SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida

Transcription

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Kyrkorådet
Sida
Plats och tid
Mariagården, kl 18.30-19.30
Beslutande
Evy Pettersson, ordförande
2014-10-28
1 (5)
Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar
Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson, Åse Andersson,
Tore Zetterqvist, besl.ersättare,
Christer Holmberg, besl.ersättare
Ersättare
Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg,
Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson
Övriga deltagande
Ann-Marie Östlund, kyrkoherde
Utses att justera
Jan-Ingemar Berthilsson
Justeringens plats
Mariagården 2014-11-03
Underskrifter
Sekreterare
Madeleine Zetterqvist
Ordförande
Evy Pettersson
Justerande
Jan-Ingemar Berthilsson
Lyckå församling
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kyrkorådet
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
2014-10-28
Underskrift
2014-11-04
Mariagården, Lyckeby
Paragrafer
94-109
Datum för anslags nedtagande
2014-12-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
Kyrkorådet
2014-10-28
2
__________________________________________________________________________
§ 94
Sammanträdet öppnas
Kyrkoherde Ann-Marie Östlund ledde i en bön från ”Förtroendevaldas bönbok”. Ordförande
Evy Pettersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 95
Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Madeleine Zetterqvist.
§ 96
Val till justering
Jan-Ingemar Berthilsson valdes till att justera dagens protokoll.
§ 97
Budget 2015.
Au § 84 Budgetförslaget gicks igenom och förslag till ändringar framfördes. Med ändringar
genomförda är kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige:
Kyrkofullmäktige beslutar:
Att vård-och underhållsplaner för församlingens kyrkor utgör underlag för åtgärder och
fastighetsunderhåll
Att församlingens målkapital skall uppgå till 20 mkr till år 2016
Att uppdra åt kyrkoherden att fördela bidrag inom anvisade ramar inom
församlingsverksamheten
Att lämna bidrag på 20 000:- till Lyckå Kammarmusikfestival
Att fastställa föreslagna avgifter för tjänster inom begravningsverksamheten
Att fastställa samma barnomsorgsavgifter för Mariagårdens förskola som gäller för
Karlskrona kommuns förskolor
Att begravningsavgiften fastställs till 22 öre per skattekrona
Att kyrkoavgift exkl. begravningsavgift fastställs till 91 öre per skattekrona
Att investeringsplanen utgör underlag för investeringsbudget 2015-2017
Att kyrkorådet ges bemyndigande att disponera medel ur eget kapital för de investeringar som
angivits med högsta prioritet (XXXX) d v s högst 5 050 000:-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
Kyrkorådet
2014-10-28
3
__________________________________________________________________________
§ 98
Begravningsverksamhetens ärenden:
Au § 81 Arbetet med gravstenssäkerheten. Kyrkorådet beslutade
att budgetera 480 000:- för arbetet med kontroll av gravstenssäkerheten, under förutsättning
att både arbetet med stenarna och dokumentation och kontakt med gravrättsinnehavarna sköts
av ordinarie personal. Tre personer anställs extra under fem månader för att utföra ordinarie
kyrkogårdsarbete.
§ 99
Föregående protokoll 2014-09-30.
Kyrkorådet beslutade att godkänna protokollet.
§ 100
Kyrkoherdens rapport.
Ann-Marie Östlund informerade om att:
a, Arbetet med att montera ljudabsorbenter i pentryt i Mariagården har slutförts idag. Au § 83
b, Arbetsmiljöarbetet i förskolan (tillsammans med Företagshälsovården) fortskrider.
§ 101
Övriga beslutsärenden
A, Au § 82 Renovering av Lösens kyrka. Kyrkorådet beslutade att
ge direktiv till arbetsgruppen för renovering av Lösens kyrka att församlingen bekostar högst
4 500 000:- som ska tas av likvida medel. Målkapitalet får ej röras och inga lån får tas.
Kyrkogårds- och fastighetschef Tommy Petersson får delegation att begära in offerter på
arbetet och tillsammans med arbetsgruppen öppna offerterna och lägga fram förslag till
kyrkorådet.
B, Au § 85 Placering av likvida medel. Kyrkorådet beslutade att
flytta 700 000:- från bankkontot och 174 000:- från depåkontot till Nordea Stratega Ränta
samt sälja 500 000:- från Nordea Aktieobligation USA och placera 500 000:- i Aktieobligation
Europa Etik Trygg.
C, Au § 87 Arvode till sekreterare i kyrkorådet. Kyrkorådet beslutade att
ett dagarvode/sammanträde utbetalas till den förtroendevald som är sekreterare samt att
kyrkorådet fr o m årsskiftet väljer en ordinarie och en vice sekreterare. Madeleine Zetterqvist
deltog ej i beslutet.
D, Au § 88 Julgåva. Kyrkorådet beslutade att
i stället för julgåva till anställda och förtroendevalda skänka 10 000:- till Svenska Kyrkans
internationella arbete till bekämpning av ebola.
E, Församlingskollekter 2015. Kyrkorådet beslutade att
godkänna de föreslagna församlingskollekterna för 2015.
F, C A Håkanssons fond. Kyrkorådet beslutade att
Flymens sockenråd ansvarar för utdelningen av medel från C A Håkanssons fond.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
Kyrkorådet
2014-10-28
4
__________________________________________________________________________
G, JamiiBora Scandinavia AB. Det har inkommit en begäran från JamiiBora Scandinavia
AB om att förlänga nuvarande lån (935 625:-, skuld + ränta).Kyrkorådet beslutade att
förlänga nuvarande lån till 2018-06-30.
§ 102
Au protokoll 2014-10-14.
Kyrkorådet hade inga kommentarer till Au:s protokoll.
§ 103
Informationsärenden
A, Rekrytering av kyrkoherde. Au § 80 Kyrkorådet beslutade att
godkänna rekryteringsgruppens tidplan samt att församlingen bekostar resor inom Sverige till
anställningsintervjuer.
Ann-Marie Östlund deltar inte i rekryteringen.
B, Sensus extra regionstämma. Sensus inbjuder till dialogmöte den 15/11-14 i Kristianstad.
§ 104
Övriga frågor
Jan-Ingemar Berthilsson tackade för uppvaktningen i samband med sin födelsedag.
§ 105
Rapporter
A, Håkan Claesson och Ulla Olsson rapporterade från Arbetsgivarkonferensen i Ystad 6-7/10.
B, Evy Pettersson rapporterade från Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisations utbildning i
Hässleholm 15/10: Framtid och arbetsmiljö.
C, Ulla Olsson informerade om att det kommer att vara sammanträde med
kontraktsfullmäktige den 10/11 samt den 18/11 på Nordenskjöldska gården, Karlskrona.
§ 106
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden att behandla.
§ 107
Nästa kyrkorådssammanträde: Tisdag 2 december kl.18.30
§ 108
Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde: Tisdag 11 november kl.18.30.
§ 109
Avslutning
Ordföranden Evy Pettersson förklarade sammanträdet för avslutat.
Församlingskollekter 2015
4 januari
Svenska kyrkans internationella arbete
11 januari
Kvinnojouren Karlskrona
22 februari
Svenska kyrkans internationella arbete
15 mars
Svenska kyrkans internationella arbete
3 april
Amnesty International
5 april
Svenska kyrkan i utlandet
12 april
Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona
3 maj
Diakonal verksamhet inom församlingen
14 maj
Furuboda
24 maj
Lunds vänstift Lui i Sydsudan
7 juni
Gideoniterna, Karlskrona
14 juni
Diakonal verksamhet inom församlingen
20 juni
Världsnaturfonden
21 juni
Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona
5 juli
Bestäms av konfirmanderna tillsammans med konfirmandledarna
12 juli
Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen
26 juli
Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen
27 september Diakonal verksamhet inom församlingen
1 november Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona
15 november Röda Korset, Lyckeby
20 december Svenska kyrkans internationella arbete
24 december Svenska kyrkans internationella arbete
25 december Svenska kyrkans internationella arbete
26 december
Svenska kyrkans internationella arbete
31 december
Svenska kyrkans internationella arbete
Kollekterna vid konfirmationsgudstjänsterna bestäms av respektive konfirmandgrupp
tillsammans med konfirmandledarna.
Kollekten vid Musik i sommarkväll bestäms av tjänstgörande musiker och kyrkvärd.
Kollekten vid de ekumeniska gudstjänsterna i Lyckeby bestäms av Lyckeby kristna
samarbetskommitté.