Aktiekonto – Nordeuropæiske aktier

Transcription

Aktiekonto – Nordeuropæiske aktier
Aktiekonto
– Nordeuropæiske aktier
• Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode
• Mulighed for et højt afkast hvis aktiekurserne stiger
• Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder
www.sparekassenfaaborg.dk
Aktiekonto
Nordeuropæiske aktier
– en opsparingskonto med muligheder for et attraktivt afkast
Sådan fungerer Aktiekontoen
Aktiekontoen fungerer som et struktureret indlån, dvs. en
konto, hvor du indbetaler et indskud som på en helt almindelig opsparingskonto, men i stedet for en indlånsrente, får du
muligheden for et afkast, der afhænger af kursudviklingen ­­­på
15 internationale aktier.
Stiger kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv
forrentning af dit indskud og falder kurserne, får du hele dit
indskud tilbage. Med andre ord, kan du med vores Aktiekonto
kombinere stor sikkerhed med muligheden for en betydelig
fortjeneste.
Du kan investere indirekte i de 15 udvalgte aktier ved at ind­
skyde midler på en indlånskonto fra den 4. marts 2013 til ­­­­­­og
med den 27. marts 2013. Indskuddet bliver stående på denne
Attraktive aktier
konto indtil 30. november 2016, hvor indskuddet og det sam-
Du kender sikkert allerede de fleste af selskaberne, og ser vi
lede afkast kan hæves igen.
nærmere på de enkelte aktier, er de udvalgt, fordi de efter vores mening har potentiale til at give et positivt aktieafkast, men
Drag fordel af de positive tendenser
også fordi de hver især anses for at være relativt stabile aktier.
Finanskrisen og den efterfølgende gældskrise har tynget de
De 15 selskaber er således alle toneangivende indenfor deres
finansielle markeder betydeligt de seneste år, men selv om
brancher og klarer sig typisk fornuftigt selv igennem perioder
udfordringerne med at få verdensøkonomien tilbage i vækst-
med begrænset økonomisk vækst.
sporet fortsat vil være til stede de kommende år, tror vi på, at­­
vi har set det værste af krisen. Af samme grund mener vi også,
At fordele sine æg mellem flere kurve er en tankegang de ­fleste
at aktier fremadrettet vil være en fornuftig investering, og
kan se fornuften i. Af samme grund er kurven også relativt
vi har derfor sammensat en kurv1 af 15 attraktive aktier fra
bredt sammensat, og der kan blandt de 15 aktier blandt andet
Nordeuropa, herunder Tyskland, Frankrig, Holland og Skandi­
findes selskaber indenfor medicinalindustrien, olieindustrien,
navien, som du har mulighed for indirekte at investere i via
energisektoren, bilindustrien, finans og forsikring, telekommu-
vores Aktiekonto – Nordeuropæiske aktier:
nikation, husholdningsprodukter og detailhandel.
1) Et struktureret indlån kan være sammensat af en kurv af underliggende aktiver. En kurv kan f.eks. være sammensat af 10 forskellige aktier, et antal forskellige råvarer,
et antal forskellige valutaer eller en kombination af flere forskellige aktiver.
Sådan beregnes afkastet
Læs indlånsvilkårene grundigt og få det bedste
Princippet i aktiekontoen er enkelt. Ved indlånets udløb modta-
beslutningsgrundlag
ger du e
­ t afkast svarende til den gennemsnitlige kursudvikling
Aktiekontoen er klassificeret som et komplekst indlånsprodukt,
i de 15 aktier.
og vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i indlånsvilkårene, som beskriver de fuldstændige vilkår for indlånet, her-
De 15 aktier er dog alle underlagt en individuel maksimum-
under specifikke risikofaktorer samt anden vigtig information,
grænse for, hvor meget de hver især kan bidrage til det samlede
som kan styrke dit beslutningsgrundlag. Er du i tvivl, gennem-
afkast. Den individuelle maksimumgrænse er 30%, hvilket
går vi selvfølgelig gerne indlånsvilkårene sammen med dig.
betyder, at det samlede aktieafkast maksimalt kan blive 30%.
Sådan kommer du videre
De 15 aktier er dog ikke underlagt en tilsvarende individuel
Du kan læse mere om Aktiekontoen – Nordeuropæiske aktier
minimumsgrænse for deres eventuelle negative bidrag til slut-
og indlånsvilkårene på www.sparekassenfaaborg.dk. Du er
afkastet. ­­­­­En negativ udvikling i en eller flere aktier vil således
selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os på tlf.
medregnes fuldt ud i beregningen.
6548 5210 eller til at kontakte din kunderådgiver.
Uanset hvor meget aktiekurserne skulle gå hen og falde, vil du
Denne brochure skal udelukkende ses som markedsføringsma-
dog få hele dit indskud tilbage i november 2016, hvis du ikke op-
teriale udarbejdet i forbindelse med Aktiekontoen og kan ikke
siger kontoen før tid.2 Skulle du ønske at opsige Aktiekontoen
betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige
i bindingsperioden udbetales det indsatte beløb fratrukket en
forhold. Den tjener således ikke som et beslutningsgrundlag,
dekort. Du kan læse mere om dette på næste side.
og indskud på Aktiekontoen skal alene ske på grundlag af indlånsvilkårene. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette
Du kan også se nogle eksempler på, hvordan afkastet bereg-
materiale og vilkårene for Aktiekontoen gælder beskrivelsen i
nes som et simpelt gennemsnit af de 15 aktiers udvikling på
indlånsvilkårene.
næste side.
Indfrielseskurs
130
Scan koden
og læs
indlånsvilkårene
100
0% 30%
Aktiestigning
hver aktie
2) Kunden har risikoen på Sparekassen Faaborgs tilbagebetalingsevne. Det vil sige, at tilbagebetaling
af det indsatte beløb forudsætter, at Sparekassen Faaborg eksempelvis ikke erklæres konkurs.
I tilfælde af Sparekassens konkurs dækker Garantifonden for indskydere og investorer indskud op til
100.000 euro (ca. 750.000 kr. pr. indskyder). Pensionsmidler eller andre særlige indlån er dækket fuldt ud.
Flere oplysninger om Aktiekonto
Nordeuropæiske aktier
Eksempler på beregning af aktieafkastet
Afkastprofil
Som beskrevet har Aktiekontoen et indbygget loft over
Alternativet til at indskyde på et struktureret indlån som
afkastpotentialet. Det vil sige, at når loftet er fastsat til 30%,
Aktiekontoen er at købe de underliggende aktiver. Afkastene
og deltagelsesgraden er 100%, vil afkastet på indskuddet
på de to alternative løsninger vil ved positivt afkast typisk
være begrænset til 30% ved udløb. Stiger det underliggende
være identiske ved udløb. Der kan derimod være stor for-
aktiv eksempelvis med 50%, vil dit afkast således være
skel på afkastets størrelse, hvis afkastet gøres op midt i det
begrænset til 30%. Du vil dog altid få det oprindelige ind­skud
strukturerede indlåns løbetid. Den væsentligste årsag hertil
tilbagebetalt ved udløb.
er, at du har købt en forsikring mod et evt. tab i det underliggende aktiv, men bibeholder det fulde gevinstpotentiale, når
Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan afkastet beregnes
du vælge at indskyde midler på Aktiekontoen. Afkastprofilen
som et simpelt gennemsnit af de 15 aktiers udvikling ved et
på en direkte investering i det underliggende aktiv kan derfor
indskud på 100.000 kr.
ikke umiddelbart sammenlignes med en indirekte investering
via et struktureret indlån (Aktiekontoen).
Afkastudvikling
Eks. 1
Eks. 2
Eks. 3
Eks. 4
Allianz SE
-5%
-31%
-10%
53% ≈ 30%
BASF SE
-10%
12%
-8%
33% ≈ 30%
BMW AG
-43%
11%
25%
33% ≈ 30%
Carrefour SA
-2%
-7%
18%
61% ≈ 30%
Deutsche Boerse AG
5%
10%
17%
31% ≈ 30%
Royal Dutch Shell Ltd
3%
-11%
7%
48% ≈ 30%
Hennes & Mauritz AB
-22%
32% ≈ 30%
19%
31% ≈ 30%
Telenor ASA
7%
-4%
-2%
58% ≈ 30%
L'Oreal SA
-15%
-25%
20%
37% ≈ 30%
RWE AG
-10%
9%
48% ≈ 30%
41% ≈ 30%
Novo Nordisk A/S
-15%
3%
11%
51% ≈ 30%
SAP AG
7%
5%
31% ≈ 30%
60% ≈ 30%
Heineken NV
1%
-2%
36% ≈ 30%
37% ≈ 30%
MunichRE AG
-52%
-7%
1%
49% ≈ 30%
Siemens AG
0%
2%
15%
36% ≈ 30%
Samlet afkast for aktiekurven
-10,07%
-0,33%
13,53%
30,00%
Slutafkast
0,00%
0,00%
13,53%
30,00%
Tilbage ved udløb i alt, i kr.
100.000
100.000
113.530
130.000
Omkostninger
Omkostningerne ved at indskyde midler på en struktureret
af det indsatte beløb, således at du modtager nutidsværdien
indlånskonto som Aktiekontoen, udtrykkes i nøgletallet ”årlige
af det indsatte beløb.
omkostninger i procent” (ÅOP). Størrelsen af omkostningerne
varierer men består typisk af distributions og arrangørprovi-
Nedenfor fremgår de maksimale dekortsatser fordelt på opsi-
sion og udgifter til markedsføring. ÅOP fremgår af indlånsvil-
gelsestidspunkter i bindingsperioden:
kårene for Aktiekontoen – Nordeuropæiske aktier.
Opsigelse i bindingsperioden
Ved opsigelse af Aktiekontoen i bindingsperioden udbetales
det indsatte beløb fratrukket en dekort. Dekorten beregnes på
opsigelsestidspunktet ved en sædvanlig tilbagediskontering
Opsigelse i perioden
Maksimal dekortsats
28.04.2013 – 27.04.2014
14%
28.04.2014 – 27.04.2015
10%
28.04.2015 – 27.04.2016
6%
www.sparekassenfaaborg.dk