Referat fra Årsmøtet i NBF Østfold 25. februar 2015

Transcription

Referat fra Årsmøtet i NBF Østfold 25. februar 2015
Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2014
Medlemmer
Lokalforeningen hadde 144 medlemmer 1. januar 2014 og har 141 medl. 31. desember 2014
Fagseminar avholdt den 12. februar 2014 i Moss
Tema: Biblioteksatsing – regionalt og lokalt: erfaringer og utfordringer, der vi tar
utgangspunkt i Årets bibliotek 2013, Time bibliotek. BF Østfold og NBFØ hadde invitert
biblioteksjef Aud S. Kristensen ved Time bibliotek, Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg
bibliotek og Ib Aarmo biblioteksjef i Fredrikstad, tidligere biblioteksjef på et av de
nominerte bibliotek til Bibliotekprisen 2013: Nesodden bibliotek.
Årsmøte 2014
Ble avholdt på Moss bibliotek 12. februar 2014 etter fagseminaret. Referatet er limt inn
nedenfor.
Styrets arbeid i 2014
Styret har avholdt 8 fysiske styremøter på ulike bibliotek. Se referater her. Mest
spennende i år var vel besøket i Halden fengsel.
Konstituering: Leder Tore Buarøy (valgt på årsmøtet); nestleder Dag Einar Steinnes;
referent Anne Mette Hansen; Kasserer Anita Alfredsen og websider Charlotte, Dag Einar
og Tore.
Aktivitetsplanen
Avvikle Sommermøtet 2014
Sommermøtet ble holdt Spydeberg bibliotek, Østfold første døgnåpne eller meråpne
bibliotek. Vi ble tatt godt i mot av biblioteksjef Leikny Wiersholm Egeland og hennes stab.
Vi var veldig fornøyd med 26 påmeldte. Av disse var det 4 nye som hadde meldt seg inn
NBF. Programmet bestod av middag på Cafe Torgdamene og omvisning på Spydeberg
døgnåpne bibliotek samt kulturinnslag av Aleksander Håkonsen fra Spydeberg som sang og
spilte for deltakerne under kaffe- og kakeservering.
1
Arrangere fagseminar i samarbeid med BF 2015
Debatt om en forventet sammenslåing av norske kommuner blir avholdt 25.2.2015.
Innledninger av Mariann Schjeide, Leder Norsk Bibliotekforening, Torleif
Gjellebæk, Prosjektleder og prosessveileder for kommunereformen i Østfold,
Anne Berit Brandvold, Leder Bibliotekutvikling Østfold og Ib Aarmo, Biblioteksjef ved
Fredrikstad bibliotek.
Arrangere årsmøte 2015
Blir avholdt på Høgskolen i Østfold, Fredrikstad den 25.2.2015 etter Fagseminaret.
Arrangere studietur til Birmingham
Studieturkomite: Tore, Dag Einar og Charlotte, sammen med Hans Petter Storemyr, St.
Olavs VGS. Studieturen ble gjennomført fra 26. til 29. november 2014. 20 personer
meldte seg på studietur, 19 ble med. 16 fra NBFØ, 2 fra Asker og 1 fra Nittedal bibliotek.
Vi bodde på hotell ikke langt i fra Library of Birmingham, Europas største bibliotek, som
ble åpnet av fredsprisvinner Malala Yousafzai høsten 2013. Vi hadde en hel dag til rådighet
i Library of Birmingham. Vi fikk introduksjon fra biblioteksjef/director Brian Gambles om
prosessen bak det nye praktbiblioteket. Om endring av arbeidsmetoder og nye måter å
organisere tjenestene, samt målsettingen til biblioteket. På ettermiddagen hadde vi en 2
timers omvisning.
Dag to var vi på University of Birmingham. Noen av de ansatte på Universitetsiblioteket
fortalte om hvor viktig det er å begynne tidlig med opplæring i informasjonskompetanse.
De fortalte oss om sitt undervisningsopplegg for elever på videregående skoler i England,
som de så på som en lang prosess for etter hvert slippe å ta "grunnopplæring" i
informasjonskompetanse når studentene begynner på universitetet. Deretter ble det
omvisning på biblioteket. Vi fikk også se byggeplassen og ble fortalt om det nye biblioteket
som bygges på campus og som skal stå ferdig i 2016. Det gamle biblioteket vil bli revet.
Studieturgruppen fikk gode tilbakemeldinger på det faglige og sosiale tilbudet under
turen.
Utadrettet informasjonsvirksomhet/Deltakelse på arrangement og møter

Vi tilbød alle ikke-medlemmer som ønsket å være med på sommermøtet redusert
pris på arrangementet hvis de meldte seg inn i NBF. Vi fikk 4 nye medlemmer.
2

Anne Mette, Bente og Tore deltok på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars 2014.

Styret har opprettet en Facebookgruppe https://www.facebook.com/nbfostfold og
en intern facebookgruppe for styret. Vi håper at alle som bruker facebook går inn
å liker sidene og er aktive når det skjer noe på bibliotekfronten i Østfold som har
almen interesse.

Det ble ikke noen fagdag sammen med Skolebibliotekarforeningen i 2014, men vi er i
kontakt for å få til en fagdag i 2015.

Tore deltok på telefonmøte i regi av NBF sentralt vedrørende budsjettsituasjonen i
folkebibliotekene rundt om i landet. De kampanjene som NBF har årlig, rundt
budsjettider, begynner å få betydning. Vi oppfordrer biblioteksjefene i fylket å
rapportere inn det man vet tidlig i prosessen, så kan man se hvordan
budsjettforslagene ender seg?, fram mot det endelige budsjettet. Dette gir NBF
en mulighet til å være en støttespiller for bibliotekene.

Styret har nedsatt en gruppe for å skrive en høringsuttalelse fra NBFØ til
«Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050». Høringsfristen er 1. mars 2015.

Bibliotekprisen for Østfold blir utdelt etter fagseminaret og årsmøtet i NBFØ
25.2.2015
NBFØ sitt Stipend.
Vi har hatt rekordmange søknader til NBFØ sitt stipend og har utbetalt 4000,- kr. i 2014,
det er også søkt om ytterligere 1250,- som blir utbetalt i 2015.
Vedlegg: Referat fra Årsmøtet 2013
Styret
2. februar 2015
Tore Buarøy
/leder
Årsberetningen er opplest og godkjent av Årsmøtet i NBFØ den 25.2. 2015
3
Referat fra årsmøte i Norsk bibliotekforening, Østfold
Moss bibliotek, onsdag 12.februar 2014
Sak 1 Åpning og konstituering
Ulla Britt Waagaard ble valgt til møteleder.
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten merknad
Sak 3. Årsberetning for NBFØ
Årsberetningen ble godkjent med følgende rettelser:
-I overskriften rettes siste linje til 14.02.13 – 11.02.14
-I punkt 1 Medlemmer, skal det føyes til at det pr.31.12.13 er 144 medlemmer.
-I punkt 5 Aktivitetsplanen 2013, underpunkt 10 føyes til: “Hans Petter Storemyr har hatt et
overordnet ansvar”
Sak 4 Regnskap 2013
Godkjennes uten merknad.
Sak 5 Budsjett for 2014
Det ble en del diskusjon om fordeling av penger på de forskjellige postene. Det ble også diskutert om
det skal settes av midler for å kunne sende en representant til Bibliotekmøtet. Det ble også stilt
spørsmål om samarbeid med Skolebibliotekarforeningen skal budsjetteres inn som en utgift. Her ble
det understreket fra Anne Berit Brandvold at dette var et samarbeidsprosjekt hvor NBFØ kun er inne
med arbeidskapasitet.
Budsjettet ble vedtatt med en rettelse: Under Utgifter, tekstdelen strykes Fagdag SIØ
Sak 6 Stipend
Kasserer orienterte om stipendordningen. Det settes av kr 2500,- hvert år til stipend. Det skal stå
max. Kr 10 000,- på kontoen. Fristen for søknad er 1. juni og 1. desember.
Sak 7 Aktivitetsplanen
Det ble diskutert hvorvidt NBFØ skal arrangere bibliotekspolitisk konferanse. Forslaget kom fra Lillian
Salomonsen. Etter noe diskusjon ble konklusjonen at man ikke går for dette i 2014, da det allerede er
bestemt at man skal arrangere studietur. Derimot skal styret starte med å se på om dette kan la seg
gjøre i 2015.
Aktivitetsplanen ble vedtatt med følgende endringer:
- Første kulepunkt: Arrangere (ikke avvikle) Sommermøtet 2014
- Siste kulepunkt: Følge opp initiativ (ikke påbud) fra NBF sentralt
- Nytt kulepunkt: Utadrettet infovirksomhet
Sak 9 Valg
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Tore Buarøy, Høgskolen i Østfold (kst. for 1 år)2014-2015 (ny)
Styremedlemmer
Anne Mette Hansen, Moss bibliotek 2013-2015 (ikke på valg)
Dag Einar Steinnes, Fredrikstad bibliotek 2013-2015 (ikke på valg)
Anita Alfredsen, Østfold kulturutvikling 2014-2016 (gjenvalg)
Bente Holmen Eriksen, Halden fengselsbibl. 2014-2016 (ny)
Varamedlemmer
Charlotte Buus Jensen, Glemmen vgs 2014-2016 (ny)
Randi Tellesbø, Kalnes vgs 2014-2016 (ny)
4
Revisorer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek 2013-2015 (ikke på valg)
Astrid K. Sandersen, Råde bibliotek 2013-2015 (ikke på valg)
Valgkomité
Anne Berit Brandvold (Østfold kulturutvikling) leder (2013-2015)
Kjell Erik Johnsen (Høgskolen i Østfold, avd. Halden) (2013-2015)
Nina Ewart (Halden bibliotek) (2014-2016)
Jurykomité. Bibliotekprisen
Anna Kristine (Tine) Didriksen, (Sarpsborg bibliotek). (2013-2015)
Hans-Petter Storemyr (St. Olav vgs., Sarpsborg) (2014-2015)
Leder NBFØ (fast medlem)
Jurykomité. Stipend og stipendfond
Randi Egge Svendsen (Moss bibliotek) (2013-2015)
Hanne Utne (Fredrikstad bibliotek) (2014-2016)
Alle ble enstemmig valgt.
Moss, 19.februar
Randi Egge Svendsen (ref.) Lise Haugen Larsen (ref.)
5

Similar documents