SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkorådet 2015

Transcription

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkorådet 2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-10
Sida 1 (4)
Kyrkorådet
Plats och tid
Mariagården. Kl 18,30-19,30
Beslutande
Evy Petersson, ordförande
Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingmar
Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson, Åse Andersson,
Berit Eliasson. Beslutande ersättare: Tore Zetterqvist
Ersättare
Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg,
Sonny Eliasson, Karin Karlsson
Övriga deltagare
Utses att justera
Ann-Marie Östlund
Ann-Charlott Svensson (begravningsombud) § 21-23
Kyrkogårdschef Tommy Petersson § 21-24
Birgitta Gamelius
Justeringens plats
Mariagården 2015-03-16
Underskrifter
Sekreterare
Tore Zetterqvist
Ordförande
Evy Pettersson
Justerare
Birgitta Gamelius
Paragrafer 20-36
___________________________________________________________________________
Lyckå församling
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kyrkorådet
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
Datum för anslagets nedtagande
Mariagården, Lyckeby
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2015-03-10 Sida 2 (4)
Kyrkorådet
__________________________________________________________________________
§ 21
Sammanträdet öppnas
Ann-Marie Östlund läste en bön av Britt G Hallqvist ”Tack för kyrkan”, därefter förklarade
ordförande sammanträdet för öppnat och upprop skedde.
§ 22
Val för justering
Birgitta Gamelius valdes att justera protokollet.
§ 23
Arbetet med gravstenssäkerheten
Kyrkogårdschef Tommy Petersson informerade om hur arbetet med att säkra gravstenarna ska
genomföras. De gravstenar som inte tål 35 kilos tryck läggs ned och gravrättsinnehavarna
meddelas om åtgärden. Arbetet genomförs under maj-juni och augusti-oktober
månader. Ann Charlott Svensson meddelade att hon kommer att gå en kurs för begravningsombud. Kostnaderna för detta slås ut på alla församlingarna i kontraktet.
§ 24
Renovering av Lösens kyrka
Kyrkogårds- och fastighetschef Tommy Petersson informerade om renoveringen av Lösens
kyrka. Bland åtgärderna kan nämnas: Ramp in till kyrkan, borttagande av sista bänkraden på
varje sida. Socklarna in till bänkarna sätts fast på bänkdörren för att undvika snubbelrisk, en
bänkrad halveras för att ge utrymme till rullstolar.
§ 25
Tiggarnas situation
Pedagog Helena Liljekvist informerade om tiggarnas situation i vår kommun Hon hade
deltagit i ett möte med flera församlingar i Karlskrona. Man hade kommit överens om att det
är bäst att hjälpa de behövande i deras hemländer. Om vi har något hjälpprojekt så kan
Socialförvaltningen stödja det. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med denna fråga.
Lyckå församling deltar inte i denna arbetsgrupp men Andreas Brorsson och Helena Liljekvist
bevakar frågan.
§ 26
Tjänstledighet och vikarie för Jessica Johansson
Jessica Johansson har begärt föräldraledighet fr o m 2015-06-06 t o m 2015-12-16. Au
föreslår att Therese Kornelius vikarierar för Jessica och att nyrekrytering görs för Therese.
Kyrkorådet beslutade
Att bevilja Jessica Johansson föräldraledighet fr o m 2012-06-06 t o m 2015-12-16 och
Att anställa Therese Kornelius som vikarie för Jessica Johansson, samt
Att uppdra åt kyrkogårds- och fasighetschef Tommy Petersson att rekrytera vikarie för
Therese Kornelius under säsongen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2015-03-10
Sida 3 (4)
Kyrkorådet
__________________________________________________________________________
§ 27
Arbetsgrupp för lönekartläggning med arbetsvärdering
De fackliga organisationerna yrkar att en lönekartläggning med arbetsvärdering ska göras.
Kyrkorådet beslutade
Att tillsätta en arbetsgrupp för lönekartläggning och arbetsvärdering. I arbetsgruppen ingår:
Evy Petersson, Ulla Olsson, Madeleine Zetterqvist, Håkan Claesson, Andreas Brorsson,
Ann-Marie Östlund, Tommy Peterson och Linda-Marie Nerde.
§ 28
Omplacering av förlagslån i SEB
Ordföranden informerade om att hon tillsammans med Ann-Marie Östlund omplacerat
förlagslån i SEB. Istället har vi placerat 100 000 EUR i Danske Banks AT1-lån med återköp
2020-04-06 till en fast ränta på 4,77%. Vidare har vi investerat 500 000 kr i Fasträntebevis
Avon till en fast ränta på 5,16%, samt 500 000 kr i Fasträntebevis US Steel med en fast ränta
på 4,65%.
Kyrkorådet beslutade
Att med tacksamhet godkänna omplaceringarna.
§ 29
Upphandling för renovering av Lösens kyrka
Anbuden för renovering av Lösens kyrka har ännu inte inkommit. Arbetsgruppen för
renoveringen får i uppdrag att besluta om vilket anbud som skall antas.
§ 30
Policydokument för Lyckå församling
Det föreliggande policydokumentet för församlingen gicks igenom.
Kyrkorådet beslutade
Att anta föreliggande policydokumentet för Lyckå församling.
§ 31
Föregående kyrkorådssammanträdes protokoll
Protokollet från föregående sammanträde med kyrkorådet 2015-02-10 gicks igenom och lades
till handlingarna.
§ 32
Arbetsutskottets protokoll
AU:s protokoll 2015-02-24 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2015-03-10
Sida 4 (4)
Kyrkorådet
__________________________________________________________________________
§ 33
Personalsituationen i förskolan
A/ Annika Ogenblad har beviljats tjänstledighet för att prova annan tjänst 2015-03-02 –
2015-06-30.
B/ Sarah Törnqvist har anställts som vikarie i förskolan, 75% tjänst, 2015-03-02 – 2015-06-30
Malin Lilja har anställts som vikarie i förskolan, 100% tjänst, 2015-03-02 – 2015-06-30.
C/ Förskolan söker timvikarier genom Arbetsförmedlingen.
Den planerade avstämningen den 20 mars med Företagshälsan, Kommunal, Lärarförbundet
och arbetsgivaren om situationen i förskolan är på begäran av de fackliga företrädarna
framflyttad till 5 maj. En handlingsplan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet i förskolan har
upprättats.
34
Komministertjänsten
Den ledigförklarade komministertjänsten har annonserats i Kyrkans Tidning och på
församlingen hemsida. Sista ansökningsdagen är 19 mars. Evy Petersson, Ulla Olsson och
Andreas Brorsson ansvarar för anställningsintervjuer.
§ 35
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 april kl 18,30. PWC:s redovisningskonsult PerOla Carlsson föredrar då bokslut för 2014.
§ 36
Avslutning
Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat.
Efter sammanträdet bjöd Helena Liljekvist på kaffe och god selma som tack för
uppvaktningen på hennes födelsedag.