Neurologiska sjukdomar - Kloka Listan

Comments

Transcription

Neurologiska sjukdomar - Kloka Listan
KLOKA LISTAN 2015
Expertrådet för neurologiska sjukdomar
Stockholms läns läkemedelskommitté
Medlemmar
Neurologer:
Barnneurologer:
•
Anders Johansson (KS-S)
•
Katarina Wide (ALB-H)
•
Elisabet Waldenlind (KS-H)
•
Kristina Tedroff (ALB-S)
•
Fredrik Piehl (KI/KS-S)
•
Joakim Tedroff (Privat)
Neuroanestesiolog:
•
Martin Lindberger (KS-H/DS)
•
•
Mia von Euler (KI/SÖS)
•
Tiago Moreira (KS-S)
Kliniska farmakologer:
•
Karolina Nowinski (KS)
•
Mia von Euler (ordf) (KS)
David Nelson (KS-S)
Apotekare:
•
Desirée Loikas (HSF)
•
Anna Zucco (HSF)
Ålder och kön
•
Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges.
•
Särskilda rekommendationer finns i vissa fall för barn och anges då.
•
Ingen övre åldersgräns finns för rekommendationerna om detta inte särskilt
anges.
•
Rekommendationer för Stroke, Parkinsons sjukdom och Restless Legs gäller
enbart vuxna eftersom behandling av barn med dessa diagnoser är en
specialistangelägenhet för barnneurologer.
TIA/stroke
Stroke kan förebyggas genom att:
•
kontrollera blodtrycket och behandla högt blodtryck
•
inte röka
•
äta sunt och hålla normal vikt
•
motionera regelbundet
•
undvika överkonsumtion av alkohol
Vid förmaksflimmer rekommenderas i regel blodförtunnande
behandling med antikoagulantia.
Specialiserad vård
Akut behandling – ischemisk stroke
Akut behandling vid ischemisk stroke
Behandling påbörjas så snart som möjligt, men senast inom 4,5 timmar efter
symtomdebut.
alteplas
Actilyse
Akut antitrombotisk behandling
acetylsalicylsyra
Trombyl 300-500 mg som bolusdos
Om trombolys (alteplas) givits ska intracerebral blödning uteslutas
neuroradiologisk 24 timmar efter behandlingen innan trombocythämmare ges.
Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra är klopidogrel ett alternativ,
laddningsdosen är då 600 mg.
Specialiserad vård
Trombolysbehandling vid ischemisk stroke
Trombolysbehandling ska övervägas hos patienter >18 år om inga kontraindikationer
föreligger. Behandling ska påbörjas snarast inom 4,5 timmar efter symtomdebut. Barn
(<18 år) ska handläggas skyndsamt på akutmottagning med specialkompetens
= Mediantid i SLL:
• 62 min från insjuknande till
ankomst till sjukhus
• 49 min från ankomst till sjukhus
till trombolysstart
Specialiserad vård
Akut behandling vid hemorrhagisk stroke och
warfarinbehandling
Akut behandling vid intracerebral blödning och warfarinbehandling
PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT (PCC)
koagulationsfaktorer II, VII, IX, X
Confidex
K-VITAMIN
fytomenadion
Konakion Novum inj
Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig blödning hos
patienter med warfarinbehandling och ska ges tillsammans med Konakion Novum.
Se vidare Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K
(AVK)-läkemedel; www.lakemedelsverket.se
Sekundärprevention efter
TIA/ischemisk stroke utan förmaksflimmer
Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och åtgärdas. Blodtryckssänkande
behandling är indicerad efter TIA/stroke förutom vid hypotoni.
Sekundärprofylax
Kombinera
acetylsalicylsyra
Trombyl 75 mg/dygn
+
dipyridamol
Persantin Depot 200 mg två gånger dagligen
alternativt monoterapi
klopidogrel
Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix
75 mg/dygn
alternativt om inget av ovan tolereras
acetylsalicysyra
Trombyl 75 mg/dygn
Stroke med förmaksflimmer
Sekundärprofylax vid kardiell embolikälla
Vid TIA/ ischemisk stroke med kardiell embolikälla ska antikoagulantiabehandling
alltid övervägas. Om hjärninfarkten är medelstor till stor bör man vänta 1-2 veckor
med att starta antikoagulantiabehandling (risk för hemorrhagisk omvandling av
infarkten annars).
Nytt
warfarin
Waran innehåller blått färgämne, indigokarmin
warfarin
Warfarin Orion
Vid embolikälla i form av förmaksflimmer kan direktverkande orala antikoagulantia
övervägas som alternativ till warfarin. I första hand rekommenderas då apixaban
(Eliquis) och i andra hand dabigatran (Pradaxa). Vilket som väljs beror på
patientkaraktäristika och biverkningsmönster. Insättning efter stroke bör ske i
samråd med specialist.
Migrän
•
Regelbundna vanor, tillräckligt med sömn och minskad stress kan
minska risken för migränanfall.
•
Viss mat och alkoholhaltiga drycker kan utlösa migrän.
•
En stunds vila kan lindra, särskilt för barn.
•
Läkemedlen har bäst effekt om de tas vid första tecken till
migränhuvudvärk. Man kan behöva använda olika läkemedel vid olika
anfall.
•
Daglig förebyggande behandling kan hjälpa barn och vuxna som har
många eller svåra migränanfall.
Migrän, anfallsbehandling
I första hand
paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut, Pinex
acetylsalicylsyra
Magnecyl brus, Från 18 års ålder
I andra hand – vid otillräcklig effekt
naproxen
Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen
För vuxna och barn över 12 år samt för barn som väger > 50 kg
ibuprofen
Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren
För vuxna och barn
Tillägg mot illamående
metoklopramid
Metoklopramid …, Primperan
I tredje hand – vid otillräcklig effekt
sumatriptan
Sumatriptan … Rekommenderad dos till vuxna 50 mg
sumatriptan
Imigran nässpray För barn12-18 år
Migrän, profylax
Migrän är en vanlig sjukdom med beräknad prevalens på 10 % hos män
och 17 % hos kvinnor. Förekommer även hos barn och ungdomar.
Rekommendationer för behandling av migrän; www.janusinfo.se
•
Vid tre eller fler svåra anfall per månad, oavsett ålder
•
Epidemiologiska data indikerar att ca 38 % av alla personer med migrän
skulle ha nytta av anfallsförebyggande behandling men enbart 3-13 %
har det.
•
Betablockad med metoprolol är en evidensbaserad, effektiv
förebyggande behandling för vuxna
Migrän
Klokt råd
2015
Använd anfallsförebyggande behandling hos
migränpatienter med tre eller fler
behandlingskrävande anfall per månad
Anfallsförebyggande behandling vid migrän
I första hand
Nytt
metoprololsuccinat
Metoprolol ..., Metomylan, Seloken Zoc För vuxna
propranolol
Propranolol …, Inderal För barn och ungdomar
Dosen ska titreras upp och utvärderas över tid: www.janusinfo.se, www.viss.nu
Specialiserad vård
I andra hand
Nytt
topiramat*
Topamac, Topimax För vuxna
*Substansen har teratogena effekter samt risk för biverkningar i form av
depression, kognitiv påverkan och viktnedgång.
Epilepsi
För att minska risken för epilepsianfall är det viktigt att ta mediciner
regelbundet och enligt ordination. Sömnbrist och överkonsumtion av alkohol
ska undvikas då detta ökar risken för anfall
Fokala anfall med eller utan generalisering
I första hand
karbamazepin
Tegretol Retard
Specialiserad vård
I andra hand
lamotrigin
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb
levetiracetam
Levetiracetam Actavis
oxkarbazepin
Trileptal För barn och ungdomar
Epilepsi
Generaliserade anfall
I första hand
valproinsyra
Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Andra alternativ övervägs för barn under 2 år och för kvinnor
som kan tänkas bli gravida.
Specialiserad vård
I andra hand
lamotrigin
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb
Att beakta vid insättning av AED
•
Patienter med asiatiskt ursprung, fr.a. Han-kineser, malajer och
thailändare bör screenas avseende HLA-B*1502 förekomst före
insättning på karbamazepin – hög risk för Steven Johnson syndrom
•
Valproat är mer teratogent än andra antiepileptika och bör undvikas till
flickor/kvinnor som kan tänkas bli gravida
•
En ovanlig biverkan av valproat är kognitiv svikt och Parkinsonliknande bild – bör därför undvikas i denna patientgrupp
•
Lamotrigin kräver långsam insättning vilket kan vara ett problem vid
nyinsättning och täta anfall
•
Levetiracetam kan ha allvarliga psykiatriska biverkningar
(aggressivitet, depression) och bör därför användas med försiktighet
vid psykiatrisk komorbiditet
Akutbehandling av kramper utanför sjukhus
Nytt
diazepam
Diazepam Desitin, Stesolid
rektallösning
midazolam
Buccolam munhålelösning
För barn
Specialiserad vård
Status epilepticus, initial behandling vuxna
Under övervakning av respiration och cirkulation ges:
Steg 1: diazepam 10 mg iv. Hos äldre patienter >75 år ges
initialt 5 mg iv.
Steg 2: valproinsyra 15-30 mg/kg iv.
alternativt
levetiracetam 2-4 g iv.
Se: Riktlinjer för behandling av konvulsivt status
epilepticus hos vuxna och barn; www.janusinfo.se.
Specialiserad vård
Status epilepticus, initial behandling barn
Under övervakning av respiration och cirkulation ges:
Steg 1: midazolam 0,2 mg/kg iv.
Steg 2: om anfall inte hävs, ta kontakt med akutmottagning
med pediatrisk kompetens för fortsatt handläggning
Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus
hos vuxna och barn; www.janusinfo.se.
Specialiserade vård
Status epilepticus
Nytt
diazepam
Stesolid novum inj
midazolam
Midazolam Panpharma inj, endast barn
valproinsyra
Ergenyl inj, för vuxna
levetiracetam
Keppra inf
Parkinsons sjukdom
levodopa
+ benserazid
Levodopa/Benserazid …*, Madopark*
Madopar Quick, Madopark Quick
Madopar Depot, Madopark Depot
levodopa
+ karbidopa
Sinemet*
Levocar*, Sinemet Depot*,
*Expertrådet rekommenderar att ”får ej bytas” ut anges på receptet.
Fysisk aktivitet är viktigt för att bibehålla rörligheten. Det är viktigt att
ta mediciner regelbundet och helst mellan måltider för att få bästa
effekt.
För specialiserad vård
För behandlingsalternativ se expertrådets Rekommendationer för
behandling av Parkinsons sjukdom; www.janusinfo.se
Restless legs (RLS)
OBS! Kaffe liksom vissa läkemedel och sjukdomar kan förvärra besvären.
Mild-medelsvår RLS
levodopa
+ benserazid
Levodopa/Benserazid …, Madopark
Madopar Quick, Madopark Quick
levodopa
+ karbidopa
Sinemet
Endast för intermittent bruk då risk för så kallad augmentation (förvärrade
symtom) annars föreligger
Medelsvår-svår RLS
pramipexol
Pramipexol …, Derinik, Oprymea
Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar.
Specialiserad vård
Multipel Skleros (MS)
Akut behandling av MS skov
Nytt
metylprednisolon
Solu-Medrol
prednison
Deltison