Dansk A - 13p - DW

Transcription

Dansk A - 13p - DW
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni, 14/15
Institution
Herning HF og VUC
Uddannelse
HF2
Fag og niveau
Dansk A
Lærer(e)
Dorte Wille, Peter Aakerhjelm, Mathias Sejersen
Hold
2p
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Læsescreening, og læseforståelse
Titel 2
Genrer og fortællerforhold
Titel 3
Retorik
Titel 4
Danskopgaven
Titel 5
Den digitale og trykte nyhedsformidling
Titel 6
Grammatik og etno-/dialekter
Titel 7
Litterære milepæle i historisk læsning
Titel 8
Romantikken
Titel 9
Det moderne
Titel 10
Storbyen 20’erne – 80’erne
Titel 11
Selvfremstillelse
Titel 12
Ondskab og dobbeltgænger
Side 1 af 13
Retur til forside
Titel 1
Læsescreening og læseforståelse
Indhold
Læseforståelse:
George Orwell: 1989 (værk 1 – udenlandsk)
Basisskrivning:
Interview-artikel
Baggrundsartikel
Supplerende stof:
Interview-artikel – vores forventninger til genren
Omfang
Uddannelsestid: 5 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Der arbejdes med notat-og studieteknik som
 Forståelsesstrategier.
 Mindmap, 5 spørgsmål og stikord.
 Reportagens historie.
 Spørgsmål som interviewer.
 Langtidslæsning
Mål:




Væsentligste arbejdsformer
Litterære træk og fiktion versus fakta
taksonomiske niveauer på grundlæggende niveau
delelementer til stilskrivning med sproglig bevidsthed
retorisk bevidsthed på grundlæggende niveau
Klasseundervisning og gruppearbejde som ideoplæg
anvendelse af fagprogrammer ved netsøgning
skriftligt arbejde som stikord, strukturer kronologi, gennemskriv en
af personernes egen historie. Korrektur.
Eksperimentelt arbejde med interview og rettelser af hinanden.
Retur til forside
Side 2 af 13
Retur til forside
Titel 2
Genrer og fortællerforhold
Indhold
Kernestof
Jokum Rohde: af ” Dage på Toppen”
Thøger Jensen: "Nu sad det unge par sikkert og så video"
Lone Hørslev: "Man kan ikke få en anden til at male sit selvportræt"
Johannes V. Jensen: ”Memphis Station”
L.O.C: "Undskyld"
Supplerende stof:
”Fortæller” s. 101 af Novelleanalyse
Drama – beretterrmodel
Sproglig analyse sproglige virkemidler – stilistik (ark)
Omfang
Uddannelsestid er 26 lektioner
Særlige fokuspunkter
Fortællertyper:
Førstepersonsfortæller
Alvidende fortæller
Registrerende fortæller
Personbunden fortæller (personalfortæller)
Genreforhold ved
Drama – berettermodellen (spændingskurven)
Novelle
Digt
Stilistisk – sprogligt aspekt af fortællerforhold:
Sætningsstruktur
Gentagelsesfigurer som pleonasme, tautalogi, allitteration, assonans,
Symboler og omskrivninger som ikoner, symboler, metonym
Synonym
Association, Konnotation, Denotation
Analyse versus fortolkning
Væsentligste arbejdsformer
Notatteknik – tavle og noter til holdkammerater
Klasseundervisning
Elevoplæsninger
Holddiskussioner
Retur til forside
Side 3 af 13
Retur til forside
Titel 3
Retorik
Indhold
Kernestof:
Berlingske Tidende, læserbrev "Fjern Ukrudt
"I have a Dream" af Martin Luther King
"Tørklædets svøbe" af Pia Kjærsgaard.
"Med døden til følge" DR-Dokumentar (medieværk - værk 2)
Herunder særligt forsvarstalen af Thorkild Høyer
”Ja til livet”, Pjece fra 1975, Forlaget Perspektiv
Dogmefilmen ”Festen” (værk 3)
Jan Stoltenbergs tale ved mindehøjtidelighed efter Oslo og Utøya,
Oslo Domkirke 24/7 2011
Supplerende stof:
Læs side 4-10 (afsnittet om appelformer)
Det gode argument
Flyums 7trins model til målrettet skrivning
”Siger du noget? om mundtlig formidling” UVM, 1994 s. 52-57
”Stålsat værdighed – en retorisk analyse af Jens Stoltenbergs tale i
Oslo Domkirke efter Utøya” af Kell Jarner Rasmussen
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 22 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Den tekstanalytiske kompetence styrkes:
bevidsthed om litterære træk og fiktion versus fakta
kendskab til argumentations opbygning, herunder påstand, be-læg,
hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning
kendskab til argumentationsfejl, herunder generalisation, autoritetsargumenter, ad hominem, ringslutning og selvmodsigelse
kendskab til appelformerne ethos, logos og patos
opøve evnen til at kunne analysere argumentation og retorik i tekster
Stuktur på retstaler:
Struktur på lejlighedstaler
Den retoriske situation
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning. Selv skrive tale ud fra Flyum
Elevoplæg
Retur til forside
Side 4 af 13
Titel 4
Danskopgaven
Indhold
Selv-valgt roman for hver elev
Indgår i de værker, som skal være selvstændigt læst.
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 12 lektioner a 45 minutter samt 20
timers elevtid
Særlige fokuspunkter
Rapportskrivning
Værklæsning
Notatteknik
Bibliotekssøgning
Brug af opslagsværker
Netsøgning
Væsentligste arbejdsformer
Elevoplæg
Gruppearbejde
Klasseundervisning
Projektarbejde i skitseform
Gruppeoplæg for klassen med brug af forskellige romaner
Retur til forside
Side 5 af 13
Retur til forside
PA
Titel 5
Indhold
Den digitale og trykte nyhedsformidling
Kernestof:
Horsbøl/Harboe: Den iscenesatte Virkelighed – fra nyheder til
Reality. s. 9-27+30-34
”Ryd forsiden” s. 44-54 + 70-76 om de fem nyhedskriterier i trykte
medier
klippet om "Juletræet i Kokkedal" fra nyhederne på TV2 og DR1
Maria Laugesen: ”Kontanthjælpsmodtager: Hellere det end pedel i
McDonalds” 8/9-12 tekst om DR2-program
"Branden" af Herman Bang
Morten Sabroe: ”Jeg kunne have været skovhuggerens kone”
Supplerende stof:
Dansk stil – om nyheder og medier, dec. 2008
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 12 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Mål:
den tekstanalytiske kompetence styrkes
bevidsthed om litterære træk i den digitale nyhedsformidling
fiktion versus fakta
argumentations opbygning, herunder påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning
viden om appelformerne ethos, logos og patos
opøve evnen til at kunne analysere argumentation og retorik i tekster
De fire nyhedskriterier i digitale medier: nærhed, det usædvanlige,
kendte samt tidsafgrænsningen
De fem nyhedskriterier
de tre udvidede nyhedsgenrer: oplevelsesjournalistik, New Journalism samt feature.
De seks nyhedskriterier – ud fra stilsæt med Lasse Jensen
Væsentligste arbejdsformer
Retur til forside
Klasseundervisning
Gruppearbejde - padlet
Side 6 af 13
1.hf PA
Titel 6
Indhold
Grammatik og etno-/dialekter
Kernestof:
Sprogets Veje 7- 32, 121-131
https://docs.google.com/document/d/1wiulYkO1NhHS8nMxlD74w5Utz2zHayd1eH97FxHvl8/edit (gruppe 1)
https://docs.google.com/document/d/1nE39wNq4Pq_VETSjaGLr_6TLnSXzj49nK7JXoi1W0g/edit (gruppe 2)
https://docs.google.com/document/d/12S2QNDmpdNoy0NdMUBj3sJPhOItewHg405LpNTPLps/edit (gruppe 3)
https://docs.google.com/document/d/1IAmVtcdm0I6qZoHLWWmGnsMXCKRnnH
dj7pVqz0z1WFY/edit (gruppe 4)
https://docs.google.com/document/d/1z6JzSBl3DoCbEXxDx78m3TGmPB8WgwN7
93PJGxNIK-w/edit (gruppe 5)
https://docs.google.com/document/d/1Ycjq70_Fj6gOgfjdeMX1sTVqO6o0HlWiEQ4
81RNXGkQ/edit (gruppe 6)
https://docs.google.com/document/d/1XT6yc9ZnDLyoTQDc6c9jfQFM63HK3hxaze
wQqpDnH9k/edit (gruppe 7)
https://docs.google.com/document/d/1a8iU4AHu9wM46l4U5VygWPBbLVLviwWt
EHVqalS5sE0/edit (gruppe 8
Aydin Soel: ”Perkerdansk-et sprog i blomstrende udvikling”, Information 6/1-06
”Yallahrup Færgeby i modvind”, Information
Supplerende stof:
Opsamlende ark fra læreren
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 14 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
syntaktisk analyse
dialekter, sociolekter, etnolekter samt multietnolekter
Væsentligste Klasseundervisning og -diskussion
arbejdsforskriftligt arbejde
mer
øvelser
lytteøvelser
Retur til forside
Side 7 af 13
Retur til forside
Titel 7
Litterære milepæle i historisk læsning
Indhold
Kernestof i "Falkenstjerne", bind 1:
Middelalderen:
"Germand Gladensvend" side 91-95
"Jomfru i Fugleham"
Kong Lindorm, 103-106
Barok:
Thomas Kingo: Keed af Verden og kier ad Himmelen, 161-164
Romantikken:
St.St. Blicher: ”Sildig Opvaagnen”
Postmodernismen:
Lars Saabye: ”Maskeblomstfamilien” (værk 4)
Supplerende stof:
Opslag i ”Litteraturens Perioder” og ”Litteraturens Begreber”
Litteraturens Begreber; Folkeviser s. 65-66
Litteraturens Perioder; Oldtiden s. 5-11
”Eventyr. Genrebestemmelse af teksten”
Selvproducerede ark om Maskeblomstfamilien.
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 22 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Folkeeventyr og folkeviser som genre
Jungs psykologiske personlighedsmodel
Freuds psykologiske personlighedsmodel
Aktantmodellen og Greimas - elevoplæg
Trivialmodellen
Fortælleteknik
Mundtlig fremstilling
Mål:
•at eleven kan placere folkevisen historisk
•at eleven kan bestemme folkeeventyr og folkevise som genre
•at elevens tekstanalytiske kompetence styrkes
•at elevens sproglige opmærksomhed ved nærlæsninger øges
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning
Skriftligt arbejde
Diskussionsgrupper
Side 8 af 13
Retur til forside
2. hf ved MSE
Titel 8
Indhold
Romantikken
Kernestof:
H.C. Andersen: Klokkken (pdf-fil)
Adam Oehlenscläger: Guldhornene
H.C. Andersen: Skyggen
Supplerende materiale:
Læs om fundet af guldhornene på Wikipedia – "Fundhistorien":
http://da.wikipedia.org/wiki/Guldhornene
Dobbeltgænger
filmen Fight Club
filmen Midnight in Paris
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 20 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Beskrivelser af byen
Beskrivelser af naturen
Persontyper i eventyr (typer, arbejde og titel)
Synsvinkel.
Romantikken
Organismetanken og Universalromantik
Biedermeier og Romantisme.
Mål:
Eleven får kendskab til centrale litterære strømninger i perioden
 kursisten har kendskab til sammenhænge mellem disse litterære
strømninger og de økonomiske og politiske hovedstrømninger i
perioden (”en bred repræsentation af centrale danske litterære
værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger”)
 kursisten skal udvikle tekstanalytisk kompetence (”træk af den
danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem
tekst, kultur og samfund”)
 kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning
Netsøgning
Gruppearbejde
Selv skrive eventyr
Retur til forside
Side 9 af 13
Titel 9
Det moderne
Indhold
Det moderne Gennembrud:
J.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe (1. kap)
Herman Bang: Foran alteret
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1. kap)
Det folkelige Gennembrud:
Jeppe Aakjær Tyende-sang
Jeppe Aakjær Nu er det længe siden
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag
Symbolisme:
Tom Kristensen: Fribytter
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål
Ekspressionisme:
Rudolph Broby Johansen: BLOD heraf
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT
ODALISK ' SKØNHED
LYSTMORD
FØDSEL
Eksistentialisme
Martin A. Hansen: Paradisæblerne
Albert Camus: af Sisofos
Peter Seeberg: Spionen
Supplerende:
Edward Munchs billede "Madonna"
Litteraturen på langs og tværs – efterkrig
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 30 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Fortællerpositionen
Personkarakteristikkens teknik
Genrer
Synæstesi
Symbolsprog – billedsprog
Absurd eksistentialisme
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning
Gruppearbejde
Kreative gendigtningsopgaver
Retur til forside
Side 10 af 13
Titel 10
Storbyen 20’erne – 80’erne
Indhold
Kernestof:
Futurisme:
Bønnelyckes Rådhuspladsen
i 2009_August_Haefte 1_Livet_i_storbyen.
Halfdan Rasmussen: Efter Bikini
Klaus Rifbjerg nultime
Klaus Rifbjerg: terminologi
Dan Turell: Pris til storbyen
Søren Ulrich Thomsen: Sidegaden heraf
Afsked
Vent
Levende
Supplerende stof:
Michael Strunge: Dagdrømme – døgnstrømme fra magasinet ”Sidegaden”
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 12 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
https://docs.google.com/document/d/1il_NPErc_WaZN_zBRATgvzHsQrlW
0ihdHOEaqsiPxEo/edit?usp=sharing
Stilistik – især Allitteration
Rim
Modernismens faser
Væsentligste Klasseundervisning
arbejdsforSkriftligt arbejde
mer
Diskussionsgrupper
Gendigtning
Retur til forside
Side 11 af 13
Titel 11
Selvfremstillelse
Indhold
Kernestof:
Jørgen Leth: af Det uperfekte menneske: Kokkens Datter
Maria Cuculiza: "Du er en gammel gris", Ekstra Bladet, 2005
Frederik Stjernfelt, Søren Ulrik Thomsen,
Vibeke Vogel og Anne Wivel: "Kommentar: Syndebukken", Weekendavisen,
2005
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 18 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Svære ord og ordsammensætninger
Selvbiografiers karakteristika
Autografi
Væsentligste
Klasseundervisning
arbejdsformer Skriftligt arbejde
Diskussionsgrupper
Retur til forside
Side 12 af 13
Titel 12
Ondskab og dobbeltgænger
Indhold
Kernestof :
Brødrene Grimms eventyr Snehvide og de syv små dværge
Bram Stoker: uddrag af Dracula
Stevenson: uddrag af Dr. Jekyll og Mr. Hyde
Franz Kafka: af Brodermord
Villy Sørensen: De forsvundne Breve + Ninna Kragh om Den grænseløse selskabelighed
Stephen King: af Carrie, 1979
Dennis Jürgensen: af Kadavermarch
Coupland: af Livet efter Gud
Sonnergaard: Polterabend
Supplerende stof:
Artikel om Generationerne
Omfang
Anvendt uddannelsestid er 12 lektioner a 45 minutter
Særlige fokuspunkter
Repeterende gennemgang af perioder og analyseteknikker med det særlige
fokus at afdække teksternes anvendelse af ondskab.
Mål:
Eleven får kendskab til centrale litterære strømninger i perioden
 kursisten har kendskab til sammenhænge mellem disse litterære
strømninger og de økonomiske og politiske hovedstrømninger i perioden (”en bred repræsentation af centrale danske litterære værker
gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger”)
 kursisten skal udvikle tekstanalytisk kompetence (”træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst,
kultur og samfund”)
Væsentligste
Klasseundervisning
arbejdsformer Skriftligt arbejde
Diskussionsgrupper
Retur til forside
Side 13 af 13