På jobb i Norge – dette må du vite

Transcription

På jobb i Norge – dette må du vite
Arbeidstilsynets publikasjoner
Best.nr. 617
På jobb i Norge
– dette må du vite
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 1
08.10.15 10.01
Denne brosjyren gjelder for alle som jobber i Norge.
Informasjonen er spesielt rettet mot deg som er:
• ny i arbeidslivet
• arbeidsinnvandrer
som har fått jobb i en norsk
virksomhet, enten fast eller midlertidig, eller er
innleid fra et norsk bemanningsselskap
• utsendt arbeidstaker, ansatt i utenlandsk selskap
på midlertidig oppdrag i Norge
Foto: colourbox.com
Utgitt oktober 2015
Direktoratet for arbeidstilsynet
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
/ 2 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 2
08.10.15 10.01
Innhold
Arbeidstilsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Arbeidsgivers ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arbeidstakers medvirkningsplikt . . . . . . . . . . . . . 6
Arbeidsavtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oppsigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Overtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kost og losji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. . . . . 17
Verneombud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
På jobb i renholdsbransjen . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
På jobb i bygg- og anleggsbransjen. . . . . . . . . . . . 22
På jobb i gods- og turbilbransjen . . . . . . . . . . . . . 25
På jobb i utelivsbransjen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Har du spørsmål?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
/ 3 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 3
08.10.15 10.01
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet er en offentlig etat som jobber for at
alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og sikkert
arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å kontrollere at kravene i arbeidsmiljøloven følges på norske
arbeidsplasser. Vi gir også veiledning om tema som
­arbeidstid, lønn og feriepenger, vilkår ved ansettelse og
oppsigelse, og hva arbeidskontrakten skal inneholde.
Arbeidsmiljøloven
Alle som jobber i Norge har krav på et godt og sikkert
arbeidsmiljø, likebehandling og trygge ansettelses­
forhold.
’’
Arbeidsgiver har ansvaret for at
arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.
/ 4 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 4
08.10.15 10.01
Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsmiljøloven gjelder for alle som utfører arbeid
i Norge, både norske og utenlandske arbeidstakere.
Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt
forsvarlig. Det skal være utarbeidet retningslinjer for
virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og
disse skal gjøres kjent for arbeidstakerne.
Er det problemer eller saker som du mener bør rettes på, bør du ta dette opp med arbeidsgiver eller med
verneombudet (les mer om verneombud på side 18).
Er du utsendt arbeidstaker?
Dersom du er utsendt arbeidstaker, er det arbeidsgiver
i hjemlandet som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet
ditt er fullt forsvarlig. Hvis du ikke er omfattet av noe
verne- og miljøarbeid (blant annet verneombud og
­arbeidsmiljøutvalg) fra din arbeidsgiver i hjemlandet,
skal du omfattes av verne- og miljøarbeidet til den virksomheten som har engasjert firmaet du jobber for.
Er du leid inn gjennom et bemanningsselskap?
Hvis du er innleid arbeidstaker er arbeidsgiveransvaret
overfor deg delt mellom utleier og innleier.
Det er utleievirksomheten som har ansvaret for
ansettelsesforholdet ditt. Dette innebærer blant annet
at du skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten. Du har krav på et trygt og forutsigbart
/ 5 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 5
08.10.15 10.01
ansettelses­forhold, og utleievirksomheten er ansvarlig for at du får utbetalt lønn og andre ytelser som er
spesifisert i arbeidsavtalen din.
Virksomheten som leier deg inn, skal gi deg nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner.
Utleievirksomheten er arbeidsgiveren din, og skal
sørge for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.
Virksomheten som leier deg inn har også plikt til å
kontrollere at arbeidet du utfører er i tråd med disse
bestemmelsene.
Arbeidstakers
medvirkningsplikt
Du som arbeidstaker skal bidra til at arbeidsplassen
har trygge og forsvarlige arbeidsforhold. Du skal følge
de retningslinjene virksomheten har, bruke påbudt
­verneutstyr og bidra til at ulykker og skader unngås.
Dersom det er forhold på arbeidsplassen som kan
forårsake helseskader, skal du informere arbeidsgiver
om dette.
/ 6 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 6
08.10.15 10.01
Arbeidsavtale
Alle som jobber i Norge skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av om du har en fast eller
midlertidig stilling, og uavhengig av den midlertidige
stillingens varighet.
Har du ikke fått arbeidsavtale, må du kreve dette.
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger som
er viktig for ditt arbeidsforhold som lønn, arbeidstid,
feriepenger og arbeidets varighet. I arbeidsmiljøloven
finner du en liste over det som skal være med i en
arbeidsavtale.
Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker de kravene regelverket stiller. Denne
er tilgjengelig på flere språk på www.arbeidskontrakt.no.
<<ek
avta
mid
’’
Alle skal ha skriftlig
arbeidsavtale.
/ 7 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 7
08.10.15 10.01
/ 8 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 8
08.10.15 10.01
Arbeidsgivers oppsigelsesfrist
Arbeidstakers oppsigelsesfrist
Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser
Pauser (lengde)
Daglig arbeidstid (lengde/plassering)
Eventuelt til
Verneombud
Daglig leder
Eventuell særlig arbeidstidsordning
Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)
Ansatt fra
6. Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid
Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen
Tariffparter
Følgende tariffavtale(r) gjelder
5. Tariffavtale/verneombud
4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)
Adresse
3. Arbeidsplass (jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) b)
Adresse
Navn
2. Ansatt
Adresse
Navn
1. Firma
Beholdes av arbeidsgiver – kopi til arbeidstaker
Standard arbeidsavtale
Standard arbeidsavtale
Best.nr. 563
/ 9 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 9
08.10.15 10.01
Arbeidsgivers oppsigelsesfrist
Eventuell særlig arbeidstidsordning
Arbeidstakers oppsigelsesfrist
Helge-/nattillegg
Overtidstillegg (min. 40%)
Underskrift arbeidsgiver
563-B (Godkj. 07-2006) Elektronisk utgave
Dato
10. Underskrifter
9. Andre opplysninger
Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven
Godtgjørelse/diett
Utbetalingsmåte
Lønn pr. time/måned
8. Lønn
Ev. forlengelse av prøvetid (jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 (4))
Prøvetidens lengde
7. Eventuell prøvetid
Underskrift arbeidstaker
Andre tillegg
Utbetalingstidspunkt
Oppsigelsesfrist i prøvetiden
Pauser (lengde)
Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)
Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser
Eventuelt til
Daglig arbeidstid (lengde/plassering)
Ansatt fra
Side 1 av 2
/ 10 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 10
08.10.15 10.01
Oppsigelse
Du kan ikke bli sagt opp uten at arbeidsgiveren din har
saklig grunn til det, for eksempel at du ikke har passet
jobben din eller at bedriften må innskrenke. Hvis du
blir sagt opp, skal du ha skriftlig beskjed om det, og du
kan kreve begrunnelse for hvorfor du blir sagt opp.
Arbeidstid
Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden
arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Den
tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver, regnes som fritid.
Hovedregelen er at arbeidstiden ikke må overstige
ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju
dager. Det er mulighet for å avtale annen arbeidstidsordning, og er du usikker på hvilken arbeidstidsordning
dere har i din virksomhet, bør du avklare dette med
arbeidsgiveren din.
Det skal føres skriftlig oversikt over hvor mye du
jobber per dag, og arbeidsgiver har ansvaret for at
dette blir gjort. I oversikten skal det stå når du startet
arbeidet og når du avsluttet arbeidet.
Du har rett til minst én pause når den daglige
arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom
/ 11 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 11
08.10.15 10.01
den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal
pausene til sammen være på minimum en halv time.
Nattarbeid og søndagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsmiljøloven
definerer nattarbeid som arbeid mellom kl. 21:00 og
kl. 06:00.
’’
Det skal føres skriftlig oversikt
over hvor mye du jobber.
/ 12 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 12
08.10.15 10.01
Overtid
Jobber du overtid, skal du minst ha et tillegg på 40 prosent av avtalt timelønn. Du kan inngå skriftlig avtale
med din arbeidsgiver om at overtidstimene helt eller
delvis skal avspaseres. Overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent skal imidlertid alltid utbetales i tillegg.
<< bil
Lønn
Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av
arbeidsavtalen.
For noen bransjer er det gjort unntak fra denne
hoved­regelen: byggebransjen, renholdsbransjen, skipsog verftsindustrien, fiskeindustribedrifter, elektro­fagene,
godstransport på vei, persontransport med turbil og
jordbruk og gartneri. I disse bransjene er det innført
allmenngjorte tariffavtaler som blant annet regulerer
arbeidstakers lønn med fastsatte minstelønnssatser.
Se www.arbeidstilsynet.no/minstelonn for gjeldende
satser.
Dersom den virksomheten du jobber for utfører
et oppdrag for en offentlig oppdragsgiver, skal du ha
tarifflønn, uavhengig av om det er i en bransje med
allmenngjort minstelønn eller ikke.
/ 13 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 13
08.10.15 10.01
Lønnsslipp
I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én
gang i måneden. Ved utbetaling av lønn, eller straks
etter­på, skal arbeidsgiver gi deg en lønnsslipp som
viser hva du får i bruttolønn, hvilke trekk som er foretatt
fra bruttolønnen din, det du får utbetalt (nettolønn), og
­beregningsmåten for feriepenger. Får du ikke lønnsslipp, må du kreve dette fra arbeidsgiver.
Ferie og feriepenger
I Norge er hovedregelen at alle arbeidstakere har krav
på ferie og feriepenger. Du har krav på 25 virkedager
ferie i året. Som virkedager regnes alle dager som ikke
er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.
Feriepenger kommer i tillegg til lønnen din og utgjør
mini­mum 10,2 prosent av bruttolønnen din. Ferie­
pengene skal utbetales når du har ferie året etter eller
når du slutter. Er du over 60 år er satsen 12,5 prosent.
Arbeidsgiveren din kan vanligvis ikke trekke deg i lønn
eller i feriepenger. Det kan likevel gjøres hvis det er
skriftlig avtalt på forhånd.
’’
Alle arbeidstakere har krav
på ferie og feriepenger
/ 14 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 14
08.10.15 10.01
Hva gjør du dersom du ikke får lønn?
Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn eller betaler
mindre lønn enn avtalt, må du ta kontakt med din
arbeidsgiver for å finne ut årsaken til at lønnen uteblir.
Årsaken kan enten være at arbeidsgiveren din ikke vil
betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale.
Når arbeidsgiver ikke vil betale
Skyldes den manglende lønnsutbetalingen at arbeidsgiver ikke vil betale, sender du så fort som mulig et
kravbrev rekommandert til din arbeidsgiver. Venter
du for lenge, risikerer du blant annet å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien. I kravbrevet må
det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp arbeidsgiver
skylder deg og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiver en
ukes frist til å betale.
Hvis du ikke mottar lønnen innen fristen, kan du
ta kontakt med forliksrådet i kommunen du bor i. Du
kan også ta kontakt med fagforening eller en frivillig
hjelpeorganisasjon.
Når arbeidsgiver ikke kan betale
Skyldes den manglende lønnsutbetalingen at arbeidsgiver ikke kan betale, kan virksomheten slås konkurs.
Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn
fra den statlige lønnsgarantiordningen.
Du kan lese mer om lønnsgarantiordningen på
www.nav.no
/ 15 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 15
08.10.15 10.01
Solidaransvar
I bransjer med allmenngjort minstelønn kan den som
setter ut et oppdrag bli ansvarlig for å utbetale manglende lønn til arbeidstakerne som ikke har fått lønn
(solidaransvar). Dette betyr at du kan kreve minstelønn
fra oppdragsgivere lengre opp i kontraktskjeden, helt
opp til den som har kontrakt med bestiller.
Skal du kreve lønn fra oppdragsgivere lengre opp i
kontraktskjeden må du:
•Fremme
skriftlig krav innen tre måneder etter forfall av lønnen
•Dokumentere kravet med arbeidsavtale, timelister,
lønnsslipper etc.
Oppdragsgiver har frist på tre uker til å betale. Dersom
det er flere oppdragsgivere kan du selv bestemme
hvem du sender kravet til.
Kost og losji
Når arbeidsgiver sender deg ut på et oppdrag hvor
det er nødvendig å overnatte utenfor hjemmet, skal
arbeids­giver som hovedregel sørge for kost og losji,­
men fast diettsats, betaling etter regning eller ­lignende
kan også avtales. Det stilles i tillegg visse krav til
­standarden på innkvarteringen din.
/ 16 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 16
08.10.15 10.01
Helse, miljø og sikkerhet
på arbeidsplassen
Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet på arbeids­
plassen er trygt og sikkert. Det innebærer at de må kartlegge forhold som kan føre til sykdom og skade, og de
må gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko.
Arbeidsgiver skal sørge for at du får opplæring i
hvordan arbeidet skal utføres på en trygg og sikker
måte, og på et språk du forstår. Målet er å hindre
belastningsplager, skader og ulykker. Opplæring og
informasjon er spesielt viktig for unge arbeidstakere.
’’
Arbeidsgiver skal sørge for
at du får opplæring.
/ 17 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 17
08.10.15 10.01
Verneombud
I alle norske virksomheter skal det velges verneombud. Har virksomheten mindre enn ti arbeidstakere,
kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Du som
arbeidstaker skal vite hvem som er verneombud og
hvordan du kan komme i kontakt med verneombudet.
Verneombudet skal:
• se
til at arbeidsgiver ivaretar sine plikter når det
gjelder arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd
•være arbeidstakernes representant overfor ledelsen
Har du problemer på jobben, kan du ta dette opp med
verneombudet.
Regionale verneombud
I bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og
renholdsbransjen er det en ordning med regionale
verneombud.
De regionale verneombudene skal virke på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud, og har
’’
Har du problemer på jobben, kan du
ta dette opp med verneombudet.
/ 18 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 18
08.10.15 10.01
samme myndighet som ordinære verneombud, inntil
bedriftens eget verneombud er på plass.
Regionale verneombud skal fungere som pådrivere
for et godt arbeidsmiljø, særlig i små og mellomstore
bedrifter.
På jobb i renholdsbransjen
Dette bør du også vite:
HMS-kort
Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge
skal være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive
lovlig, og alle som jobber hos godkjente renholdsvirksom­
heter skal bære HMS-kortet synlig når de er på jobb.
HMS-kortet skal identifisere hvem du er og hvem du
arbeider for. Kortet er ikke gyldig som ordinær legitimasjon.
HMS-kortet får du fra arbeidsgiver. Har du flere
arbeidsgivere, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold. Mister du kortet, eller om det blir stjålet,
’’
HMS-kortet skal identifisere hvem
du er og hvem du arbeider for.
/ 19 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 19
08.10.15 10.01
4–
ck-
må du melde fra til arbeidsgiver slik at du får et nytt.
Dersom du slutter i virksomheten, skal du levere kortet­
tilbake til arbeidsgiver. Har du ikke fått HMS-kort, må
du ta dette opp med arbeidsgiver.
Tid mellom oppdrag
Tid som brukes til å reise mellom rengjøringsoppdrag
skal anses som arbeidstid ettersom du står til arbeidsgivers disposisjon i denne tiden. Reisetiden mellom
oppdrag skal dermed registreres som arbeidstid.
I noen tilfeller kan det være tvil om en tidsperiode
er arbeidsfri eller ikke, for eksempel hvis det er lang
tidsperiode mellom oppdragene. Virksomheten skal i
disse tilfellene gjøre seg opp en mening om hva som
er korrekt, og registrere tid i henhold til dette.
’’
Tid som brukes til forflytning
mellom oppdrag skal anses
som arbeidstid ettersom du står til
arbeidsgivers disposisjon i denne tiden.
/ 20 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 20
08.10.15 10.01
/ 21 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 21
08.10.15 10.01
På jobb i bygg- og
anleggsbransjen
Dette bør du også vite:
HMS-kort i bygg og anlegg
Alle virksomheter, både norske og utenlandske, som
utfører arbeid på bygge- og anleggsplasserer er pålagt
å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.
Som arbeidstaker skal du alltid ha HMS-kortet med
deg, og du skal bære det synlig. Kortet skal identifisere hvem du er og hvem du arbeider for. Du skal på
forespørsel vise det til tilsynsmyndigheter og andre
med ansvar for helse, miljø og sikkerhet. På den
måten skal HMS-kortet bidra til å skape bedre oversikt
over aktørene på arbeidsplassen. HMS-kortet er ikke
gyldig som ordinær legitimasjon.
HMS-kort får du fra arbeidsgiver. Har du flere arbeidsgivere, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold. Mister du kortet, eller det blir stjålet, må
du melde fra til arbeidsgiver slik at du får et nytt. Dersom du slutter i jobben, skal du levere kortet tilbake til
arbeidsgiver. Har du ikke fått HMS-kort må du ta dette
opp med arbeidsgiver.
Er du ansatt i et utenlandsk selskap som er på
oppdrag på en bygge- og anleggsplass i Norge, skal
du også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige
oppdrag.
/ 22 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 22
08.10.15 10.01
/ 23 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 23
08.10.15 10.01
’’
Som arbeidstaker skal du
alltid ha HMS-kortet med deg,
og du skal bære det synlig.
Er du innleid arbeidstaker på en bygge- og anleggsplass, er det utleievirksomheten som har ansvar for å
utstyre deg med HMS-kort.
Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som
utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift o.l.,
når de er fast etablert innenfor anleggets område.
Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, skal utstyres med HMS-kort dersom arbeidet
skjer regelmessig.
/ 24 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 24
08.10.15 10.01
På jobb i gods- og
turbilbransjen
Dette bør du også vite:
Forskrift om arbeidstid for sjåfører
Dersom du har kjøring som er underlagt kjøre- og hviletidsreglene gjelder andre bestemmelser om arbeidstid
enn det som er nevnt tidligere i denne brosjyren. For
slik kjøring er det forskrift om arbeidstid for sjåfører og
andre innenfor vegtransport som gjelder.
Du kan ikke jobbe mer enn 13 timer i døgnet, inkludert overtid, uavhengig av om du kjører for én eller
flere arbeidsgivere. Kjører du for flere arbeidsgivere må
du informere om dette til alle arbeidsgivere.
Forskriften definerer begrepet tilgjengelighetstid. Tilgjengelighetstid er andre perioder enn pauser og hviletid, der det ikke kreves at du oppholder deg i kjøre­tøyet.
Du kan likevel bli bedt om å ta kjøreoppdrag, fortsette
med kjøring eller gjøre annet arbeid. Dette kan for eksempel være når du reiser med ferje eller tog, og kjøretøyet er om bord i ferja eller toget, eller du må v­ ente ved
grenser eller på grunn av trafikkforbud. B
­ egrepet dekker
også tiden som brukes i køye eller ved siden av føreren
hvis dere er flere sjåfører på samme kjøretøy.
Du skal på forhånd få beskjed om slike perioder, og
få vite hvor lenge de kan forventes å vare.
<< bil
colou
jpg>>
/ 25 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 25
08.10.15 10.01
Hvilket regelverk skal du følge
Kjøre- og hviletidsreglene gjelder ved siden av forskrift
om arbeidstid for sjåfører, men hvis regelverkene ikke
samsvarer, gjelder kjøre- og hviletidsreglene. Vel og
merke så lenge det ikke går ut over vernet av deg
som arbeidstaker. Det betyr for eksempel at dersom
forskrift om arbeidstid for sjåfører gir deg mer fritid,
gjelder denne. Du har også mulighet til å redusere
lengden på døgnhvil og ukehvil tilsvarende det som
gjelder i kjøre- og hviletidsreglene.
Dersom du har kjøring som ikke er underlagt kjøreog hviletidsreglene er det arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid som gjelder.
På jobb i utelivsbransjen
Dette bør du også vite:
Med «utelivsbransjen» mener vi deg som jobber for
eksempel på restaurant, kafé, pub, bar eller på hotell.
Jobber du til forskjellige tider på døgnet, har du krav
på en arbeidsplan/vaktliste som viser hvilke uker, dager og klokkeslett du skal jobbe. Arbeidsplanen/vaktlisten skal lages av arbeidsgiver så tidlig som mulig og
senest to uker før den trer i kraft.
/ 26 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 26
08.10.15 10.01
Det er ingen krav til minstelønn i utelivsbransjen.
Det er derfor svært viktig at du har en skriftlig, klar og
tydelig avtale om hvilken lønn du skal ha. Det må også
stå tydelig i avtalen hva du får betalt når du jobber
overtid. Tjener du over 10.000 kr i løpet av året, skal
arbeidsgiver betale lønnen via bank.
Prøvetid gjelder bare om det er inngått skriftlig avtale om det, og prøvetiden kan ikke være lengre enn 6
måneder. Prøvetid er å regne som arbeidstid, og du har
derfor krav på betaling i prøvetiden.
Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen
din, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom,
skal du også ha betalt for pausen, som da regnes med
i arbeidstiden
Jobber du på en restaurant, kafé, pub, bar eller på
hotell, skal arbeidsgiver ha en avtale med en bedriftshelsetjeneste. Du skal få informasjon fra din arbeids­
giver om hvilken bedriftshelsetjeneste de har avtale
med og hvordan du kommer i kontakt med dem. Du kan
kontakte verneombudet eller bedriftshelse­tjenesten om
det er noe du mener er farlig eller uheldig på arbeids­
plassen din, og som du mener bør rettes opp.
’’
Det er ingen krav til minstelønn i
utelivsbransjen. Det er derfor svært
viktig at du har en skriftlig, klar og tydelig
avtale om hvilken lønn du skal ha.
/ 27 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 27
08.10.15 10.01
Har du spørsmål?
Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt kan du kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 815 48 222
eller gå inn på våre nettsider www.arbeidstilsynet.no.
Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynet på
Service­senter for utenlandske arbeidstakere (SUA).
Tips gjerne Arbeidstilsynet om ulovlige eller vanskelige arbeidsforhold på http://tips.arbeidstilsynet.no/.
Du kan selv velge om du vil være anonym.
Er du medlem av en fagforening, kan de også hjelpe
deg med spørsmål om lønn, arbeidsavtale, oppsigelse,
ferie og annet rundt arbeidsforholdet ditt.
Aktuelle nettsteder:
•www.arbeidstilsynet.no
•www.sua.no
•www.workinnorway.no
•www.rvofond.no
•www.nav.no
/ 28 /
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 28
08.10.15 10.01
Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste
Fagfolk svarer på spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeids­
plassen, om arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, oppsigelse, kjemisk helsefare, ergonomi, kraner, maskiner, verneombud, mobbing, røyking på
arbeidsplassen og mye annet.
Besøk våre nettsider
Her kan du
• finne alle lover og forskrifter vi forvalter
• laste ned kommentarer, veiledninger og annet hjelpemateriell
• finne svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljø og HMS
• bestille publikasjoner og skjema
• lese om kampanjer og artikler om arbeidsmiljø
• se statistikk, pressemeldinger m.m.
Du kan også abonnere på nyheter. Da får du informasjon om regelverk
og annet aktuelt stoff om arbeidsmiljø rett til din egen e-postkasse.
Telefon 815 48 222
www.arbeidstilsynet.no
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 29
08.10.15 10.01
Publikasjonene bestilles hos:
Gyldendal Akademisk
Postboks 6730 St. Olavs plass
0130 Oslo
Ordretelefon: 23 32 76 61
Ordrefaks: 23 32 76 98
Sentralbord: 22 03 43 00
E-post: [email protected]
Publikasjonene kan også bestilles over Internett:
www.gyldendal.no/arbeidsliv eller
www.arbeidstilsynet.no
ØT – 8000 – 10.2015
104704 GRTID A617 På jobb i Norge – dette må du vite 1501.indd 30
08.10.15 10.01