2015-01-22 Kyrkorådets AU

Transcription

2015-01-22 Kyrkorådets AU
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådets AU
Datum
2015-01-22
1(5)
Plats och tid:
Församlingsgården, Övertorneå
torsdagen den 22 januari 2015 kl: 09.00-12.00
Beslutande:
Kent Alanentalo (t)
Stig Lampinen (t)
Monika Simu (c)
Desirée Waranperää Krutrök (s)
Roland Hemphälä, Kh
Övriga deltagande:
Utses att justera:
Monika Simu
Justeringens tid och plats: 2015-01-
Övertorneå Församlingsexp. §§ 1-14
Underskrifter: Sekreterare: ………………………….
Roland Hemphälä
Ordförande:
………………………….
Kent Alanentalo
Justerare:
…………………………
Monika Simu
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:
Övertorneå Församling, Kyrkorådets AU
Sammanträdesdatum:
2015-01-22
Datum för anslags uppsättande: 2015-01-
Förvaringsplats för
protokoll:
Underskrift:
Datum för anslags nedtagande 2015-02-
Övertorneå församlings kyrkoarkiv
…………………………
Göta Persson Förv.ass
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådets AU
Datum
2015-01-22
2(5)
Kr AU § 1
Inledning- mötets öppnande samt upprop.
Ordförande hälsar alla välkomna, öppnar sammanträdet samt förrättar upprop
________________
Kr AU § 2
Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare väljs Monika Simu
________________
Kr AU § 3
Fastställande av dagordning
Kyrkorådets AU beslutar
att godkänna dagordningen
_________________
Kr AU § 4
Föregående mötesprotokoll
Kyrkorådets AU beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
_________________
Kr AU § 5
Begravningsverksamheten: Övertagande av gravskötsel för år 2015
Kh redogör för ärendet: År 2014 beslöt Kyrkorådet att gravskötseln skulle
övertas av privata aktörer, vilket också gjordes till stor belåtenhet för alla aktörer.
De åtaganden som församlingen tog för år 2014 föreslås på liknande sätt överlåtas
till privata aktörer för år 2015.
Kyrkorådets AU beslutar
att föreslå kyrkorådet besluta om att gravskötselåtagandet för år 2015
överlåts till privata aktörer.
_________________
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådets AU
Datum
2015-01-22
3(5)
Kr AU § 6
Förrättningsärende
Kh redogör för ärendet: Sedan 2004 finns ett indrivningsärende hos
Kronofogdemyndigheten i Umeå som driver ett ärende för församlingens räkning.
Ärendet handlar om församlingen skall fortsätta driva det vidare eller avsluta
densamma.
Kyrkorådets AU beslutar
att ärendet skall fortsätta som tidigare.
___________________
Kr AU § 7
Förslag till ändring i församlingens policydokument
Fyra (4) förslag till ändringar i församlingens policydokument föreslås:
1. Ersättning för inköp av terminalglasögon
2. Fastställande av komptidssaldo
3. Klarläggande av s.k. EA-dagar
4. Attestreglemente
Kyrkorådets AU beslutar
att föreslå kyrkorådet besluta om införande av policy för inköp
av terminalglasögon. Policy införs i personalhandbok.
att föreslå kyrkorådet besluta att fastställa komptidssaldo för anställda till
10 timmar/kalendermånad.
att föreslå kyrkorådet besluta att införande av policy för uttag av s.k.
EA-dagar samt att detta införs i personalhandbok för anställda.
att föreslå kyrkorådet att uppdatera gällande attestreglemente ingående i
delegationsordning för Övertorneå församling.
_________________
Kr AU § 8
Församlingsinstruktion (FIN)
Kyrkoherde redogör för Domkapitlets synpunkter angående inlämnad FIN.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådets AU
Datum
2015-01-22
4(5)
Kr AU beslutar
att inrätta arbetsgrupp för slutförande av FIN. I arbetsgruppen ingår:
Kh Roland Hemphälä, Helena Haapaniemi, Stefan Aro och Sonja Älgamo.
Arbetsgruppens uppgift blir att för kyrkorådet och kyrkofullmäktige redovisa
en slutlig församlingsinstruktion gällande för Övertorneå församling.
Församlingsinstruktionen skall senast 1 juni skickas till Domkapitlet i Luleå
för fastställande.
____________
Kr AU § 9
Förslag till mötesplan för år 2015
Kh redogör för ärendet
Kr AU beslutar
att föreslå kyrkorådet besluta om mötesplan för år 2015 gällande AU, kyrkoråd
och kyrkofullmäktige
__________________
Kr AU § 10
Personalärenden
Kh redogör för ärendet
1. Diakon Maria Andersson tjänstledig för studier 9/1 2015---30/6 2015
2. Eva Ersson vik musiker och vik diakon under Maria Andersson och
Katrin Meriloos tjänstledighet respektive föräldraledighet.
3. Malte Vikström vik km under tiden 1/1—31/3
4. Kh Roland Hemphälä meddelar att han går i ålderspension fr.o.m. 1/7 2015
Kr AU beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp för rekrytering av ny kyrkoherde. Arbetsgruppen
består av sammankallande Kr ordf Kent Alanentalo, Helena Haapaniemi,
Monika Simu och Desirée Waranperää Krutrök.
__________________
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådets AU
Datum
2015-01-22
5(5)
Kr AU § 11
Förslag till utvärderingsdag av verksamhetsåret 2014
Verksamhetsåret 2014 skall utvärderas tillsammans med anställda och
förtroendevalda i kyrkorådet
Kr AU beslutar
att utvärdering genomförs tillsammans med anställda och Kyrkoråd
onsdagen den 25 februari med början kl. 09.00.
_________________
Kr AU § 12
Delgivningar
-
Förvaltningsvisitation genomförs den 6 maj som är en förvisitation inför
prostvisitation som äger rum den 5 okt
- Information från Framtidsgruppens möte den 15 jan
- Inventering av kyrkorna i församlingen genomförs tillsammans med
handläggare från Luleå stift den 20-22 juni 2016.
_______________
Kr AU § 13
Övriga frågor
Ledamot Monika Simu meddelar att bidrag har beviljats av Luleå stift
för framställan av bok om Särkilax kapell. Författare är Sture Torikka
och Petter Antti. Monika Simu är församlingens kontakt mellan Luleå stift
och författare.
________________
Kr AU § 14
Mötets avslutande
Kyrkorådets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet kl: 12.00
______________
Utdragsbestyrkande