Årsplan for fag: Matematik 10. årgang 2015/2016

Transcription

Årsplan for fag: Matematik 10. årgang 2015/2016
 Årsplan for fag: Matematik 10. årgang 2015/2016 Lærere:LWK
Forløb
Kompetencer
Talogalgebra
Ligninger
Symbolbehandling Hjælpemiddel Trigonometri
Ræsonnement og tankegang Funktioner
Ræssonnement og tankegang Færdigheds/
vidensområder
Eleven har viden om regler for regning med reelle tal Eleven har viden om ligningsløsning både med og uden anvendelse af digitale hjælpemidler Eleven har viden om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde Eleven har viden om repræsentationer for ikke‐lineære funktioner, såsom andengrads, ekspotentiel, hyperbel, funktioner Produkt/
evaluering
Blaver 1 Blaver 2 Blaver 3 Blaver 4 Eleven har viden om enkle matematiske beviser, Statistikogsandsynlighed
Hjælpemiddel Eleven har viden om Termineprøve stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler geometri
Repræsentation og Eleven har viden om ligedannethed og Blaver 5 symbolbehandling størrelsesforhold Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer Vækstogøkonomi
Repræsentation og Eleven har viden om potenser og Blaver 6 symbolbehandling rødder Blaver 7 Eleven har viden om procentuel vækst Terminsprøve og metoder til vækstberegninger i Blaver 8 regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing FP 10 prøven Eleven har viden om regneregler for potenser og rødder Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner Eleven har viden om repræsentationer for ikke‐lineære funktioner Iløbetafåretvilderkonstantværefokuspåmundtligmatematik,dadenmundtligeprøveimatematik,somerengruppeprøve, hvor
eleverneskalløseetdagligdagsproblemmatematisk.Herudovervilvibrugeemat,småfilm,hverdagsproblemer,blaver,mm.
Detervigtigtatelevernealtidmedbringermatematikredskaber,såsompasser,vinkelmåler,lineal,saksoglommeregnerTI30XS
Denskriftligeprøveeren4timersprøve,hvordermåanvendesdigitalehjælpemidler,samtinternettet
Undervisningeni10klasse,byggerviderepådefærdigheder,denvidenogdekompetencer,eleverneharopnåetgennembeskæftigelse
medmatematikbådeindenogundenforskolen.
Elverneskalkunneanvendematematikkenkritiskiforholdtilderesfremtidigedagligdags‐fritids‐arbejds‐ogsamfundsliv