Realkredit – og Statsobligations-vindere

Transcription

Realkredit – og Statsobligations-vindere
23.12.2015
Realkredit – og
Statsobligations-vindere
På baggrund af vores forventning om begrænset stigning af den lange 10-30årige
swaprenter, er afkastpotentialet steget i konverterbare obligationer med høj varighed.
Derudover giver vores forventning om udskydelsen af dansk renteforhøjelse mindre
værdi til de korte variabelt forrentede obligationer. Vi fastholder derfor den lave andel
af variabelt forrentede obligationer til fordel for en høj andel konverterbare
obligationer med højere varighed.
Den begrænset konverteringsrisiko giver et forholdsmæssigt højt forventede afkast i
3,5-5% konverterbare. Likviditeten i 4-5% obligationerne er dog yderst begrænset,
Udgiver:
hvorfor det kan blive svært for detailinvestor at finde obligationerne til en fornuftig
Jyske Markets
kurs. Vi fortrækker derfor køb af 3-3,5’44, hvor vi heller ikke forventer markante
Vestergade 8 -16
udtræk. Her er varigheden til gengæld højere, hvorfor disse obligationer vil tabe mere
DK - 8600 Silkeborg
ved en rentestigning. (gårsdagens kurser findes her)
Analytiker:
Tabel 1: Vinderliste
Fond skod e
T yp e
Kurs
R e nte følsomhe d
Forve nte t
a fka st (%)
Anb e fa le t
vægtning
CI6 + 1 5 BR F
938750
Variablet
forrentet
100,02
0,96
0,05
15%
2 %NYK3 7
979864
Konverterbar
96,74
6,56
1,54
10%
3 %BR F4 4
937789
Konverterbar
100,35
5,24
1,98
25%
3 ,5 %NYK4 4 IO
978744
Konverterbar
102,31
4,06
2,11
30%
4 %NYK4 4 IO
977993
Konverterbar
105,24
1,63
1,69
15%
2 %NYK4 7
950416
Konverterbar
92,27
8,60
1,38
5%
4 ,0 0
1 ,6 1
100%
Ob liga tion
Sa mle t
Kasper Schönbeck
+45 89 89 70 05
[email protected]
Jyskebank.dk
No te: Det forventede afkast er beregnet ved Jyske Banks renteforventning. Det forventede afkast kan ikke anvendes
som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. For Inkonverterbare og
variabeltforrentede obligationer er det forventede afkast lig den effektive rente ved en hold til udløb strategi. For
konverterbare obligationer er det forventede afkast justeret for skævheder i kursstigningspotentialet. Kurser er
gårsdagens gennemsnitskurser fra Københavns Fondsbørs, og er ikke handlebare. Renteføksomheden er beregnet
ved Jyske Banks Realkreditmodel. Afkastet er før skat og omkostninger, afkastet skal derfor reduceres hermed.
Skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation, og kan ændres fremover. Kontakt din
skatterådgiver.
Vigtig investorinformation:
Se venligst analysens sidste side
23.12.2015
Tabel 2: Alternative stater og inkonverterbare obligationer
Stats- obligationer
Ob liga tion
2,5'16nov
Fond skod e
992275
4'17nov
4'19nov
3'21nov
992267
1,5'23nov
T yp e
Kurs
103,00
R e nte følsomhe d
0,95
Forve nte t a fka st
-0,63%
992194
108,82
1,91
-0,49%
992240
116,72
3,74
-0,21%
117,14
5,57
0,11%
992305
108,60
7,57
0,40%
7'24nov
991813
157,73
7,37
0,41%
4,5'39nov
992232
163,39
17,15
1,38%
Inkonverterbar
2lags- obligationer
Ob liga tion
Fond skod e
Kurs
R e nte følsomhe d
E ffe ktiv re nte
2'16apr-2L
978884
100,85
0,33
-0,58%
2'17apr-2L
978892
102,89
1,31
-0,17%
2'18apr-2L
979104
104,31
2,27
0,14%
2'19apr-2L
979384
105,50
3,22
0,34%
Inkonverterbar
No te: Det forventede afkast er beregnet ved Jyske Banks renteforventning. Det forventede afkast kan ikke
anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. For
Inkonverterbare obligationer er det forventede afkast lig den effektive rente ved en hold til udløb strategi. For
konverterbare obligationer er det forventede afkast justeret for skævheder i kursstigningspotentialet. Kurser er
gårsdagens gennemsnitskurser fra Københavns Fondsbørs, og er ikke handlebare. Renteføksomheden er
beregnet ved Jyske Banks Realkreditmodel. Afkastet er før skat og omkostninger, afkastet skal derfor reduceres
hermed. Skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation, og kan ændres fremover.
Kontakt din skatterådgiver.
2
23.12.2015
Vigtig Investorinformation
Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.
Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller
for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres
uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres.
Denne analyse er en investeringsanalyse.
Interessekonflikter
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af
analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed
i Jyske Bank.
Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den
ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen
og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne
modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen.
Selskabsanalyser er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse.
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: www.jyskebank.dk/investeringsinfo
Opdatering af tilbagevendende analyser
Tilbagevendende analyser opdateres løbende. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside.
Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført.
Finansielle modeller
Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget
er udelukkende offentligt tilgængelige data.
Risiko
Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve
analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende.
Handles papiret i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko.
Anbefalinger
De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger
og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår.
Det er ikke givet, at papiret vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk
for vores bedste vurdering.
Risikomærkning:
Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille,
og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.
Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og
produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.
Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis
produkttypen er vanskelig at gennemskue.
Kompleksitet:
For at et produkt kan betegnes som ”Ikke-kompleks”:
• Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs.
• Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen.
• Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål.
• Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika.
• Må produktet ikke være et derivat.
3

Similar documents