blankett för beröm/konstruktiv kritik och klagomål.

Transcription

blankett för beröm/konstruktiv kritik och klagomål.
Sid 1 (5)
Klagomål och beröm
2015-09-08
Klagomål och
Beröm
Rutiner för synpunkter och klagomålshantering
Vi ser beröm, konstruktiv kritik och/eller klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.
Beröm, konstruktiv kritik och klagomålshanteringen är ett sätt att:
·
Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
·
Utöka dialogen med föräldrar/vårdnadshavare
·
Underlätta att enkelt och snabbt rätta till oklarheter och brister som uppstår i verksamheten
·
Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar
Er återkoppling eller information kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.
Kontaktuppgifter hittar du bl.a. längre ner i detta dokument eller på vår hemsida här på www.mirokids.se
Innehållsförteckning
Hantering av föräldrars kritik och åsikt
Sid 2
Arbetsgång
Sid 3
Kontakter
Sid 4
Blankett
Sid 5
Sid 2 (5)
Klagomål och beröm
2015-09-08
Hantering av föräldrars kritik och åsikter
på Miro Kids Förskola
Du som förälder/vårdnadshavare har rätt och även en skyldighet att tala om och göra personalen uppmärksam på om
något inte är enligt den standard du förväntar dig. För att kvalitetssäkra vår verksamhet och bidra till ett professionellt
bemötande gentemot våra kunder har vi delat upp ansvarsområden när det gäller hantering av feedback. Våra
avdelningar ansvarar för att informationen tas emot, behandlas och att våra kunder känner sig uppdaterade och får
återkoppling kring arbetsgången, gällande "sitt område". De ansvarar också för att arbetet utvärderas och att
förskolechefen är informerad genom sin dokumentation.
Förskolechef
Vikarier, personalfrågor och organisationsfrågor
Policydokument
Övrigt
Ekonomi/Administration
Hemsidan
Ekonomifrågor
Beställningar till förskolan av olika slag
Studio 1
Barnens och personalens inre och yttre arbetsmiljö, lokalvård
Studio 2
Pedagogisk verksamhets frågor
Lärande, mål, utbildning
Studio 3
Barngrupper
Kulturfrågor och fortbildning
Utflykter
Studio 4
Hälsa och välmående
Sjukanmälan
Städ
Husmor
Matfrågor och kost
Sid 3 (5)
Klagomål och beröm
2015-09-08
Arbetsgång
Steg 1
Ta kontakt med personalen på ditt barns hemvist som därefter för frågan vidare till personalen/hemvisten om har
hand om just det ämnet din sakfråga berör.
På Miro Kids förskola vill vi uppmuntra till att beröm, konstruktiv kritik eller klagomål på verksamheten eller dess
personal tas upp direkt med den det berör genom snabb återkoppling. Om du efter kontakt med personalen inte är
nöjd, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte vill kontakta
den person problemet berör.
All beröm, kritik eller klagomål dokumenteras av personalen och tas upp på nästkommande personalmöte.
Steg 2
Om du inte känner dig hörsammad av personalen, ta kontakt med förskolechefen och använd gärna vår blankett för
beröm/konstruktiv kritik och klagomål.
Förskolechefen tar emot blanketten och därefter kontaktas berörd personal för att få dennes syn på sakfrågan.
Förskolechefen ansvarar för att en uppföljning görs till dig som förälder inom 14 dagar. Om förskolechefen anser att
en handlingsplan måste upprättas, ansvarar denne för att arbetsplanen upprättas, genomförs, utvärderas och att alla
berörda hålls informerade och uppdaterade under arbetets gång.
Steg 3
Om din information av någon anledning inte kan lämnas till förskolechefen eller om du som kund inte känner dig nöjd
med steg 1 och steg 2 ta då kontakt med vår VD Natalie Werner.
Natalie Werner
VD
[email protected]
Telefon: +46 8 32 30 60
Mobil: 0739-17 01 06
Fax: +46 8 33 45 46
Steg 4
Om du känner att du inte får gehör eller gensvar för dina tankar och åsikter, kontakta Utbildningsförvaltningens
kontaktcenter. Telefonnummer till kontaktcenter är 08-508 00 508
Sid 4 (5)
Klagomål och beröm
2015-09-08
Kontakter
Förskolechef
Charlotte Bergh
E-post: [email protected]
Mobil: 0730-17 01 07
Telefon:08-32 30 60
Fax: +46 8 33 45 46
Ekonomi/Administration
Anette Östling
E-post: [email protected]
Mobil: 0739-17 01 08
Telefon: +46 8 32 30 60
Fax: +46 8 33 45 46
Studio 1
E-post: [email protected]
Mobil: 0739-17 01 01
Studio 2
E-post: [email protected]
Mobil: 0739-17 01 02
Studio 3
E-post: [email protected]
Mobil: 0739-17 01 03
Studio 4
E-post: [email protected]
Mobil: 0739-17 01 04
Sid 5 (5)
Klagomål och beröm
2015-09-08
BLANKETT FÖR SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
OBS! V.G. TEXTA!
Datum:
Avdelning:
Barnets namn:
Förälders / vårdnadshavares namn:
Telefon nummer: (mobil, dag- och kvällstid)
Mail adress:
Ärende
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Återkoppling och åtgärd från förskolechef (inom 14 dagar)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Datum :
Förskolechef:
……………………………………………………………
………………………………………………………………
Charlotte Bergh