STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 49 OG 50

Transcription

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 49 OG 50
BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE
STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 49 OG 50
NAVN……………………............................
INFO
NÅR
HVA OG NÅR
HVEM OG HVOR
Uke 49
Elevundersøkelse torsdag
3.time: DEF og 5. time: ABC
Uke 49
Komponist for en dag
E og F (halve dagen hver)
Uke 49/tirsdag
Skriveøkt i spansk
Elevene som har Hortensia eller
Kathleen
Uke 49/onsdag
Valgfag
Mortens gruppe gymtøy, Åges
gruppe på kjøkkenet
Uke 49/torsdag
Skriveøkt i spansk
9A
Uke 50
Komponist for en dag
A og B (halve dagen hver)
Uke 50/tirsdag
Tyskprøve/Franskprøve
Tyskelever, i timen
Franskelever: 1. og 2. time
Uke 50/onsdag
Valgfag
Begge grupper ha med gymtøy
Uke 50
Komponist for en dag
CD (halve dagen hver)
Uke 50
Muntlig framføringer
I norsktimene
COMICS
NORSK
LÆRINGSMÅL

Gjenkjenne og bruke retoriske virkemidler

Tilpasse kroppsspråk og stemmebruk til ulike situasjoner

Kunne lese og analyserer ulike korte tekster ut i fra en gitt oppgave
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Les s. 14-20 i Konteskt om munltig kommunikasjon
og framføringer
Oppgavark til muntlig presentasjon
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les tekst ut i fra hvilken oppgave du har valgt til
framføingen.
Muntlig framføring i uke 50-51
Egne notater
ENGELSK
LÆRINGSMÅL


Hente ut viktig informasjon fra lengre tekster
Svare konkret med et variert språk på spørsmål fra teksten
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Book reading: Boyne: The boy in the striped
pyjamas
Oppgavehefte blir delt ut av faglærer
Lesebestilling
Læringsprodukt
Book report jan. 16
Les kapittel 1 - 3 s. 1 - 30 minst. Du må gjerne lese videre.
MATEMATIKK
LÆRINGSMÅL

undersøke og beskrive egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke egenskapene i
sammenheng med konstruksjoner og beregninger

utføre, beskrive og begrunne geometriske konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk
geometriprogram
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lese s. 67 - 87 i grunnboka
Du skal velge ett av nivåene:
Enten:
Oppgaveboka s. 44 - 48 Oppgavene: 3.101 3.103, 3.105, 3.107 - 3.110
eller
Oppgaveboka s.53 - 58 Oppgavene: 3.201 3.203, 3.205 - 3.208, 3.210, 3.212 - 3.215
eller
Oppgaveboka s.65 - 67. Alle oppgavene.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Skriv ned alle regler s. 67 - 87 i regelboka di og
pugg dem.
Egne notater
NATURFAG
LÆRINGSMÅL


Repetisjon av emner som har blitt gjennomgåt.
Repetisjon av innføring av en lab rapport
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Faglærer gir oppgaver/lekser/prosjekt
Lesebestilling
Læringsprodukt
Muntlig/skriftlig levering etter tentamen.
Egne notater
For mer informasjon ta kontakt med faglæreren.
SAMFUNNSFAG
LÆRINGSMÅL



Du skal peke på og beskrive hvordan Europa kan deles inn i ulike geografiske og geologiske
varianter
Du skal gjøre rede for hvordan klimaet endres ut fra de geografiske forholdene i Europa.
Du skal gjennom sammenlikning gjøre rede for hvordan Europa skiller seg fra andre
kontinenter i verden (ressurser, klima, befolkningsvekst og befolkningstetthet).
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Geografiboka kap. 3 s. 49 - 67
Gjør oppgavene på s. 58. Svar utfyllende med
fullstendige setninger. Du vil bli spurt om dette i
timene.
Lesebestilling
Læringsprodukt
"Hva vet du egentlig om Europa?" Skriv to avsnitt
om hva du har lest om Europa (pass på at du ikke
skriver direkte av boka).
Egne notater
RLE
LÆRINGSMÅL




gjøre rede for de ulike frikirkesamfunn og kristne bevegelser
gjøre rede for pinsebevegelsen, hvordan den har oppstått, hva de tror på og dagens
utbredelse
kjenne de ulike kristne trossamfunn I Norge I dag
kjenne til hvordan trossamfunn som
Babtistene,Metodistene,Frelsesarmeen,Adventistene,Pinsebevegelsen og Den Evangelisk
Lutherske Frikirke kom til Norge
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Kap 8 "Noen kristne Trossamfunn" s 200-205
Finn og les fra hjemmesidene til Metodistene,
Frelsesarmeen, Adventistene
Lesebestilling
Læringsprodukt
S 200-205
Tegne kirketreet
Egne notater
TYSK
LÆRINGSMÅL

Vi repeterer temaene og grammatikkmomentene vi har jobbet med uke 34 - 48
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Se utgitt oversikt.
Du får utdelt I timen en oversikt over hva vi har
jobbet med. Les gjennom punktene og vurdere
hva du må øve på. Se på alle tilbakemeldinger/
framovermeldinger du har fått.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Halvårsprøve, tirsdag i uke 50
Egne notater
FRANSK
LÆRINGSMÅL

Vi repeterer og øver videre på det som vi har jobbet med i høst. Læringsmålene har dere selv
skrevet opp. Dere får også utdelt eget ark i uke 49.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Du må selv vurdere hva du må øve på ut fra
læringsmålene.
Vi øver på oppgaver i timene. Gjør ferdig
oppgaver hjemme.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Repeter eksempeltekster i boka ut fra målene og
lag egne tekster ut fra disse.
Egne notater
SPANSK
LÆRINGSMÅL

Kunne bruke refleksive verb

Kunne skrive om skolen, fritiden og hverdagen

Kunne fortelle om skolen, fritiden og hverdagen
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Capitulo 8 y 9
Forbered deg til skriveøkten som vi har i uke 49.
Du kan: 1) Lese/studere teksten vi har jobbe
med i timen: "Mi vida cotidiana". 2)
Lese/studere teksten om fritiden til Alejandro,
side 39. 3) Øve på å skrive setninger om din
fritid, din hverdag eller om de fagene du har på
skolen. 4) Jobbe med repetisjonsheftet du fikk i
timen
Paginas 39, 43 og 44
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les teksten "El tiempo libre de Alejandro", side 39 i
Skriveøkt tirsdag uke 49.
tekstboken. Studér setningene i teksten. Du kan se
etter: Hvordan de bruker tidsuttrykk,
bøyning av verb, samsvar mellom substantiv,
artikkel og verb.
Egne notater
ENGELSK FORDYPNING
LÆRINGSMÅL




Sette sammen et kreativt program med flere ulike uttrykksformer
Presentere resultatet på en måte som viser at de når målgruppa, har kontakt med publikum og
løsriver seg fra manus
Sette sammen et program ut i fra et selvvalgt tema – presentasjonen skal vise refleksjon
rundt tema
Utvise et godt og variert ordforråd om tema
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Communication
5 quick ones p. 88
An internet safety guide p. 86-88
Lesebestilling
Læringsprodukt
Which two advices did you find most helpful?
Fagsamtaler
Write them down and explain your choice.
Egne notater
MAT OG HELSE
LÆRINGSMÅL

Skal kunne: Praktisere god hygiene på kjøkkenet, bruke mål og vekt, dekke et pent bord,
presentere og servere maten på en ordentlig måte. kunne vaske opp på en hygienisk måte,
reflektere over egen og andres juletradisjoner.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Blir gitt i timen
Oppgaver
Uke49: Kylling i wok, blå bok s. 108. Fruktsalat
s. 132, blå bok.
Uke 50: Lussekatter s. 78, grønn bok.
Serinakaker s. 139, gul kokebok.
Lesebestilling
Egne notater
Læringsprodukt
UTDANNINGSVALG (UV)
LÆRINGSMÅL


Vi begynner å booke inn elevene til hospitering både i bedrift og VGS
De som fortsatt er i tvil kan bruke pc til å sjekke litt rundt aktueller studier/arb.plasser
Tema
Oppgaver
Hopistering 2016
Egne notater
KROPPSØVING
LÆRINGSMÅL

Utvikle koordinering og bevegelse til musikk

Samarbeide på gruppe og vise fram et produkt hvor musikk og bevegelse er tema
MUSIKK
LÆRINGSMÅL


Kunne spille 4 sanger på dine instrumenter samt synge til.
bli kjent med noen sanger med juletema i ulike sjangre
LEKSER
Tema
Nat King Cole,(Jazz) George Michael,(soft pop)
Christopher Lee(Saruman)(heavy)
Egne notater
Oppgaver