Carl Lago

Transcription

Carl Lago
Datafångst till psykiatriska
kvalitetsregister via
strukturerade journalmallar i
TakeCare
[email protected]
& [email protected]
Utgångspunkter
Vad kvalitetsregistren har att
hantera
Vården säger:

”För mycket frågor”

”För mycket jobb”
(dubbeldokumentation)

”För lite tillbaka” (resultat/analys)
Klinikperspektivet
• Register och ledning kräver
inrapportering i register
• Det finns ett behov av att
– kvalitetssäkra informationsinhämtning
– kvalitetssäkra dokumentation
– stödja uppföljningen av
patienter
•
Registrens dilemma:
Få frågor riskerar ge ointressanta
resultat
•
Dålig täckningsgrad ger otillförlitliga
resultat
•
Det behövs bättre underlag
för verksamhets –
uppföljning och utveckling
Tidspress gör det svårt att
prioritera rapportering till
kvalitetsregister
”Journalen ska stödja
vårdprocessen”
Arbetet
Vårdens behov är utgångspunkten för integrationsarbetet
– ”Vilken information bör finnas i journalen
angående patienter i de aktuella
diagnosgrupperna?”
– ”Vilka (strukturerade) termer behövs?”
 Överenskommelser med registren
 För närvarande ca 60 - 80% av variablerna och en
mycket god täckningsgrad
 Arbete med basdata-termer inom NPDi-ram
 Patientinmatad data till journal på gång
 Utsökningen och datatransport ser ut såhär:
Diagnoser
Labvärden
Mätvärden
Årskontrollmall
ÅKÅKmall
mall
n ÅKn
mall
ÅrskontrollmallSista
IVR
Intelligence
365
dagar
Patient adm
Åtgärdsreg
Farmaka
För att uppgifter ska skickas till
något kvalitetssregister måste
mallen innehålla: Patientens ” Ja”
OCH
”Rätt” diagnos
OCH
Information registret angivit som
obligatorisk
Diagnoser
INCA
Labvärden
Mätvärden
Årskontrollmall 1
365
dagar
Patient adm
Åtgärdsreg
Farmaka
ÅKÅKmall
ÅKmall
nmall n
n
ÅrskontrollmallSista
IVR
För att uppgifter ska
skickas till något
kvalitetssregister måste
mallen innehålla:
Patientens ” Ja”
OCH
”Rätt” diagnos
OCH
Information registret
angivit som obligatorisk
Årskontroll vid
affektiv sjukdom
Antal patienter med årskontroll under perioden
347
Andel patienter med registrerat ja/nej till
Kvalitetsregister BipoläR
84.4%
Läget?
INCA
 Om någon vecka börjar vi skicka så
smått
 Projektmål: 1 jan 2016 ska finns en teknisk
lösning för dataexport till SBR, BipoläR, BUSA
och SBR som alla psykiatrivårdgivare kan
ansluta till
 Sedan kan lösningen ”rullas ut”
IVR
Tack för ordet!
[email protected]
[email protected]