KR_131210 - Värmdö församling

Transcription

KR_131210 - Värmdö församling
Kyrkorådet
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
1 (11)
Plats och Tid
Sjöliden
19.30 – 20.15
Beslutande
Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Johan Broms
Jenny Danielsson
Gunilla Arbrink
Andreas Ekeberg
Eva Ekenberg
Camilla Lien
Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare
Carl-Erik Roos
Anne-Marie Wahlberg Andersson
Fritz Mannich
Agneta Kling
Per-Olov Johansson
Christer Hillerström
Föredragande
Olivier Guillard /Kanslichef
Åhörare
-----
Utses att justera
Jenny Danielsson och Camilla Lien
Justeringens
Plats och tid
Sjöliden tisdagen den 17 december 2013
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer 1- 8
Annika Ludvigsson
Ordförande
Christoffer Nathanson
Justerande
Jenny Danielsson
Camilla Lien
Organ
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kyrkorådet
Sammanträdesdatum
2013-12-10
Datum för anslags
uppsättande
2013-12-18
Förvaringsplats för
protokollet
Pastorsexpeditionen, Sjöliden
Datum för
nedtagand
e
2014-01-08
Underskrift
/Annika Ludvigsson/
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
2 (11)
KYRKORÅDET
Innehållsförteckning
Kyrkorådet nr 1 – Godkännande av dagordning .................................................................................... 3
Kyrkorådet nr 2 - Firmatecknare.............................................................................................................. 4
Kyrkorådet nr 3 – Val av Kyrkvärdar...................................................................................................... 5
Kyrkorådet nr 4 – Val av ansvarig för kyrkobyggnadens inventarier .................................................. 6
Kyrkorådet nr 5 - Utskottsorganisation.................................................................................................... 7
Kyrkorådet nr 6 – Sammanträdesplan för utskottsorganisation och Kyrkoråd .................................. 9
Kyrkorådet nr 7 - Övrigt .......................................................................................................................... 10
Kyrkorådet nr 8 - Avslutning .................................................................................................................. 11
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 130910
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
3 (11)
Kyrkorådet nr 1 – Godkännande av dagordning
Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan
godkänna dagordning som medföljt kallelsen till dagens
sammanträde samt ställer frågan om det finns fler punkter att tillföra
dagens sammanträde.
Andreas Ekeberg har tillägg under punkt övrigt gällande utskick av
kallelsen.
Kyrkorådet godkänner dagordningen för dagens sammanträde med
tillägg.
___________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
4 (11)
Kyrkorådet nr 2 - Firmatecknare
Kyrkorådet skall besluta om vilka som är firmatecknare för Värmdö
Församling under den nya mantatperioden från och med 2014 01 01.
Förslag är:
Kyrkorådets ordförande Christoffer Nathanson alt Kyrkoherden
Hans Gårdh tillsammans med kanslichef Olivier Guillard alt ekonomi-/
löneförättare Mia Rosander – två i förening.
Kyrkorådet beslutar;
att
Värmdö Församling tecknas av nedanstående personer
två i förening:
Kyrkorådets ordförande Christoffer Nathanson
alternativt
Kyrkoherde Hans Gårdh
i förening med;
Kanslichef Olivier Guillard alt ekonomi-/löneförrättare
Mia Rosander
att
dessa firmatecknare har uppdraget under åren 2014-2015.
____________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
5 (11)
Kyrkorådet nr 3 – Val av Kyrkvärdar
Kyrkorådet väljer kyrkvärdar för mandatperioden 2014-2017. Minst två
av kyrkvärdarna skall alltid vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet.
Kyrkorådet föreslår omval av befintliga kyrkvärdar:
Gunilla Arbrink
Björn Cederwall
Per Lundekvam
Bertil Schöllin
Anna-Lena Wallbom
Christer Hillerström
Jan Dolk
Pia Guillard
Sophia Tullgren
Kyrkorådet beslutar;
att
omval sker av bifintliga kyrkvärdar.
_____________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
6 (11)
Kyrkorådet nr 4 – Val av ansvarig för kyrkobyggnadens inventarier
Kyrkoherden och en av kyrkorådet usedd kyrkvärd som är ledamot eller
ersättare i Kyrkorådet, ansvarar för kyrkobyggnadens inventarier.
Kyrkorådet föreslår Gunilla Arbrink.
Kyrkorådet beslutar;
att
utse Gunilla Arbrink att tillsammans med kyrkoherden
ansvara för kyrkobyggnadens inventarier.
_____________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
7 (11)
Kyrkorådet nr 5 - Utskottsorganisation
Kyrkorådets ordförande föreslår att behålla utskottsorganisationen som
den ser ut idag med tre utskott:
Personalutskott ( PU)
Kyrkogårdsutskottet ( KU)
Arbetsutskottet ( AU)
Kyrkan i Tidens styrelse föreslår följande personer i utskotten:
Arbetsutskottet
Ordinarie; Birgitta Schöllin, ordf. 2 år
Christoffer Nathanson, Carl-Erik Roos, Johan Broms
Ersättare: Andreas Ekeberg, Gunilla Arbrink, Camilla Lien
Personalutskottet
Ordinarie; Jenny Danielsson, ordf. 2 år
Gunilla Arbrink
Birgitta Schöllin
Kyrkogårdsutskottet
Ordinarie; Johan Broms, ordf. 2 år
Britt-Marie Skoglund, Jan Dolk
Ersättare;
Per-Olov Johansson, Lina Delde
Kyrkorådets arbetsordning
Kyrkorådet tog beslut 2013 10 22 att ge Kyrkorådets arbetsutskott i
uppdrag att, med stöd av förvaltningen , utarbeta förslag till arbetsordning
för Kyrkorådet inför kommande mandatperiod.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
8 (11)
Kyrkorådet beslutar;
att
Arbetsutskottet skall bestå av följande personer
Ordinarie: Birgitta Schöllin, ordf. 2 år
Christoffer Nathanson, Carl-Erik Roos, Johan Broms
Ersättare: Andreas Ekeberg, Gunilla Arbrink, Camilla Lien
att
Personalutskottet skall bestå av följande personer
Jenny Danielsson, ordf 2 år
Gunilla Arbrink, Birgitta Schöllin
att
Kyrkogårdsutskottet skall bestå av följande personer
Johan Broms, ordf. 2 år
Britt-Marie Skoglund, Jan Dolk
Ersättare: Per-Olov Johansson, Lina Delde
_________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
9 (11)
Kyrkorådet nr 6 – Sammanträdesplan för utskottsorganisation och
Kyrkoråd
Sammanträdesdagar för Kyrkorådet samt för utskottet presenterades.
Kyrkorådet diskuterar frågan och ett förslag är att Kyrkorådet börjar sina
möte kl. 18.00 med lättare förtäring från kl. 17.30.
Kyrkorådet beslutar;
att
godkänna sammanträdesplanen för 2014, samt
att
Kyrkorådet börjar mötet kl. 18.00
________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
KR 131210
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
10 (11)
Kyrkorådet nr 7 - Övrigt
Andreas Ekeberg föreslår att kallelsen med eventuella bilagor endast skall
skickas per mail och inte per post.
Kyrkorådet diskuterar frågan.
Kyrkorådet beslutar;
att
kanslichefen och sekreteraren återkommer med förslag
hur kallelsen skall skickas.
_________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kyrkorådet
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2013-12-10
11 (11)
Kyrkorådet nr 8 - Avslutning
Kyrkorådets ordförande avslutar mötet kl. 20.15.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande