Les nyhetsbrevet her

Transcription

Les nyhetsbrevet her
Nyhetsbrev
Å R G A N G 2 N R . 4
Strategien
”På vei til egen bolig”
2 0 0 6
20 millioner ekstra til På vei til egen bolig
Revidert nasjonalbudsjett ga
en økning av Husbankens
kompetansetilskudd i statsbudsjettet for 2006. Midlene
skal brukes til utvikling av
varige boliger for bostedsløse. I begrunnelsen for tilleggsbevilgningen heter det:
Hospits og andre
midlertidige husvære er lite
hensiktsmessige botilbud da
den fysiske kvaliteten ved
tilbudet ofte ikke er
tilfredsstillende og
rettighetene til de som
oppholder seg der er svake.
Videre er dette ofte dyre
løsninger for kommunene.
På denne bakgrunn ønsker
Regjeringen å styrke
innsatsen for å bekjempe
bostedsløshet og foreslår en
ekstra bevilgning på 20
millioner kroner.
Bevilgningen skal primært
gå til å tilrettelegge for bruk
av mer permanente boliger
fremfor bruk av hospits og
andre midlertidige botilbud.
Bevilgningen er i samsvar
med den nasjonale strategi
mot bostedsløshet og
regjeringens ønske om å
styrke arbeidet med
etablering av varige
boløsninger. I heftet På vei
til egen bolig er
tilleggsbevilgningen også
sett i forhold til ønsket om at
barn og unge ikke skal
tilbringe tid i hospitser eller
andre midlertidige boløsninger.
De ferske midlene er fordelt
til Husbankens
regionkontorer. Arbeidet
med tildeling av tilskudd er i
gang. Søknadsskjema om
kompetansetilskudd fins på
www.Husbanken.no.
Nærmere om det reviderte
nasjonalbudsjett fins på
www.odin.no.
Boligmappen
Prosjektet ”Fra fengsel til
egen bolig” i Oslo har utarbeidet ”Boligmappen” som
er et verktøy utarbeidet for
ansatte i fengsler og institusjoner for å bistå personer til
å finne egen bolig i kommunen. Mappen vil være til
nytte for alle som driver med
boligfremskaffelse i Oslo.
For personer tilhørende andre kommuner fins det mye
nyttig stoff, og som utgangs-
punkt for utarbeidelse av egne
verktøy er mappen utmerket..
Mappen inneholder informasjon om aktørene på boligmarkedet og i serviceapparatet. Det fins råd om hvordan
en går frem både for å kjøpe
eller leie bolig. Orientering
om Husbankens virkemidler
med søknadsskjema fins i
mappen og tilsvarende for de
kommunale virkemidler.
God sommer!
Vi er på internett: www.husbanken.no/bostedslose
Boligmappen fins i pdf-fil på
Helse og velferdsetatens
hjemmesider
www.hev.oslo.kommune.no.
SIDE
2
Nasjonal konferanse om bostedsløshet
Regiondirektør i Husbanken Snorre
Sundquist og foredragsholderne Ragnar
Moan, Steinar Nessa, Gunn Sølvi Nyeggen,
Lars Sundrønning og Ole Loe Andersen.
Formidling av kunnskap og
erfaringer fra
brukerorganisasjoner, kommuner,
spesialisthelsetjeneste og frivillige
organisasjoner bidro til
engasjement blant de over 100
deltakerne på nasjonal konferanse
om bostedsløshet i Mo i Rana.
Rana kommune vant i 2005
Statens tiltakspris for bostedsløse.
Kommunen var derfor naturlig
vertskap for konferansen ”Vi gjør
så lite med bare hus”.
Ordfører Inge Myrvoll åpnet
konferansen og ønsket velkommen
til Polarsirkelbyen Mo i Rana.
Myrvoll undertreket i sitt
åpningsforedrag den betydning det
har for en kommune å motta
anerkjennelse for sitt arbeid:
Tildelingen av Statens tiltakspris har
satt et positivt fokus på arbeidet med
bostedsløshet i kommunen.
Statssekretær Guri Størvold
fremhevet i sitt foredrag de mange
gode eksempler på lokalt arbeid i
store og små kommuner.
Erfaringene fra dette arbeidet gir
innsikt som er viktig å formidle
videre.
Mer informasjon og
foredragsholdernes presentasjoner
finner du på Husbankens temasider
om bostedsløshet på
www.husbanken.no/bostedslose .
Se også neste artikkel.
Samsone
Lars Ødegård, leder
for distriktpsykiatrisk
senter (DPS) i Skien
holdt på landskonferansen et engasjert innlegg
om felles ansvar mellom kommune og psykiatritjeneste.
Han åpnet med å beklage at helse og sosialsjefen i Skien ikke kunne
være med til Mo, men
klarte ved hjelp av to
hatter å illustrere både
seg selv og ham i utviklingen fra ”gråsone”,
vanntette skott og hjelpetrengende som falt mellom
stoler til ”samsone”, samarbeid og åpne dører mellom kommunens serviceapparat og psykiatrien.
For å utvikle et samarbeid
er det nødvendig med nær
kontakt. Samarbeidspartnerne må se muligheter –
”hva kan vi bidra med” må
være utgangspunktet istedenfor diskusjoner om
hvem som har ansvar.
Midtveis i strategiperioden
Vi er midtveis i strategiperioden for På vei til egen
bolig. Mye er oppnådd og
mye står igjen for å nærme
oss resultatmålene.
Over hele landet dukker
det opp gode eksempler i
arbeidet mot bostedsløshet.
Boliger og oppfølgingsarbeid etableres og nye samarbeidsrelasjoner oppstår
på tvers av etater og organisasjoner. Brukerorganisasjonene gjør seg gjeldenVi er på internett: www.husbanken.no/bostedslose
de lokalt og på ulike erfaringskonferanser
Det er fokus på arbeidet i
stadig flere kommuner.
Utfordringene er fremdeles
mange og til dels store.
Retten til å bo godt og
trygt gjelder også for dem
som sliter med ulike former for problemer. Etablering av tilstrekkelig antall
varige boliger og nødvendig oppfølging er kanskje
de største utfordringene.
Presentasjonen i powerpoint fins i referatet fra konferansen på
www.husbanken.no/nosteds
lose.