Faktaark - Danske Invest

Transcription

Faktaark - Danske Invest
Danske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
Faktaark | 22. maj 2016
GB00B0JF6306
Mål og investeringspolitik
Markedsføringsmateriale
Rådgiver
Mål
Målsætningen er at skabe et absolut, positivt afkast. Den alternative
investeringsfond er akkumulerende.
Navn:
Michael Petry
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
HD (Finansiering)
Antal års erfaring:
21
Investeringspolitik
Den alternative investeringsfond investerer primært i lange og korte positioner i
obligationer og andre gældsinstrumenter, der er optaget til eller handles på et
anerkendt marked og er udstedt af kreditinstitutter og regeringer i et OECD-land.
Den alternative investeringsfond anvender i høj grad afledte finansielle
instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge eller afdække
porteføljen.
Bruttoeksponeringen er maksimeret til 150 gange formuens værdi.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser
i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for
investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
Seneste rapportering
I april gav Danske Invest Hedge Fixed Relative Value, DKK Sub-Class et afkast på
2,00 pct. For året 2016 er afkastet på 1,58 pct.
Stamdata
Fondskode
Bloombergkode
Beviserne udstedt i
Formue (mio.) DKK, 30.04.2016
Indre værdi, 18.05.2016
Minimuminvestering
Management honorar
Afdeling under
Domicil
Administrationsselskab
GB00B0JF6306
DLFDHEN GU
DKK
1.965,5
1.436,87
DKK 10,000
1,00 %
Danske Invest PCC Limited
Guernsey
Danske Invest Management A/S
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
April måned var præget af svagt stigende renter og en lidt stejlere rentekurve.
Tendensen fra marts måned, hvor udlandet begyndte at interessere sig for det
danske stats- og realkreditmarked, fortsatte i april måned.
Det medførte ligesom i marts måned pæn performance i danske statsobligationer
og i en række strategier, hvor fonden har investeret i swapspændet imellem
Danmark og Euroland. En position i danske konverterbare realkreditobligationer
klarede sig også pænt.
Afkast i perioden: 28.08.2012 - 29.04.2016
Ovenstående passede fonden rigtig godt, og da en lang række af de øvrige
positioner også klarede sig godt, blev april måned (ligesom marts) en af de
bedste måneder siden fondens start.
Vi er fortsat meget fortrøstningsfulde, når vi kigger længere frem. Flere af de
positioner, vi har i porteføljen, handler stadig på nogle meget interessante
niveauer, og vi forventer, at interessen for især Danmark fortsætter de
kommende måneder.
De store rentebevægelser har generelt været med til at forringe likviditeten i
mange af de markeder, vi er aktive i. Samtidig lader det også til, at den
regulering, som bankerne løbende er blevet påvirket af, også er med til at
mindske de forskellige bankers risikovillighed. Vi forventer, at dette fremadrettet
vil give flere muligheder for os som investorer.
Risikomæssigt (målt ved Value-at-Risk) udnytter vi ved udgangen af april måned
godt 40 pct. af den maksimalt tilladte risiko, hvilket er et pænt fald i forhold til
udgangen af marts.
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Drawdown
Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Bemærk, at
månedlige procentafkast er ikke-additive.
Senest opdateret 2016-05-22
17.1431.01.04.29
Side 1 af 2
Danske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
Faktaark | 22. maj 2016
GB00B0JF6306
Markedsføringsmateriale
Månedligt afkast
Jan
Feb
2016
-1,58
-2,24
3,49
2,00
2015
3,11
1,45
-4,42
2,21
1,72
0,42
0,02
0,16
0,06
-0,33
0,76
0,38
5,48
2014
2,32
1,57
1,84
0,89
0,26
0,01
0,19
0,29
0,78
0,43
-0,02
-0,69
8,12
2013
2,13
-0,02
0,38
6,42
-1,15
-0,98
2,41
0,13
0,42
2,28
1,10
-0,36
13,27
0,00
1,84
3,47
2,35
1,31
9,26
2012
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
ÅTD
1,58
Dette faktaark udarbejdet af Danske Bank skal ikke betragtes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne
godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt som er tilgængeligt på www.danskehedge.com. Danske Invest PCC Limited er et 'Protected Cell Company', stiftet i henhold til 'Companies (Guernsey)
Law', 2008 (”the Law”). Fonden er en "cell" i Danske Invest PCC Limited. Koncessionsindehaveren er RBC Offshore Fund Managers Limited med følgende adresse: PO Box 246, Canada Court, Upland Road, St
Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QE.
Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel
kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Denne publikation er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske
værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller for privatkunder i UK.
Senest opdateret 2016-05-22
17.1431.01.04.29
Side 2 af 2