Nr 7-15 (september) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Transcription

Nr 7-15 (september) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
September 2015
Månadsbladet
Hållbar stadsutveckling 2.0
När länsförbundet gjorde sin första policy för hållbar stadsutveckling för runt 6 år sen var prognosen från dåvarande
Regionplane- och trafikkontoret (RTK) att Stockholms län
skulle öka med i genomsnitt 20 000 invånare per år till
2030. Nu är det helt andra siffror som gäller. Enligt Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, tidigare RTK, så förväntas
ökningen bli i genomsnitt någonstans runt 30 000-35 000 till
2030! Det är en stor skillnad och en ny verklighet som vi i
länsförbundet och kretsarna har att ta ställning till vad gäller
en hållbar stadsutveckling. Våra gröna kilar och andra värdefulla grönområden och står inför en betydligt större risk att
exploateras än tidigare. Till detta kommer frågan om klimatet
med tillhörande val av energislag.
Det är helt enkelt dags för en uppdatering av policyn
och det är något som länsförbundets styrelse och kansli
ska påbörja under hösten. Syftet med policyn är att vara ett
stöd för länsförbundet och de kretsar som är engagerade i
stadsutvecklingsfrågor, vilket ju de flesta kretsar är. I den
nuvarande, som finns på länsförbundets hemsida, har vi tio
grundprinciper:
• Värna goda livsmiljöer för människor, djur och växter
• Använd de gröna och blå värdena som centrala värden i
ett attraktivt stadsbyggande
• Bygg vidare på befintlig struktur – undvik nya stora
exploateringar på naturmark och grön icke exploaterad
mark samt vattenområden och bilda naturreservat
• Skapa närhet – inte avstånd och transportbehov
• Bevara vild natur och sammanhängande grönområden
och skapa nya gröna områden
!
KALENDER
12 september
19 september
10 oktober
Styrelseinternat
Cykelkarneval
Kretskonferens
•
•
•
•
•
Miljötänkande ska genomsyra alla led vid nybebyggelse och omfatta alla aktörer som deltar
Gynna gång, cykel, kollektivtrafik och utveckla smarta
trängselavgifter
Blanda arbete, bostad, utbildning, handel och service
men lokalisera verksamheter med många besökare till
centrala lägen
Tillfredsställ barns behov med plats för lek och rörelse.
Trafikmiljön ska göra det möjligt för barn att själva
förflytta sig utan att bli skjutsade med bil
Undvik att skapa ny gles bebyggelse som ökar transportbehovet och minskar närnaturens användbarhet och
skönhetsvärden
Dessa principer visar att den nuvarande policyn har fokus på
natur, infrastruktur, transporter och bebyggelse. Möjligtvis
är det dags att lyfta in nya områden som exempelvis energi
och hälsa.
Kanske är det också så att vi betydligt mer än tidigare
tittar utanför vårt län i denna fråga. Enligt SCB ökade
Stockholms län med 35 000 invånare under 2014 och vi var
då nästan 2,2 miljoner i länet. Det är en procentuell ökning
med nästan 1,6 % att jämföras med Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län som ökade med ca 1 %
var. Vårt län ökar alltså med 50 % mer än dessa län. Detta
visar på potentialen för människor att med ökad kapacitet
i främst rälsbunden trafik till och från Stockholms län bo
i exempelvis Strängnäs och jobba i Stockholm. Detta bör
vi diskutera med länsförbunden i dessa län och det är då
utmärkt att dessa län numera har ett gemensamt regionalt
kansli att samarbeta med.
Länsförbundet kommer nu att göra ett förslag på utkast till ny policy, vi tar med glädje emot förslag från er i
kretsarna, och sen skicka ut den på remiss till er. Eventuellt
kommer vi även att avsätta en heldag med er i kretsarna för
att diskutera innehållet i den nya policyn. Förhoppningsvis
har vi en ny policy klar inom ett år.
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 7-2015 (September)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Huvudförhandlingar
om storhamnen
i Norvik, Nynäshamn
I dagarna är det förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen gällande Stockholm Hamnars (bolaget)
planer på att bygga den största hamnen som byggts på
över 100 år i Sverige. Tillstånd för bygget har egentligen redan getts (2010), nu gäller förhandlingarna vilka
villkor som bygget och driften av hamnen ska omfattas
av. Men vi (Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och
Stockholms län) hävdar i första hand att tillståndet för
bygget av hamnen dras tillbaka.
Om hamnen ändå till slut får klartecken vill vi att
bygget och driften av hamnen omfattas av villkor som
gör att påverkan på miljö, natur och människa blir så
liten som möjligt.
När hamnen är färdigbyggd uppskattar bolaget att
350 000 lastbilar om året kommer köra fram och tillbaks till hamnen. Det blir 1 200 st per dag. En stor påverkan kommer ske på både människa, natur och miljö.
Vi kräver bl.a. att minst 25 % av godset fraktas med tåg
från det att hamnen tas i drift och att andelen ökar varje
år. Ett annat krav är att endast fordon av högsta miljöklass får användas vid transporter till och från hamnen.
Den ökande lastbilstrafiken kommer att bli ett extra
gissel för boende och trafikanter längs den smala
och slingriga väg 225 (sträcker sig mellan Ösmo och
Södertälje). Om inga åtgärder genomförs kommer här
passera drygt en lastbil varannan minut om man slår ut
alla transporter på ett dygn. Bolagets egna utredningar
visar på att det kommer att bli helt omöjligt att gå och
cykla på vägen. Vi vill därför att domstolen kräver att
bolaget delfinansierar förbättringar av trafiksäkerheten
längs 225:an och dessutom att de genomför åtgärder
så att den tunga trafiken väljer andra vägar istället.
Hamnområdet planeras byggas på den fina Norviksholmen som idag används av Nynäshamnsborna
till fritidsfiske, rekreation och bad. Här finns även
höga naturvärden och en del av området är klassat
som nyckelbiotop. Om det blir så att hamnen byggs
vill vi se ett villkor om att bolaget kompenserar förlusten av Norviksholmens värden. Vi vill att bolaget
skyddar ett område med liknande värden och att området ligger såpass nära Nynäshamn att invånarna kan
använda det som de använt Norviksholmen.
I slutänden är det domstolen som beslutar om vilka
villkor som gäller. Men vi hoppas att de tar in våra
förslag eftersom det förhoppningsvis kan bidra till att
minska de negativa effekterna av denna extremt dåligt
placerade hamn.
Katrin Hammarlund
projektledare & kanslisamordnare
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 34 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 7-2015 (September)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
STORSTOCKHOLMS NATURGUIDER TIPSAR;
ONSDAG 9 SEPTEMBER
Natur och höst på norra Djurgården – barnvagn
Hösten är en fin tid att vara barn i. Marken är ännu
varm och det finns mycket roligt att upptäcka. Alla
vackra höstlöv t ex. Nu börjar också djuren att förbereda sig för vintern, lägga upp förråd eller krypa ner i
marken för att sova. Och precis som det finns vårblommor finns det höstblommor! Maria Brandt leder denna
tur i Nationalstadsparkens eklandskap. Samling kl
10.00 T-bana Universitet. Ca 3-4 km, 3 timmar
SÖNDAG 13 SEPTEMBER
Ekologi längs Söders höjder
Staden som ekosystem är betydligt rikare än vi kanske
tror. Bergsbranter blir till små ekologiska oaser där
naturen i sin vildaste form förmår klamra sig fast. Ännu
blommar nävor och korsört, i skrevor och under stenar
gömmer sig gråsuggor och tusenfotingar och över klippstupen seglar måsar, kajor, duvor och en och annan
havsörn. Följ med och upptäck! Margareta Lysell leder
denna vandring från öster till väster längs med
Åsöns/Södermalms förkastningsbranter. Ta gärna med
kikare om du har! Samling kl 13.00 vid busshållplats
Sofiaskolan. Ca 4 km, 3 timmar
mer se ut i framtiden. För vem ska stadsnära natur
vara till för egentligen och hur ska den se ut?
Samling 10.15 vid Orhem (buss 180 från Skarpnäcks
allé kl 10.05). Avslut vid Flatenbadet, (buss 816 mot
Gullmarsplan 13.40). Ca 4 km och 3½ timmar
FREDAG 25 SEPTEMBER
Ta barnvagnen ut i Nackareservaten
Varför är det så bra för barn (och vuxna) att vara ute
i naturen? Jo för barn är som gjorda för att upptäcka
allt som finns i spenaten. Så lämna asfalten och häng
med ut till Söders närmsta naturreservat. Här finns natur av alla sorter så passa på och lär dig lite mer innan
ynglet självt börjat fråga! Bosse Rosén leder turen från
Bagarmossen till Björkhagen och lär ut om det ni stöter
på och om värdet av naturkontakt – för såväl päron
som knodd. Samling kl 11.00 utanför T-bana Bagarmossen, avslut vid Björkhagens T-bana.
Ca 5 km, 3 timmar
SÖNDAG 27 SEPTEMBER
Fåglarna och hösten - Angarns sjöäng
Fågelsången har tystnat och fågelungarna är sedan
länge flygga. Höstflytten är på gång och fågellivet
handlar nu om att äta upp sig inför flytten eller samla i
ladorna till övervintringen. Malin Löfgren leder och ger
namn på det som flyger. Fågelnybörjare är som alltid
särskilt välkomna! Samling vid informationstavlan vid
Örsta klockan 11.10 (buss 665 från Vallentuna station
västra 10.55 mot Kårsta station). Ca 7 km, 4 timmar
SÖNDAG 20 SEPTEMBER
Geologi och landskapande - Flaten
Man kan lätt luras att tro att det alltid sett likadant ut på
en plats. Följ med Sara Borgström på en resa genom
tiden som berättar varför Flaten är ett av Stockholms
finaste naturområden. Vi möter den rika natur som
kännetecknar Mälardalen och funderar på hur det kom-
Läs mer på www.utinaturen.nu
SÖNDAG 6 SEPTEMBER
Fåglar på Sandemar
Om fåglarna, naturen och hösten. Vandra runt i beteshagar och på strandängar med Anders Tranberg.
Fågelnybörjare är särskilt välkomna! Samling kl 10.15
vid P-platsen nära buss hpl Svärdsnäsviken (buss 839
kl 9.43 från Handenterminalen mot Dalarö). Ta gärna
med kikare om du har. Ca 3 km, 4 timmar
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
KOM IHÅG!
Dags att söka projektbidrag!
Naturskyddsföreningens projektbidrag går till projekt
som drivs av en eller flera kretsar och/eller länsförbund
och som är maximalt 1 år långa.
Nu är de nya ansökningshandlingarna för projektbidrag klara och ligger på Naturkontakt: https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/planerfor-2016-nu-enklare-att-soka-projektbidrag/
Sista ansökningsdag är 1 oktober 2015 för projekt
som påbörjas under första halvåret 2016.
Ny i föreningslivet?
Studiefrämjandet erbjuder grundläggande utbildning i
föreningskunskap där man går igenom föreningens grunder, stadgans betydelse, årsmötet, styrelsemötena, hur
man skriver protokoll, vilken funktion de olika styrelsemedlemmarna har och föreningsspråket. Man erbjuder
också utbildning för dig som är ordförande eller kassör i
en ideell förening.
Under hösten arrangeras exempelvis följande kostnadsfria kurser i Stockholm;
"Att starta en förening" Torsdag17/9 18:00 - 21:00
"Föreningskunskap" Torsdag 1/10 18:00 - 21:00
"Kassörsutbildning" Lördag 19/9 09:30 - 16:30
"Ordförandeutbildning" Tisdag 27/10 18:00 - 21:00
Eftersom Naturskyddsföreningen är en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer får vi 10% rabatt på de
öppna kurser som arrangeras.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 7-2015 (September)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
September 2015
Månadsbladet
19 september - Stockholms cykelkarneval
Förvandla Stockholm till en cykelstad
– för en dag – i år igen!
Häng på du som gillar att cykla! Ung som gammal,
långsam som snabb, du som är mästare och du som
precis börjat vingla fram. Alla är välkomna, på vilket
fordon som helst, bara det drivs med muskelkraft.
Den 19 september kl 14.00, 2015 har vi chansen att
cykla genom gator och torg och tillsammans förvandla
vårt vackra Stockholm till en cykelstad.
Har du inte en cykel är det cykelloppis från kl 10.00.
Cykelköket Solna ordnar fram så många som det går.
Karnevaleventet börjar 10.00 på Norrbro med
barnaktiviteter, gör-det-själv-cykelmek, cykelloppis
med mera.
Karnevalståget avgår 14.00 från Norrbro och går
via City, Kungsholmen och Vasastan och avslutas ca
15.30 på Skeppsholmen. Där lägger vi i nästa växel
och bjuder på Trickcykelshow, live karnevalsmusik på
scen och du kan träffa inbjudna cykelpoliser, politiker,
cykelboksförfattare, bloggare och många många fler.
Det kommer finnas öltält och Food Bikes för den som
är hungrig eller törstig. Vi håller på så länge vi har kul!
I år sammanfaller karnevalen med ”Bilfria Dagen”
– ska vi bli ännu fler cyklister, så låt oss bli många, så
många som är möjligt. Läs mer på cykelkarneval.com.
Vill du vara med som företag eller organisation maila
[email protected]
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 7-2015 (September)
Naturkalendern i Stockholms län
September 2015
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
Orange Rödrock. Foto: Stanislav Snäll.
Måndag 7 september
Söndag 6 september
Ekarnas biologiska mångfald
Vi gör en entomologisk exkursion till Sturehov, i norra delen av
Botkyrka kommun, tillsammans
med entomologen och skalbaggsexperten Stanislav Snäll. Bland annat
kommer vi att besöka en speciell ek
som han undersökt i ett projekt på
uppdrag av Södertörnsekologerna.
Samlingsplats: Sturehovs parkering,
kl. 9.00 (ca 2,5 tim). Kontakt: Bo
Ljungberg, [email protected],
tel. 070 889 98 14.
Botkyrka-Salem
Svampens dag, i en
närliggande skog
Sveriges Mykologiska Förening har
arrangerat ”Svampens dag” sedan
2008 och nu är det dags igen. Vi
hoppas hitta några spännande svampar att plocka eller bara titta på. Ta
med matsäck, svampkorg och gärna
svampbok. Stövlar eller kängor
rekommenderas. OBS! Anmäl till
någon av kontaktpersonerna Per-Ola
Björn, 070-323 67 09 eller Linda
Irebrand 070-331 66 16 så vi kan
planera gemensam transport. Samling kl. 10 på parkeringen vid Bro C
(delen närmast Enköpingsvägen) för
samåkning
Upplands Bro
Vitabergsparken nu och då
Karin Mehlis, landskapsarkitekt
på trafikkontoret ger oss en inblick
i hur de sköter stadens parker. Vi
pratar också om Vitabergsparkens
historia med kopplingar till byggnader, växtlighet och lämningar.
Vid Groens Malmgård fanns t.ex.
exotiska fruktodlingar!
Samling: Framför Sofia kyrka, kl
11.00 (ca 3 tim). Anmälan senast
5/9. Staffan Willén, 070-516 12 34,
[email protected] Avgift:
Medl. 40 kr, övriga 60 kr.
Söderort
Torpets dag
Torpets dag vid Vaxmora torp ordnas i samarbete med Vaxmora torps
stödförening. Naturstig, tävlingar
för barnen, korvgrillning, kaffe med
kakor och trevligt snack mellan
grannar, naturvänner och skogsvandrare. Vi börjar kl 12. Ta sig
till torpet gör man exempelvis med
Buss 527 från Sollentuna Centrum
till hpl Vaxmora, sedan stig norrut
ca 800 meter fram till torpet.
Sollentuna
Natursnokarna:
Geocaching
- skattjakt med mobilen
En aktivitet för sakletare! Geocaching innebär ”skattjakt” med hjälp av
en smartphone. Barn och föräldrar
letar tillsammans i Nackareservatet
med medhavd smart telefon. För att
få tillgång till koordinaterna, registrera i förväg en profil på geocaching.com. Därefter ladda ner appen
C:geo till din telefon. Logga in på
appen med samma användarnamn.
Har du inte möjlighet att ladda ned
appen, lär dig hur GPS:en i din
telefon fungerar.
OBS – utan smartphone kommer
denna aktivitet inte bli meningsfull!
Cacher innehåller ofta små bytessaker, typ leksaker eller souvenirer.
Om du tar något, ska du lägga dit
något annat av samma värde. Glöm
inte matsäck! Samling: Markuskyrkan i Björkhagen kl. 10.30. (ca 2,5
tim) Info: Agneta Hammarskiöld,
070-726 03 21, [email protected]
Natursnokarna Söderort
Källdalens sällsynta svampar
Ett stort antal svamparter har genom
åren påvisats i Källdalen i Rönninge. Det finns tre nyckelbiotoper
här och även en för Sverige
nyupptäckt svampart, allt tack vare
mykologen Mattias Andersson.
Han har följt området under många
år och även skrivit vetenskapliga
artiklar om just Källdalen. Passa
på tillfället och följ med Mattias på
svampspaning!
Vi träffas kl. 18.00 vid de tre
ekarna som är naturminnen. Följ
Sandbäcksvägens förlängning in i
området. Ta på lämpliga kläder
och skodon och ta med fika! Kanske
vi hinner titta på Missnekärret
också. Kontakt: Barbro Hammar,
[email protected], tel. 08-534
401 19.
Botkyrka-Salem
Lördag 12 september
Svampvandring i
Törnskogen
Vi samlas kl.10.00 på östra centrumparkeringens östra del, den med
3-timmars parkering. Vi samåker sedan till vår utgångspunkt i Törnskogen. Vi räknar med att vara tillbaka
på parkeringen senast kl 13.00 så att
vi inte riskerar några P-böter.
Vi hoppas att hitta många ätliga
svampar i de rika markerna uppe i
skogen. Vi kommer även att titta på
svampar som kan förväxlas med
ätliga för att se hur man kan skilja
de ätliga från deras dubbelgångare.
Ta gärna med matsäck. Ingen
anmälan. Ledare: Niklas Johansson
072-5002275.
Väsby
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 7-2015 (September)
Söndag 20 september
Höstfest vid Görvälns slott
med Pelle Holmberg
Söndag 13 september
Äppelfest i genbanken
Lagom till denna dag har värdiga
representanter för de vackraste
sorterna i vår rika äppelflora vaxats
och polerats för att förgylla den
högtidliga utställningen, där såväl välkända som mera exklusiva
sorter kan studeras och beundras.
Även egenskaperna hos ett eller
annat päron kommer att belysas. En
vandring genom de rika och spännande äppelodlingarna i parken hör
till traditionen och dessutom ges ett
unikt och värdefullt tillfälle att få
insikt i hur fruktträden bör skötas
och beskäras. Erfarna pomologer
tillhandahåller ingående instruktioner och ”statuerar exempel”.
Besökare med egna äpplen av
dunkel härkomst kan ta med dessa
för bestämning av jourhavande
pomolog - fem exemplar av varje
sort är önskvärt. MNF:s egen ”äppelvecklare”, Marianne Wiman,
utvecklar invecklade beskrivningar
av de ädla frukterna från Edens
lustgård. Tid & plats: Kl 12.00 16.00 på Ekebyhovs slott. Kontakt:
Marianne Wiman, 08-560 31 639.
Mälaröarna
Natursnokarna;
Pinnar, stenar och småkryp
Tillsammans letar, tittar
och undersöker vi små
vackra och spännande
saker vi hittar i naturen.
Samling: Kl. 11.00 vid
Naturens rum, Alby Friluftsgård. Ca 2 tim.
Kontakter: Anna-Mia
Bergkvist, 070-19 17
187, [email protected] eller Helena Hartzell,
08-93 86 42, [email protected]
com
Tyresö
Tillsammans med Järfälla kommun,
hembygdsföreningen, koloniföreningen, Görvälnlammet och Konstforum bjuder vi på höstfest vid
Görvälns slott. Tid: Kl.12.00-15.00.
Naturskyddsföreningen bidrar
med kunnande om goda matsvampar och hur vi kan skilja ut dessa
från icke ätliga svampar. Förutom
kretsens egna svampexperter, Eva
och Ingrid, har vi i år också bjudit
in Pelle Holmberg, känd för sina
svampböcker och svampkokböcker.
Vi kommer också att ge information
om ekologisk mat. Vidare information kommer att finnas på vår
hemsida, annonser i lokaltidningen
och på affischer i kommunen.
Kontakt: Karin Hanze, 070-572 08
40
Järfälla
Min Tallhed - Storstockholms
äldsta landmassa
Kjell Hedberg, mycologist, guidar oss till ”Min Tallhed” som är
Storstockholms äldsta landmassa
och en av världens äldsta skogar
med kontinuitet i samband med
en huvudstad. Från och med i år
startar Kjell en treårig studie med
en forskargrupp för att dokumentera
tallhedens organismer och unika
biotop.
Plats: Visättra sportcenter vid
pakeringen, skylten Naturreservat.
Tid: Kontakta Birgitta Andersson,
073-157 49 33, så får du veta.
Huddinge
Onsdag 23 september
Klimatsmart matlagning
Vi pratar om klimatsmarta matval,
lagar klimatsmarta rätter och dukar
upp en gemensam buffé där vi låter
oss väl smaka.
Recept och idéer hämtas bland
annat från MUMS Miljömat på
www.miljomat.se. Kostnad 100 kr
per person. St Olofs skola, Sigtuna,
kl. 17.30-ca 21. Anmälan senast 18
september till Eva Fröman
[email protected] 070-779
59 90
Sigtunabygden
Lördag 26 september
Fågelskådning på Torö
Södra Torö är en välkänd fågellokal
söder om Nynäshamn. Om vindarna
är de rätta finns goda chanser att se
sträckande rovfåglar och kanske
höstens sista vadare. Det brukar
även finnas en del småfåglar inne
i skogsdungarna.
Plats och tid: Samling vid parkeringen vid Hemköp/systembolaget
i Västerhaninge centrum kl. 10.00
för samåkning. Anmälan till Ingeborg May, [email protected]
comhem.se, 08-7129295 eller 0739319000. Meddela om du kommer
med bil.
Haninge
Söndag 27 september
Vandring på UpplandsBroleden
Vi vandrar bara en del av leden, ca
7,5 km. Hela vandringsleden är 29
km och går genom ett variationsrikt
mälarlandskap. Start vid ett av kommunens naturreservat, Frölunda, och
avslutar vid ett annat, Broängarna.
Den som vill förbereda sig kan
hämta en karta/beskrivning på kommunens bibliotek. Ta med matsäck
och lämpliga skor/kängor. Kikare
är bra att ha. OBS! Anmäl till Linda
Irebrand 070-331 66 16 eller PerOla Björn 070-3236709 så vi kan
planera gemensam transport. Vi
behöver parkera bilar vid både start
och mål för att alla ska kunna ta sig
fram och tillbaka. Samling kl.10.00
på parkeringen vid Kungsängens
station (vid COOP) för samåkning.
Upplands Bro
Svamputflykt
Under ledning av Åke Strid gör vi
en utflykt för att leta svamp i någon
lämplig skog. Passande kläder, korg,
svampbok och matsäck.
Samarrangemang med Trädgårdssällskapet och Vuxenskolan. Samling vid Länsmansgården kl. 10.00
för samåkning. Ca 4 tim. Kontakt:
Åke Strid, 08-540 229 33,
[email protected]
Österåker
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 7-2015 (September)