Bilag 16.01 Afrapportering for 1 halvår 2015

Transcription

Bilag 16.01 Afrapportering for 1 halvår 2015
Afrapportering for 1. halvår 2015
Frederikshavn Kommune
Indholdsfortegnelse
Side
1. Indledning .........................................................................................................................
3
2. Gennemsnitlig kassebeholdning .......................................................................................
3
3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer) .........................................................
3
4. Afkast af depotet ..............................................................................................................
4
5. Udvikling i kommunens obligationsdepot .........................................................................
5
6. Nordeas bemærkninger til 2015 samt forventninger ........................................................
5
7. Låneoptagelse og udvikling i låneporteføljen ...................................................................
6
8. Status på anvendelse af finansielle redskaber .................................................................
9
9. Afslutning ..........................................................................................................................
12
1. Indledning
Kommunens finansielle strategi, som Økonomiudvalget havde til behandling og godkendte i april 2013,
omhandler den finansielle styring af den likvide formue samt den langfristede gæld.
Den finansielle strategi indeholder rammer for plejen af den likvide formue og den langfristede gæld.
For den langfristede gælds vedkommende er der bl.a. fastsat regler for valutasammensætningen samt for
hvordan lånene skal fordeles på fast og variabel rente. I forbindelse med Byrådet behandling af
”Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune” blev det besluttet, at andelen af den fast rente
kunne udgøre op til 90 % af kommunens lån.
For den likvide formues vedkommende er der indeholdt bestemmelser om indgåelse af porteføljemanagementaftaler (PM-aftaler)/Rådgivningsaftaler samt hvordan der må investeres i obligationer.
I den finansielle strategi er der indeholdt et risikobarometer, som angiver fire valgmuligheder, nemlig ingen
risiko, lav risiko, middel risiko og høj risiko. Kommunen har valgt, at den finansielle strategi placeres i
kategorien ”lav risiko”.
Den finansielle strategi indeholder ligeledes et afsnit om afrapportering, som indebærer, at økonomiudvalget
to gange årligt skal orienteres om bl.a. afkastet af formueplejen, samt have en redegørelse for udviklingen i
kommunens låneportefølje.
Frederikshavn Kommune har i 1. halvår af 2015 modtaget 2 afkastrapporter fra Nordea, der opgør
kommunens formueplejedepot. Herudover har kommunen modtaget 2 kvartalsrapporter fra Nordea vedr.
kommunens langfristede lånegæld. Med disse som udgangspunkt, er nærværende resultatopgørelse
udarbejdet til forelæggelse for Økonomiudvalget.
2. Gennemsnitlig kassebeholdning
jan.
feb.
mar.
apr.
maj
juni
juli
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.
2014
23,9
24,1
31,9
40,6
41,2
43,9
47,3
49,9
53,2
54,1
54,5
56,4
2015
59,5
65,9
64,6
62,9
58,4
56,8
Efter at have nået sit hidtil laveste niveau på 29,5 mio. kr. ved udgangen af 2013, er den gennemsnitlige
kassebeholdning øget gennem hele 2014, og udgør ultimo 2014 56,4 mio. kr.
Ved budgetlægningen var det forventet at øge kassebeholdningen med 74,6 mio. kr. i 2015. I forbindelse
med budgetopfølgningen pr. 30.4.2015 er denne forventning ændret, så den nu er på 62,4 mio. kr.
Budgettet for 2015 indeholdt ligeledes mulighed for at hjemtage lån til styrkelse af kassebeholdningen på 50
mio. kr. Dette lån blev hjemtaget primo 2015.
Ved starten af 2015 havde Frederikshavn Kommune en gennemsnitlig kassebeholdning på 56,4 mio. kr. Det
politiske mål for 2015 er en gennemsnitskassebeholdning på minimum 80 mio. kr. Det er forventningen, at
den gennemsnitlige likviditet når dette niveau ved udgangen af 2015.
3. Placering af likviditet
Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i
Danmark valgt, at undgå at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over 750.000 kr. (100.000
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 3 af 10
Euro). På den baggrund har Frederikshavn Kommune valgt at indgå bankaftale med Nordea, hvor
Frederikshavn Kommune i stedet får en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, og hvor
denne kredit i nogen grad modsvares af en obligationsbeholdning.
Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest
muligt.
Siden begyndelsen af 2015 har Frederikshavn Kommune haft en obligationsbeholdning på ca. 175 mio. kr.,
hvor ca. 75 mio. kr. er vores normale overskudslikviditet, og ca. 100 mio. kr. er det køb der er foretaget, for at
indeståendet i Nordea ikke overstiger 750.000 kr.
Den aftale der er indgået med Nordea er så gunstig, at den udgift der er til kreditløsningen er af en sådan
størrelse at den indtil nu er blevet opvejet af renteindtægten af de købte obligationer. Afkastet af
investeringen følges løbende, og såfremt afkastet af investeringen ikke længere giver dækning for
renteudgiften til trækket på driftskreditten hos Nordea, vil sagen blive fremlagt til politisk beslutning.
4. Afkast af depot
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Nordea valgt at placere 175 mio. kr. i obligationer. Af
beløbet udgør 75 mio. kr. som overskudslikviditet, og 100 mio. kr. kommer fra den kredit som er stillet til
rådighed for Frederikshavn Kommune, og som gør at der ikke forventes et indestående i Nordea ud over ca.
750.000 kr.
Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, men handel gennemføres
kun iflg. aftale med Frederikshavn Kommune. Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse
med den godkendte finansielle strategi.
For at vurdere det afkast som skabes på grund af Nordea´s rådgivning, sammenlignes dette med et
benchmark for tilsvarende investeringer. Resultatet sammenholdes med et vægtet gennemsnit for danske
obligationer med en varighed på 5 år og for danske obligationer med en varighed på 1 år. Vægtningen sker i
forhold til obligationsbeholdningernes del af den samlede obligationsbeholdning.
Nordea har fremsendt 2 kvartalsopgørelser for 2015. Nedenfor er gengivet oplysningerne fra 30.6 2015 samt
den samlede rapport fra 31.12 2014.
(+ er en indtægt)
Afkast pr. 31.12.2014
Afkast pr. 30.06.2015
1. Realiseret gevinst /
tab
374.164
-182.117
2. Urealiseret gevinst
/ tab
91.444
-382.010
2.677.613
756.527
3. Rente
4. Omkostninger
5. Depotværdi inkl.
vedhængende
renter
6. Vedhængende
renter
Depotværdi ekskl.
vedhængende
renter *) (5 minus 6)
-22.698
0
171.571.350
153.967.072
421.127
282.732
171.150.223
153.684.340
Total afkast efter
gebyr (sum af 1 – 4)
3.120.524
192.400
Periodens resultat
1,74 %
0,12 %
*)Kursværdien vil ikke umiddelbart kunne sammenlignes med skemaet i afsnit 5, da Nordea og Frederikshavn Kommune ikke opgør
kursværdien af udtrukne obligationer ens. I ovenstående opgørelsen er udtrukne obligationer optaget til kurs 100 hos Nordea, og i
Frederikshavn Kommunes regnskab – opgjort på side 5 afsnit 5 - sker denne regulering først i 2. halvår 2015.
At der er fald depotværdien skyldes, at ikke alle udtrækninger er geninvesteret på opgørelsestidspunktet, men står likvid på en bankkonto.
2015 har i 1. halvår givet et afkast på 0,12 %, og det vejede benchmark har opnået et afkast på -0,74 %.
Afkastet er således 0,86 % bedre end benchmark.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 4 af 10
Nordea havde forventet et afkast fra 0 – 1 % efter omkostninger, og afkastet for 1. halvår ligger således som
forventet. Men man må også konstatere, at et beskedent afkast på 0,12 % faktisk er 0,86 % bedre end det
man generelt kunne have opnået i markedet med samme varighed.
Afkastet af investeringen på 100 mio. kr. som er foretaget for at reducere modpartsrisikoen hos Nordea, og
som er finansieret via træk på kreditten i Nordea, har isoleret set givet et afkast på 0,12 % i første halvår
2015.
Nedenfor vises udviklingen i afkast i 2014 og 2015.
2014
2015
Depot
Benchmark *
Depot
Benchmark *
1. halvår
1,72
1,51
0,12
-0,74
2. halvår
-0,04
-0,04
Hele året
1,74
0,65
0,12
-0,74
* Det Benchmark som afkastet sammenlignes med, er et vejet gennemsnit af 2 Benchmark – hvor der er en varighed på 1 henholdsvis 5 år. Når fordelingen i beholdningens
varighed ændres, vil det sammenlignende Benchmark også ændres. 2. halvårs fordeling af varighed, vil også være den vægtning der ligger til grund for årets samlede afkast.
5. Udviklingen i kommunens obligationsdepot
Beholdningen i kommunens formuedepot, havde ved årets begyndelse en kursværdi på 171,3 mio. kr. Med
udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes finansielle strategi (ønsket om at minimere modpartsrisikoen hos
pengeinstitutterne), er der gennem køb/salg/udtrækning sket en reduktion af denne beholdning, så den pr.
30.06.2015 har en kursværdi på 158,3 mio. kr. ekskl. tilgodehavende renter.
Udviklingen i formuedepotet fremgår af nedenstående skema:
Nominel
beholdning pr.
31.12.2014
Kursværdi
pr. 31.12.2014
Nominel
beholdning pr.
30.06.2015
Kursværdi
pr. 30.06.2015
4% Nordea 2044
24.819.572
25.737.896
12.588.501
12.920.649
0,91 Realkredit
Danmark 2021
43.910.850
45.214.563
43.789.236
45.012.324
0,76% Nykredit 2018
73.863.167
74.722.935
73.800.077
74.720.281
0,76% Nykredit 2018
25.400.977
25.662.353
25.375.816
25.687.126
167.994.566
171.337.747
155.553.630
158.340.379
Gennem 1. halvår 2015 har vi oplevet både kursstigninger og kurstab på vores beholdning, men ved
udgangen af halvåret, har kurstabene dog været størst. Ved udgangen af 1. halvår 2015 er resultatet et
urealiseret kurstab på 382.009,62 kr. Beløbet dækker over det kurstab, som ville blive realiseret, såfremt
man besluttede at afhænde hele beholdningen af obligationer den 30.06.2015. Beløbet er det eneste af
afkastsbeløbene (kursregulering, rente og omkostninger) som ikke er konteret direkte på Frederikshavn
Kommunes driftsregnskab, men kun vist som regulering på obligationsværdien via status.
6. Nordea´s bemærkninger til 2015 samt forventninger
1. halvår i 2015 blev en periode med pæne rentestigning på rentemarkedet, og den
beholdningssammensætning der var valgt i Frederikshavn Kommune passede meget godt på dette scenarie.
Efter første halvår blev der realiseret et afkast på 0,12 %, og vi forventer at ende på et samlet afkast for 2015
på 0-1 %
Risikoen på obligationsbeholdningen blev reduceret en del i andet halvår af 2014, hvilket medvirkede til at
det begrænsede afkast er acceptabelt, når man sammenligner med afkastet på benchmark.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 5 af 10
Afkastet blev 0,12 % for første halvår 2015, og afkastet for benchmark blev -0,74 %. Resultatet er således
0,86 % over afkastet på benchmark. Den samlede varighed af obligationsbeholdningen er i pr. 30.06.2015
på 0,63.
Vi forventer, at vi vil se svage rentestigninger og lavere udtrækninger på 4 % obligationerne i andet halvår af
2015. Der ligger dermed en mulighed for igen at øge risikoen på beholdningen (dvs. investere i obligationer
med en højere rente og længere løbetid), og udnytte de investeringsrammer der er til rådighed i
Frederikshavn Kommune, således at obligationsbeholdningens varighed står i et bedre forhold til varigheden
på Frederikshavn Kommunes lån.
Frederikshavn Kommune kan derfor overveje, at reducere beholdningen af variabelt forrentede obligationer
og øge beholdningen i f.eks. 4 % obligationer med længere løbetid. Såfremt renten stiger markant, vil
konsekvensen af denne omlægning være, at vi vil få en del kurstab på 4 % obligationerne. Dette kurstab vil
blive opvejet af, at markedsværdierne på vores fastforrentede lån vil blive reduceret tilsvarende.
Definition af begrebet varighed:
Varighed som begreb blev oprindeligt udviklet for at have et bedre udtryk for en obligations reelle løbetid.
Restløbetiden er nemlig et upræcist mål, da det hverken tager hensyn til størrelsen eller placeringen af en
obligations betalinger (renter og udtræk) frem til udløb.
Ligesom restløbetiden aftager varigheden dag for dag (eller: med tiden), men varigheden er altid enten
kortere end eller lig med restløbetiden.
Varigheden kan udtrykkes på to måder: som et risikomål udtrykt i procent eller som en gennemsnitlig
restløbetid udtrykt i tidsenheder (f.eks. år).
I en kapitalforvaltningsaftale bruges varigheden som et risikomål, dvs. den procentvise ændring i en
obligations pris eller obligationsporteføljens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En høj
varighed er altså udtryk for en høj risiko - og en lav varighed det modsatte.
Udtrykt som en gennemsnitlig restløbetid kan varigheden anvendes til at fastlåse afkastet på en obligation
eller en obligationsportefølje. En renteændring udløser nemlig to modsatrettede effekter, som over en
periode vil opveje hinanden. Stiger renten f.eks., falder obligationskurserne, men samtidig kan
obligationernes løbende afkast geninvesteres til en højere rente.
Varigheden er perioden, hvor disse to modsatrettede effekter netop ophæver hinanden, dvs. den periode,
der skal gå, før genplaceringer til en højere rente opvejer (immuniserer) det oprindelige kurstab.
7. Låneoptagelse og udviklingen i låneporteføljen
Overblik over låneporteføljen:




Samlet nominel gæld på 1.237.435.245 kr.
Gennemsnitlig rente på 1,54 %
Varighed 6,12 år
Den samlede gæld er i danske kroner
Kommunen forøgede i 1. halvår af 2015 sin samlede lånegæld med 16,6 mio. kr., således at den ved
udgangen af 1. halvår af 2015 udgjorde 1.237,4 mio. kr. (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver).
Ændringen af lånegælden består af en reduktion af lånegælden fra afdrag med 33,4 mio. kr. og en forøgelse
vedr. optagelse af likviditetslån i starten af året på i alt 50,0 mio. kr., dette er specificeret nedenfor.
Kommunens lånegæld pr. 1.1.2015
-1.220.872.208 kr.
Afdrag på lån:
Selvejende institutioner m/overenskomst
47.398
Realkredit
37.493
Kommunekredit - afdrag
31.831.839
Gæld vedr. ældreboliger
1.520.233
Afdrag på lån i alt
33.436.963
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 6 af 10
33.436.963 kr.
Låneoptagelse:
Likviditetslån
-50.000.000
Øvrig låneoptagelse (61,2 mio. kr. optaget pr. 1/7-15)
0
Låneoptagelse i alt
-50.000.000
-50.000.000 kr.
Indeksregulering på status pr. 30.06.2015
0 kr.
Kommunens lånegæld pr. 30.06.2015
-1.237.435.245 kr.
Fordeling af lånegælden på fast og variabel rente
Iflg. Frederikshavn Kommunes finansielle strategi, skal minimum 30 % af låneporteføljen være indgået med
aftale om fast rente.
Denne del af strategien har Frederikshavn Kommune opfyldt gennem indgåelser af aftaler med finansielle
instrumenter (SWAPS). Disse aftaler er omtalt andet steds i denne rapport.
I den finansielle strategi er der indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og
variabel rente. Rammerne er fastsat således:
Låneportefølje
Fast rente
Finansiel strategi
Variabel rente
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
30 %
90 %
10 %
70 %
Låneportefølje
896,5 mio. kr.
186,2 mio. kr.
pr. 30.06.2015
82,8 %
17,2 %
Note: I forhold til beløbene i skemaet øverst på siden, er ovenstående skema ekskl. lån til ældreboliger og lån til selvejende institutioner
(der ikke er omfattet af den finansielle strategi).
Fordelingen af lån i fast og variabel rente er således i fuld overensstemmelse med de rammer, som er
fastlagt i den finansielle strategi og efterfølgende beslutning i byrådet.
Rentefølsomhed:
Ved en stigning i markedsrenten på 1,00 % vil der være følgende ændringer i renteomkostningerne:
 2015 0,5 mio. kr.
 2016 1,8 mio. kr.
 2017 1,9 mio. kr.
 2018 1,9 mio. kr.
 2019 1,8 mio. kr.
Siden slutningen af april er de danske markedsrenter steget med rekordfart. Størst har bevægelsen været i
de lange renter, hvor den 10-årige statsrente er blevet mere end firedoblet. I vid udstrækning har denne
bevægelse været et spejlbillede af udviklingen i Tyskland – om end der hen over perioden også har været en
mindre udvidelse i renteforskellen mellem landene. Forklaringen på den pludselige og kraftige rentestigning
er ikke entydig, men kan blandt andet forklares med lav omsætning i markederne, spekulationer om, at ECB
stopper sit opkøbsprogram før tid, bedre vækstudsigter i Europa samt en naturlig modreaktion oven på de
kraftige rentefald i årets start.
Det er Nordeas vurdering, at de sidste måneders rentestigninger er sket for hurtigt og de venter derfor, at de
lange renter hen over sommeren vil falde tilbage. Konkret venter de, at den 10-årige swaprente, som pr. 30.
juni 2015 er på 1,4825 %, vil trække tilbage mod 1,0 % inden de igen vil trække moderat højere hen over
2016.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 7 af 10
Lånegæld i Frederikshavn Kommune
Beløb i 1.000 kr.
2007
2008
2010
2011
2012
-878.727
-892.093
-949.627
-939.712
-1.137.553
-1.122.311
-1.220.872
Afdrag på lån (inkl. indeksregulering på status)…………………………………………………………………..
75.178
76.436
66.083
80.167
79.914
81.359
62.492
515.254
33.437
Lånegæld, primo …………………………………………………………………..
-900.710
-871.532
2013
Pr.
30.06.2015
2009
2014
Låneoptagelse ……………………………………………………………………
-46.000
-83.631
-79.450
-137.700
-70.000
-279.200
-47.250
-613.815
-50.000
Lånegæld, ultimo ………………………………………………………………………
-871.532
-878.727
-892.093
-949.627
-939.712
-1.137.553
-1.122.311
-1.220.872
-1.237.435
Finansielt leasede aktiver …………………………………………………………
-67.517
-86.615
-85.169
-85.412
-55.056
-62.802
-65.549
-63.619
-63.619
-977.262
-1.035.039
-994.769
-1.200.355
-1.187.860
-1.284.491
-1.301.054
118.920
107.338
43.279
20.626
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.884
-9.232
-9.380
-5.876
-3.676
-2.277
-2.277
Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen ……………………………………………………………
298.716
264.732
160.585
109.689
97.958
37.403
16.950
-2.277
-2.277
-1.162.952
-1.170.910
-1.286.768
-1.303.331
01-01-2013
01-01-2014
Lånegæld, ink l. finansielt leasede ak tiver ………………………..
-939.049
-965.342
Tilgodehavende/Gæld hos forsyningen
Tilgodehavende, Kloakforsyningen ……………………………………………………………………
202.621
186.855
169.469
Tilgodehavender, Varmeforsyningen ………………………………………………………………………
106.004
87.892
0
Gæld til Renovationen ……………………………………………………………
-9.909
-10.015
Lånegæld, ink l. finansielt leasede ak tiver og
tilgodehavende/Gæld ved
Forsyningen ………...…………..…..
Antal borgere
-640.333
-700.611
-816.677
-925.350
-896.811
01-01-2008
01-01-2009
01-01-2010
01-01-2011
01-01-2012
01-01-2015
30-06-2015
Frederikshavn Kommune ………………………………………………….
62.751
62.525
62.007
61.576
61.164
60.775
60.463
60.344
60.355
Lånegæld i kr. pr. borger i Fr.havn …………………………………………………..
-10.204
-11.205
-13.171
-15.028
-14.662
-19.135
-19.366
-21.324
-21.594
Sammenligning med region Nordjylland og hele landet
Lånegæld i kr. pr. borger (excl. tilgodehavende hos Forsyningen)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Frederikshavn Kommune
14.965
15.439
15.760
16.809
16.352
19.751
19.648
21.275
Region Nordjylland
11.367
11.803
11.928
12.839
12.824
14.094
14.939
15.350
Hele landet
13.530
13.737
14.094
14.805
14.593
14.988
15.240
15.212
Pr.
30.06.2015*
Kildeangivelse ved sammenligning med Region Nordjylland og hele landet: Kommunale Nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet.
*) Lånegæld pr. borger for 2015 kendes først når indberetningerne for regnskab 2015 er foretaget.
8. Status på anvendelse af finansielle redskaber
Som nævnt i forrige afsnit, giver Frederikshavn Kommunes finansielle strategi mulighed for låneomlægning
inden for visse rammer.
I første halvdel af 2015 er der indgået aftale om 2 nye swaps, på baggrund af beslutning i økonomiudvalget
om yderligere afdækning i fast rente. Der blev optaget en swap på 45,0 mio. kr. med en løbetid på 2 år og en
swap på 152,4 mio. kr. med en løbetid på 5 år.
Efter halvårets udløb er der optaget yderligere et lån på 61,2 mio. kr. der er fuldt afdækket med en swap.
Den finansielle strategi indeholder, udover muligheden for låneomlægning, muligheden for at bruge
finansielle styringsinstrumenter.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 8 af 10
Af de finansielle styringsinstrumenter anvender Frederikshavn Kommune renteswap til omlægning af renten.
Renteswap er en aftale, om på bestemte tidspunkter, at betale/modtage fast rente og modtage/betale
variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til, at omlægge finansiering fra fast til variabel
rente eller omvendt.
Renteswap giver således mulighed for, at ændre Frederikshavn Kommunes risikoprofil i forhold til
renteudviklingen. Hvis Frederikshavn Kommune ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån
med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at ”bytte” rentebetalinger via
renteswap, uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store
omkostninger. Sådanne omlægninger af renteswaps må kun ske med Økonomiudvalget forudgående
godkendelse.
Pr. den 30.06.2015 har kommunen således 10 renteswaps. Restgælden for disse 10 renteswaps er på i alt
896,5 mio. kr. Dette beløb er således med til at afdække variabelt forrentede lån med fast rente. De 6
renteswaps har kommunen indgået med Nordea samt 4 der er indgået med KommuneKredit.
Markedsværdien af de 10 renteswaps er opgjort til -57,8 mio. kr. pr. 30.06.2015. Tabet er dog kun aktuelt,
hvis alle renteswaps realiseres. Værdien af renteswaps udvikler sig løbende i forhold til renteudviklingen,
dvs. de forventede rentesatser på bestemte, fremtidige datoer.
Set i forhold til den negative markedsværdi ultimo 2014, har der været en reduktion af den negative værdi
med 26,1 mio. kr.
Set over 1. halvår af 2015, har der været en stigende renteudvikling, hvorved vi ser at de negative
markedsværdier på kommunens swaps er faldet.
Med disse 10 swaps er 82,8 % af kommunens låneportefølje dækket af med fast rente. Der er således
afdækket med en andel i fast rente, der er indenfor den ramme på 90 % som Byrådet fastsatte i juni 2015,
hvor lånet på 61,2 mio. kr. blev besluttet optaget. Når afdækningen af dette lån medtages, når man op på en
fast afdækning på 83,7 %.
Nordeas sammenfatning og anbefaling:
Frederikshavn Kommune har en høj andel af fast finansiering og en høj varighed. Hermed er kommunen
godt positioneret til et stigende renteniveau og har en høj budgetsikkerhed.
Nordea har dermed ikke afgivet nogen anbefaling til ændring af sammensætningen mellem fast og variabel
forrentning.
9. Afslutning
Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 0,12 %, hvilket er højere end det
benchmark der sammenlignes med, og som var på -0,74 %. Når det er lykkedes at opnå et afkast på 0,86%
over afkastet fra benchmark så skyldes det, at Frederikshavn Kommune valgte at reducere risikoen i
obligationsbeholdningen i 2. halvår 2014. Det betød samtidig at varigheden på obligationsbeholdningen
ligeledes blev reduceret.
En del af obligationsbeholdningen (100 mio. kr.) er opstået i forbindelse med reduktionen af
modpartsrisikoen i forhold til Nordea og en anden del er anbragt overskudslikviditet. Overskudslikviditeten
udgør 75 mio. kr. – og er placeret med en løbetid på 0,63 år.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 9 af 10
Frederikshavn Kommune har en samlet gæld på lån på 1.082,7 mio. kr. (ekskl. lån til ældreboliger, som ikke
er omfattet af reglerne i Finansiel Strategi) – hvoraf 896,5 mio. kr. er optaget med fast rente. Det svarer til
82,8 % af den samlede lånerestgæld. Den maksimale del af låneportefølgen der må etableres med fast rente
er 90 % iflg. den finansielle strategi.
Den gennemsnitlige rente for hele låneporteføljen er 1,54 % og lånene har en varighed på 6,12 år.
Et af elementerne i den finansielle strategi er at man skal se aktiver og passiver under eet. Hvis man har
samme strategi omkring placering af langfristede aktiver og optagelse af lån, så vil man på den måde være i
stand til at eliminere store og utilsigtede udsving i enten den ene eller anden type.
Frederikshavn Kommune har det sigte, at varigheden på aktiver og passiver skal være på samme niveau. Et
udsving i renten forventes i den situation at udligne effekten på obligationer og lån, så udsvingene
neutraliseres.
Frederikshavn Kommune har i samråd med Nordea valgt at reducere beholdningen af 4 % obligationer, og i
stedet købt variabelt forrentede obligationer. Denne omlægning har medført en væsentlig lavere varighed på
obligationerne end den varighed der er på låneporteføljen, og som i 1. halvår er øget bl.a. som følge af
andelen af lån med fast rente er øget. Beslutningen om omlægningen er truffet for at imødegå risikoen for
store udtræk i beholdningerne, med kurstab til følge.
Frederikshavn Kommunes strategi vedr. løbetider på aktiver og passiver er, at de skal passe over for
hinanden. På grund af risikoen for udtrækninger af obligationer, er den nuværende varighed på
obligationsbeholdningen på 0,63 år – og varigheden på lånene er 6,12 år. Men målet er fortsat gennem
fremtidige positioner, at varigheden på aktiver og passiver passer sammen. I Frederikshavn Kommune er der
dog den udfordring, at vi har passiver for 1.237.000.000 kr. – og aktiver for 75.000.000. Vores renterisiko vil
derfor fortsat være størst vedr. de optagne lån, da de kun af afdækket med ca. 6,1 % gennem
obligationerne. En renteændring vil derfor have større virkning på den langfristede gæld – end det har på
obligationsbeholdningens værdi.
I første halvår af 2015 er der indgået yderligere 2 swaps på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget om,
at øge andelen af lån med fast rente. Ligeledes er et lån som optages i 2. halvår af 2015 afdækket med 1
swap som betyder forøgelse af lån med fast rente.
Da Frederikshavn Kommune i sin tid indførte ønsket om modpartsrisiko skete det på baggrund af at flere
pengeinstitutter ikke længere kunne opfylde kapitalkravet fra Finanstilsynet, og blev overtaget af Finansiel
Stabilitet – eller andre pengeinstitutter. I sådanne tilfælde kan indskydere kun gøre krav på dækning af et
beløb på op til ca. 750.000 kr. – resten af et indestående er et simpelt krav mod pengeinstituttet.
Der er nu sket en oprydning i pengeinstitutternes lånebeholdning, og Finanstilsynet vurderes at føre et mere
aktivt tilsyn med disse nu. Man kan derfor overveje, om man skal lempe kravene til en modpartsrisiko, idet
det vurderes vanskeligt i fremtiden, at kunne generere et afkast af de obligationer der er købt for et reducere
indeståendet i pengeinstituttet, som står mål med den renteudgift der er på den driftskredit der er stillet til
rådighed for obligationskøbet. Det er dog lykkedes for 1. halvår 2015, og Økonomiafdelingen anbefaler
derfor, at obligationsbeholdningen fastholdes som middel til at reducere modpartsrisikoen.
Økonomiafdelingen følger afkastet månedligt, og såfremt det kommer under det niveau, som vi betaler for
kreditfaciliteten hos Nordea, vil spørgsmålet om fremtidige tiltag til reduktion af modpartsrisikoen blive lagt
frem til politisk beslutning
Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke foretages yderligere afdækning af den langfristede gæld og
dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for fast rente.
Sag nr. 08/2359
Dokument nr.133726-15
Side 10 af 10

Similar documents