faktaark og tegningsblanket

Transcription

faktaark og tegningsblanket
Faktaark
IR Favoritter A/S
Investeringstema
december 2015
Afkast (efter omkostninger)
160
IR Favoritter A/S investerer i fortrinsvis danske og nordiske aktier.
150
140
Generelt er danske og nordiske virksomheder meget veldrevne og har
en stærk markedsposition. Der investeres udelukkende i virksomheder,
hvor vi har et højt kendskabsniveau til virksomhedens ledelse, produkter,
markedsposition og omstillingsmuligheder.
130
120
110
100
2015
2014
investeringsmuligheder som aktuelle investeringer.
2015
90
IR foretager løbende en vurdering af værdiansættelsen af såvel
IR Favoritter A/S
Investeringsstrategi
Årlige afkast (efter omkostninger)
60%
IR Favoritter A/S fokuserer på at levere stabile absolutte afkast med
begrænset risiko for tab. Investeringerne foretages ud fra en bottom-up
50%
udvælgelse og selskabet er ikke underlagt et benchmark.
40%
30%
Investeringerne er opdelt i to grupper:
20%
Kerneinvesteringer: Langsigtede og solide virksomheder med de
10%
bedste muligheder for at levere et stabilt og forudsigeligt afkast.
0%
Satellitinvesteringer: Virksomheder hvor specielle forhold gør,
at aktien kan give et godt afkast på kortere sigt end normalt.
2015
2014
-10%
IR Favoritter A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier.
Således afdækkes mindst 50% af aktierne, når IR-kvotienten er negativ.
Stamdata
ISIN
Afkast og afkastudsving
DK0060642569
Startdato
168,8
13,0%
Historisk afkast p.a. (baseret på faktiske og modelbaserede afkast)
-
Historiske afkastudsving (kalenderår)
-
Lagerbeskattet
Porteføljehonorar (%)
1,20%
Performance fee (%)
10,00%
Depositar
Forventet afkast p.a.
august 2014
Formue (mio.)
Skattestatus
IR Favoritter A/S
Jyske Bank A/S
Kursopdatering
Minumumsinvestering
Handel med aktier i IR Favoritter A/S
Køb kan ske ved udgangen af hver måned.
www.irg.dk
750.000
Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
Salg kan ske med 1 dags varsel.
Lav risiko
Særlige regler ved tilbagesalg af mere end 90% af alle udstedte aktier.
Typisk lavt afkast
Handel sker med et tillæg/fradrag på 0,5% i forhold til IV.
IR Favoritter A/S er grundet selskabts status som unoteret aktie mærket
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre
rød jf. Finanstilsynets risikomærkning (læs mere herom på www.irg.dk).
Høj risiko
Typisk højt afkast
omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt,
kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte.
Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S
Telefon: 96 26 30 00 - Fax: 96 26 30 01 - www.irg.dk
Tegningsblanket
IR Favoritter A/S
CVR-nr 36017147
I henhold til tegningsprospektet tegner undertegnede for
Kr.
i IR Favoritter A/S, ISIN DK0060642569
(beløbet afrundes til nærmeste hele antal aktier)
eller
stk.
Til kurs
pr. aktie (udfyldes af selskabet)
Aktier vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog.
Navn:
CPR/CVR-nr:
Pension:
Vej og nr:
Postnummer:
By:
Telefon
E-mail:
Tegningsbeløbet bedes pr. den _____ / _____ 20 _____ trukket på følgende konto:
Pengeinstitut:
Rådgiver/tlf:
Reg-nr:
Konto-nr:
Aktierne bedes indlagt i nedenstående depot:
CD-ident:
Reg-nr:
Depot-nr:
fkast
rg.dk
Beløbet bedes indsat på IR Favoritter A/S' konto i Jyske Bank: 7593-0001076188
Dato:
Underskrift:
Tegningsblanketten kan faxes på 96 26 30 01 eller fremsendes via mail til [email protected]
(hvis pension sæt kryds)

Similar documents