Premedicinering/profylax vid kontrastmedelsöverkänslighet (pdf, nytt

Comments

Transcription

Premedicinering/profylax vid kontrastmedelsöverkänslighet (pdf, nytt
Dokumentidentifikation
G:\MD\RAD\Gemensam\Verksamhetsledningssystem\Stödprocess\Lä
kemedel\Gemensamt\premedicinering_profylax_vid_kontrastmedelso
verkanslighet.docx
Dokumentnamn
Röntgen
Verksamhetsområde
Stödprocess
Avsnitt
Läkemedel
Giltigt fr.o.m.
Utgåva
2015-09-15
6
Senast granskad
Premedicinering/profylax vid
kontrastmedelsöverkänslighet
Skriven av
Godkänd av
Processledare, bolsu
Läkemedelsansvarig överläkare, ahlev
Premedicinering/profylax vid kontrastmedelsöverkänslighet (gäller
personer över 18 år)
Indikation
 Tidigare anafylaktisk reaktion på kontrastmedel, när undersökning med intravenös
kontrast bedöms nödvändig.

Tidigare anafylaxireaktion mot andra ämnen än kontrastmedel: Premedicinering avgörs
från fall till fall av prioriterande röntgenläkare.
Kontraindikation
 Feokromocytom
Definition av anafylaxi, se SFBFM rekommendationer för jodkontrastmedel 2014-10-17.
Övriga profylaktiska åtgärder
Astmapatienter ska informeras om att ha med sig sin astmamedicin till undersökningen (anges i
frågeformuläret).
Om patient tidigare haft allergisk reaktion av kontrastmedel ges om möjligt annat kontrastmedel.
Om patient med mycket svår tidigare allergisk reaktion (intensivvårdskrävande) ska undersökas,
informerar röntgenläkare vid behov narkosläkare innan undersökningen.
Ordination
Ordineras i RIS av röntgenläkare för varje enskilt fall.
Elektiva fall
 Tablett Prednisolon 5 stycken à 10 mg (50 mg) intas 12 timmar och 2 timmar före
kontrastundersökningen.
 T.Desloratadine 10 mg 12 timmar och 2 timmar före undersökning.
OBS! Apoteket kan tillfälligt eller permanent byta ut ett läkemedel mot ett annat likvärdigt
preparat.
För polikliniska patienter skickar röntgen tabletter och anvisningar.
Sid nr
1 (3)
Utgåva
Giltigt fr.o.m.
6
2015-0-09-15
Dokumentidentifikation
Sid nr
G:\MD\RAD\Gemensam\Verksamhetsledningssystem\Stödp 2 (3)
rocess\Läkemedel\Gemensamt\premedicinering_profylax_vi
d_kontrastmedelsoverkanslighet.docx
Kontrastundersökning som inte kan vänta 12 timmar
 8 mg Betapred injektionslösning (4 mg/ml), ges som långsam intravenös injektion 1 – 2
timmar före undersökningen, kan upprepas var 4.e timme fram till undersökningen.
 T. Desloratadine 10 mg 1 timme före undersökningen.
OBS! Apoteket kan tillfälligt eller permanent byta ut ett läkemedel mot ett annat likvärdigt
preparat.
På undersökningsrummet
 Åtgärdschema för kontrastmedelsreaktion samt akutläkemedel ska finnas vid samtliga
undersökningsrum där kontrastmedel administreras.
Efter undersökning
 Behåll PVK och låt patienten stanna på röntgen för observation minst 30 min efter
kontrastmedelsinjektionen.
Definition anafylaxi
Definition av anafylaxi: Anafylaxi är en akut allvarlig systemisk överkänslighetsreaktion från
flera organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid respiratorisk,
kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan. Dessutom föreligger vanligen symtom
från hud, slemhinnor eller mag-tarmkanalen.
Observera att symtom enbart från hud och slemhinnor inte är anafylaxi, men kan vara
förebud.
Organsystem
Respiratoriska
Kardiovaskulära
Gastrointestinala
Hud och slemhinnor
Ögon och näsa
Gastrointestinala
Symtom/tecken
Hosta, heshet, stridor (inspiratoriska eller
expiratoriska), cyanos
Blodtrycksfall, takykardi/bradykardi,
inkontinens, medvetandesänkning
Ökande buksmärta, upprepade kräkningar,
diarré
Klåda, hudrodnad, urtikaria, angio-/Quinckeödem
(svullnad av läppar, tunga och uvula)
Konjunktivit med klåda rodnad; nästäppa med klåda,
nysningar, rinnande snuva
Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning
Se nästa sida för mer detaljerade symtom och gradering av anafylaxins svårighetsgrad enligt
Svensk Förening för Allergologi (www.sffa.nu).
Utgåva
Giltigt fr.o.m.
6
2015-0-09-15
Dokumentidentifikation
Sid nr
G:\MD\RAD\Gemensam\Verksamhetsledningssystem\Stödp 3 (3)
rocess\Läkemedel\Gemensamt\premedicinering_profylax_vi
d_kontrastmedelsoverkanslighet.docx
ANAFYLAXI – SVÅRIGHETSGRADERING
Graden av anafylaxi (1-3) bedöms enligt denna tabell. Graden bestäms från det organsystem som
har den svåraste nivån (Svensk Förening för Allergologi).

Similar documents