Yttrande, HTA 2015:25

Transcription

Yttrande, HTA 2015:25
Avd Stöd för evidensbaserad medicin
DATUM 15 02 12
Metodrådet SLL-Gotland
Yttrande, HTA 2015:25
Användning av Frestyle libre glukosmätare vid diabetes
Ställd fråga
Finns evidens för användning av Freestyle libre glukosmätare vid diabetes?
Frågeställare
Överläkare Mats Ek, HSF
Kort sammanställning av kunskapsläget
God sockerkontroll är en bas vid all diabetesbehandling. Generellt används idag
fingersticksmetoden med teststickor och blodprovsananalys med regelbundna intervaller och
vid behov.
En apparat för kontinuerlig mätning av glukos extracellullärt (CGM) som kan
sammankopplas med insulinpump finns sedan några år och utvärderades av SBU 2013.
Kunskapen om denna metod var då begränsad avseende långtidseffekter. Idag vet man att
det inte räcker med kortvarigt CGM för inställning av insulindoser utan för att få effekt på
HbA1C bör den användas kontinuerligt (minst 70 % av tiden). Kostnaderna för CGM var 2013
årligen omkring 28 000 SEK högre/patient än för stickmetoden. Diabetessjuka patienter har
dock varit mer nöjda med den kontinuerliga metoden är med teststickvarianten. Efterfrågan
har därför ökat och idag är CGM rutinmässigt förskrivningsbar inom SLL.
Freestyle libre är en nyutvecklad metod som introducerades under hösten 2014. En sensor
fästs på huden på överarmen och en avläsare kan vid behov mäta det extracellulära
glukosvärdet. Metoden är enkel, lätthanterad och inga stick behövs. Sensorn, som byts var
annan vecka, begränsar inte rörelsefriheten och analyser kan enkelt göras vid behov.
En litteratursökning i relevanta databaser har genomförts men vetenskaplig litteratur för
metoden saknas ännu. Vi har tillskrivit tillverkaren men inte fått några resultat. Enligt
www.Clinicaltrials.gov pågår en studie i USA som beräknas vara färdig om något år. En
studie pågår vid Huddinge sjukhus (dr Jan Bolinder) och en i Västra Götaland.
I en artikel i tidningen www.Diabetesnytt.se anges förhoppningar om att metoden, som är
smärtfri och tillåter avläsning av sockervärden så ofta man vill, ska förbättra
diabeteskontrollen. Det finns en stor efterfrågan bland patienter för metoden. Kostnaden för
produkten är mindre än för CGM men dyrare än teststicksmetoden. Vid upphandling ges
rabatt varför framtida pris inom SLL är oklart.
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har redan upphandlat produkten och den är
enligt tillverkaren slut på lagret. Många patienter har velat köpa själva men upphandlingarna
prioriteras enligt avtal.
Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 07
E-post: [email protected]
Besök oss: Magnus Ladulåsgata 63A. Kommunikationer: T-bana Medborgarplatsen
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
2 (2)
Bedömning
I samråd med Spesak i endokrinologi och diabetologi Eva Toft bedömer vi metoden som
värdefull och lättanvänd. Den bör kunna förskrivas rutinmässigt av specialister inom ämnet
till vuxna patienter med diabetes typ 1 och till andra grupper med speciella behov som kan
definiera av aktuellt Specialitetsråd.
Konsulterad expert
Docent Eva Toft, endokrinkliniken, Ersta sjukhus
För Metodrådet SLL- Gotland
Elisabeth Persson
Claes Lennmarken
Docent
Docent
Fel! Hittar inte referenskälla.