Styrelsemöte med Ventlinge Hembygdsförening 9 april 2015

Transcription

Styrelsemöte med Ventlinge Hembygdsförening 9 april 2015
Styrelsemöte med Ventlinge Hembygdsförening 9 april 2015
Närvarande: Marianne Hedelin, Per Lang, Rickard Lang, Eva Rodensjö, Åke Johansson,
Sam Wadin samt Hans Åstrand.
Frånvarande: Conny Kallblad,
§ 1 Mötesformalia:
Till mötesordförande och sekreterare valdes Marianne Hedelin
Till justeringsman: Åke Johansson
§2 Dagordning fastställdes
§3 Styrelsens arbetssätt:
Diskuterades den uppkomna situationen att arbeta utan ordförande. Angeläget att hitta ny
ordförande. Ev intresserade är välkomna att bli adjungerade till styrelsemötena.
Marianne fortsätter att vara kontaktperson utåt.
Sammankallande: Vid varje styrelsemöte bestämmer vi när nästa möte ska hållas och vem
som ska vara ordförande på det mötet.. Den personen ansvarar för sammankallning,
dagordning och genomförande av mötet; Marianne stöttar.
Däremellan arbetar vi med delegerat ansvar enligt nedan och enligt bilaga.
Marianne skriver ett infoblad till medlemmarna om vårens aktiviteter och välkomnar
frivilliga att anmäla deltagande.
Vårt arbetssätt under året kommer att präglas av större delegerat ansvar. För varje aktivitet
finns en person i styrelsen som har helhetsansvar för just den aktiviteten, dvs som ansvarar
för planering och genomförande. Till sin hjälp har den ansvarige övriga styrelseledamöter,
som har funktionsansvar, samt medlemmar och frivilliga i så stor omfattning som möjligt.
Vi ska aktivt söka engagera nya personer i vårt arbete.
§4 Vårens aktiviteter
Valborg 30 april
Tillstånd är sökt, och enl muntlig kontakt med polisen är det inga problem i sak, men
troligen får vi muntligt tillstånd i tid och skriftligt tillstånd i efterhand. Marianne formellt
ansvarig i ansökan, Åke Johansson brandvakt. Marianne sätter upp anslag på ICA
Ansvarig för aktiviteten: Sam Wadin
Städdag 16 maj.
Per ordnar container, avtalat med kommunen att de bekostar. Åke ordnar sopsäckar. Johan
Parboäng vidtalad – ska hjälpa till med att samla stora saker. Han ser till att någon från
Parboäng deltar den dagen (Han är förhindrad) Samling 10.00 avslutning med
korvgrillning. Marianne skriver infoblad.
Ansvarig för aktiviteten: Per Lang
Nationaldag 6 juni
Många är bortresta detta datum i år (vinresa)
Vi ordnar picknick vid Mörbylilla kvarn i stället för det vanliga fikat i Medborgarhuset.
Tid: 14.00
Ansvarig för aktiviteten: Hans Åstrand
Midsommar
Ansvarig för aktiviteten Marianne Hedelin och Åke Johansson
Guidad vandring:
Vi har fått erbjudande av Viktoria Bengtsdotter Katz om en guidning längs litteraturstigen.
Förslag på lämpliga datum för oss: 28 juni eller 9 augusti.
Ansvarig för aktiviteten: Marianne Hedelin
Kroppkakefest
Förslag på datum i år: 17 oktober
Ansvariga för aktiviteten: Rickard och Ingegärd Lang
Aktiviteter vi inte ansvarar för men medverkar vid:
Grönhögendagen. 11 juli
Stort pådrag med räddningstjänst, helikopter, kroppkakeförsäljning, loppis m.m. Vad ska
vi i hembygdsföreningen göra? Ev lotteri med fin vinst? Inget definitivt beslut
Vår kontakt/ansvarig: Sam Wadin
Luciafest
Vår kontakt/ansvarig: Conny Kallblad
§ 5 Kvarnen i Mörbylilla
Hans Åstrand håller fortsatt kontakt med markägare ang röjning omkring kvarnen.
Diskuterades behov av underhåll, inget bestämdes.
§ 6 Övriga frågor
Ägonamnen
Rickard rapporterade ”händer ingenting” Nytt möte planeras.
Bidrag till Ventlingerummet
Conny rapporterar via Marianne: Studiecirkeln som varit igång en tid har resulterat i
informativa tavlor och Ventlinge/Grönhögens historia. Göran Norregård har varit
behjälplig med teknik och layout. Att trycka upp dem i A2 format kostar max 6.000
kronor. Beslutades att föreningen bekostar detta.
Utsmyckning till A-salen
Marianne visade exempel på textil diktbild som Ylva Magnusson, Torngård, trycker upp.
Förslagsvis skulle vi kunna köpa in tre sådana och hänga på kortväggen i A-salen. Kanske
skulle vi också kunna köpa ett lapptäcke av Berit Huttenlocher – skulle kunna hänga på
den andra väggen. Positiv reaktion framförallt gällande diktbilderna, inget beslut.
Kostnader behöver klarläggas.
Vitrinskåpet i korridoren:
Inspekterades för framtida åtgärd.
§ 8 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
Ventlinge som ovan
……………………………
Marianne Hedelin
sekreterare
Bilaga till protokollet:
Fördelning av ansvar under 2015
………………………
Åke Johansson
justerare