KS i fylkene

Transcription

KS i fylkene
KS i fylkene
Fylkesstyre og administrasjon i alle
fylker. Administrasjonen inndelt i 7
regioner
Hovedfunksjoner:
•
•
•
•
Tar initiativ, synliggjør og bistår i
medlemmenes utviklingsarbeid
Sørger for innspill, synspunkter og
dokumentasjon fra medlemmene og
bringer disse inn i interesse- og
arbeidsgiverarbeidet i KS
Lokalt interessearbeid på vegne av
medlemmene
En sentral møteplass for medlemmene
KS regionskontor for Akershus og Østfold
Året rundt
• Kommunestyret
– Ordførerforum
• Rådmannsutvalget
– Årsmøte/vårsamling
• Høstkonferanser
• Strategikonferanse m/fylkesmøte
• Statsbudsjett/komprp
konferanse
• Samarbeidsfora og møteplasser
– NAV
– Regionalt arbeidstilsyn
– samhandlingsreformen
– Skoleutvikling
Fokus 2015 – Østfold
• Kommuneøkonomi (statsbudsjett, komprp,
økonomigruppe)
– inntektssystemet, pensjonsutfordringer,
budsjettutfordringer og skattesvikt.
• Reformer og konsekvenser for kommunene
– Kommunereformen, politireformen,
samhandlingsreformen, barnehagereformen
• Arbeidsgiverutvikling
– rekrutteringsbehov, IA/sykefravær og
ledelsesutvikling
• Tjenesteutvikling
– oppvekst (frafall, lærlinger, utsatte barn/unge)
• Trygge lokalsamfunn
– MC-kriminalitet, fremmedkrigere
Akershus og Østfold på topp i deltakelse i
utviklingsarbeid, gjennom Effnettverkene
Det er 92,7 prosent
som har deltatt
Skole
14 kommuner har
deltatt to ganger
7 kommuner har
deltatt tre ganger
10 kommuner har
deltatt fire ganger
Barnehage
Barnevern
Samhandling utsatte
barn og unge
Robek
Pleie og
omsorg
Sosiale
tjenester
Byggesak
Eiendomsforvaltning
NAV
Internkontroll
Introduksjonsordningen
Skoleeier programmet «Den gode skoleeier»
Målsettingene er å:
• Bidra til et skoleeierskap som styrker
elevenes læring og utvikling
• Gi folkevalgte og administrativt
ansatte skoleeiere økte kunnskaper
og ferdigheter i dialogbasert ledelse
og styring av skolen
• Bygge både på forskningsbasert og
erfaringsbasert kunnskap som har
høy overføringsverdi
• Stimulere til at kommunene
gjennomfører lokalt utviklingsarbeid
Kommuneøkonomi
Gi et riktig bilde av budsjettutfordringene
Strategigruppe på inntektssystemet
Heve kompetansen innen økonomisk styring,
både administrativt og politisk
Sørge for god og forståelig informasjon om
kommunaløkonomiske virkninger av
kommuneproposisjon og statsbudsjett
11.11.2015
Arbeidsgiver
Informasjonskonferanse etter
tariffoppgjør
Lederskolering sammen med
Utdanningsforbundet
Erfaringskonferanser (IA, HMS)
HR-nettverk
Oppfølging av IA-avtalen
Orienteringer/foredrag
11.11.2015
Guide til god ledelse
Folkevalgtprogrammet 2015-2019
Gratis tilbud til alle kommuner og
fylkeskommuner
Finansieres gjennom
medlemskontingenten
Hovedmålgruppe:
– Folkevalgte i kommuner og
fylkeskommuner
– Administrative ledere i kommuner
og fylkeskommuner
Andre målgrupper:
– Tillitsvalgte i kommuner og
fylkeskommuner
– Media
– Utdanningsinstitusjoner
Hvorfor arbeide sammen?
Å komme sammen er
begynnelsen, å holde
sammen er fremskritt,
å arbeide sammen er
suksess
Sitat: Henry Ford

Similar documents