Brochure - Mermaid Nordic

Transcription

Brochure - Mermaid Nordic
PERFORMANCE UPDATE
FORENINGENS STRATEGI
Mermaid Nordics målsætning er at give investorerne et langsigtet,
positivt afkast gennem investeringer i nordiske aktier – såvel når
aktiemarkederne stiger, som når de falder. Vi investerer med en
konservativ risikoprofil, der ligger mellem aktier og obligationer.
Målsætningen er at skabe:
• Positive afkast – selv når aktiemarkederne udvikler sig negativt.
• Afkast, der væsentligt adskiller sig fra udviklingen på aktiemarkedet.
• Lavere risiko – uden at begrænse mulighederne for høje afkast.
• Beskyttelse af formuen, hvis usikkerheden på markederne er ekstraordinær høj.
INVESTERINGSSTRATEGI
•
Fokuseret long/short aktie
hedgeforening
•
Investerer i Sverige, Danmark,
Norge og Finland
•
Fundamental aktieanalyse
benyttes
•
Fokuserer på at møde med
selskabers ledelser
•
Koncentreret portefølje bestående
af 15-25 positioner
•
Lokalt kendskab og know-how
benyttes
INVESTERINGSMÅL
Investeringsfilosofien bygger på hedge-principper, som forsøger at afskærme investorerne
mod voldsomme udsving i aktiemarkederne gennem både lange og korte positioner. Dette
ses f.eks. i 2008, da det nordiske aktiemarked faldt med 52,4%, mens Mermaid Nordics
afkast var +3,5%.
Der fokuseres på aktieinvesteringer i nordiske børsnoterede selskaber på baggrund af
grundig fundamental analyse af det enkelte selskab, ligesom der foretages en nøje evaluering af selskabets ledelse, kunder, leverandører og konkurrenter.
HVAD INVESTERES DER I ?
Lange aktieinvesteringer (dvs. selskaber, investeringsrådgiveren forventer, vil stige i værdi).
Dette er typisk selskaber, som er undervurderede, men finansielt solide, har veletablerede
markedspositioner og stabile pengestrømme.
Korte aktieinvesteringer (dvs. selskaber, investeringsrådgiveren forventer, vil falde i
værdi). Dette er typisk selskaber, som enten har dårlig ledelse med uklar strategi eller ikke
har nogen konkurrencefordele – og derfor en svag markedsposition. Derudover skal et
sådant selskab være overvurderet for at være interessant som en kort aktieinvestering.
•
Stabile, absolutte afkast
•
Beskyttelse af kapitalen i risikofyldte og volatile markeder
RISIKOPROFIL
•
Den samlede risikoprofil er lavere
end aktiemarkedet generelt
•
Lav korrelation til andre aktivklasser
VIL DU VIDE MERE?
Besøg foreningens hjemmeside
www.mermaidnordic.dk
Eller kontakt rådgiverne direkte på
+45 3343 6358
HVORFOR INVESTERE I MERMAID NORDIC ?
Mermaid Nordic tilbyder en attraktiv afkast mulighed (både i stigende og faldende markeder), hvor der er stor fokus på at sikre en lav risikoprofil. Dette giver en fornuftig diversificering i en investors portefølje, da afkastene er ukorrelerede med andre aktivklasser. Rådgiverne er motiverede, da de både er investeret i foreningen, samt at aflønningen primært
afhænger af investeringsresultaterne.
Historisk afkast: Stabilt og uafhængigt af konjunkturudsving
%
30
20
10
Mermaid Nordic
Obligationsindeks
0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
se
p/
no 07
v/
0
ja 7
n/
m 08
ar
/0
m 8
aj
/0
8
ju
l/
0
se 8
p/
0
no 8
v/
0
ja 8
n/
m 09
ar
/0
m 9
aj
/0
9
ju
l/
0
se 9
p/
0
no 9
v/
0
ja 9
n/
m 10
ar
/1
m 0
aj
/1
0
ju
l/
1
se 0
p/
1
no 0
v/
1
ja 0
n/
1
m 1
ar
/1
m 1
aj
/1
1
- 60
Afkastet er efter alle omkostninger
Hedgeforeningsindeks
Nordiske aktier
Mermaid Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S
Havnegade 39
DK–1058 Copenhagen K
Danmark
Telefon:
+45 3343 6358
Fax:
+45 3343 6359
Web:
www.mermaid-am.com
PERFORMANCE UPDATE
INVESTERINGSTEAM
INVESTERINGSRÅDGIVER
Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er et uafhængigt dansk fondsmæglerselskab med speciale i rådgivning om aktieinvesteringer, der giver positive afkast uagtet
af den generelle udvikling på aktiemarkederne. Investeringsforvalterne har til sammen mere
end 40 års erfaring i aktieinvesteringer i nordiske selskaber.
Investeringscases
(eksempler)
Statoil Fuel & Retail (Lang)
Statoil Fuel & Retail er markedsleder i
Norden inden for tankstationer. Selskabet er
operationelt veldrevet med en dygtig og
motiveret ledelse. Desuden er der en stor
gevinst ved at optimere balancen efter
udskillelsen fra den store Statoil-koncern.
Swedish Match (Lang)
Swedish Match er et internationalt selskab
inden for niche tobaksvarer. Selskabet har en
førende position på det svenske marked med
et stærkt cash flow og kraftig vækst i USA.
Ledelsen er meget aktionærvenlig og topprofessionel.
Orion Corporation (Kort)
Orion er et finsk medicinalselskab, hvor godt
halvdelen af indtjeningen genereres gennem
salget af et patenteret Parkinson produkt.
Patentet står til at udløbe og med en begrænset
produktpipeline, vil indtjeningen komme
under pres. Selskabet er favoriseret pga. en høj
dividendeudbetaling, men den faldende indtjening gør, at de med stor sandsynlighed må
skære betydeligt i dividenden fremadrettet.
Oriflame (Kort)
Oriflame er et svensk kosmetikselskab, med
fokus på direct to consumer salg, bl.a. i Rusland. Hård konkurrence, samt en forbruger der
i stigende grad handler i indkøbscentre istedet,
betyder kostbare og utilstrækkelige investeringer i salget, hvilket presser indtjeningen. Har
også ringe succes på nye markeder, samt en
valuta der går imod dem.
RISIKOSTYRING
Thomas Juul-Larsen
Tidligere Vice President hos SEB
Enskilda i New York og ABN AMRO i
New York samt aktieanalytiker i Alfred
Berg. Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School.
Jonathan Copplestone
Tidligere portfolio manager i Lucerne
Capital, Managing Director i Cheuvreux, President i Alfred Berg, President
i Enskilda Securities. Uddannet BA fra
University of Kent.
INVESTERINGSBETINGELSER
Management fee
Performance fee
Emission
Indløsning
High Watermark
Min. investering
Stk. størrelse
1.5%
20%
Hver 14. dag
Månedlig
Ja
EUR 50.000
EUR 100
FAKTA OM FORENINGEN
Mermaid Nordic opererer med en konservativ investeringsstrategi og risikoprofil. Der er
strikse begrænsninger for placering af kapital mht. positioners størrelse, sektorer, likviditet
mm. Risikoafdækningen er med til at sikre, at der opnås en lavere risiko end ved en almindelig investering i aktiemarkedet.
Standardafvigelse* (rullende 30 dage, annualliseret)
Navn
ISIN
CVR nr
Tilsyn
Forvalter
Depot
Rådgiver
%
80
Ulrik Aspöck Jonsen
Tidligere partner i ABG Sundal Collier
ASA i London, Vice President i ABN
AMRO i New York samt aktieanalytiker i
Alfred Berg. Uddannet BA fra Copenhagen Business School.
Lehman
70
Revisor
Hedgeforeningen
Mermaid Nordic
DK0060096386
30807545
Finanstilsynet
Investeringsforvaltningsselskabet SEB A/S
SEB A/B
Mermaid Asset
Management Fondsmæglerselskab A/S
Deloitte
60
50
Græsk gældskrise
40
30
20
10
Nordisk aktiemarked
FORENINGENS BESTYRELSE
Thomas Skjellerup (formand)
Henrik Franck
Henning Skovlund
Mermaid Nordic
ja
n/
m 08
ar
/0
m 8
aj
/0
8
ju
l/
08
se
p/
0
no 8
v/
0
ja 8
n/
m 09
ar
/0
m 9
aj
/0
9
ju
l/
09
se
p/
0
no 9
v/
0
ja 9
n/
m 10
ar
/1
m 0
aj
/1
0
ju
l/
10
se
p/
1
no 0
v/
1
ja 0
n/
1
m 1
ar
/1
m 1
aj
/1
1
0
* Standardafvigelse er
simpelt forklaret et udtryk
for den historiske risiko.
FONDSMÆGLERSELSKABETS
BESTYRELSE
Henrik Rossing Lønberg (formand)
Bo Jagd
Peter Kubicki
Henrik Thufason
DISCLAIMER - Dette materiale er udarbejdet af Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (”MAMF”) til personlig orientering for de investorer,
som MAMF har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende af informativ karakter, og udgør ikke en anbefaling om køb eller salg af værdipapirer
eller finansielle instrumenter, herunder andele i Hedgeforeningen Mermaid Nordic. MAMF påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund
af oplysninger i materialet. Informationen i dette materiale er fra forskellige kilder, og MAMF har gjort alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den
pågældende information er rigtig og retvisende. MAMF garanterer ikke fuldstændigheden, rigtigheden eller nøjagtigheden af informationen i materialet.
Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
Såfremt materialet indeholder oplysninger om skatteforhold, skal investor være opmærksom på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors
individuelle forhold, hvilket investor opfordres til selv af klarlægge. Nærværende materiale må ikke mangfoldiggøres uden MAMFs samtykke.

Similar documents