Nr.4

Transcription

Nr.4
"l
/{,f'{'f";- , , '
(.'
((/,,:::=~
~ Je I
tru og
<Organ for norske. doves landsforbund.)
Nr.4 I
April 1932. I
113. å
Axel
f1nuorliø
Utkommer Il gange i året.
udgkln
Flel.cher.
Houkdo.
De uegentlige daue lor utdannelse til lærere?
(Forts. fra 1'\0. 3) av W. Hesse.
(Oie Stumme).
Det er nu ikke alene beklagelig; men ogd. hoist
1orkasleligt,. når heitstående sprogvanle døve også
-vil fremheve den _munlligt m~tfJdt''' HI .. seier". for
-derved gir man den hørende læreSland enda sterkere
1roen pa deres falske forvissning om samme.
(Slike døve ter sneversynte og bedømmer
tUll
fra silt eget
-standpunkt i sin blindhets hovmod). -
m.
Disse døve gjør ikke alene skade for den åndeli·
ge utviklingsfremme hos døvfødte skoleelever: men
-også. hvad der veier tungt i· skaIen. vil det bidra til.
at den sociale fremvekst hos åndelig begavede døve
ilemmes og lider meget, eftersom de falske fordomme
med deres ·ufullkommenhet dertil forårsaker.
Mens der ibt. blinde er å trene åndelige arbeidere
:i stort antall OR disse ganske naturlig blir ansette, så
opnår en åndelig høitutviklet døv større opmerksomhet
()~ forundring.
Ved døveanstalters ·skolehoitideligheter
bhr som sedvanlig de uegentlige døve utsett til å fore.
dra f eks. dikt og å svare på tiltale. Dermed indgir
mann hos de hørende lilstedeværende en vildledende
dom om det virkelige resultat av den prisede muntlige
.undervisning·smetode.
(Man ulpek~r de besl~ av elevene og medgir bare, at de
andre er mindre begavet eller har d.lrlig uUale.)
.
Dog er den munlliKe metode ikke alene kun
ulempe, den innebærer også bes\'erlige hemninger
fo~ de do\'es utvikling. Ved illforeisen av den eneherskende OR sendrektige muntlige. metode blir netop
Jor de uegentlige (Jøve sikre eksistensmuligheter berov.et, hvilket er .av stor hetydning. da de ellers må ly
hl håndverksdnfl.. Og en av disse sikre stillinger er
netop å være dovelærer ,
hl
ende er å søke opnådd enten på naturlig eller kur
sprogmåte. For de egentlige døve selv om de er
delig normalt utviklet, så betjener de sig ikkl
..UEn." men av skriftsproget i samkvem med høre
Hvorfor?
(Naturligvis I'et de døve av erfarenhet, at deres ullale
være fuUe av feil og det har således \·akt anstøt hos høre
Bare den omstendighet, at de dove ved den.
tilværende undervis.ningsmetode så slett har lært å
herske skriftsproget \'il naturligvis Jøre dertil. a
døve i almindelighet helst avsondrer sig fra de ho
de efter.iQm deres hovedsprog er.
De døve, som har lært å beherske .tegnen
alle skiftende antydninger av sproget vil også litt I
litt formå OR tilegne sig skriftsproket. samt rorbed
foredle det. Det blir da en ~muk og ærefull opg
som driver dem til å stelle sig ute i livet I
Dog kan der ikke ventes alene gjennem skri!
tegn i engere krets, at opgaven blir løst, uten enE
alene i klasseårene på døveskolen OR dertil er ueg
Iige, begavede døve nermere, kallet liI å være som
rere fremfor hørende.
Nu. - ved enhver døveskole burde der ub.
get bli inrettet en forsøksklasse for den kombir
(såkalte blandede metode) - .. tegn og tale" f
kunne prove anvendelse av døve som lærere.
(Oversatt med frie bemerknil
i parentes av A Fl.
Et møte med Gud!
Det store problem for mange mennesker
Hvorledes skal jeg finne Gud? Hvorledes han!
mitt mole gikk for sig· skal jeg på fleres anmod·
nu få lov å fortelle. Det er IlU mange år siden
(Der er innlil nu av virkelig~ alvorlige sanllhetsforskere folle trang erter Guds ord. Mitt indre var i oprOr
hverken skrevel eller sagt 51 megel lil fordel for den munllige jeg forte mig bange for noe: visste ikke for h
metOdes ureilbarhel som for al denne mttode netop har \'jst sig. FOrsøkte å be Gud hjelpe mig til å bli et bedre r
.at være a
,.
v nega IV art (Conrerer uUandske skrifter,).
neske. men akk alle gode forsetter syntes nyttes·
Idr For ~e døve blir og vil den muntlige metode Freden vilde ikke komme til hjertet. Og årene ~
: f l slå fell, mens den kombinerte mttode, som de men Gud blev allikevel ikke trett av å gå efter
r arne voksne døve over alt tilkjennegir at der er å Han kalte og kalte, inntil han fikk mig tit å St2
vente
se
av tilegnet
. .e n hur"1gere og lettere vel. ' hl. erhvervel. Jeg blev syk og kom på sykehuset. Lå først en .
plikt årndell g Innhold og dermed vil også nye ansvars- lid til undersøkelse og for den som var døv blev
er or de døve v<tre forhånden.
en lang uke. Ensomheten føltes knu~ende; bare
Ph'! .
tig klogler. og Psychialrjer vil her allerede da hur. kene til selskap. Så en ~ften ko,,?mer
gen inl
unne avgjøre om de døves forbinneise med hor- sier: ni morgen tar VI operasjon på Dem !"
,æ
28
TEON
00
blev en natt. hvis make jeg htper aldr~ mere å opleve.
Det kom så mange Tare tanker. Hvordan vil det Rå?
Kan au møte Gud om det verste skulde hende? Nei l
tenkte jeg, det kan jeg ikke!
Natten forløp i
angst og stille bønn. Jeg bad Gud hjelpe mig ut
av uvisSheten og gi mig )(rart til det forestående.
Plutselig var det likesom en god venn stod ved sengt" og sa: -'kkt! ',lær redd! Jeg er med dig!"
Syntes disse siste ord sang for ørene hele morgenen.
Ja. folte det som om de stod skrevet både på
vegger og dører. En stille vidunderlig fred, senket
si~ over mig. og jeg- følte Gud var nær! All frykt
var veket. Jeg forstod det var Ou~. som i sin nåde
og store godhet sendte mig trost og ga mitt hjerte
.....·den fred det lengtet efter. Delte var min føl ste oplevelse. Nu s\.:al jeg få komme lil den neste.
Dpt var en ukes tid efter operasjonen, en søndag
formiddag. Jeg tror, jeg var falt i søvn en liten stund
-og v!stnok drømte. Jeg syntes at et stort sort teppe
· yar tru.kket tvers over sykesalens ene vegg, rett frem
for mig. På dette teppe stod de to siste linjer av Jeremias 31. 3. ..Derfor har jeg bevaret miskundhet
imot dig w" skrevd med slore hvite bokstaver. Vaknet
plutslig og sA en av pleierskene slå ved siden av sengen og se på mig. Sanset ikke. hvor jeg var I Var
det en drøm eller hvad? Jeg vet ikke. Jeg vel bare,
at et møte mellem Gud og mig hadde funnet sted. På
nytt kom der en stille fred over mig, og et vers fra
bi bien rant ~ig i hu: .. Frykt ikke I Jeg er med dig.
Se dig ikke engstelig omkring for jeg er din Gud!~
Torde jeg tro det. at han vilde være min Gud? Ja
jeg torde l Efter å være utskrevet fra sykehuset og
kommet hjelJl var det allikevel som noe sten9,te: jeg
,f01~e mig ikke riktig glad.
Der var kommet et tung·
sinn over I'nig. Og hvorfor? Ja, så skrev jeg til en
god venn og fortalte, hvordan jeg hadde det og' bad
vedkommende hjelpe. mig .. Por at hjertet ditt skal få'
fred, 'må du åpent bekjenne overfor dine nærmeste,
· hvordan du har det og forlelle dem din oplevelse".
. ~ekjenne! Å, del var ikke lett; ja umulig syntes jeg.
· Men hjertet ga mig ingen ro. Si 'del nu! Si det nu!
) kom altid for mig. Men jeg utsatte det dag efter dag,
inntil jeg ikke klarte det lenger. Jeg bad Gud hjelpe
mig til kraft for min bekjennelse, og bad om at han
målte gi mig et svar! Her er svaret jeg fikk i Malt:
10.32: .. Derfor, hver den som vil bekjenne mig for
mennesker, vil jeg bekjennll':: fOr min Fader i himmelen".
Svaret var direkte og jeg fortalte allt. Efterpå! - Ja,
det føltes som en tung byrde var tatt fra mig, og allt
blev så lett og lyst. Gud var atter na:r!
Jeg takker Gud for, hvad han sendte i min vei
og som vekket min sjel! . O~ jeg tror. at kanskje det
a,: mig her nedskrevne vilde være til hjelp og opmun·
tnng for dem. som virker iblandt oss For jeg vet de
gir det besste de eier, og ser kanskje ferre frukler i
det arbeidet enn hvad mann gjør på andre hold. Måtte Jesus få sin vei med mig!
Kjære dere, som leser dette og som kanskje har.
hatt eller har det på samme måten som jeg hadde del.
Stans - og la Jesus nielpe dere! Han kan!
Til slutt en hilse!) lil alle døve og .. Tegn og
Tales" lesere. -
E. P.
jt,erter i "Tegn og Tale" I
TALE
Spansk lIalerkllust av B'lirellt lublaurre.
Te to malere og brødre Valentin og Ramon Zubiaurre fra Baskc:rprovinsen i Spanien er døvfødte og
sønner aven meget kjent komponist og dirigent.
Ifjor var de her i kunstnerforeningen. Oslo, med
et par iuaftige og særpregede billeder, hvorav et av
dem blev solgt til Norge. .
Nu nylig var de her igjen i Oslo og denne gang
med over halvt hundrede billeder på utstilling i kunstnerforeningen.
I ..Tegn og Tale~ nr. 5 i O'!ai ifjor er de to
brødre blitt omtalt nokså omstendelig, hvorfor her kan
v~re av interesse å lese,
hvad en kjent kunstkritiker
Asbjørn Åmot mener om Zubiaurre's utstilling iår.
Han skriver: Så slett som den italienske utstilling.
.der hjemsøkte Oslo for noen tid siden er brødrene'
Zubiaurre's ikke. Oet kan jo for~avilt være' vansk~lig
å sammenligne, idet den første italienske var en kolw
lektiv samling"-:a..v slett malerkunst, mens denne Zubiaurre's utstilling jo bare er presteret av to og dissedesuten har interesse som alvorlige folkeskildrere.
Man skal allikevel vite, at der ikke er spor av noe..
som minner om deres landsforgjengere som feks.
Velasques eller Goya. Man må lete med lys og lykte
for å finne et trekk-de har tilfelles med bines glødende_
temperamentsfulle pensel; de har veket plassen for en
tør. stiv malerKost, som vistnok forstår å skildre miljø·
og gi karakteristikk av befolkningen. Valentin Zubi- .
aurre er uten tvil den mest betydningsfulle av dem.
Langt mere teknisk begavet og bedre koloristisk utrustet. Zubiaurre's utstilling har, selv om den rent male·
risk sett er nok!>å svak~ allikevel sin stOre interesse,.
idet den viser, hvor forskjellig spansk.og nordisk kunst
er idag.
(efter Arbeiderbl.) D.
Været og faret på østlandet I ·siste vinter.
. Det skuldel synes å være overflødig å snakke o",
været i dette' døveblad. Men det kan ikke nektes,· at -t;
det kan ha sin ineresse for bladets lesere, som bor på
fjerne kanter av landet, hvor været er vidt forskjellig.
I vinter har vi ofte lest i avisen om gjentagnevoldsomme uvær og naturkatastrofer på Vestlandet og:
Nordlandet. Det vil nok forundre vest- og nordlendingene å høre, at vi på Østlandet var velsignet med.
sjelden mild vinter og langvarig pent vær! .
I sommerhalvåret 1924 var det dagligdags regn· l
vær på Østlandet; men derimot godt vær på Vestlan- J
det og særlig i Nordlandet ifølge en artikkel idetle- .j
blad fra en Nordlandsjente. Dovre og Langfjellene er
altså en tydelig skillegrense mellem godt og dårlig vær
i Norge. Årsaken kan man finne i bøker om· meteorologi.
-'
På Østlandet, hvor sneen som vanlig er dyp om vinteren, var det iår derimot snebart den meste tid, undtagen på høidetraktene, hvor sne mengden dog var."
ubetydelig.
På Østlandet var vi i vinter vidner til de sjeldne'
og vidunderlig skjonnp., rolige perlemorskyer. Jeg har
i 4 å 5 forskjellige dager i vinter foretatt omhyggelige
vinkelmålinger av perlemorskyene med forskjellige må-o
leinstrumenier for en professor. Perlemorskyeoe liggec- .
,,
-:1
TEGN
00
llIsedvanlig hoit - 2 å 3 ganger heiere enn de høl-estsvevende fjærskyer .
ueo 19. februar em. var perlemorskyene used'vanlig vakre. Enkelte avrundete eller skarpt kantete
.skyer sli ut som -ekte polert sølv, og andre som kobber og i purpurfarve. Oe fleste av dem var flerfarvet
med forskjellige skjønne mellemrarver.
Stakkars de farveblinde mennesker som vet lite
eller intet om hvor vakre og nydelsesfulle perlemor.skver er for de farv~seende: Ca 5 fl/o av menneskene
(forholdet er I kvinne og ~ menn) skal være totalt
"farveblinde I De øvrige av menneskene er omtrent
halvt farveblinde, d. v. s. de kan se tydelig gul
.o~ blå farve; men kan ikke eller vanskelig skjelne
røed 0,1; grøn farve rra sort eller mørk farve. Ue far'veblinde synes vel, at gul farve ser mørkere ut enn
-blå farve. likesom fotografiet av det svenske flag viser;
mens de farvesende synes. at gule er meget lysere enn
.det blå. Som barn har jeg gledet mig over at jeg var
heldig til å finne flere modne markjordbær enn min
'bror. Oen gang visste jeg ikke, al han var halvt farveblind. Han kunde ikke skjelne iordbærs røde f~rve
·og de grønne blader. Jeg derimot kunde meget lett
-opdage jordbær ved hjelp av dets tydelig synliRe rede
farve!
Foruten observasjoner har jeg efter anmodning
.av professoren fotografert perlemo;"Skyer for ham med
benyttelse av farveømlintlige filmer ~g rød filter.
Døv
I
obSUllaløf.
Påskegleder.
Av Fjell- Ola.
Man slaver en vinter igjennem på et kontor, et
verksted eller i en Irist fabrikk. Man blir blek og grå
-og får bekymringenes skarpe furer risset inn - . Når
man snakker så er emnet altid de evindelige dårlige
lider, ikke en sjel har' en skallet femmer tilovers; en
;!ørdagsrangel er en fjern utopi - .
.
)
,
,
.,
Så er eet plutselig bare fjorten dage til påske'
Og i et IlU har man rotet sig sammen til et lag. Hoder stikkes sammen. mysteriøse setninger flagrer i luften, det rasler av blyanter. papir og - pengesedler·
En uerfaren gjest fra t:t fjernt utland vil gjette på sammensvergelse, korupsjon. eller m.åskje Lindberg-baby
-bortførelse. Men en kjenner av det norske folks
gjøren og laten vil trekke uinteresert på skuldrene _
et blik på veggkalenderen sier ham. at det kun er
påskelistene som blir utarbeidet. Og ganske rigtig:
l lange baner skriver
man op mat og drikke. og fra
Uanede kilder dukker der frem gule og røde sedler
med Norges Banks forsikring om, at de er værd gull
trykt på begge sider. .
. Og så en dag efter endeløse forberedelser. fabel·
akhge innkjøp og et jag av den annen verden, ruller
man ut fra f. eks. Oslo V. Man sitter ned klemt på
-en pl~ss som det har kostet kamp å erobre, man er
kanskje en smule utmaset; man ser opgitt på det berg
.a.v ry~gs~kker som reiser sig til alle sider. Og spør
,kanskJe sig selv: Hvorfor i grunnen alt dette mas?
Et oieblik bare - så skratter en gramofon og
en lommelerke synger sin korte men å så vdklingen~: m~lodi. .C?g toget ruller og' skravlen går og man
Speider kfltlsk de forste gråaktige sneflekker: Fore
TALE
2\
på fjellet. eller ikke? Før toget har. nådd .>p i den
avsides fjelldal, hvor man skal tilbringe sin korte og
dyre lille ferie er alle vinterens og bekymringenes fu·
rer for det meste ulglaltet. Og for man vet ordet av
det står man alt på den· IiHe avsides stasjon med det
snodige lange navnet, sammen med alt sitt habengut
og hilser gammelkjent på .. Knut.. som er kommet for å
hente oss med gampen. Oss ja -. det er nu først
Astrid da, skravla altså. og så Gudrun (liten med lange bukser og glidelås), og Jens, lidenskapelig jeger•
skjønt det er vist ,med lommelerker som er fallt for
ha~. Hjalle er også med og skryter som vanlig av
at han har den tyngste ryggsekken og den el4ste pi·
pen. Delte er altså oss og foreløbig hele laget, vi har
nemlig påtalt oss OR reise i forveien og ha alt i orden
til reslen av banden kommer efler.
.
Efter at gjensynet med Knut og gampen er brakt
lykkelig ut av verden tar vi falt på opstigningen (ja
for slike bakker som der. det er da den reneste klatring). Vår stak;';ars gamle havremotor peser som
den reneste Ford og tar en stop rett som det er: men
småningom kommer vi frem til Halvorsglrd og nyder
gjensynets gleder og en dram sammen med Nils med
skjegget.' Han. er like sprek som før og har skult
både elg og rein og tatt en rev i saks siden sist. Ja.
du Nils. en dram er godt!
I skumringen drar vi vidre. vår hytte ligger en
mil inn på fjellet. det b ir drygt nok. ryggsekkene er
forbasket tunge Por vi er kommet halvveis blir det
mørkt, men da slår vi oss bare ned og tar en røik og
venter til månen kommer frem. Og månen' kommer,
en stor blank påske måne, som får fjellene til å reise·
sig. - svære svarte slagskygger og gnistrende blåhvite
fialer. Vi selv blir til fire ørsmå prikker i ødet og
kjenner oss nokså knu~lete. Under hammeren der bor·
te skjøt jo Nils for tyve år siden en rugg aven bjørn.
Men snakk. det er 20 år siden. og så Rigger vi vidre.
det gjeller å nå frem. På de siste par kilometrene tar
Hjalle en spurt eg da de andre kommer efter er det
tent op i hytta og luftet.
Bare ennu et par kommentar til dcnnt: første dag
av friheten; Sann som aftensmaten smakte, Ah I
slik som del var å krype lilkøis!
Så var det dagen derpå. Klokken syv krop sis.
temann ut av teppene. To tallerkener suppe filmanns
lundtaken Astrid somsnøt o~ spiste bare en), speilegg
og flesk, ramsterk kaffe, tykke brødleiver - - MjaUe svor på. at han hadde ikke spist bedre på de
flotteste resturantene i Paris og Berlin. Efter frokosten en ganske overfladisk opvask og så ap i fjellet.
Gnistrende sol. blank skare bortover alle nutene, her
og der en
rype som flakset ap, <'lrg over forstyrrelsen. på foksneen nede i forsenkningene spor efter
hare og rev og storfugl. Oppe fra toppene utsi kl
over mil eher mil av hvite heier. lf1gen spor, ingen
røk. ikke en kraftledning eller en telefonstolpe å se.
Det var tydelig vi hadde fjellet ganikc for oss sjøl,
og hei. hvor vi drevoss.
Alt denne førsle dagen tok vi belalt for alle ut·
gifter og all strev. siden v.lr det bare li kassere inn
renl,:r og renlers rente.
Noen dager erter kommer så de andre. en bande
vill av misundelse på oss brune individer. Oer er
Leif med uopslitelig humor og f\:i1s prest. Karen i pa·
larhabit .og en blek liten blomst fra Drammen kaldt
TEON
30
Else. .\1ekanikker Sven begynner slraks han kommer
frem, å dra· en historie like lang som ham selv (vi
nldde slutten; av den annen ·piskedag just i kveilingen},
og Reidar smiler enig med alle sammen. Det var vist
hele flokken? Nei, stop vi har glemt primus motor,
den gamle jæger og fisker, sportsmann på sin hals,
ubotelige ungkar og våres alles onkel. Han kommer
sist men godt. Om aftn~ne, når vi alle, trette av da·gens farten rundt på alle heiene: helst vil til og dyrke
gl"sset og pipen i stillhet, - får han stemningen op
med hbtorier om fabelaktige jakter og utrolige skudd.
Han blir ved fremkom!'ten hilst med omfavnelse av
bandens samtlige da·mer., Ak jd, gamle jæger, det var
dil{ vel undt.
Forlang ikke ~n skildring i detaljer av denne
gåsken. Q~t ~ele er forlengst glidd sammen i erin·
dringen til ·t'n låket foresliIling om dager fulle av sol
og sne, lange, lange turer innover hvile. gnistrende
heier, halsbrekkende fart utover isblanke, kilometer. ie bakker, fjes· som blev brunere dag for dag. . .
vg slik appetitt da, berg av mat blev borte - nå, men
det var nu Karen, som mest stod for mattagningen også, og hun kan den kunsten
Astrid skulde lissom
hjelpe til": men det blev mest skravl av det.
00
TALE
re naturomgivelser. Oen lå ute pi ..Tangen" like ve(J
Sandefjord nær \'ed havet og allikevel var der lunt
imellem de mange grantrær. Hytten var smakfullt
dekorert med store veggemalerier. Den store peisestue var riktig koselig· med et stort langbord, og spør·
om vi hygget oss, da vi fikk lagt ren duk på bordet...
og dekket op med alt det gode vi hadde med oss. _
Vi fikk jo også en del oveIse i den store kokekunst,.
og der var flere, som kom innom for å smake på.
vår vel-tillavede mat. Blandt disse var Toralf Wiik.
som lenge hadde vært i Trondheim. og som uttaltesin store glede ved å være her igjen. - Vi tok flere
fotografier derute, som blir et hyggelig minne om vår
påskeferie. - Vi vil hell~r ikke forKlemme vor .. Hamse~ som om dagen~ var en trofast 'følgesvenn og god'
vakt om nettene. - Vi blev helt brune derute og drog
hjemover 2den dags aften med fornyede krefter til å
begynne på virt daglige arbeide.
l
.7'ylleklfnstn,ren- .
Påskerenn holdt vi også. heisan ! Karen, vetteran på fjellet ·knep forstcprisen i dameklassen; men
var hårdt truet av lille Gudrun, som prøvet sig for
forste gang. Astrid og Else slosS" om. hvem som kunde dette mest. De vandt med glans begge to. Gutta
holdt bopprenn og her knep Reidar prisen, Leif blev.
toer, Sven treer og ~ils kvalifiserte sig til opmuntrings··
premie. .Jens hadde det dcs\·crre mnd å falle litt for
ofte og sfakkars Hjalle brakk en ski straks med en
gang. . .
Nei, nu får del va·re slutt. Alle som sjøl har
vært tilfjells i påsken kjenner den gamle historien,
de er hvert år påny med på levenet og får aldrig nok.
Og de som ikke har· prøvet det bør· omgående sikre
stg en tjans til oplevelscn. Mja, de bor nu også prohvordan det er å 1<1 en lur nedover Karl Johan
.:djedag påske, brun som en neger i fjeset! Det er,
nemlig også noe!
"D,
Fra Sandefjord.
"Bamse'"
Til ovenstående rcferaq som viser, at vi haddeden herligste påsketur, vit jeg bare· slå fast, at kameratene unner samværet var i aller beste humør og
tildels full av skoj. Jeg vil hermed hilse med takk
for samværet I .. TI vllekunslneren~ viste sig som en
flink kokemester ! -
Breviksgult.
Fra Staubø.
Pbketur!
I påskehelgen hadde 7 døve gutter herfra Vestfold været så hddlg~ å få leict en hytte i meget vakk-
Referatet a\' et foredrag holdt i Oslo døvfg. oml
kretsens betydning har vreri lil stor opmuntring å lese.
Jeg er ganske enig med foredragsholderen i hvad
han redegjorde for arbtidet j kretsene, samt hvorledes
arbeidet bør gjøres f.,r best å komme igang så produktet kan fremmes til felles beste.
Det er nok så, at lite kan opnåes bare med en'
forening og dens arbeide for do ve : der må flere til"
om det skal bli til gavn for do ve og utsiktene bli lysere. Slik som det nu er står vi døve aldeles i skyggen av andre organisasjoner, såsom vanrore og blinde.
Tror nok, de do\·c kunne klare det, når de bare.
-<:
TEGN
OG
-vil legge si2" i sæl en oS! ta kraftig spenntak. - løfte
i flokk til opnåelse ,av de kulturelle og sociale goder.
Ja så vil det nok g.l og derved vokser interessen og
. kjærlighet til:arbeidet, eftersom det går Ifremover for å
" få i .havn de mange saker til beste for døve landet
. rundt og for hver i "sin krets.
Det cr nu på tide ~ få
virksomheten som nevnt.
ordnet
Det er sikkert mange som med
og satt,
mig
igang
idet vi særlig tenker på de gamle ensomme døve ute
i landsbygdene som ikke ti~r noen å tale med' uten
og som heller
ikke kan gjore
noe
for sig.
1.
s/. -32.
.. De døves sykekasse".
. _ - - - - -31
25. Febr.
GenerIllforsamling i sykekassen avholdes samtidig
og der var 20 medl. tilstede. Årsberetning og regnskap godkjenntes. De uttredende gjenvalgtes enstem·
mig nemlig: fru Vold, d·hcrrer O. Berg og Ole An·
dersen. Likeledes g-jenvalgles suppleantene: fru Tea,
Botten, og hr. Kr. Karlsen. Revisorer; d'herrer Edv.
Størdahl og Sigurd Aune.
Ola'a
vil være
glad om man kom så langt, særlig i forbedring av
skoleundervisningen med tegnsproget til hjelp, - samt
også med arbeidet for gamlehjem, som høilig trenges,
netap sine egne
TALE. _ - - - -
K. E. S.
Fra Trondheim!
Døves forening i Trondheim avholdt juletrefes(d.
16. Janr. både for barn og voksne. Eftermiddagen var
. forbeholdt barna ~v døve :ektefeller og der deltok ca.
30 barn. Hrr~ stlJ~ent Lars Stokke talte til barna og
det lot til at de koset sig over all måte. De blev
bevertet med sjokolade, melk samt kaker. Inn kom
to julenisser bærende en stor kurv med julegotter.
Ved synet av disse. to nisSers fæle utseende skrek
barna, men blev beroliget ved nissenes jule poser. Der
var litt sang og gang rund't juletreet til barnas store
fryd.
Ut på aftnen var de voksne døves tur til å. holde
julefest, hvortil ca. 65 hadde innfunnet sig, deri bl. som
indbudne skolebestyrer Fjørtoft og frue, Pastor Rustad
og frue, samt lærerinne frk. Brinckmann.· Formannen
H. Moe holdt festtalen, hvorefter man gikk tHbords.
Efterpå blev der opført et morsomt skuespill og de
rollehavende var H. Moe og frue, frk. Kjøren, l.unde
-Johansen, Hi. Olnes og Kåre Bolten. Spillet var
meget vellykket, og hostet bifall og ros. Efter hyggelig samvær med kaffe og kaker, skiltes man ved midnatt efter den vellykkede fest. Festkomiteen med hr.
Hj. Otnes som formann fortjener alles takk for det
strevsomme arrangement.
Ola·n.
Generalforsamling 25. Febr.
Opmøtet var fulltalligt til den ordinære general·
forsamling i døvesfg. Formann H. Moe innledet mo·
tet med minnetale over tre avdøde medl.; hvortil der
påhørtes stående. Derefter blev årsberetning f. 1931
samt regnskapet oplest og behandlet til godkjennelse
o~ blev vedtatt, likeså budgettet for 1932 uten no en·
dnng. De uttredendf: for tur nemlig: Ole Ottermoe,
Bernhard Bårdsen og fru Amta Karlsen blev igjen valgt.
SQtU suppleanter valgtes Lilly Bårdsen og Edv. Størdahl. .Revisorer: Carl Carlsen og Ludvig Langåker.
Pestk?mite: Hj. Otnes, Sirianne Kjøren og Margit
SOlheim. (Alle ovenstående blev enstemmig gjenvalgt).
Et par saker behandledes. Mann st~mle for, at
landsmøtet i Larvik burde holdes i· forbinneise med
kongressen i Kjøbenhavn 1934. Likeledes berammedes
det annet kretsmøte for Midt-Norge at holde d. 4de-Me Juni i Kristiansund N.
Ola'n.
Idretsspalten,
Døves Sports-alliance's klubbmesterskap i hopp
og lengde uten tilløp fannt sted i gymnastikksalen på
Døveskolen .15/3 og 17/s-32.
.
Deltagelsen blev ikke som man hadde ventet l
Oer startet bare 6 mann, men så blev til gjengjeld
konkurransen mellem disse knivskarp og resultatene
helt ypperlige.
Resultatet av høide uten tilløp for senior blev:
l. Rolf Nyberg
1,30 Ny norsk rekord.
2. Sv. Tinnes
1,20
Junior: ''-,
.1. H. Bolstad
1,12
(omsprang 1,15).,
,.
1,12
2. J. Larsen
Lengde u. 1. senior:
I. S. Tinnes
2,,7
2. R. Nyberg
2,oQ
3. P. Nyberg
2,51
Resultatet er ny norsk rekord, men desværre kan
delte ikke godkjennes, da formalia ikke var i orden.
Junior:
2,48
l. H. Bølstad
2. J. Larsen
2,47
Poletløp j:
I. R. Jensen
27,3
2. S. Timles
28,3
3. R. Nyberg og L. Johnsen.
Rolf Nyberg som iår starter sQm senior presterte
endel flotte resultater, særlig er høide U.t. meget godt.
De to unge juniorer lå som man ser ikke særlig langt
efter, og det skal bli morsomt å se, hvad de kan
drive det til! Dessværre må jeg si, at det har været
dårlig. besøk på gymnastikken hele vinteren igjennem ;
men forhåpentlig vil det rette sig, når utetreningen
kan begynne, og det skuI de være gledelig om delta·
gelsen blev meget større, da der til sommeren skal
avholdes flere viktige stevner.
H. Karlsen.
Ola Moen
blev ifølge Kongsberg·aviserfe nr. 5 med to fine hopp
på 48 1/ 2 og:S2 m. i Hannibalbakken søndag den 20.
mars. I følge premielisten var to opført som nr. I
og to andre (deriblandt Ola Moen) som nr. 5. Altså
Ola Moen har forfremmet sig som nr. 4 i rekkene, og
resultatet må sies å være utmerket i en så hård og
jevn konkurranse med landets beste hoppløpere*). Det
må også tas i betaklning at mang-e av skibakkene på
Østlandet var i vinter sne bare.
Gratulerer med det utmerkede resultat!
O. H.
")
Han~
døv bet var ikke nevnt i avisene.
TEGN
32
OG
Smånotis.
Hjemmet for døve" i l'\ordstrand ved Oslo har
isom~er kjøpt en større landeiendom j nærheten av
Tønsberg. Gården heter .Sukke" og har 160 mål
innmark og 500 mål skog samt prektige bygninger.
Der skal de døve. som man vanskelig kan ha gående
omkring i Nordstrands villakvarterer, anbringes. Porulen å ta imlJt tinge dove til oplæring i landbruk. hagearbeide og binæringer, skal der også drives et s!:>rre
snekkerverksted, hvorved man kan skaffe sysselseilt'!se
for ikke så få do ve.
Driften i .. Hjemmel for døve·, ~ordstrand vil da
muligens kunne omlegges til å omfatte en arbeidssko-
le for døVe.
•
•
Svenska døvstumrorbundet har under påskehelgen
hatt kongress i Stockbolm. Som formann gjenvalgtes
P. Alf Person -- Uppsala. Til styresmedlemmer blev
bl. a. Oscar Ryden. Gøteborg og C. A. Streiffert, Malmø.
'\v saker, som blev bthandlet på møtet var å merke
jennemførelsen av et ensartet nordisk ltiJnsprog.
Det !';kal bi morsomt å se, hvordan det kan arte
sig med å få et sAdant nordisk tegnsprog gjennemfert
Det må vel antagelig være ment med "fingeralfabet·
sprog-, som der forelå forslag om på de døves nordiske kongress i Helsingfors 1929.
Red.
•
•
For noen uker. siden foregikk cn flyvning fra
l\<lalmø til Kjøbenhavl1, som vakte den største interesse.
'Det var den svenske fallskjerm shopper Walldau, der
hang under fly"emaskinen i en line, :som var. sammenloddet med et i Sundsvall opfunnet lodde middel :....metallfix. .Det var foranstaltet som reklame for loddemidIets styrke. Nu vil opfinneren fortsette med et
erobringstokt til Oslo på samme måte.
81 Inlenteu hos Billedhuggeren Ambrosl.
Av Dora Munch.
)
Ved et besøk. hos billedhuggercn spurte jeg om
det var under den forskrekkelse i hans ungdom, at
han blev påvirket til å skape Jkaros~ og i dette verk
la ideen om menneskenes streben efter det høieuopnåeiige - ; men som jordbunden styrter ned i
avgrunnen?
Ambrosi svarer: De mener taktekkeren, som
da jeg var i lære, styrtet ned fra stillasset en nybygning Femten år var jeg dengang; da jeg lavet .,Mannen med brukken nakke- . . Egentlig er dennes ansikt
i oss alle, = ville tale: og ikke kunne"; Jeg vilde
med mitt arbeide ikke skremme nogen; jeg har ingen
tanke med det; men selve verket kan frembringe sådan skrekk, det er all id så! Clemenctu f. eks. blev
så forskrekket, da han så sitt eg-et bustebillede - Han
sa :' Ser jeg således ut? to Clemenccauer - det er
for meget; for det tåler verdtn ikke å se-. Siden
forlangte han, at jeg skulde gjemme busten og først
et år efter hans død turde jeg fremvise dell. I Paris
Ila' der for non tid siden SVÆr ståhei ibl. billedhuggerne, om hvem der hadde modelleret Clemenccau så
mesterlig. En paris~idning skrev da, at det var mig~.
Hvorfor er Clemenccau og de franske så for·
TALE
--_..__._----------
skrekket over ansiktet? spurte. jeg. ..i\'\åske jeg har
modelleret Clemenceau som han virkelig e.l. og dette
fordrar inJten franskmann. Hele ansiktet målte frem,
det indre menneskes speil. Ciemenceau er -i mine øjne
forstyrreren av mitt hjemland, derfor interesserer han
mig. A\ed ham kunde jeR tale om allt; han interes·
serte sig for å få visshet på ethvert område". Hvor har
De modelleret Clemencseau? I hans bolig i Rue Frank·
lin. Det var i mai 1929, han var dengang 88 år gam·
mel. Det morsomme er, at jeg modellerte både Cle·
meneeau og minister Painleve i de samme dage: den
ene om form. eller natten, den annen om efterm. eller
natlen, dog uten at de to visle om det.
PtJinleve er den roligste av alle franske ministre
(politikere) og er Østerriges gode venn. han beærer våre gesanter med ærlig venskap" .
Hvor ofte målte Clemenceau .sitte som modell?
.,Nei slett ikke; han arbeidet ved sit skrivebord og
jest modellerte. Han var altid rastløs og flJlI av iver.
.. Å sitte stille er en sak for ministre" hånte han! .Jeg
sitter aldri. Arbeid De bare, så vil det nok bli til
det beste~.
""..Mussolini sa o~å no lignende. Begge bustene'
av disse to blev også mine besste verker. Jeg forlanger egentlig aldri, at der holdes stille - Gerhard
Hauptmanrz gikk ap og ned. SIrindberg likeså.
Kun paven salt rolig og leste sine breve-.
Kunne Mussolini og Paven også ikke fordra de·
res sanne ansikter?
Italieneren er et annet ·menneske enn franskman·
nen. italieneren fajer sig i sin skjebne, han tåler allt.
Franskmannen derimot ,svermer for illusjoner (blind·
x'erk). Billedhugger Rodins sønn fortalte mig, hvorle·
des hans far blev opbrakt fordi den franske dame- ikke
var fornøjet med hans bust~ av henne. Rodin 'sa d~
!';poltende: 'MadalTle, De kunne nu bern ale busten~ ..
M'~ssolini modelle,rte jeg i 1924 i pallasset Chigi
i Rom. Jeg kunde uh.indret gå ut og inn, som jeg
vilde også om' natten. .'v\ussolini var besfandig i arbeidsværelset, når jeg modellerte. Han er den jovialeste ærlige venn, som jeg kjenner og-akter: ·Musso··
lini var meget' tilfreds med, min busle av ham. Han
kom bestandig til, mig' for å beskue modellen efter
som arbeidet skred frem og sa: .,Det er mig ja! .Det
gleder mig. at det ganske er mig seh'" _ Tilsist sa
han: .. \Jet er et stort mesterverk av kunst og nasjonen vil være Dem taknemlig for den ~. Busten er
Mussolinis ejendom og sUr nu i salen. hvor der facis·
tiske råd samles. Jeg har nu av Mussolini fått opdrag
for e~ ny buste. Hvert 6te år må jeg påny moddeIlere ham.
Hvorledes kom de lil Pave Pius XI?
.. Kardinal Merry de Val hadde sett min buste hos
daværende ~esannt til den .. Hellige stol" nemlig
Baron Pastor og aen behaget ham så godt. at han
førte mig til Paven. Det var i året 1927. Først var
Paven forarget O\'er det dype alvor i ansiktet. men
siden sa han, han var sådan og- jeg hadde arbeidet ærlig. Tilsist lovte han mig å utvirke, at jeg fikk den
store gyldne medalje og \'elsignet mig ofte. Busten
av Pave Pius XI tilhører vatikanet likeså. Baron PastOIS, da denne var pavens sekretær og således må ef·
terlate alle sine buster og skrifter til paven. Ciemenceaus huste vil den franske regjering erhver\'e. da den
siden hans død er uten besidder.
1
j
t
l
1j''
.J
I
~
J
I
TEGN
h"
felte:
rem '
øjn~
han:res J
!la~'
tnk·
am·
Cle,·
det!:
:/Ier~
.. Hvem har Be under ['leres siste Pariser ophold
modelleret? spurte jeg mesteren, som i forsommer
:( d. å. i to og en halv måned hadde arbeidet i" sit annet observatorium i dens tilliggende atelier i Paris.
forfatterinne Edmonde Bernmd Della Danning fra Hollywod -
Amerikanuinne
Mr. Oor!Jon Orafg
Butt/er (general i den engelske atelieregiment. Mr.
Fiseher, - Madame Michel, (hustru til kraftbygmes·
teren.) Med de siste fullendte jeg mine femhundrede
portrettbuster. Ellers skapte jeg nye verker for adspredelses skyld således hele 8: 2 kompositioner av
,;Jupiter" og "Jo" samt "Guds tåre", .. Vil disse verker
være å få se her i Wien 7" Kunstneren rystet
silt hode og svarte: Mine Pariserverker blir i Paris.
I år er min store utstilling i galleri .. Bernheim'", Så
sier han videre: I utlandet går det bedre for mig enn
i mit hjemland, Dog er jeg lykkelig i Wien for der
er marken, hvor jeg best kan lenke og arbeide".
de,"
an· .
.Ill.
1d·
-le· ,~~
:ke·
da
igi
eg .
ilt- ..:
ia· .'
;0._
an
~
Kort og fyndilt.
Den kjente franske moralist og forfatter Vaullenargues, som levde i begynnelsen av det attende år·
hundre, var en mes)er i korthet og fyndighet.
De som vet, taler ikke. De som taler, vet ikke.
En edelsten med en feil er bedre enn en almindelig sten uten feil.
Jo flere lover, dess Ile re forbrydere.
Den' som angriper himm.elen, har ingen han kan
"be til.
Den store' rigdom kommer ikke, hvis den lille
ikke kommer først.
En reise på tusen mil begynner med det første
skritt.
Store hus kan måles efter sine skygger, store
menn"efter sine baktalere.
De beste soldater liker ikke krig.
Rotter kjenner rotlers veier.
Bedre gode naboer nære ved, enn slektninger
langt borte.
~er
"sa ).
joer.
is-
ag
~I-
os
;g
.n
ar
'n
s·
,ro
n·
Små pussigheter.
Den berømte engelske tegner Baleman har forelatt en
reise gjennem TYSkland. Han har, reist for å lære folk og
land å kjenne, og har derfor skydd de store alfarveier.
Han har levert en rekke ytterst fornøielige fenninger
f~a denne lur og beretter mangt og meget. Vi skal
\lUate oss å ~jengi en liten episode:
: .Han gikk·follur gjennem Sehwarzwald. da han
mIlevidt fra bebyggelse møttl:: en enslig lurist med full
°pPclkning. Batemann vilde spørre om veien til nærmeste, og 'andt derfor i god ti:! frem sin aller beste
IYSk. Da han var ved siden av den annen. avfyrte
gan derfor siU spørsmA! j ansiktet på den inte[ anende.
d e"tl~ slanset og ventet et øieblikk før han svarte. idet
er gIkk et smerleJig uttrykk over hans ansikt. Så
sa han naget som, selv om der var tn viss teutonisk
klang over det, dog i Batemanns øren var helt ulikt
det ban rør badde hørt av, tysk. Han gjentok siU
:pers mål" de~ annen svarte på samme mate. Men ba·
bema~ vllde Ikke gi sig. Han forandret sin sel ningsI ygnlOg og pekte livlig i den retning bvor han trodde
andsbyen lå. Den annen svar le imidlertid ustan!lelig
00
T
~
LE
33
i den samme komiske dialekt, som Bateman gjorde all
for å kunne forstå. Da han hadde opgilt forsøket som
hA blest, hørte han plutselig den annen mumle el
par engelske ord mel/em lebene, Batemann slo eie·
blikkelig over i engelsk. og del visle sig at de to her·
rer begge var el)glendere _. og at de hadde leUere fOl
å forslå hverandre pl mor~målet I Og de blev rikti~
gode venner ovenpå all den lidelse da had,de for vold
hverandre.
Det var enging en Fredrik den store nærstående
person som forsøklt~ å få kO:lgen til A fortelle om sil
hemmelige plan for mobilisering. Kongen gjen nem
skLiet imidlertid sin venn og spurte: Kan han tie',
Hvorlii Vl::nnl::n svarte: Selvlølgelig, Dere~ Majeslel
- som graven. Det kan jeg ogsA. lød kon~e05 svar
Denne anekdole er morsom og lærerik. Oc:t1 går hel
tilbake til flenrik den fjerde, som ved en lignende an
ledning benyttet sig av nøiaktig samme replikk til e'
av sine hoffmenn som var lit! for vitebegjærlig. Ma!
vil i mange liUelle finne de samme ord TIllagt en rek
ke 'or~kjellige. De kan selfølgelig aUe ha sa~t de
hvad enlen de nu fra før kjemle vedkommende ylnn
eller ordene i· øieblikket lå, sA a si, i luften.
Et eksempel: Soret forteller at han engang spa
serte i en park sam,nen med Goelhe. Plutselig ser cl
i en sidegang et par som omfavner og kysser hverar
dre~
De kjente begge de to OK visste vt de var gi
på hver sitt bold. Soret spurte i en blanding av fal
bauseIse og forargelse: Så De det? Goethe svan
med et lite smil: Jeg så det. men jeg tror det ikk·
Går vi mt lilbakc i lid en, finner vi en Iignenc
ytring av FonteneIle. I det franske akademi var dl
engang i et møle en !ilen pengeinnsamling. Enhvt
av de tilstedeværende hadde lagt sitt penge.itykk~
skålen, men da man tellet op, mangleI der et peng.
slykke. Man mistenkte straks en av kollegene 50
var kjent for sin utrolige gjerrighet, Da han ble
spurt, svarle han: ..Je ne "ai pas VU, 'je le crois
(Jeg har ikke sett del. men jeg .tror det). HvorI
FontenelIe meget slagferdig bemerket: .Je I'ai vu, rna
je ne le erois pas I" (Je2 så det, men jeSt trOr det Ikk(
Til sl ult et nytt lite eksempel på anekdoten
vandring ned gjenoem tidene. Da Oscar Witde ka
li! Amerika for å gjøre en fort:dragsreise gjen nem Sl
tene blev han av toldere spurt om han hadde naget
fortolle. Wilde svarte: .. Intet - ulen mitt geni
Historien er pussig, svaret er vittig og sikkerl
overensstemmende med Wildes esprit. Men selv o
den er sann, er dcn ikke original. Da engang Hei
rkh Heine sammen, med sin bror Maximilian kom kj
rende over den preisiske grense, blev vognen slam
av tolderen som spurte: .. Noget å fortolle 7" Hvor
Heine svarte I .. Intet uten mine lanker og min gjel(
Både Oscar Wilde og Heine har kanskje hørt ned(
stående lille anekdote om en mann som de begge $
te meget heil.
Om eftermiddagen den 10. februar 1778 stan~
en ekvipasje ved Paris' tollgrense. Tolderen trådte h
lil vognen oR: spurle om der var naget som ikke \
tillatt ifølge kongens forordninger. Da bøide en lit!
tørr mann sig ul av vinduet og sa: .. Min herre. j
tror ikke at der i denne vogn er annen kontraban
enn mig selv - og mitt geni ,- Uen vakthaven
sprang inn til sin overordnede og meldte av: Del
jo Voltaire!·
M
•
TEGN
,4
-C---.--- - - - - - -
Alt utstyr
for hus og hjem. samt dame.herre. og barnekonfeksjon, kjøpeT De fordelaklisk i vort
magastn.
Gunnerius Pellersen's
Magasin
Stargt. Bragt. Oslo.
Kjøp blindes arbeider l
Kurvmøbler.
~eider.
Kurver. Snekkerar·
Børster. vævede og strik-
kede saker, Madrasser. Divaner m.m.
Reparasjoner og Stolfletning ,
utføres.
Alt arbeide er solid og godt ut-
ført.
Kun prima materialer benyt-
tes.
Rimelige p·riser.Telefon 62433
Blindes utsalg.
Bergsliens gt. 13. Hj. av Sporveis!:.!.
Filial:
Torvald Meyers gt. 78 Telf. 14076
OSLO
Noen tankekorn!
Alle forfattere leser alle de blad,
hvori der står neget om deres ver·
ker, skjønt de på forhånd er enige
med sig selv om .at det som står,
ikke har neget på sig.
Historien er der hvor fremtiden
ltar fatt og fortsetter.
Agitasjonen gjør så stor forskjell
at den gjør det gamle den rører
ved nytt.
Oell poesi som synger /id.~ns
eg~n smult: og hdb, er sterkere enn
enhver fortidssang, selv om denne
for sin tid var større.
Publikum har alltid best av å få
tilfellene å tygge pa, de bare grunnsetninger glir altror leIt like ned.
Patriotiske gjerninger skal man
ikke resonnere for meget over, dem
beundrer man, men man resonnerer
ikke.
En mann kan do fattig og dog
efterlate sig en stor arv.
Ens gode gjerninger kjennes bare
hjemme, de slette- langt borte.
Sitter du alene, tenk på dine eg·
~e feil. Er du ikke alene, da snakk
lkk~ om andres.
En mann blir ikke fullkommen
på 100 år. Men han kan bli øde·
. lagt på en dag.
OG
TALE
c
ROnO"JfMS
Forsikrin~sselska~
•
l
l.S.
1
.,,·
oprettet 1863.
8rand. sjø- innbruddansvar- automobil' gla~s­
vand ledningværdiforsendelse· forsikring.
l
Kristiania Visergutkontor
-. Bud -- Flytning -. "-- Møbellagring -38 års erflrlnr;. Dygt1lte folk.
Kvittering.
_ _ _ _ C
_
Bekjendtskap.
En kjæk og dyktig nordlandsdame
ønsker å stifte bekjendtskap med
en døv herre i alderen 30-40 ar.
Formål at indgå ekteskap.
Billet merk .huslig".
Adr. Mathilde Mlkalsen.
Vensmot:n, ~altdal.
,
·
Trondheim v. Ole Andersen: Julius Mathæusen, kr. 4, -. Kasper
Hassel, kr. 3,-. Fru Vold kr. 3,-.
frk.nerne Holtermann og Larsen, kr.
·l
:i,-. hr. Oversand kr. 3,-. hr. O.
Oahl, kr. 3,-. hr. K. Ustad kr.3,-.
Tore Skjørestad, kr. 3,-. enkefru
Julie Havan (ny) kr. 0,75. Fra Holmestrand v. Berge: Døveskolen kr.
J, -. Pru Bang kr. 1,50. frk. Bjert- Nordre gt. b Trondheim tlf. 133, 593, 398
nes, kr. 1,50. frk. Bonnevie, kr.
" Leverer
1,50. vaktrriester Andersen, kr. 2,50.
godt fotografier
Pra Oslo: Thore Engelsrud, kr. 3,stud. theol. Lars Stokke '(ny) kr.
og
2,25. Åse qlsen (ny) kr. 3,-. fra
)
forstørrelser
Fra SandefJord: Arne Pettersen, kr.
;•
3,-. rridlhjof M. Tendem, kr. 3,l
Pra Trøndelag: Marit Årfør, Magerøy, kr. 3,-. Kristian A. Ingul, Jn·
derøy, kr. 3,-. Pra de øvrige ste·
Av 611efsens legat har styret for ,
der: Anders Skar. KOl dstrandshogda
Oslo døvfg. utdelt 2 porsjoner å kr.
pr. Oslo kr. 3.-. Jørun Ødegård,
200.00 for vitere utdannelse lil før J
Sarpsborg kr, 3,-. Thv_ Wiik, Tjøgende ansokere:
mø pr. Tønsberg, kr. 1.50. Gunvald
Hrr Kåre Jakobsen, OsloAndresen, Ringsaker, Hedemark fylke,
kr. 3,-. Emilie Tyssebotten, Espe· og frk. esther Haugland fra Nordland.
land St. Bergensbanen, kr. 3,-.
Toralf Strømme,
Ingvar Graff, Hemsedal pr. 001 Sl.
ukretær.
Bergensb. kr. 3,-. Hans P. Sm ukkestad, Svarslad, Vestfold, kr. 4,50.
Bemerk I
•
Hildur Brændholen, Bekkelaget pr.
Grunnel Overllylnin${ lil el nermere.'
Hamar, kr. 1.50.
Rettelse: Der var illdsneget trykkeri ved OSlo _ kan manutrykkfeil i kvitleringslisten i T. T. skripler elc. sendes lil redaksjonen
nr. 2, idet Langåkers kon I. slod op- innen d. 20. i md.
adr. Haukelo box 20.
fort med kr. 1,- skal være kr. 3,-.
Kontingent a kr. 3,- årlig bedes
Rettelse.
sendt direkte til undertegnede kass.
l T. ogT. no 3 ·er en feil, på J.
Ht:"rman A. Jansen,
side: (Thorbj G. Nilsen), Professor l
l3ekkestuvei i,
Halvdan SIl ømme, skal væreS/røm. l
Stabekk pr. Oslo.
j
-------- j
Schrøder
j
1,
Meddelelse.
•
j
•
J