‪1&1/2‬‬
‫"‪2‬‬
‫"‪3‬‬
‫אינטש‬
‫קוטר‬
‫"פולירול"‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫‪ 25‬מ"מ‬
‫‪ 32‬מ"מ‬
‫‪ 40‬מ"מ‬
‫‪ 63‬מ"מ‬
‫‪ 75‬מ"מ‬
‫‪ 90‬מ"מ‬
‫תוא‬
‫לצינור‬
‫צנרת כבוי"אש‬
‫צנרת הכיבוי תהיה מגולבנת סקדיול ‪ 40‬לפי ‪ .ASTMA 120‬חיבורי עד קוטר "‪ 2‬יבוצעו בהברגה‪ .‬מעל לנ"ל‬
‫נית לבצע ריתוכי ע"י אלקטרודות זיקה ‪.6‬‬
‫לחלופי נית לבצע חיבורי ע"י אביזרי קוויק&אפ בכל הקטרי‪.‬‬
‫את מקומות הריתו‪ %‬יש לצבוע לאחר הריתו‪ %‬בצבע עשיר אב‪.1‬‬
‫צנרת חיצונית תהיה צנרת כנ"ל א‪ %‬ע ציפוי חיצוני בשיחול חרושתית‪ .‬חיבורי יבוצעו ע"י ספחי כנ"ל‬
‫ושימוש באלקטרודות מיוחדות וצפוי במשחה בטומי לצור‪ %‬השלמת הריתו‪.%‬‬
‫צנרת ספרינקלרי תהיה צנרת מגולבנת סקדיול ‪ 10‬ע חיבורי קוויק&אפ בלבד בקטרי "‪.1 ½" – 6‬‬
‫לא יאושר ריתו‪ %‬בצנרת סקדיול ‪.10‬‬
‫צנרת בקוטר "¼ ‪ 1" – 1‬צנרת סקדיול ‪ 40‬מגולבנת ע אביזרי הברגה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫רשימת אביזרי צנרת‬
‫מערכת מי‬
‫א‪ .‬שסתומי סגירה למי קרי וחמי יהיו שסתומי "פולירול" זהי לצנרת וכוללי רקורדי‬
‫ואמצעי חיבור לתחזוקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסנני קו יהיו "קי ארמסטרונג" גו* יצקת פלדה ורשת אלחלד "‪ 1/16‬ללח‪ 1‬עבודה ‪ 16‬אטמ'‪.‬‬
‫ג‪ .‬אל חוזרי יהיו ‪ SOCLA 812‬מתאי לטמפ' עבודה של עד ‪ 120‬מעלות צלזיוס ולח‪ 1‬עד ‪16‬‬
‫אטמ'‪.‬‬
‫ד‪ .‬שסתומי סגירה לכיבוי&אש עד קוטר "‪ 2‬שסתומי כדוריי "שגיב"‪ ,‬ע מעבר מלא לזרימה‪.‬‬
‫ה‪ .‬ברז ערבוב טמפ' טרמוסטטי – ברז תוצרת "‪ "DELABIE‬דג ‪PREMIX COMPACT‬‬
‫או ש"ע מאושר בקוטר "‪ 3/4‬ע ויסות טמפ' – ‪ (30&60)º‬הנית לכיוו‪ ,‬סגירה אוטומטית למי‬
‫חמי בכשל אספקת מי קרי‪ ,‬אלחוזרי אינטגרליי בכניסות מי קרי וחמי‪ ,‬מותק‬
‫לפי פרט ‪ 1‬בתכניות‪.‬‬
‫ו‪ .‬סוללה תרמוסטטית לויסות טמפ' להחלפת סוללה קיימת לכיור תהיה כדוגמת "אידיאל‬
‫סטנדרט" דג ‪ A5547‬לסוללת פרח או ‪ A4555‬מהקיר‪.‬‬
‫ז‪ .‬מדי לח‪ 1‬יהיו "גליצרי" כדוגמת "מגו&אפק" לרבות ברז צמצ רב מצבי‪.‬‬
‫משאבות חו‬
‫הקבל יספק ויתקי משאבות חו מקוררות אויר יעודיות לחימו מי צריכה לטמפ' ‪ 75 °C‬ותפוקה של ‪56 KW‬‬
‫ע מקד יעילות )‪ (COP‬מינימלי של ‪ 2.5‬בכל ימות השנה ובטמפ' חיצונית מינימלית של ‪.0C°‬‬
‫המשאבה תהיה כדוגמת תוצרת "‪ "PHENIX‬או "‪ "CALOREX‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫מחליפי חו‬
‫מחליפי החו לחימו מי צריכה יהיו מחליפי חו פלטות המתאימי לתפוקות החו הרשומות בתכניות‬
‫ובסכימות‪.‬‬
‫הפלטות יהיו מנירוסטה ‪.316‬‬
‫כל היציאות תהיינה מאוגנות ובכל כניסה ‪ /‬יציאה )לכל מעגל( יותק מד חו ומד לח‪.1‬‬
‫לכל מעגל יינת מוצא לניקוז ושטיפה נפרד‪.‬‬
‫מפל הלח‪ 1‬במחלי* לא יעלה על ‪ 3‬מטר‪.‬‬
‫מחלי* החו יהיה מיועד לתפוקה של ‪ 50,000‬קקל"ש בטמפ' של )‪ (20° & 60°‬בצד מי הצריכה ו& )‪ (25&65°‬בצד‬
‫המשאבות חו‪.‬‬
‫אוגרי מי חמי‬
‫אוגרי המי חמי יהיו בנפח כפי שצוי בתכנית‪.‬‬
‫א‪ .‬אוגרי המי יבנו תו‪ %‬הקפדה על תקני ישראליי ת"י ‪ 962‬מפמ"כ ‪ 92‬וכדומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפחי למיכלי יהיו מסוג ‪ ST 37/2‬ע תעודה וחותמת על כל פח‪.‬‬
‫הפחי יהיו בהתא לתק בריטי ובגדלי כ‪ %‬שבהיק* לא יהיה יותר מריתו‪ %‬אחד לאור‪.%‬‬
‫המכסי יבוצעו מפח אחד של בלי ריתוכי‪ ,‬מסוג ‪ ,ST 37/2‬קימורי המכסי יהיו בהתא‬
‫לרדיוסי המסומני בתכניות שייבדקו בעזרת שבלונה שתוכ לצור‪ %‬זה‪ .‬לח‪ 1‬העבודה המתוכנ ‪10‬‬
‫אטמ'‪.‬‬
‫ג‪ .‬הריתוכי יבוצעו בריתו‪ %‬קשת חשמלית באלקטרודות מתאימות לסוג הפח‪ .‬הפאזות לריתו‪ %‬יהיו‬
‫בהתא לתקני ריתו‪ %‬מתאימי והריתוכי יבוצעו משני צידי הפח‪ .‬כל היציאות ופתחי הכניסה א*‬
‫ה ירותכו משני הצדדי‪ .‬לאחר השלמת הריתוכי יש לנקות את הפסולת מהריתו‪ ,%‬ופני‬
‫המיכלי ינוקו‪ ,‬הריתוכי ע"י אב משחזת‪.‬‬
‫ד‪ .‬המיכלי יעברו טיפול פנימי הכולל ניקוי חול‪/‬גרגרי מתכת ‪ GLIDE‬וכ ציפוי ‪SUPER METAL‬‬
‫העמיד בטמפ' של ‪ .90 º C‬צביעת המיכל החיצונית תהיה בצבע אנטי קורוסיבי‪ .‬האוגר יתאי‬
‫ללח‪ 1‬עבודה הידראולי פנימי של ‪ 10‬אטמ' ויבדקו בלח‪ 1‬של לפחות ‪ 16‬אטמ'‪ .‬בידוד האוגר יעשה‬
‫מקליפות צמר זכוכית "‪ ,OWENS CORNING 2‬כ‪ %‬שמקד מעבר החו לא יעלה על ‪ 0.03‬קק"ל‬
‫ל& מ"ר לשעה ל& ‪ 1‬מעלות צלזיוס‪ .‬הבידוד ייעט* במעטפת פח מגולוו בעובי ‪ 0.5‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫ציפוי פנימי של המיכלי יהיה ע"י צביעה חרושתית של "אפוקסי" עד לעובי של ‪ 150‬מיקרו‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫ה‪ .‬המיכלי יסופקו למקו כשכל הפתחי לחיבורי סתומי ע פקקי זמניי‪ ,‬וע אוגני זמניי‬
‫למניעת הכנסת גופי זרי לתוכ‪.‬‬
‫ו‪ .‬על כל מיכל ייקבע שלט חרוט על תמיכות )כ‪ %‬להבליטו מהבידוד( אשר יצוי‪ :‬ש היצר‪ ,‬שנת ייצור‪,‬‬
‫לח‪ 1‬עבודה‪ ,‬קבול המיכל‪ .‬כל מיכל יצויד באביזרי הבאי הכלולי במחיר המיכל‪:‬‬
‫שסתו בטחו לפי ‪ ,ASME‬תוצרת "ברמד" סדרה ‪.700‬‬
‫•‬
‫מופות לחיבור טרמומטרי ומנומטרי וטרמוסטטי לפי הפרטי בתכניות‪.‬‬
‫•‬
‫פתח אד בקוטר ‪ 50‬ס"מ בחלקו התחתו של האוגר שיבודד ג הוא‪.‬‬
‫•‬
‫יציאות מאוגנות לפי צרכי המערכת‪.‬‬
‫•‬
‫מדי לח‪ 1‬ומדי חו‪.‬‬
‫•‬
‫שסתו הורקה תחתו "‪ 3‬לרבות ברז חשמל לניקוז אוגר המי לפי שעו שבת‪.‬‬
‫•‬
‫האוגרי יועמדו ע"ג רגליי שיחוזקו בעזרת ברגי לבסיסי בטו‪ ,‬כ‪ %‬שתמנע קריסה‪ ,‬שקיעה או שינוי‬
‫אחר בהעמדת הדוד‪ .‬מחיר האוגר כולל בנוס* למתואר בסעי* זה ג את כל הנאמר במוקדמות‪.‬‬
‫כל שסתומי הפיקוד יהיו "ברמד" תעשיתיי סדרה ‪.700‬‬
‫הקבל יעביר שרטוט האוגר לאישור לפני ביצוע המתק‪.‬‬
‫מיכל הסקה ‪ 500‬ליטר‬
‫הקבל יספק ויבצע בהתא לתכניות ולסכימות מיכל לח‪ 1‬להסקה )מעגל ראשוני סגור( בנפח ‪ 500‬ליטר‪.‬‬
‫המיכל יהיה זהה למפורט בסעי* אוגר מי חמי א‪ %‬ללא גופי חימו חשמליי‪.‬‬
‫מיכל התפשטות סגור‬
‫מיכל התפשטות סגור ע דיאפרגמה‪ ,‬נתוני עפ"י רשימת הציוד‪.‬‬
‫המיכלי מצוידי ברגליות ע חיבור מי עליו וחיבור אוויר תחתו‪.‬‬
‫המיכל יהיה תוצרת ‪ ZILMENT‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫אביזרי אינטגרלי של המיכלי יהיו‪:‬‬
‫א‪ .‬מד לח‪.1‬‬
‫ב‪ .‬חיבור מילוי מי ע וסת לח‪.1‬‬
‫ג‪ .‬שסתו אוויר אוטומטי‪.‬‬
‫התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ'‬
‫הקבל יבצע הרכבת ברז ויסות טמפ' תרמוסטטית להגבלת טמפ' המי בנקודת הצריכה‪ .‬דג הברז כמפורט‬
‫במפרט זה‪.‬‬
‫העבודה במסגרת סעי* זה כוללת‪:‬‬
‫חיתו‪ %‬צנרת קיימת בתקרה )חמי וקרי(‪.‬‬
‫•‬
‫התאמת מיקו נדרש נגיש להתקנת הברז כמכלול כמפורט בפרט ‪ 1‬בתכניות‪.‬‬
‫•‬
‫חיבור ובידוד צנרת קיימת והחזרת התקרה למצבה המקורי‪.‬‬
‫•‬
‫התשלו הינו למכלול עבודה זו כקומפלט מושל‪.‬‬
‫רשימת אביזרי מערכת מי הסקה‬
‫שסתומי סגירה עד קוטר "‪ 2‬יהיו שסתומי כדוריי "שגיב" ע מעבר מלא לזרימה‪.‬‬
‫• שסתומי סגירה מעל קוטר "‪ 2‬יהיו שסתומי פרפר ע ציפוי פלב"מ ל&‪ 120‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫• שסתו בטחו למערכת הסקה& תוצרת "בראוקמ" ‪.SM-120‬‬
‫• אל& חוזרי יהיו ‪ SOCLA-812‬מתאי לטמפ' עבודה ש עד ‪ 120‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫• מדי חו לצנרת& מדי חו תעשייתיי ישרי ו‪/‬או זוויתיי ע תחו מדידה תוא למערכת הנמדדת‬
‫דוגמת "מנורז"‪."KACHEL" ,‬‬
‫לציוד‪ :‬מדי חו קפילריי קוטר ‪ 100‬מ"מ תוצרת "מנורז"‪.‬‬
‫• מדי לח‪ 1‬תוצרת ‪ ,NVOVA‬משווק ע"י "מנורז" כולל סיפו )חצוצרה( וברז רב מצבי )"שגיב"(‪.‬‬
‫קוטר מדי הלח‪ :1‬לצנרת& בקוטר "‪ ,3‬לציוד בקוטר "‪.4‬‬
‫‪50‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫משאבות‬
‫משאבות סחרור הסקה‬
‫נתוני המשאבות כרשו ברשימת הציוד‪ .‬סוג המשאבות & "על הקו" ‪ 1450‬סבל"ד & מאי‪ 1‬ומנוע מקורר‬
‫אויר נפרדי‪ .‬המשאבות מתוצרת ‪ SALMSON /ARMSTRONG / BELL&GOSSET‬או שווה‬
‫ער‪ %‬מאושר ומתאימות לטמפ' נוזל של עד ‪.120 º C‬‬
‫משאבת סחרור מי חמי חוזרי‬
‫משאבת סחרור במספר מהירויות לרבות מערכת אלקטרונית ע תצוגה ואפשרות לשינוי מהירות‬
‫וחיבור לבקרת מבנה‪.‬‬
‫המשאבות כדוגמת תוצרת ‪ LOWARA‬סדרה ‪ ECOCIRC&XL PLUS‬מברונזה או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫אביזרי שוני‬
‫מסנ כללי‬
‫כדוגמת "ברמד" דג ‪ F – 70‬לרבות שסתו ניקוז כלול במחירו‪.‬‬
‫מקטי לח‪5‬‬
‫מקטי לח‪ 1‬הידראולי תעשייתי כדוגמת "ברמד" דג‪ 720 – VFIT – UL :‬או שווה ער‪ %‬מאושר לרבות‬
‫מדי לח‪ 1‬לפני ואחרי המקטי הכלולי במחירו‪.‬‬
‫פורק לח‪5‬‬
‫פורק לח‪ 1‬הידראולי תעשייתי כדוגמת "ברמד" דג‪ 02 – 730 – UL/ FM :‬או שווה ער‪ %‬מאושר‪.‬‬
‫מדי לח‪) 5‬כללי(‬
‫מדי הלח‪ 1‬יהיו בקוטר מינימלי "½‪ 3‬כדוגמת תוצרת "מגו&אפק" במילוי גליצרי‪ ,‬לרבות צמצ מתאי‬
‫"מגו&אפק ‪ "52‬וברז תלת& דרכי "מגו&אפק ‪."74‬‬
‫לוחות חשמל " כללי‬
‫הקבל יתכנ‪ ,‬יספק וירכיב לוחות חשמל כמפורט בהמש‪ %‬להפעלה אוטומטית מלאה והפעלת יד של המתקני‬
‫בחדרי המכונות‪ .‬בניית כל לוח וביקורת תכניות יהיו לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫כל לוח יכלול את המתנעי כמפורט בפרוט לוחות חשמל‪ ,‬המפסיקי‪ ,‬אביזרי עזר‪ ,‬מנורות ביקורת – הכל‬
‫בהתא לנדרש בהמש‪ %‬המפרט ובסכימות‪ .‬לאחר הפסקת חשמל חיצונית וחידושה‪ ,‬תפעל המערכת מחדש באופ‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫הלוח יכלול ‪ 2‬הזנות משני פסי צבירה )על מנת לאפשר טיפול בקטע הלוח הראשי מבלי להשבית מתקני(‪ .‬לצור‪%‬‬
‫זה יותק מפסק מחלי* תלת – פאזי בעל ‪ 2‬מצבי בנוס* למצב "‪."0‬‬
‫‪ 3‬נורות עבור ‪ 3‬הפזות הראשיות‪.‬‬
‫נורות ירוקות לציו פעולה תקינה של כל מנוע במערכת‪ ,‬נורה לכל מנוע‪.‬‬
‫נורות אדומות לציו הפרעות במערכת כגו‪ :‬עומס יתר בפעולות על כל מנוע‪ ,‬נורה לכל מנוע‪.‬‬
‫בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זר ליד מנוע תפעל המנורה הירוקה רק כאשר המנתק סגור‪.‬‬
‫הנורות תהיינה מסוג ‪ .MULTI – LED‬נורות למתח ‪ 220 UAC‬תהיינה בעלות שנאי אינטגרלי‪.‬‬
‫הלוח יצויד במפסק זר ראשי‪.‬‬
‫כל מפסקי העזר והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת מטיפוס מסתובב או טוגל בהתא לצור‪.%‬‬
‫‪51‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מכשירי המדידה יכללו‪ :‬וולטמטר כללי ע בורר‪ .‬מכשירי המדידה יהיו ע לוח קריאה מרובע במידות מינימו‬
‫של ‪ 96‬מ"מ כדוגמת תוצרת "ארדו" או מסוג רב מודד דיגיטלי ע כרטיס פרוטוקול תקשורת כדוגמת ‪– 170 – E‬‬
‫‪ PM‬תוצרת "‪ "SATEC‬או שווה ער‪ %‬מאושר וכפי שיקבע על ידי המפקח והמתכנ‪.‬‬
‫ממסר משולב נגד חוסר פאזה‪ ,‬היפו‪ %‬פאזה ושינוי במתח של ‪ ± 15%‬ע ריסט אוטומטי וע נורת בקרה על פני‬
‫הלוח‪.‬‬
‫לחצני לניסוי נורות‪.‬‬
‫‪ 2‬זוגות מגעי יבשי נפרדי ליציאת פעמו ונורת תקלה ראשית מחו‪ 1‬לחדר מכונות‪.‬‬
‫ממסר ריכוז תקלות ע אפשרות העברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי‪.‬‬
‫בית תקע חד פאזי‪ 16 ,‬אמפר‪.‬‬
‫כל אביזרי החשמל בלוח המתחברי אל פסי הצבירה הראשיי בלוח יהיו מיועדי לזר קצר של ‪ 25‬ק"א לפי‬
‫תק ‪.VDE – 0641‬‬
‫כל יתר האביזרי יהיו מאובטחי ע"י אביזרי אלה ל – ‪ KA15‬לפי ‪ TYPE 2 COORDINATION‬לפי ‪947‬‬
‫– ‪ IEC 4‬לא יורשה שימוש בנתיכי‪ .‬כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור ‪ 24/220‬וולט מבודד מהארקה‪ .‬לכל‬
‫מנוע יותק מפסק זר מופעל ביד והגנות אוטומטיות לקצר ולעומס יתר‪.‬‬
‫כל המבטחי למנועי יהיו חצי אוטומטיי‪ .‬המבטחי יהיו מאיכות משובחת מתוצרת ‪ MG‬מאושר ע"י מפקח‬
‫החשמל‪ .‬מבטחי למנועי יהיו בעלי תכונות מיוחדות המתאימות למנועי ויעמדו בזרמי ההתנעה של המנועי‪.‬‬
‫המבטחי יבחרו בהתא לזרמי הנומינליי של המנועי‪.‬‬
‫אי להתקי מבטיחי בסדרי גודל גבוהי מ הזרמי הנומינליי כנדרש במטרה למנוע נפילת המבטח בזמ‬
‫התנעה‪ .‬למטרה זו יש להשתמש במבטיחי ע השהייה‪ .‬המבטיחי למנועי בגודל עד ‪ 10‬כ"ס יהיו בגודל‬
‫המתאי ויהיו חצי אוטומטיי מהסוג הזעיר‪ ,‬ללא אפשרות ויסות‪ ,‬ע הגנה מפני זרמי קצר‪ .‬מבטיחי הפיקוד יהיו‬
‫מהדג הנ"ל והגודל המתאי‪.‬‬
‫המערכת הנ"ל תצויד במגעי עזר לניתוק מעגל הפיקוד לש הדממת מנוע או קבוצת מנועי‪ ,‬והפעלת מערכת‬
‫האזעקה‪ .‬כל המגעני יהיו בדרגה אחת מעל הנתוני הנומינליי של העומסי לפי ‪ ,AC – 3‬מיליו פעולות‪.‬‬
‫כל התקלות במערכת תחוברנה במקביל וכל המערכת תחובר למנורות סימו מהבהבות ולפעמו אזעקה שיורכב‬
‫במקו שייקבע ע"י המזמי‪.‬‬
‫כמו כ יוכ מוק למהדקי נוספי וממסר פיקוד לאפשרות העברת האזעקה למקו אחר‪.‬‬
‫הלוחות יבנו כארגזי מתכת סגורי מכל הצדדי‪ ,‬מורכבי מתאי במספר דרוש‪ ,‬מוצבי על מבודדי ומחוברי‬
‫למערכת הארקה‪ .‬הלוחות יהיו מטיפוס של גישה מלפני‪.‬‬
‫סגורי ע"י דלתות ויהיו עמידי בפני חדירת לחות ואבק‪ ,‬כולל אטימה מסביב לדלתות‪ .‬הלוח יכיל חריצי אוורור‬
‫בכמות מספקת לאוורור הלוח‪ .‬הלוחות יבנו מפח "דקופירט" בעובי של ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‪ ,‬מנוקה מחלודה ומשמ‬
‫בתהלי‪ %‬כימי וצבוע שתי שכבות של צבע יסוד‪ ,‬בשכבת צבע עליו נוספת ולאחר יבוש הצבע העליו יצבעו בצבע‬
‫גמר אפוי בגוו מאושר‪.‬‬
‫יציאות למנועי ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקי בחלק העליו או התחתו של הלוחות בהתא לתנאי‬
‫העבודה‪ .‬המהדקי יהיו מטיפוס שבו גיד המולי‪ %‬מתהדק ע"י פחית ולא ע"י בורג‪ ,‬ע אפשרות סימו על גבי‬
‫המהדק‪.‬‬
‫פסי הצבירה יעשו מנחושת אלקטרוליטית וכל חיווט הפני המסופק א* הוא יהיה ע בידוד פלסטי‪ .‬מעגלי פיקוד‬
‫שוני יעשו מחוטי בצבעי שוני בגידי נחושת גמישי אשר יסתיימו בשרוול נחושת לחו‪ 1‬וסימניה ע מספר‬
‫החיבור‪.‬‬
‫ההרכבה הפנימית תהא על פרופילי סטנדרטיי ע אפשרות של הזזה ושינוי במקרה של תוספת ציוד‪ .‬המתנעי‪,‬‬
‫הריליי‪ ,‬הקונטקטורי ושאר אביזרי הלוחות יהיו מתוצרת מאושרת ע"י המפקח‪ ,‬היוע‪ 1‬ו‪/‬או המזמי‪.‬‬
‫האביזרי והמכשירי המורכבי על הלוחות וה המעגלי החשמליי השוני יסומנו באמצעות שלטי בגודל‬
‫מתאי כשהכתוב חרוט בתו‪ %‬גו* השלט באופ שגוו האותיות יהיה שונה מגוו הרקע‪ .‬כמו כ יסומנו כל מהדק‬
‫וקצה כל מולי‪ .%‬כל השלטי יהיו ברורי ויקבעו בצורה יציבה וחזקה‪ .‬שני הקצוות של כל מולי‪ %‬יסומנו ע"י‬
‫שרוול מושחל ועליו מספר מזהה‪ .‬המתנעי‪ ,‬הריליי‪ ,‬הקונטקטורי וכו' – יותקנו בתו‪ %‬הלוח והגישה אליה‬
‫תהיה לאחר הורדת כיסוי מתאי‪ ..‬הציוד יהיה מתוצרת "‪" ,"MERLIN GERIN‬טלמכניק" או שווה ער‪%‬‬
‫מאושר‪.‬‬
‫הלוח יכלול קבלי בגודל מתאי לשיפור כופל ההספק של המנועי עד ‪ .0.92‬התקנת הקבלי תהא כדלקמ‪ :‬כל‬
‫קבל יוג ע"י מאמ"ת מתאי‪.‬‬
‫הלוח יבוצע בכפיפות ל"תקנות בדבר כללי להתקנת לוחות"‪ ,‬אשר פורסמו בקוב‪ 1‬התקנות הממשלתי האחרו‪.‬‬
‫הלוח על כל אביזריו יבנה לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי קצר של ‪ 25 KA‬העלולי להיווצר בו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫תכניות החשמל ומער‪ %‬הלוח ימסרו לבדיקה ואישור של המפקח והיוע‪ 1‬לפני התחלת הביצוע‪ ,‬ורק לאחר‬
‫שהתוכנית תיבדק על – יד )תו‪ %‬הכנסת תיקוני‪ ,‬שינויי וכו' & במידה שהדבר יידרש(‪ ,‬רשאי הקבל להתחיל‬
‫בייצור ובהרכבה‪ .‬הקבל ידאג ויהא אחראי שהלוח יעבור את ביקורת חברת החשמל ובודק חשמל ואישור על כ‪%‬‬
‫יועבר למזמי‪.‬‬
‫לתשומת לב הקבל – הקבל יוודא כי מידות הלוח תתאמנה למעברי הגישה ופתחי ההכנסה המתוכנני ו‪/‬או‬
‫הקיימי‪ .‬לוחות החשמל יבדקו ע"י המפקח והיוע‪ 1‬כשה גמורי לחלוטי במפעל הקבל‪ .‬לא יעביר הקבל את‬
‫לוחות החשמל למקו הרכבת טר שקיבל אישור על כ‪ .%‬מקו לוח החשמל וגודלו כפי שמשורטט לא ישונה‬
‫ללא קבלת אישור מאת המפקח והיוע‪.1‬‬
‫בלוח החשמל יושארו מגעי יבשי ויושאר מקו פיזי לבקרי מתוכנתי לפי דרישה‪ ,‬על הקבל להתאי את‬
‫אביזרי המדידה והבקרה למערכת הבקרה הכללית המתוכננת במבנה‪.‬‬
‫בגמר עבודתו ימסור הקבל תכניות "כפי שבוצע" של הלוחות‪ ,‬כולל כל מספרי המגעי‪ ,‬ש יצר ודג לכל הציוד‪.‬‬
‫התכניות יבוצעו בתוכנת ‪ AUTOCAD 14‬וימסרו ג בדיסקט‪.‬‬
‫הקבל ידאג להעברת בדיקת בודק חשמל של המתק ואישור שיועבר לביה"ח‪.‬‬
‫מתנעי ומפסקי‬
‫כל המתנעי ללא יוצא מהכלל יהיו מהתוצרת המשובחת ביותר‪ .‬המתנעי יכללו‪ ,‬כל אחד‪ ,‬את כל‬
‫החלקי‪ ,‬האביזרי ומגעי העזר‪ ,‬הדרושי כדי להיות מכשיר מושל עבור המנוע או חלק הציוד אותו‬
‫הוא משמש‪.‬‬
‫כל המתנעי ללא יוצא מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו‪ ,‬כל אחד‪ ,‬סידור בטחו ליתרת זר על שלוש‬
‫הפאזות‪ .‬סידורי הגנה בפני זר קצר‪ ,‬מפל מתח‪ ,‬חוסר פאזה ומגעי עזר במספר מספיק לחיבורי‬
‫הפנימיי הנדרשי‪ .‬מתנעי ע סידורי כנ"ל נדרשי ג כאשר לפני המתנע מורכב מפסיק זר‬
‫מאמ"ת וכדומה‪.‬‬
‫כל המנועי יותנעו ע"י מתנעי רכי מסוג מאושר וקיי בביה"ח‪.‬‬
‫הסידור יהיה נוס* לסידורי הביטחו וההגנה כמפורט לעיל‪ .‬כל הסידורי הנ"ל יותקנו בגו* המתנע‬
‫ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫מתנעי אשר אינ ממוקמי בלוחות החשמל‪ ,‬יורכבו ליד המנועי או חלקי הציוד עבור ה‬
‫מותקני‪ .‬מתנעי אלה יורכבו מתו‪ %‬ארגזי משורייני‪ .‬כל מתנע בודד כנ"ל‪ ,‬יצויד במנורות סימו‬
‫ירוקות ואדומות שיציינו פעולה תקניה או תקלה‪ .‬ג מתנעי אלה יצוידו בשילוט‪.‬‬
‫מנועי הממוקמי מחו‪ 1‬לחדרי המכונות ובכל מקו שאינו נראה ממקו ההתנעה‪ ,‬יצוידו כל אחד‬
‫במפסיק זר נוס* ליד המנוע‪ .‬לפני הזמנת המתנעי והמפסקי על הקבל להגיש רשימה ובה פירוט‬
‫מלא על גודל‪ ,‬סוג‪ ,‬תוצרת‪ ,‬סוג ותחו ההגנות וכו'‪ .‬הזכות בידי המזמי לדרוש את החלפת תוצרת‬
‫המתנעי והמפסיקי‪.‬‬
‫לוח חשמל ופיקוד למערכת חימו מטבח‬
‫לוח החשמל יבוצע לפיקוד על מערכת חימו מי הצריכה למטבח לפי סכמת החימו בשרטוט‪.‬‬
‫כל רכיבי הלוח יהיו מסוג מעולה ובהתא לפרק לוחות חשמל כללי במפרט‪.‬‬
‫הקבל יכי תכנו של לוח החשמל באמצעות יצר לוחות חשמל מקצועי ומאושר כדוגמת "ב&ר&שריג" ויציגו‬
‫לאישור הפיקוח‪ ,‬היז והמתכנ‪.‬‬
‫רק לאחר אישור יבצע הזמנת וייצור הלוח‪.‬‬
‫הלוח יפקד על כל רכיבי מערכת החימו בהתא לסכמה ובאופ הבא‪:‬‬
‫משאבת החו המסופקת ע לוח הפיקוד האינטגרלי שלה תוז מהלוח ותכנס לפעולה בהתא לדרישה או‬
‫•‬
‫ידנית או אוטומטית לפי רגש טמפ' באוגר ההסקה )בחלקו התחתו(‪ ,‬במצב אוטומטי ע ירידת טמפ' הרגש‬
‫מתחת לער‪ %‬הנדרש )‪ ,(65°C‬נית לכיוו‪ ,‬תכנס משאבת החו לעבודה לחימו מי האוגר ותפסיק ע הגעת‬
‫הטמפ' לער‪ %‬הרצוי‪.‬‬
‫משאבת הסקה ‪) p1‬מעגל ראשוני( תפוקד דר‪ %‬רגש טמפ' במוצא מעגל משני של מחלי* החו ובהתא‬
‫•‬
‫לער‪ %‬הנדרש )‪ , (60°C‬נית לכיוו‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתא לנ"ל במצב אוטומטי ובנוס* תינת אפשרות לעבודה ידנית באמצעות בורר‪.‬‬
‫משאבת מי חמי חוזרי )‪ (P2‬תפוקד מרגש טמפ' בתחתית אוגר מי חמי לצריכה במצב אוטומטי‬
‫•‬
‫ובהתא לער‪ %‬שיקבע )‪.(60°C‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ברז חשמלי בתחתית אוגר מי צריכה יפוקד דר‪ %‬שעו נית לכיוו לפתיחה בפרק זמ נדרש‪.‬‬
‫לכל משאבה יינת בורר – ידני‪ ,‬מופסק‪ ,‬אוטומט בחזית הלוח‪.‬‬
‫בחזית הלוח יותק צופר לאתראה בכל תקלה שהיא‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫•‬
‫•‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫בחזית הלוח תהיינה ‪ 3‬תצוגות טמפ' מרגשי טמפ' – טמפ' מי חמי אספקה‪ ,‬טמפ' מי חמי בחלק עליו‬
‫אוגר‪ ,‬טמפ' מי חמי בחלק תחתו אוגר‪.‬‬
‫בלוח יינתנו מגעי יבשי להעברת אינפורמציה לבקרת מבנה עבור‪:‬‬
‫פעולה ‪ /‬תקלה – משאבת חו‪.‬‬
‫פעולה ‪ /‬תקלה – לכל משאבת סחרור‪.‬‬
‫טמפ' מי חמי מסופקי‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מסמ ד' – כתב הכמויות אומד‬
‫בחוברת נפרדת‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬
‫‪55‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מסמ ה' " רשימת התוכניות‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה(‬
‫תברואה‬
‫‪ 01‬מחלקת ילדי תכנית מפלס ‪ & 0.00‬למכרז קנ"מ ‪1:00‬‬
‫‪ – 01‬מבנה גריאטריה – תכנית מפלס ‪ – 0.00‬למכרז קנ"מ ‪1:100‬‬
‫למכרז קנ"מ ‪1:100‬‬
‫‪ 02‬מבנה גריאטריה –‬
‫‪ 03‬איתני –כפר שאול – סכימת מי‬
‫וכ תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצור‪ %‬הסברה ו‪/‬או השלמה ו‪/‬או לרגל שינויי אשר‬
‫המפקח רשאי להורות על ביצוע בתוק* סמכותו‪.‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫חתימת וחותמת הקבל‪:‬‬
‫‪56‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫מסמך ו' ‪ -‬תנאים מיוחדים‬
‫לחוזה מדף ‪ 3210‬נוסח התשס"ה ‪2005 -‬‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז ‪ /‬חוזה מס' ____________________‬
‫תחולת הסעיפי המפורטי במסמ‪ %‬ו'‪.‬‬
‫להל כותרות הסעיפי של מסמ‪ %‬ו'‪ ,‬הכותרות אינ מחייבות ואינ מהוות חלק של הסעיפי עצמ‪.‬‬
‫בדק‪ ,‬תיקוני ושירותי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫טיב החומרי והעבודה & בדיקות מעבדה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ריבית עבור הקדמת תשלומי‪.‬‬
‫תשלומי בעבור עבודה נוספת ו‪/‬או עבודה נוספת לפי עבודה יומית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נוסח והצמדת ערבויות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫עידוד העסקת עובדי ישראלי וצמצו היק* העסקת עובדי זרי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מקו השיפוט‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫עדיפות בי מסמכי‪:‬‬
‫מוסכ ומוצהר בזה כי מסמ‪ %‬ו' בא להחלי*‪ ,‬להוסי* ו‪/‬או לשנות את האמור במסמ‪ %‬ב' )מד* ‪ (3210‬נוסח‬
‫התשס"ה & ‪) 2005‬להל‪ " :‬מסמ ב' "( או במסמ‪ %‬אחר ממסמכי המכרז‪/‬החוזה‪ .‬ובכל מקרה שתיווצר סתירה‬
‫ו‪/‬או אי התאמה בי האמור במסמ‪ %‬זה לבי האמור במסמ‪ %‬ב' או במסמ‪ %‬אחר‪ ,‬תינת עדיפות להוראות במסמ‪%‬‬
‫זה‪.‬‬
‫חתימת הקבל ___________________‬
‫‪57‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫‪.1‬‬
‫בדק תיקוני ושירותי‬
‫א‪.‬‬
‫פרט א נאמר אחרת במיפרט המיוחד‪ ,‬ובהסתמ‪ %‬על האמור בסעי* ‪ 55‬של מסמ‪ %‬ב' & להל‬
‫תקופות הבדק לפרקי הבאי של המיפרט הכללי‪ ,‬לרבות התחייבויות הקבל בתקופות הבדק‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרק ‪ 05‬עבודות איטו‬
‫תקופת הבדק היא ‪)5‬חמש( שני מיו השלמת העבודה כמצויי בתעודת ההשלמה‬
‫למבנה‪.‬‬
‫פרק ‪ 15‬מתקני מיזוג אוויר‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת הבדק היא שנתיי מיו השלמת ביצוע המתק כמצויי בתעודת‬
‫א‪.‬‬
‫ההשלמה למבנה‪.‬‬
‫על הקבל לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה‪ ,‬שירות ותיקוני בהתא‬
‫ב‪.‬‬
‫למיפרטי )המיוחד והכללי(‪.‬‬
‫פרק ‪ 16‬מתקני הסקה‬
‫‪.3‬‬
‫תקופת הבדק היא שנתיי מיו השלמת העבודה כמצויי בתעודת ההשלמה‬
‫א‪.‬‬
‫למבנה‪ ,‬למעט לגבי מחממי מי סולאריי וחשמליי‪ ,‬כמפורט להל‪.‬‬
‫על הקבל לבצע בתקופת הבדק תיקוני בהתא למיפרטי )המיוחד והכללי(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תקופת הבדק למחממי מי סולאריי וחשמליי חד&דירתיי היא לתקופות‬
‫ג‪.‬‬
‫שלהל החל מיו השלמת העבודה כמצויי בתעודת ההשלמה למבנה‪.‬‬
‫במחמ מי סולארי‪:‬‬
‫& ‪ 5‬שני‬
‫לאוגר )למעט גו* החימו החשמלי(‬
‫& ‪ 5‬שני‬
‫לקולט‬
‫& שנה אחת‬
‫לגו* החימו החשמלי‬
‫& שנתיי‬
‫לצנרת )לרבות בידוד הצינורות(‬
‫& שנתיי‬
‫לעבודות ההתקנה‬
‫& ‪ 5‬שני‬
‫במחמ מי חשמלי )למעט גו* החימו החשמלי(‪:‬‬
‫& שנה אחת‬
‫לגו* החימו החשמלי‬
‫הקבל ימסור למנהל תעודת אחריות של יצר ‪ /‬יבוא מחמ המי‪ ,‬וכ תעודת אחריות‬
‫של מתקי מחמ המי‪ ,‬ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות‬
‫האחריות הנ"ל במש‪ %‬כל תקופות הבדק שלעיל‪ ,‬כפו* להתחייבויות בהתא למיפרטי‬
‫)המיוחד והכללי(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרק ‪ 17‬מעליות‬
‫תקופת הבדק היא שנה אחת מיו השלמת העבודה כמצויי בתעודת ההשלמה‬
‫א‪.‬‬
‫למבנה‪.‬‬
‫על הקבל לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה‪ ,‬שירות ותיקוני בהתא‬
‫ב‪.‬‬
‫למיפרטי )המיוחד והכללי(‪.‬‬
‫נדרש הקבל‪ ,‬בתקופת הבדק או בסיומה‪ ,‬להחלי* חלקי פגומי‪ ,‬תואר‪%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקופת הבדק לגבי כל אחד מאות חלקי בשנה אחת נוספת מיו החלפת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרק ‪ 41‬עבודות גינו והשקיה‬
‫תקופת הבדק היא שנה אחת מיו השלמת העבודה כמצויי בתעודת ההשלמה‬
‫א‪.‬‬
‫למבנה )יו השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתו שישי יו מיו השלמת‬
‫העבודה(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על הקבל לבצע בתקופת הבדק טיפולי בהתא למיפרטי )המיוחד והכללי(‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבל ימציא למזמי ערבויות לתקופות הבדק כאמור להל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעי* ‪ (7) 60‬של מסמ‪ %‬ב'‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרק ‪ 05‬עבודות איטו‬
‫לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של ‪ 10%‬מער‪ %‬עבודות‬
‫האיטו כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חוזי לעבודות איטו‬
‫בחוזי לביצוע עבודות איטו ימציא הקבל למזמי ערבות צמודה לחמש שנות‬
‫הבדק על פי הוראות סעי* ‪ (7) 60‬של מסמ‪ %‬ב'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק ‪ 15‬מתקני מיזוג אוויר‬
‫לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעי* ‪ (7) 60‬של מסמ‪ %‬ב'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פרק ‪ 16‬מתקני הסקה‬
‫לשנות הבדק השניה והשלישית‪ ,‬ערבות צמודה כנ"ל בגובה של ‪ 10%‬מער‪%‬‬
‫עבודות מתקני ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חוזי למתקני הסקה‬
‫בחוזי לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבל למזמי לשתי שנות הבדק ולשנת‬
‫הבדק השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעי* ‪ (7) 60‬של מסמ‪ %‬ב'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פרק ‪ 17‬מעליות‬
‫לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויי בתעודת ההשלמה‬
‫למבנה ועד תו תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקי הפגומי שהוחלפו‬
‫כאמור לעיל בסעי* קט א' ‪ 4‬ג‪ ,‬ערבות צמודה כנ"ל בגובה של ער‪ %‬החלקי‬
‫ביו החלפת‪.‬‬
‫טיב החומרי והעבודה " בדיקות מעבדה‬
‫מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעי* ‪ (11) 35‬במסמ‪ %‬ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה‪ ,‬החומרי‬
‫והציוד בהתא לנדרש בתקני הישראליי או בתקני זרי הרלוונטי‪ ,‬או במיפרטי )המיוחד‬
‫והכללי(‪ ,‬בהתא להוראות המפקח וכ הוצאות לקבלת אישורי מכו התקני או מעבדות אחרות‬
‫למתקני השוני יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבל ומחיר כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות‬
‫אלא א נקבע סעי* מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת‪.‬‬
‫ריבית עבור הקדמת תשלומי‬
‫א תשול לקבל ריבית עבור תשלומי ששולמו באיחור‪ ,‬יהיה המשרד רשאי מהתשלומי הנ"ל לקזז‬
‫ריבית עבור תשלומי שהוקדמו‪ .‬ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי‪.‬‬
‫תשלומי בעבור עבודה נוספת ו‪/‬או עבודה נוספת לפי עבודה יומית‬
‫א על פי הוראת סעיפי ‪ 49,48‬ו & ‪ 50‬של מסמ‪ %‬ב'‪ ,‬ניקבע שעבודה נוספת ו‪/‬או עבודה נוספת לפי עבודה‬
‫יומית שביצע קבל & תתומחר לפי מחירו "המאגר המשולב" )הוחל* במחירו "המאגר המאוחד"( & לא‬
‫יילקחו בחשבו לעני זה תוספת המקדמי המצויני במחירו זה‪.‬‬
‫נוסח והצמדת ערבויות )ביצוע וכו' " לפי מסמ ב'(‬
‫על א* האמור במסמ‪ %‬ב'‪ ,‬בכל מקו בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירי לצרכ & תהא‬
‫הערבות צמודה למדד תשומות הבניה למגורי‪) .‬ראה סעיפי ‪)(1) 36 ,8‬ב(‪ (7)60 ,(1)58 ,‬ונספח ‪.( 1‬‬
‫גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמ‪ %‬ב' מער‪ %‬ההצעה‪/‬החוזה בתוספת מע"מ כחוק‪.‬‬
‫על א* האמור במסמ‪ %‬ב'‪ ,‬נוסח הערבות יהיה בהתא לנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנו‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫‪.6‬‬
‫עידוד העסקת עובדי ישראלי וצמצו העסקת עובדי זרי‬
‫על התקשרות זו תחול הודעה מס' ‪) 7.12.9‬בתוק* מיו ‪ (16.05.2010‬של החשב הכללי שכותרתה‪ :‬עידוד‬
‫העסקת עובדי ישראלי במסגרת התקשרויות הממשלה‪ ,‬הניתנת לעיו באתר האינטרנט‪:‬‬
‫‪.http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf‬‬
‫‪.7‬‬
‫מקו השיפוט‬
‫בהתא להוראת שעה משקי ‪ , 2002/46‬מקו השיפוט הייחודי‬
‫בכל הקשור למכרז ‪/‬מסמ‪ %‬ב' )מד* ‪ (3210‬לרבות הפרתו יהיה‬
‫לבית המשפט המוסמ‪ %‬בתל&אביב‪.‬‬
‫חתימת הקבל ___________________‬
‫‪60‬‬
‫שיקום ושדרוג תשתיות מים חמים‬
‫משרד הבריאות‬
‫המרכז לבריאות הנפש כפר שאול‪/‬איתנים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבריאות‬
‫מנהל תכנון‪ ,‬פיתוח ובינוי מוסדות רפואה‬
‫ערבות ביצוע‬
‫כתב ערבות‬
‫לכבוד‬
‫ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד הבריאות‬
‫הנדו‪ :‬ערבות מס' ____________________________‬
‫ש"ח )במילי‪:‬‬
‫אנו ערבי בזה כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס‪%‬‬
‫‪ (.‬שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורי‪ ,‬חודש‪ :‬שנת " נקודות‪ .‬אשר תדרשו מאת‪:‬‬
‫"‬
‫‪/‬‬
‫)להל "החייב"( בקשר ע חוזה מס'‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫מכרז‬
‫אנו נשל לכ את הסכו הנ"ל תו‪ 15 %‬יו מתארי‪ %‬דרישתכ הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשו‪,‬‬
‫מבלי שתהיו חייבי לנמק את דרישתכ ומבלי לטעו כלפיכ כל טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב‬
‫בקשר לחיוב כלפיכ‪ ,‬או לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת החייב‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוק* מתארי‪ ________________ %‬עד תארי‪__________________ %‬‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסני* הבנק‪/‬חב' הביטוח שכתובתו‪__________________________ :‬‬
‫ש הבנק‪/‬חב' הביטוח‬
‫___________________‬
‫_______________________________________‬
‫כתובת סני* הבנק‪/‬חברת הביטוח‬
‫מס' הבנק ומס' הסני*‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫__________________‬
‫תארי‪%‬‬
‫__________________‬
‫ש מלא‬
‫__________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪61‬‬
‫‪,‬‬