Sex sælger - Revolver Revolver

Transcription

Sex sælger - Revolver Revolver
NR. 1
januar
2013
22. årgang
Kære
medlem
Bestyrelsen for
Pensionsfonden:
2
Udpeget af FMN
Claus Uttrup, formand
Lene Larsen
Valgt af repræsentantskabet
Jesper Korsgaard Hansen,
næstformand
Finn Bæk Karlsson
Bjarne Kehr
Ulrik Mosekjær
Året 2012 har været præget af de
mange reformer, der skulle im­
plementeres og som har krævet
meget informationsarbejde for
organisationer og institutter. Det
er bl.a. efterlønsreformen, nye
be­
grænsninger for indbetaling
på pensionsordninger (med virk­
ning i 2012) og sidst men ikke
mindst hele ændringen af kapi­
talpensionsordningen.
CS Fonde og CS har været travlt
beskæftiget med at informere
om disse forhold. Det er sket dels
ved mange særdeles godt besøg­
te møder rundt i landet i foråret,
dels gennem direkte information
til medlemmerne. Vi har infor­
meret om ”efterlønsreformen”
og tilbuddet om skattefri udbe­
taling af de indbetalte efterløns­
bidrag. Vi har informeret om, at
indskud på kapitalpension ikke
fremover giver fradrag, og om
hvordan SKAT håndterer dette
ved at påføre medlemmernes
forskudsregistrering for 2013 en
ekstra indkomst til beskatning.
Vi har endelig informeret om re­
geringens tilbud om lempeligere
beskatning af kapitalpension
ved straksbetaling med rabat af
engangsafgiften i 2013, som jo
er et godt tilbud.
Man kan selvfølgelig ønske sig
mere stabilitet i lovgivningen om
pensionsvilkår og tilbagetræk­
ninsvilkår. Omvendt er der også
i en foranderlig verden behov for
at ændre på disse forhold. Men
uanset hvilken holdning man
har til ændrede regler, er det et
faktum, at der sker ændringer.
Medlemmerne er derfor bedst
tjent med at følge udviklingen
på disse områder, således at
den enkelte løbende holder sig
underrettet om sin forventede
situation som pensionist, og ind­
retter sine handlinger, herunder
sin opsparing, herefter.
Adskillige europæiske lande har
fortsat problemer med store un­
derskud på de offentlige finanser.
Der er dog stigende tiltro til, at
situationen er ved at komme i
bedre kontrol. Statslånerenten er
generelt faldet i de hårdest ramte
lande. Danmark er stadig duks
i klassen. Den effektive rente
på den længste danske statsob­
ligation, der først tilbagebeta­
les i 2039, er faldet yderligere
en smule og ligger på et næsten
utroligt lavt niveau, lige over 2%.
Aktiemarkederne, i såvel ind­
land som udland, er steget gan­
ske pænt. Det danske marked
steg dog næsten dobbelt så me­
get som det udenlandske marked,
målt på Morgan Stanleys World
indeks, opgjort i danske kroner.
Det danske aktiemarked har i
2012 givet et afkast på ca. 27%.
Fondens resultat på danske aktier
har været et afkast på knapt 25%.
Morgan Stanleys World indeks
har givet et afkast på 14,5%. Fon­
dens resultat opgjort i danske kro­
ner, har på udenlandske aktier væ­
ret en gevinst på 14%. Afkastet
på Almen investeringsafdelings
obligationer har været ca. 6% og
for indeksobligationerne ca. 8%.
Formuesammensætning og resul­
taterne af de enkelte afdelinger
fremgår inde i bladet.
Den lave rente giver pensions­
kasser, der har de såkaldte ren­
tegarantirenter, visse udfordin­
ger. Nogle kan få svært ved at
opfylde de lovede afkast. De
lovede renter, bevirker tillige, at
de må føre en investeringspolitik
med meget store investeringer i
lange, fast forrentede obligatio­
ner. Det er en politik, de næppe
ville føre frivilligt, hvis løfterne
ikke tvang dem til det.
For at belyse dette område, brin­
ges en artikel af professor Mi­
chael Møller, om ”rentegaranti­
er” og om Luthers udtalelser om
præsters kyskhedsløfter.
I nyhedsbladet bringes tillige
informationer om forsikrings­
ordningen tilknyttet pensionsop­
sparinger, information om pen­
sionsafkastbeskatning
(PAL),
ændringer for indbetalinger på
Kapitalpension/Aldersopsparing
samt arbejdsmarkedspension, ny
overløbsordning (livrenteord­
ning) for indbetalinger, som over­
stiger den skattemæssige grænse
for indskud på Arbejds-markeds-/
tillægspension, oversigt over om­
kostninger, samt plan for pensio­
nist- og seniormøderne i år 2013.
Nyhedsbladet udsendes som en
forløber for 2012 kontoudskrif­
terne. Kontoudskrifterne vil bli­
ve udsendt ultimo januar 2013,
straks efter at resultatet for år
2012 er tilskrevet. Af kontoud­
skrifterne vil resultatet for år
2012 blive oplyst som et ”Pul­
jeafkast”, og specifikationen af
resultatet fremgår af resultato­
versigten inde i bladet.
Alle medlemmer og deres fami­
lier ønskes et Godt Nytår.
Med venlig hilsen
Claus Uttrup
Formand
Udviklingen på
værdipapir­
markederne 2012
Udviklingen i 2012 har været præ­
get af rimelig ro. Optimisterne
har troet på opsving i 2012, pes­
simisterne på en stærkt forøget
krise, og den aktuelle udvikling i
verdensøkonomien har ligget no­
genlunde midt imellem, om end
væksten har været mindre end det
forventede.
Der er ikke sket den store afkla­
ring på ret meget. Der er de næ­
sten samme problemer som for et
år siden med store statsunderskud
i mange lande, og der arbejdes
stadig på bankunioner, europæisk
finanstilsyn osv.
De lange danske obligationsren­
ter er faldet yderligere i løbet af
2012, men faldet har ikke været
dramatisk og udsvingene hel­
ler ikke. Renten på lange danske
statsobligationer (løbetid til 2039)
er i løbet af året faldet fra omkring
2,1% til 2,0%. Det svarer til en
forventet realrente på omkring 0.
Dvs. staten låner til en realrente
på omkring 0. Denne lave rente af­
3
4
Pensionsfondens
resultat:
spejler forventningen om en meget
lang periode med lave renter. Det
afspejler igen, at kun få forventer,
at der vil komme så meget gang i
beskæftigelsen, at den europæiske
centralbank vil føle et behov for at
”træde på bremsen” ved at hæve
renten. Der forventes simpelt hen
en lang periode med lave renter,
lav inflation og en arbejdsløshed,
der er så stor, at lønningerne ikke
vokser ret meget. For de lande,
som investorerne har basal tillid
til, som Tyskland, USA og Dan­
mark, betyder det, at det er stort set
”gratis” at have statsgæld; man lå­
ner til en realrente på 0 også på lidt
længere sigt. Kun for lande, som
man ikke har tillid til, er renten på
statsgælden et reelt problem.
På aktiemarkederne er kurserne
generelt steget, selv om vækstud­
sigterne ikke er blevet bedre. Der
er dog ikke tale om virkelig dra­
matiske ændringer. Det danske
aktiemarked har givet et afkast på
omkring 27 %, dog godt hjulpet af
Novo. Denne ene aktie spiller en
afgørende udvikling for det dan­
ske indeks, fordi selskabet er så
værdifuldt.
Det globale aktiemarked har givet
et afkast på omkring 14%.
14% kan virke som et højt af­
kast, men det er ikke ret meget
over, hvad man i gennemsnit ville
forvente, selv ved dagens rente­
niveau. Man skal huske, at i gen­
nemsnit giver aktier et væsentligt
højere afkast end obligationer,
fordi aktier er mere risikable.
Så alt i alt må man betegne det
forløbne år som et relativt sløvt
år, hvor der ikke skete ret meget,
hverken på aktiemarkedet eller ob­
ligationsmarkedet.
En vis arbejdsløshed er blevet
”The New Normal” både i Dan­
mark og udlandet. Der er ikke
længere en tro på, at det normale
er en meget lav arbejdsløshed, som
i 2006-2007.
Regnskabsprincipper
Principperne for Almen afdeling
og den Kortfristede Afdeling er
uændrede fra tidligere år:
1.
Børsnoterede obligationer og
aktier er opført til fondsbør­
sens kurser ultimo året.
2.Unoterede aktier er opført til
skønnet handelsværdi efter
indtjeningsevne, samt øvrige
markedsmæssige forhold.
3.Pante- og gældsbreve er opført
til skønnede handelsværdier.
Skønnet foretages i samråd
med bank og revisor.
4.Udenlandske aktier er opført
til skattekurser og officiel va­
lutakurs pr. 31.12.
5.Faste ejendomme er opført til
skønnede handelsværdier, som
er fastsat i samråd med ejen­
domsmægler og fondens revi­
sor.
Pensionsfonden
2012
Almen afdeling
Kortfristet afdeling
Opsparingsafdelingen
i 1.000 kr.
Pct.
i 1.000 kr.
Pct.
i 1.000 kr.
Pct.
Rente og udbytte
103.240
2,89
2.794
1,50
1.278
1,40
Kursresultat
261.123
7,31
179
0,09
0
0,00
Resultat før omkostninger *)
364.362
10,20
2.973
1,59
1.278
1,40
-6.837
-0,19
-278
-0,15
-133
-0,15
Resultat
357.526
10,01
2.695
1,44
1.145
1,25
PAL skat ***)
-53.605
-1,50
-382
-0,20
-164
-0,18
Resultat efter PAL Skat
303.921
8,51
2.313
1,24
980
1,07
Administrationsudgifter **)
*) Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt
afdelingsvalg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto.
**) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 111,-. Fondens gns. omkostningsprocentsats er 0,24%.
***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3%. De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil.
Resultat for
perioden
2008-2012
År
2008
Almen afdeling
Kortfristet afdeling
Opsparingsafdelingen
Netto
PAL-AFG
Netto
PAL-AFG
Netto
PAL-AFG
-14,54%
-2,13%
4,05%
0,59%
4,33%
0,62%
2009
17,21%
2,50%
5,22%
0,75%
3,06%
0,44%
2010
12,03%
1,80%
2,28%
0,34%
1,24%
0,18%
2011
1,47%
0,22%
1,74%
0,26%
1,47%
0,22%
2012
10,01%
1,50%
1,44%
0,20%
1,25%
0,18%
5
Gennemsnit for 5 års
perioden 2008-2012
før og efter PALafgift
Formuens
sammensætning
Almen afdeling
Kortfristet afdeling Opsparings­afdeling
Gennemsnit over 5 år
4,61
2,94
2,26
Gennemsnit over 5 år efter PAL skat
4,00
2,51
1,94
Almen Investeringsafdeling
30.12.2011
Obligationer + kontant
51,9%
51,0%
8,8%
7,1%
Danske aktier
14,9%
16,8%
Udenlandske aktier
21,3%
22,6%
3,1%
2,5%
100,0%
100,0%
Indeksobligationer
Ejendomme
I alt
Kortfristet afdeling
30.12.2011
Årsregnskab
31.12.2012
Kontanter
14,0%
56,7%
Obligationer
86,0%
43,3%
100,0%
100,0%
I alt
6
31.12.2012
Fondens årsregnskab med status
vil blive indrykket i CS-Bladet i
marts/april 2013.
Regnskab med noter og værdipa­
pirregnskab kan ses på fondens
hjemmeside fra marts 2013.
Der er dog fortsat et forhold, som
gør det lidt kompliceret, nemlig
1982 saldoen. Det er alle medlem­
mets PAL pligtige ordninger i CS
Fonde der beregnes samlet.
For medlemmer uden 1982 saldo
er reglen stort set 15,3% skat af
resultatet.
Der kan dog komme en lille af­
vigelse afhængig af den ikke fra­
dragsberettigede omkostning som
udgør ca. 20% af omkostningerne.
Pensionsafkast­
beskatning (PAL)
PAL skattesatsen udgør 15,3%.
Der betales ikke PAL skat af ind­
betalte bidrag fra før 1982.
Beregningen af PAL skatten er
blevet mere overskuelig, så den
enkelte (næsten) selv kan beregne
denne skat.
Grænser for ind­
betaling til 2013
Kapitalpension kr. 50.000. (Arbejdsgiverordning)
Det er KUN indbetalinger fra kollektiv overenskomst der kan indbetales på kapitalpenion i CS Fonde, og dette
kun til og med 2013.
Der kan fra 2013 ikke indbetales frivilligt til CS Pensionsfond på kapitalpensionen.
Aldersopsparing kr. 27.600 uden fradrags-/bortseelsesret.
Der kan ikke indbetale til aldersopsparing i CS Fonde.
Arbejdsmarkedspension-/Tillægspension (AMP/TIP) (rateordning)
Kr. 54.347 (kr. 108.695 gælder kun for kollektive overenskomstaftalt bidrag og kun i 2013.)
Eller
Privattegnet rateordning………………................................................ kr. 50.000
Livsrenteordninger……………………................................................. Ingen loft
Forskellen mellem indbetalings­
grænserne på AMP/TIP svarer til
den bruttoskat (i 2013: 8%), som
arbejdsgiver/-pensionsinstitutter
skal trække i indbetalingerne.
CS-Pensionsfond administrerer en
arbejdsgiverordning. Arbejdsgi­
verpligtige og administrerede ord­
ninger går forud for privat tegnede
ordninger, så du bør sikre dig, at
du ikke indbetaler for meget på
din privat tegnede ordning.
CS Fonde kan modtage dine frivil­
lige bidrag, løbende hver måned
igennem FPT eller Beredskabs­
styrelsen, herved opnås overblik
over indbetalinger. Mere herom i
artiklen om ”Overløbsordningen”.
Hvis det totale loft for indskud på
Arbejdsmarkedspension på i alt
kr. 54.347 og overgangsordningen
for kollektive overenskomstaftalte
bidrag på indtil 108.695 i 2013
overskrides, overføres det over­
skydende beløb til overløbsord­
ningen = livrente ordning.
Se artikel om ”Overløbsordnin­
gen”.
7
Fakta boks for
Kapitalpension
(KAP) og Alders­
opsparing:
Alle medlemmer med kapitalpension har fået brev tilsendt.
Vi har fået mange henvendelser og finder derfor anledning til nedenstående faktabox som er gældende
ved overgang af hele din kapitalpension:
• Ved afgiftsberigtigelsen skifter din konto navn til en Aldersopsparing
• Afkast og PAL beskatning er det samme som gjorde sig gældende for din kapitalpension, som er 15,3%
i 2013.
• Oprettelsesdato forbliver den samme
• Pensionsdatoen forbliver den samme
• Kontonummeret forbliver det samme
• Din Aldersopsparing forbliver i den afdeling som din kapitalpension stod i.
• Den reducerede engangsafgift ved konverteringen fra kapitalpension til Aldersopsparing trækkes fra din
pensionskonto.
• Begunstigelsesreglerne er de samme som var gældende for din kapitalpension
• Har du lavet særlig begunstigelse på din kapitalpension gælder det samme for Aldersopsparingen
• Aldersopsparingen er kreditor beskyttet på samme måde som din kapitalpension. • Aldersopsparing medfører modregning i efterlønnen som det kendes fra kapital og ratepensionskonti.
Teknisk sker dette ved en bruttofisering = tilføres som før afgift var betalt.
• Udbetaling fra en Aldersopsparing sker uden anden afgift når pensionsalderen er nået.
• Du kan fortsat både hel og delhæve af din Aldersopsparing – samme forhold som for Kapitalpensionen
o Delhævning uden opsigelse:
• Alderspension indtil kr. 200.000
• Kapitalpension 300.000,- før engangsafgift
8
Skal du bruge større beløb eller hele pensionen, er der ved begge ordninger 15 dage varsel til den 1. i en
kalender måned.
Hvis du har bedt om at få din kapitalpension lavet om til en aldersopsparing, mod betaling af 37,3%.
23,31% og 0% i afgift, fremgår dette ikke af kontoudskriftet. Ændringen kan ikke ske, før årsafslutnigen
og kontoudskrifterne er udsendt.
Du modtager besked når din kapitalpension er ændret til en aldersopsparing.
Om rentegarantier
Af professor
Michael Møller
Det er rart at have en lønindekse­
ret pension som f.eks. en tjeneste­
mandspension, for med den ved
man ret præcist, hvad man har at
leve af i al fremtid. Sådanne pen­
sioner kaldes også tilsagnsordnin­
ger. Men antallet af arbejdsgivere,
der vil bære risikoen ved at love
folk en indekseret pension, er fal­
dende.
Alternativet til tilsagnspensions­
ordninger er de såkaldte fundede
pensionsordninger. Her er groft
sagt tale om, at man som er­
hvervsaktiv indbetaler penge til en
pensionskasse, der investerer pen­
gene bedst muligt, og så får man
udbetalt en pension. Hvad der kan
udbetales, vil bl.a. afhænge af,
hvor stort afkast pensionskassen
har fået af de investerede penge og
hvor stor dødeligheden er blandt
medlemmerne. Hvis medlem­
merne lever sundt og derfor lever
længe, bliver pensionerne mindre.
Hvis pengene bliver investeret
dårligt, får medlemmerne også
mindre i pension.
Nogle pensionskasser og livsfor­
sikringsselskaber har fra gammel
tid såkaldte rentegarantier. De
består i, at de har lovet medlem­
merne en vis minimumsforrent­
ning af deres opsparing. Det lyder
umiddelbart som en god idé for
medlemmerne, at de er garanteret
en vis minimumsrente af deres op­
sparing. Situationen er dog mere
kompliceret. Der er to problemer
med sådanne rentegarantier.
Problem 1 er, at i en pensionskasse
er der jo kun medlemmernes pen­
ge. Der er ikke nogen ”udenforstå­
ende”, der kan garantere noget. Så
i virkeligheden er der tale om, at
9
pensionskassens medlemmer pålægger sig selv nogle investeringsbegrænsninger. Den eneste måde,
en pensionskasse kan garantere
noget, er ved at føre en bestemt
investeringspolitik. Jo større del
10
af formuen, der investeres i lange,
fastforrentede obligationer, desto
højere rente kan man garantere
medlemmerne, at de får. Men sik­
kerhed koster penge. Det forven­
tede afkast er større, hvis man
spreder formuen og ikke kun kø­
ber obligationer, men også danske
og udenlandske aktier og fast ejen­
dom. Nogle pensionskasser må på
grund af rentegarantierne investe­
re praktisk talt alle medlemmernes
penge i obligationer. Men hvorfor
dog pålægge sig selv en så tåbelig
begrænsning? Og hvis det går vir­
kelig galt, så kan pensionskassen
ikke holde sine løfter, uanset om
alle pengene investeres i obliga­
tioner. Det er vanskeligt at garan­
tere noget mange år ud i fremtiden
i en usikker verden.
Luther sagde i forbindelse med de
katolske præsters kyskhedsløfte,
som han fandt umuligt at holde,
at man skulle love, at man ikke
bed sig selv i næsen, for det løfte
kunne man holde.
Det andet problem ved sådanne
løfter er, at man ikke engang får
den sikkerhed, som man tragter
efter. For det relevante sikker­
hedsbegreb i forbindelse med in­
vestering er ikke sikkerhed for det
Information om
omkostninger og
beregning/betaling
for CS Pensions­
fond
nominelle afkast, men derimod
for realafkastet. Det var ikke me­
get værd for tyskerne i 1920´erne,
at de var garanteret en given rente
på 5%, hvis inflationen var 50%
eller 5000%. Den sikreste inve­
stering er ikke en investering i
lange obligationer, for en stigning
i inflationen vil være en katastrofe
med en sådan investeringsstrategi.
I den situation er faste ejendomme
og aktier en bedre sikkerhed mod
inflation.
Vi ved ikke, hvad der sker i frem­
tiden. Vi kan ende i et ”japansk
scenario”, hvor lønningerne står
stille og priserne falder år efter år.
Vi kan også risikere, at den store
pengemængde resulterer i infla­
tion. Så det gælder generelt, at
man skal være forsigtig med at
pålægge investeringspolitikken alt
for snævre rammer, og specielt da
rammer, som er tilpasset en verden
med stabile priser.
Udviklingen går i disse år i retning
af at afvikle eller mindske rentega­
rantierne de steder, hvor man har
dem. Mange pensionskasser, der tid­
ligere garanterede et afkast på 4,5%,
garanterer nu kun et afkast på 1%
eller 0%. Det er en sund udvikling.
CS Fonde er i den heldige situa­
tion, at fonden aldrig har lovet
medlemmerne et bestemt afkast.
Det er let at holde sine løfter, når
man ikke har lovet noget. Til gen­
gæld giver det fonden frihed til på
et hvert tidspunkt at gøre det, som
fondens ledelse finder er bedst for
fondens medlemmer.
Omkostninger
Sats
Administrationsgebyr, som tages af det gennemsnitlige indestående
Variabel – men ligger normalt på 0,15 –
0,20% af gennemsnitsaldoen.
Kontogebyret
I 2012 blev opkrævet 111,- pr. konto.
I 2013 bliver satsen kr. 113,- pr. konto.
11
Overløbsordning
(livrente) og bedre
muligheder ved
frivillige
indbetalinger:
Folketinget har truffet beslutning
om bortfald af indbetaling til ka­
pitalpension, og om reduktion af
indskud på ratepensionsordnin­
ger, hvor under arbejdsmarkeds-/
tillægspensionen (AMP/TIP) i CS
Fonde hører.CS Pensionsfond har
derfor etableret en ”overløbsord­
ning” for indskud, der overstiger
de grænser for ordninger som CS
Pensionsfond må have.
Det bevirker, at såvel medlem­
merns pligtige som evt. frivillige
bidrag placeres først på medlem­
mets AMP/TIP konto, herefter
overføres evt. beløb der overstiger
hvad der må indgå på denne til
”overløbsordningen”. Overløbs­
ordningen er en livrente, således
at medlemmet fortsat opnår bort­
seelsesret/fradrag for de indbe­
talte beløb.
12
Samarbejdet er etableret med AP
Pension. Medlemmets indbeta­
linger indplaceres i AP Basic Ud­
løbsfond – livcyklus som indeks­
forvaltet.
Oplysninger om omkostninger,
valg af anden investeringsprofil
fremgår af AP Pensions hjem­
meside www.appension.dk. Med­
lemmer der har fået etableret en
”Overløbsordning” kan følge egen
ordningen ved login med NEMid
via AP Pensions hjemmeside eller
på Pensioninfo.
For medlemmer, der fra 2013 og
fremefter indbetaler pligtige eller
frivillige bidrag, der overstiger
gældende grænser (kr. 54.347 eller
særlig overgangregel kr. 108.695 i
2013), vil der ske en automatisk
overførsel til den nye Overløbs­
ordning i AP Pension.
Alle medlemmer som i 2012 er
blevet berørt af de ændrede græn­
ser for pensionsindbetaling har
fået direkte brev om de nye mu­
ligheder.
Hvis du indbetaler til en ratepen­
sion andre steder end i CS Fonde,
skal du selv være opmærksom på,
at du ikke overstiger 50.000,- kr.
på alle rate og AMP/TIP konti til­
sammen. Beløb derover vil ikke
give fradrag.
Du har mulighed for at foretage
dine frivillige indbetalinger tili
CS Fonde. Fordelen vil være, at
vi kan hjælpe med at indplacere
de eventuelle overskydende be­
løb til Overløbsordningen, så du
er sikret fradrag for al pensions­
indbetaling. Alle indbetalte beløb,
frivillige som pligtige, vil indgå
i betingelserne på din AMP/TIP.
Disse kan du læse mere om på vo­
res hjemmeside under ”Pension”
”Arbejdsmarkedspension”.
Du kan benytte formularen på
vores hjemmeside ”Frivillig ind­
betaling på eksisterende ordning”
hvis du ønsker at indbetale til ord­
ningen.
13
Mødedatoer for
afvikling af
pensionist- og
seniormøder 2013
Pensionistmøder 1 år før 60 år (Årgang 1954)
Sted
Dato
Kl.
CS Huset, Trommesalen 3, 5. 1614 København V
12-03-2013 uge 11
13.00-19.00
CS Huset, Trommesalen 3, 5. 1614 København V 19-03-2013 uge 12
13.00-19.00
Flyvestation Ålborg – Limfjordssalen
21-03-2013 uge 12
13.00-19.00
CS Huset, Trommesalen 3, 5. 1614 København V
09-04-2013 uge 15
13.00-19.00
Flyvestation Skrydstrup – Stampersonelmessen
11-04-2013 uge 15
13.00-19.00
Flyvestation Karup, Blå sal
16-04-2013 uge 16
13.00-19.00
CS Huset, Trommesalen 3, 5. 1614 København V
23-04-2013 uge 17
13.00-19.00
Sted
Dato
Kl.
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro
21-10-2013-22-10-2013 uge 43 13.00-11.00
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro
22-10-2013-23-10-2013 uge 43 13.00-11.00
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro
23-10-2013-24-10-2013 uge 43 13.00-11.00
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
29-10-2013-30-10-2013 uge 44 13.00-11.00
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
30-10-2013-31-10-2013 uge 44 13.00-11.00
Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup, 4700 Næstved
04-11-2013-05-11-2013 uge 45 13.00-11.00
Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup, 4700 Næstved
05-11-2013-06-11-2013 uge 45 13.00-11.00
Hotel Præstekilde, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege
11-11-2013-12-11-2013 uge 46 13.00-11.00
Hotel Præstekilde, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege
12-11-2013-13-11-2013 uge 46 13.00-11.00
Seniormøder 3 år før 60 år (årgang 1956)
14
Medlemmer der har mulighed for
at deltage i ovennævnte møder vil
blive indbudt.
For pensionistmøderne vil dette
ske i januar/februar måned og for
seniormøderne vil det ske i april/
maj måned.
Vi gør opmærksom på, at trans­
port og rejse udgifter er for egen
regning.
Pensionsforsikring
Pr. 1. januar 2013 er den samlede
månedlige præmie på pensions­
forsikringen kr. 224,78. Præmien
på invaliderenten er steget ekstra­
ordinært fra Forenede Gruppeliv.
Hvor imod præmien på livsfor­
sikringen stort set er uændret. Ud
over nævnte, fastsættes præmien
endvidere ud fra indeksering – an­
tal - og alderssammensætning. Vi
har ligeledes anvendt bonus fra
2012 for at reducere opkrævnin­
gen i 2013, således at der reelt kun
opkræves ca. 40% af præmien.
Forsikring med liv- og invalide­
dækning omfatter ansatte i For­
svaret eller Beredskabsstyrelsen,
hvortil der sker pligtigt indbe­
taling til den obligatoriske ar­
bejdsmarkedspension eller kapi­talpension. Et af følgende løn­
koderne vil fremgå af lønsedlen
7200/8271/9051 for livsforsik­
ring og 7210/8272/9052 for inva­
liderente og børnerente. Dette in­
dikerer hvorvidt man er omfattet
af pensionsforsikringen.
Forsikringsdækningen for 2013
udgør:
– ved medlemmets død udbe­
tales kr. 647.000 + en løbende
rente for hvert barn under 21 år
på kr. 31.000 årligt
– er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurdering
nedsat med 2/3 før det fyldte
62. år, udbetales en løbende
rente kr. 129.500 årligt, så
længe erhvervsevnen er nedsat,
dog længst til det 62. år. Renten
udbetales med 1/12 hver måned
efter afskedigelsesdatoen
– ved ægtefælle/samlevers* død
udbetales kr. 391.000
Samlever
*Ved samlever forstås, hvis man
bor sammen og har/har haft barn
sammen, venter barn eller har boet
sammen i ægteskabslignende for­
hold de sidste 2 år før dødsfaldet.
Anmeldelse
Ved dødsfald eller afskedigelse på
grund af erhvervsudygtighed an­
meldes dette til CS Fonde og CS
forsikringsadministration.
15
Bonusfonden
Bonusfondens
resultat
Regnskabsprincipper:
Værdiansættelse af fondens vær­
dier er foretaget ud fra følgende
principper, som er uændret fra tid­
ligere år:
1. Børsnoterede obligationer er
opført til fondsbørsens skatte­
kurser pr. ultimo.
Bonusfonden
2012
Investeringsafdelingen
Rente
Kursregulering
Pct.
i 1.000 kr.
Pct.
1.934
2,77
1
0,20
-60
-0,09
0
0,00
2,68
adm. udgifter
Resultat
16
2012
Opsparingsafdelingen
i 1.000 kr.
Resultat før omkostninger
Resultaterne for
perioden 2008-2012
2. Pantebreve er opført til skøn­
nede handelsværdier. Skønnet
foretages i samråd med bank og
revisor.
0,20
-252
-0,36
-2
-0,35
1.621
2,32
-1
-0,15
Investeringsafdelingen
Opsparingsafdelingen
Rente
Kursregulering
Netto rente
Rente
2008
3,63
2,11
5,74
4,03
2009
3,95
1,58
5,53
1,19
2010
3,61
-
3,61
0,08
2011
2,63
2,61
5,24
0,43
2012
2,41
-0,09
2,32
-0,15
Gennemsnit over 5 år
4,48
1,10
Overgang fra
bonusordning til
arbejdsmarkedspension
Hvis du allerede er ansat på
bonusvilkår
Pr. 31. marts 2013 overføres alle
til arbejdsmarkedspensionsvilkår.
I forbindelse med overenskomsten
har CS og Forsvarets Personeltje­
neste aftalt, at bonusordningen
henover overenskomstperioden
erstattes med arbejdsmarkedspen­
sion.
I den nye overenskomst er det af­
talt, at der fra 1. juli 2011 og frem
sker ansættelse på arbejdsmar­
kedspensionsvilkår. Det betyder,
at der efter 18 måneder, regnet
fra den første dag man møder i
forsvaret, indbetales et pensions­
beløb svarende til 10% af basis­
lønnen på en arbejdsmarkedspen­
sionskonto i CS Fonde.
Det er også aftalt, at personel, der
ansættes efter 1. juli 2011, ikke
oppebærer arbejdsmarkedspen­
sionstillæg eller retten til særlig
bonus efter 54 måneders tjeneste.
Efter den 1/4-2013 kan du hen­
vende dig i CS Fonde, såfremt du
ønsker bonusindestående over­
ført til din NEM konto. Gerne via
mail. NB. Se afsnittet, regler for
udbetaling af frigivne bonuskonti.
Generel orientering
om CS-Bonusfond
Fondens navn er Centralforenin­
gen for Stampersonels Bonusfond.
Fonden er en selvejende institu­
tion for hvis forpligtelser med­
lemmerne ikke hæfter personligt.
Fonden har til formål at forvalte
de bonusbeløb, der tilkommer
fondens medlemmer i forbindelse
med deres kontraktansættelse i det
danske forsvar.
Medlemmer
Fondens medlemmer er ansat per­
sonel, der er omfattet af Central­
foreningen for Stampersonels for­
handlingskompetence jf FPTBST
LA2-0029 § 7.
svarende til 10% af den til enhver
tid fastsatte pensionsgivende løn.
Eventuelle personlige tillæg med­
tages ikke ved beregningen.
til en aflønning, der ikke giver ad­
gang til bonus.
(Bonusopsparing i CS-Bonusfond
frigives ved overgang til arbejdsmarkedspensionsordningen, når
sidste bonusindbetaling fra arbejdsgiver er foretaget.
NB Bonuskontoen henstår, indtil
medlemmet selv retter henvendelse til CS-Fonde om instruktion for
udbetaling. Se i øvrigt afsnittet om
regler for udbetaling af frigivne
Bonuskonti.)
A Stk. 1
Fra det tidspunkt, hvor personel­
let, regnet fra mødet ved Forsva­
ret, har forrettet tjeneste på stam­
personelområdet i sammenlagt 18
måneder, ydes der den kontrakt­
ansatte en bonus med et beløb
A Stk. 2.
Ovennævnte bonus opgøres og
overføres ved hver kalendermå­
neds udgang til Centralforeningen
for Stampersonels Bonusfond.
A Stk. 3
Bonus frigives ved hjemsendelse
fra Forsvaret eller ved overgang
17
B stk. 1 Særlig bonusbeløb.
Arbejdsgiver udbetaler en særlig
bonus med et engangsbeløb på kr.
7.000 til personel efter 54 måne­
ders uafbrudt tjeneste (inkl. Evt.
pligtig tjeneste). Det særlige bo­
nusbeløb vil ikke kunne udbetales
til den enkelte mere end én gang.
(Engangsbonusbeløbet indbetales
ikke til Bonusfonden, men overføres efter fradrag af skat til medlemmets lønkonto).
Opsparingsformer
Medlemmet kan vælge imellem
fondens 2 afdelinger:
1.Investeringsafdelingen, hvor
midlerne samles i en fælles­
pulje, hvorfra der indkøbes
værdipapirer.
Afdelingens
mulighed for køb af værdipa­
pirer følger stort set Justits­
ministeriets bekendtgørelse
om anbringelse af umyndi­
ges midler. Dog kan fondens
midler placeres i pantebreve i
fast ejendom op til 100 % af
offentlig ejendomsvurdering.
Investeringsafdelingens rente
og kursregulering er således
afhængig af afkastet fra de
indkøbte værdipapirer.
2.Opsparingsafdelingen, hvor
midlerne er anbragt på almin­
delige bankvilkår.
Kontoudskrift
En gang årligt vil der blive tilskre­
vet afkast (puljeafkast = renter og
kursresultat) på de enkelte bonus­
konti.
Hvert medlem vil modtage kon­
toudskrift senest d. 1. februar det
efterfølgende år.
Årsregnskab
Fondens årsregnskab med status
vil blive indrykket i CS-bladet i
marts/april 2013. Regnskab med
noter kan ses på fondens hjemme­
side fra marts 2013.
Beskatning og
selv­angivelse:
Renter og puljeafkast på bonus­
kontoen er skattepligtig kapital­
indkomst.
Saldo og puljeafkastet indberettes
til SKAT og kan ses på hjemmesi­
den www.SKAT.dk.
Ved udbetaling sker der ingen
beskatning af udbetalingen, idet
18
almindelig kildeskat er fratrukket,
forinden bonusbeløbet er indsat på
bonuskontoen, men renteindtæg­
ten beskattes og vil blive indberet­
tet til SKAT.
Overflytning mellem
afdelingerne:
Overførsel af opsparing mellem
fondens afdelinger kan kun finde
sted med 15 dages varsel til den
første i en måned. Overførslen vil
ske primo måneden (fra d. 1-10).
Anmodning om overførsel skal al­
tid ske skriftligt.
Forhold ved skils­
misse/separation:
Ved skilsmisse/separation skal in­
destående på bonuskontoen indgå
i boets deling på tilsvarende måde,
som øvrige bank/sparekonti ind­
går i ægtefællernes fælleseje.
Medlemmet bedes rette henven­
delse til CS-Bonusfond i tilfælde
af skilsmisse/separation.
Frigivelse af bonuskonto fra ar­
bejdsgiver bevirker ikke automa­
tisk, at bonuskontoen bliver op­
gjort og udbetalt. Medlemmet skal
selv rette henvendelse til fonden
med anmodning om opgørelse el­
ler acontoudbetaling af bonuskon­
toen, der kan ske udbetaling efter
følgende retningslinier:
1.
Der kræves ikke opsigelses­
varsel for udbetaling og over­
førsel af bonuskonti med saldo
indtil kr. 50.000,00. Ophæ­
velse foretages snarest muligt,
indenfor 2-5 bankdage.
2.For bonuskonti med et inde­
stående over kr. 50.000,00 er
der 15 dages opsigelse til den
første i en måned.
3.
Der kan acconto udbetales
fra bonuskontiene med min.
kr. 25.000,00 og max. kr.
50.000,00. Acontoudbetalin­
gen foretages snarest muligt
indenfor 2-5 bankdage.
Claus Uttrup
Jesper Korsgaard Hansen Lene Larsen Finn Bæk Karlsson
Bjarne Kehr
(formand udpeget af FMN)
(næstformand, udpeget af CS)
(udpeget af FMN)
(udpeget af CS)
(udpeget af CS)
Regler for udbe­
taling af frigivne
bonuskonti:
Bestyrelsen for
Bonusfonden:
Af hensyn til årsafslutning, bereg­
ning af årets resultat og rentetil­
skrivning m.m. vil udbetaling fra
bonuskonti ikke kunne finde sted
fra ultimo december til ca. 20. januar.
Alle henvendelser fra medlemmer
og arbejdsgiver vedrørende bo­
nuskonti skal ske til:
CS-Fonde.
19
Frivilligt pensionsbidrag
Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om,
at
der udfærdiges
IDNR:
42724 overenskomst om
Navn: _____________________________________ Cpr. nr.: _______________________ Tlf.: ___________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________
Postnr. og by: _______________________________________________________________________________________
Tjenestested: _________________________________________________________________________________________
Frivilligt
pensionsbidrag
Ønsker frivillig
indbetaling på:
Kapitalpension
Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om,
❏
1/12udfærdiges
af lovens tiloverenskomst
enhver tid fastsatte
at der
om maksimum (kr. 50.000 i 2010, arbejdsgiverordning) pr md.
Navn:
_____________________________________
Cpr. nr.: _______________________ Tlf.: ___________________
❏
eller kr.
__________ pr. md. ❏ engangsbidrag på kr. __________
Postnr. og by: _______________________________________________________________________________________
kr. __________
pr. md. ❏ engangsbidrag på kr. __________
❏
Tjenestested:
_________________________________________________________________________________________
Ønsker
frivillig
på:
Med
virkning
fraindbetaling
/
- 201__
Kapitalpension
❏ 1/12________
af lovens til
enhver tid fastsatte
maksimum (kr. 50.000 i 2010, arbejdsgiverordning) pr md.
Dato:
Underskrift:
__________________________________
❏ eller talon
kr. __________
pr.Fonde.
md. ❏ engangsbidrag på kr. __________
Denne
sendes til CS
ØnskerUdgiver:
du at indbetale,
ellerTrommesalen
ophøre med frivillig
på en eksisterende
kan du
anvende
CS ændre
Fonde
3, 1. · indbetaling
1614 København
V · Tlf. 3385ordning,
4141 · Fax.
3385
4140formular fra fondens hjemmeside,
Arbejdsmarkeds-/Tillægspension
(Max.
Indskud på om
108.695,00
2010)
som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste.
Informationerner
Pensions ogi Bonusfonden
kan findes på nedenstående hjemmeside.
Hjemmeside: www.csfonde.dk · email: [email protected]
CS
Fonde,
Trommesalen
3,1 • engangsbidrag
1614 København V
tlf. 3385 4141 • Fax. 3385 4140
__________
pr. 2md.
❏ kr.
kr.•Lyngby
__________
Produktion:
Cebra
ApS ❏
· Toftebæksvej 60A ·på
2800
· Tlf. 4593 9333
Hjemmeside www.csfonde.dk • email: [email protected]
Med virkning fra
/
- 201__
01/2013
15500 Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s
10/2009 10300
Adresse: ___________________________________________________________________________________________
Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på 108.695,00 i 2010)
Dato: ________ Underskrift: __________________________________
Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside,
som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside.
CS Fonde, Trommesalen 3,1 • 1614 København V • tlf. 3385 4141 • Fax. 3385 4140
Hjemmeside www.csfonde.dk • email: [email protected]
10/2009 10300
Denne talon sendes til CS Fonde.