6 trinn Årsplan Norsk 2015-16

Comments

Transcription

6 trinn Årsplan Norsk 2015-16
ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN – 2015/2016
Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok
Faglærere: Hanna Haukedal
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
3438


BØKENES OPPBYGGING














Skriftlig kommunikasjon:
forstå og tolke opplysninger fra flere
uttrykksformer i en sammensatt tekst
gi tilbakemelding på andres tekster ut fra
faglige kriterier og bearbeide egne tekster
på bakgrunn av tilbakemeldinger
Muntlig kommunikasjon:
uttrykke seg med et variert ordforråd
tilpasset kommunikasjonssituasjonen
Jeg kan finne frem i en bok ved hjelp av
innholdsfortegnelse og register.
Jeg vet hva en sammensatt tekst er
Jeg kan lese sammensatte tekster;
tegneserier, faktabøker og digitale tekster
Jeg kan gjenfortelle og snakke om
sammensatte tekster
Jeg kan bruke virkemidler som perspektiv
og bobler i en tegneserie
Jeg vet hva en avisreportasje er og hvordan
den er bygd opp
Jeg vet forskjellen på skumlese, nærlese,
letelese
Jeg vet hva et adjektiv, substantiv, og verb
er, og hvordan de bøyes
SAMMENSATTE
TEKSTER Lesekurs
sammensatte tekster
(leseboka s. 7-29)






GRAMMATIKK Adjektiv,
substantiv, verb
(språkboka s. 30-41)
Grammatikk i midten
(grammatikkhefte)





Klasseromssamtale (nøkkelspm. synlig læring)
Førlese og utforske Zeppelin-bøkene i gruppe
og individuelt; forside, bakside, kolofonside,
innholdsoversikt, stikkordregister.
Læringsstrategier: VØL, venndiagram,
tankekart
Lesestrategier: BISON, førlese, underveislese,
etterlese. Skumlese, letelese og nærlese
leser og lager en sammensatt tekst:
tegneserier.
www.lokus123.no -Cartoonist
Lesebestilling; sammensatt tekst (avis,
faktatekst, digital tekst).
Litterær samtale i plenum, grupper, to-to
(læringspartner)
Gjennomgang/samtale om nøkkelbegreper
Arbeidsoppgaver
Høytlesing/parlesing
Leker og spill: adjektivfortelling,
«adjektivsnora», ordjakten, verbspillet,
ordklasserunden
Grammatikkhefter og bøyingsskjema








Klare mål og kriterier for
hver time
Nøkkelspm SL
Førkunnskaper
«I denne timen har jeg lært
– bok»
Læringsvei/lærings- grop
(plakat)
Tydelig modellering og bruk
av læringsstrategier og
Lesestrategier.
Fortløpende
fremovermeldinger
Lesebestilling om
avisreportasje, Leselos
Begrepsboks med
nøkkelbegrep
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
3943


LITTERÆR SAMTALE
(leseboka s. 30-34)






















Muntlig kommunikasjon
lytte til og videreutvikle innspill fra andre
og skille mellom meninger og fakta
Skriftlig kommunikasjon:
referere, oppsummere og reflektere over
hovedmomenter i en tekst
språk, litteratur og kultur
presentere egne tolkinger av personer,
handling og tema i et variert utvalg av
barne- og ungdomslitteratur…
vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp
av begreper fra grammatikk og
tekstkunnskap
Jeg kan snakke om litteratur
Jeg kan holde en litterær samtale
Jeg vet hva skjønnlitteratur er
Jeg kan lese skjønnlitteratur
Jeg kan si noe om innhold, handling,
sjanger og virkemiddel forfatteren har
brukt.
Jeg kan presentere en litterær tekst for
andre.
Jeg kan mene noe om hva forfatteren
forteller leseren.
Jeg vet hva synonymer og antonymer er
Jeg vet hva preposisjoner, pronomen og
adverb er, og hvilken funksjon de har
SKJØNN-LITTERATUR
Vennskap og forelskelse
(leseboka s. 44-85)
GRAMMATIKK:
Preposisjoner,
pronomen og adverb
(språkboka s. 42-51)
(Grammatikk i midten)










Gjennomgang/samtale om nøkkelbegreper
Lese og snakke om skjønnlitteratur
Besøk av forfatter (Solveig B.B.)
Skrive om skjønnlitteratur (handling,
hovedpersoner osv)
Modellere litterær samtale
Litterær samtale i grupper, to-to
(læringspartner)
«Huskerunden» (nøkkelord)
Bevegelseleken (ordklasser)
Lesebestilling; skjønnlitterær tekst
Høytlesing/parlesing
Ordklasseleker: ordjakten, verbspillet,
ordklasserunden, moroskjema, Sam – skjema
Arbeids – og tekstoppgaver
Grammatikkhefter
Nasjonaleprøver










Klare mål
Nøkkelspm. SL
Førkunnskaper
Kriterier for litterær
samtale
«I denne timen har jeg lært
– bok»
Læringsvei/lærings- grop
(plakat)
Tydelig modellering og bruk
av læringsstrategier og
Lesestrategier.
Fortløpende
fremovermeldinger fra
lærer
Medelev-vurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
på presentasjon av en
skjønnlitterær tekst
(kriterier)
Egenvurdering
Diktat
Nasjonale prøver
Lesebestilling
Leselos-skjema
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
44 46


LÆRESAMTALE: Lær å
lære (Språkboka s. 6-29)





















Muntlig kommunikasjon
presentere et fagstoff tilpasset formål og
mottaker, med eller uten digitale verktøy
vurdere andres muntlige framføringer ut
fra faglige kriterier
skriftlig kommunikasjon
bruke digitale kilder og verktøy til å lage
sammensatte tekster…
velge ut og vurdere informasjon fra
bibliotek og digitale informasjonskanaler
språk, litteratur og kultur
vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp
av begreper fra grammatikk og
tekstkunnskap
Kjenne enkle virkemiddel i en fremføring,
som stemmebruk, bruk av blikk, frigjøring
fra tekst.
Kunne presentere lærestoff med egne ord
Kunne benytte seg av en kunnskap om at
visuell støtte kan være viktig i en muntlig
fremføring. For eksempel PowerPoint.
Skrive sammenhengende/ funksjonell
håndskrift.
Kunne skrive både sakprosa og
skjønnlitterær tekst og kunne endre
teksten ut fra tilbakemeldinger
Gi konstruktive tilbakemeldinger til andres
tekstproduksjon.
Lytte til andre
Uttrykke og grunngi egne standpunkt
SAKPROSA/
SKJØNN
LITTERATUR
Framføring
GRAMMATIKK
Interjeksjoner
Konjunksjoner
Subjunksjoner









modellere læresamtale
læresamtale to – to, i grupper
Gjenfortelle ulike tekster i grupper,
læringspartner
Skrive sammendrag av tekster
Digitale verktøy, framføre med powerpoint
Grammatikkhefter
Ordklasse- stafett/ natursti (oppsummering)
«Ordklassemestrene», bingo
Nettoppgaver på lokus.no, norsksidene.no
osv.
Stasjonsarbeid (grammatikk og skriving)
Lesebestilling
Nasjonale prøver













Klare mål
Nøkkelspm.
Førkunnskaper
Vurderingskriterier for en
god læresamtale og
framføring
Lære å bruke flere
læringsstrategier på samme
tekst
«I denne timen har jeg lært
– bok»
Læringsvei/lærings- grop
(plakat)
Fortløpende
fremovermeldinger fra
lærer
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
på framføring (kriterier)
Egenvurdering
Prøve om ordklasser
Diktat
Nasjonale prøver
Prøve i leseforståelse og
tempo
Periodeprøve
Lesebestilling basert på
Leselos
Leselos-skjema
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
46 –
48


DRAMA OG SKUESPILL
Inn på scenen (leseboka
s. 148-167)





















Muntlig kommunikasjon:
opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
uttrykke seg med et variert ordforråd
tilpasset kommunikasjonssituasjonen
Skriftlig kommunikasjon:
mestre sentrale regler i formverk og
ortografi…
Jeg kan begrepene rolle, rekvisitt, replikk,
sceneanvisning og kostyme
Jeg kan skrive replikker
Jeg kan skrive om tekst til skuespill
Jeg kan spille skuespill
Jeg kan lese skuespill
Jeg kan reglene for bruk av enkel og
dobbeltkonsonant
Jeg vet hva et sammensatt ord er
Jeg kan bruke sammensatte ord og vet
hvordan de er bygd opp
RETTSKRIVING:
(Rett og slett: språkbok
s. 52 – 69)
Enkel og dobbeltkonsonant
Forenkling av dobbelkonsonant
Forveklingsord:
Då/når
De/dem
Og/ når










Klasseromsamtale
Begrepsavklaringer
Ekskursjon/besøk
Film
Lese kjente skuespill
Lage rollespill/skuespill i grupper– fra
skriveprosess til framføring
Framføre for foreldre (?)
Lesebestilling
Kryssord/ rettskrivingshefte
Stasjonsarbeid (grammatikk og skriving)
http://www.norsksidene.no/web
ordskyer
kahaot
smartboard
”norskringen”
”ordhemmligheten”











Klare mål
Nøkkelspm.
Førkunnskaper
Vurderingskriterier for en
framføring av skuespill
Nøkkelspm.
«I denne timen har jeg lært
– bok»
Læringsvei/lærings- grop
(plakat)
Fortløpende
fremovermeldinger fra
lærer
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
på framføring (kriterier)
Egenvurdering
Nøkkelord – prøve
Diktat
Lesebestilling basert på
Leselos
Leselos-skjema
”Forklaringshuset”
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
4851


VI SKRIVER SAKPREGET
TEKSTER


















Skriftlig kommunikasjon:
Skrive tekster med klart uttrykt tema,
skape sammenheng mellom setninger og
avsnitt
skrive fortellende, beskrivende,
reflekterende og argumenterende tekster
etter mønster av eksempeltekster og andre
kilder, og tilpasse egne tekster til formål og
mottaker
skrive sammenhengende med personlig og
funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på
en hensiktsmessig måte
mestre sentrale regler i formverk og
ortografi…
Muntlig kommunikasjon
presentere et fagstoff tilpasset formål og
mottaker, med eller uten digitale verktøy
Språk, litteratur og kultur
bruke forskjellige former for digitale og
papirbaserte ordbøker
gi eksempler på noen likheter og forskjeller
mellom muntlig og skriftlig språk
Jeg vet hva en fagtekst er
Jeg kan skrive en beskrivende tekst om et
tema
Jeg kan skrive en argumenterende tekst
Jeg vet forskjellene på sakprosa og
skjønnlitteratur
Jeg kan forklare begrepene formål, sender,
mottaker, budskap, argument, standpunkt
osv

(Lesebok s. 20 – 23)

RETTSKRIVING
Forveklingsord
En, én, ei, éi, et, ett
Ennå/ enda
Får – for – fôr
Lenger/lengre
Vite/vise
Lyd-bokstav:
 O-lyden
 J-lyden
 Stum d
 Æ-lyden
 Kj-lyd
 Sj- lyd










Modellering og «mal» på oppbygging av
avsnitt
Skrive en fagtekst om t.d. forskjeller og
likheter mellom muntlig og skriftlig språk
(fordeler og ulemper)
Skrive en fagtekst om et tema som eleven
interesserer seg for
Tverrfaglige tema
Presentere tema for fagteksten for en
gruppe/klassen
Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og
tema, samt skape sammenheng mellom
setninger og avsnitt
Skrive sammendrag av hverandres fagtekst
Lære å slå opp i ordbok
Digitale verktøy (ordbok, ordskyer, padlet
osv.) www.linksidene.no
Finskriving
Kryssord/ oppgaver fra andre læreverk,
rettskrivingshefte, bruk av digitale verktøy
Smartboard
www.norsksidene.no/web/ og
www.grammatikk.com








Klare mål
Nøkkelspm.
Førkunnskaper
Klare kriterier til
skriveprosessen
«I denne timen har jeg lært
– bok»
Læringsvei/lærings- grop
(plakat)
Fortløpende
fremovermeldinger fra
lærer
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
på fagtekster (kriterier)
Egenvurdering
Ukeprøve
Diktat
Leselos-skjema
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
1-3


FANTASY (leseboka s.
86-117)













Skriftlig kommunikasjon:
skrive fortellende, beskrivende,
reflekterende og argumenterende tekster
etter mønster av eksempeltekster og andre
kilder, og tilpasse egne tekster til formål og
mottaker
gi tilbakemelding på andres tekster ut fra
faglige kriterier og bearbeide egne tekster
på bakgrunn av tilbakemeldinger
skrive sammenhengende med personlig og
funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på
en hensiktsmessig måte
mestre sentrale regler i formverk og
ortografi og skrive tekster med variert
setningsbygning og funksjonell tegnsetting
Jeg vet sjangertrekkene i en
fantasyfortelling
Jeg vet hvordan jeg bygger opp en
fortelling
Jeg kan bruke 1. eller 3.person som
hovedperson i fortellingen
Jeg kan gi tilbakemelding på medelevers
tekster sett i forhold til språk og innhold,
Jeg vet hva tegnsetting er osv.




TEGNSETTING
anførselstegn
Kolon
komma i oppramsing,
komma foran men, og,
eller, for










Klasseromsamtale om begreper og
sjangertrekk
Ulike friskrivingsoppgaver
Skrive fantasyfortelling
Sjangerkjennetegn
Lage en skriveplan / skrive med hode, kropp,
(spenningstopp - for skjønnlitteratur) og hale
Variere hvordan historiene slutter
Drøfte skjønnlitterære tekster
Jobbe i pargrupper/større grupper
Skrive personbeskrivelse
Forfatterbesøk
Lesebestilling/læresamtale i grupper om to
ulike tekster om tema ”flukt”. Sammenlign
tekstene
Finskriving
Bruk av Smartboard
Øvingsoppgaver også fra andre læreverk +
digitalt (tegnsetting)
www.lokus123.no og
www.norsksidene.no/web/





Klare mål
Nøkkelspm.
Førkunnskaper
Klare vurderingskriterier til
skriveprosess og
fantasyfortelling
Repetere lesestrategier
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
fantasyfortelling (kriterier)
Skriftlig tilbakemelding
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på
leselos
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
3- 5


DIKT
Fra ord til tekst
(språkboka s. 92-99)





















Muntlig kommunikasjon:
uttrykke seg med et variert ordforråd
tilpasset kommunikasjonssituasjonen
vurdere andres muntlige framføringer ut
fra faglige kriterier
Skriftlig kommunikasjon:
lese et bredt utvalg norske og oversatte
tekster i ulike sjangere på bokmål og
nynorsk, og reflektere over innhold og form
i teksten
gi tilbakemelding på andres tekster ut fra
faglige kriterier og bearbeide egne tekster
på bakgrunn av tilbakemeldinger
språk, litteratur og kultur
vurdere tekster med utgangspunkt i egne
opplevelser og med forståelse for språk og
innhold
utføre grunnleggende setningsanalyse og
vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp
av begreper fra grammatikk og
tekstkunnskap
Jeg vet hva et dikt er (sjangertrekk)
Jeg vet hva et biodikt/figurdikt er
Jeg vet hva bokstav- og enderim er
Jeg vet hvordan jeg kan bruke ulike
språklige virkemiddel i dikt osv.
Jeg vet hva et subjekt og et objekt er i en
setning osv.
Fortell mer! (språkboka
s. 100-119)
SETNINGSANALYSE









Høytlesing
Diktlesing i grupper/for klassen
Skrive og lese ulike dikt
Diktcafe (for foreldre?)
Tverrfaglig med K og H
Diktanalyse (tema, sender- budskap mottaker)
nettoppgaver (setningsanalyse)
modellering av setningsanalyse
bruk av smartboard
arbeidshefte
repetere og sammenligne ordklassene (dra
paralleller til setningsanalyse).
spill og lek (se tidligere forslag)
diktstafett
lesebestilling til dikt
nasjonale prøver





Klare mål
Nøkkelspm
Muntlig tilbakemelding på
diktlesing og framføring av
eigne dikt
Klare kriterier til
diktskriving
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
diktlesing (kriterier
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på
leselos
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
6–8


INTERVJU
Intervju (språkboka s.
70-83)












9–
11


Muntlig kommunikasjon:
uttrykke seg med et variert ordforråd
tilpasset kommunikasjonssituasjonen
lytte til og videreutvikle innspill fra andre
og skille mellom meninger og fakta
Skriftlig kommunikasjon:
gi tilbakemelding på andres tekster ut fra
faglige kriterier og bearbeide egne
lese et bredt utvalg norske og oversatte
tekster i ulike sjangere på bokmål og
nynorsk, og reflektere over innhold og form
i teksten
Språk, litteratur og kultur:
gi eksempler på noen likheter og forskjeller
mellom muntlig og skriftlig språk
Jeg vet hvordan man lager et intervju
Jeg vet forskjellen på personintervju og
saksintervju
Jeg kan lage spørsmål med ulike spørreord
Skriftlig kommunikasjon:

bruke digitale kilder og verktøy til å lage
sammensatte tekster

Språk, litteratur og kultur:

sammenligne talemål i eget miljø med noen
andre talemålsvarianter og med de skriftlige
målformene bokmål og nynorsk
gi eksempler på og reflektere over hvordan
språk kan uttrykke og skape holdninger til
enkeltindivider og grupper av mennesker
gi eksempler på noen likheter og forskjeller
mellom muntlig og skriftlig språk




Jeg kan lese tekster på ulike dialekter
Jeg vet hvilke ulike dialektområder Norge
er delt inni i

TEGNSETTING Direkte
tale
SPØRREORD







Lese og skrive intervju
Modellering og vurdering; filmer av ulike
intervjuersituasjoner
Lage spørsmål i gruppe/læringspar
/individuelt
oppgaver på its Learning
Intervjue noen på skolen/hjemme
Legge fram info/funn fra intervjuet for resten
av klassen
Tverrfaglig temaer
Reflektere sammen med klassen om:
forskjeller mellom muntlig – og skriftlig språk
”lese med ulike hatter”
Lesebestilling til kap 5 ”Oppdagelser”
(leseboka s. 118-147) (lese, sammenligne,
oppsummere sakprosa og skjønnlitteratur)









DIALEKTER
(Språkboka s. 158-173)






SETNINGS-OPPBYGGING
hovedsetning og
leddsetning


Lese tekster på ulike dialekter
Lytteoppgaver
Høgt lesing
Kjente sanger på dialekt (Elevene noterer ned
trekk)
Film
Lag en PP eller film om et dialektområde i
Norge som skal presenteres for klassen/ en
mindre gruppe
Sammenligne bokmål og nynorsk (samskjema)
Lesebestilling til en dialekt-prøve









Klare mål
Muntlig tilbakemelding på
prosess
Nøkkelspm.
Klare kriterier til å skrive
intervju og lage gode spm.
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Repetere lesestrategier
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
intervju og spm. (kriterier)
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på
leselos-draftet
Kartlegging rettskriving og
tegnsetting
Klare mål
Muntlig tilbakemelding på
høgtlesing
Klare kriterier til PP eller
film om dialekter
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Repetere lesestrategier
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
diktlesing (kriterier)
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på

Jeg vet noen forskjeller mellom nynorsk og
bokmål
SAMMENSATTE ORD
leselos
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
1417


Skriftlig kommunikasjon:
skrive fortellende, beskrivende,
reflekterende og argumenterende tekster
etter mønster av eksempeltekster og andre
kilder, og tilpasse egne tekster til formål og
mottaker
gi tilbakemelding på andres tekster ut fra
faglige kriterier og bearbeide egne tekster
på bakgrunn av tilbakemeldinger
skrive sammenhengende med personlig og
funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på
en hensiktsmessig måte
mestre sentrale regler i formverk og
ortografi og skrive tekster med variert
setningsbygning og funksjonell tegnsetting
TEKSTSKRIVING







Muntlig kommunikasjon
presentere et fagstoff tilpasset formål og
mottaker, med eller uten digitale verktøy
vurdere andres muntlige framføringer ut
fra faglige kriterier
bruke sang, musikk og bilder i framføringer
og presentasjoner
opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
Jeg kan ulike språklige virkemiddel som det
er i en reklame
Jeg vet hva et språklig virkemiddel er osv
REKLAME (språkboka s.
174 – 185)



1516







ORDKLASSER
RETTSKRIVING
TEGNSETTING
Repetisjon






Fokus på skrivetrening/skriveprosess
Skriveverksted
Skrivekurs/stasjoner
Lage oversikt over ulike sjangrer innafor
skjønnlitteratur og sakpreget tekster
Norsksidene.no
Tankekart, veggavis
Ulike korttekster
friskrivingsoppgaver
lesebestilling: novelle
Utendørsaktiviteter: natursti, stafett
(ordklasser)













reklamefilm og aviser
Lage en reklame (tegne eller digitalt)
Elevene skrive ren begrunnelse av valgene
som ble tatt i skaperprosessen
Gjennomgang/ samtale om språklige
virkemiddel med gode eks.
Utstilling
Tverrfaglig K og H









Klare mål
Nøkkelspm SL
Skrivetrening med klare
kriterier
Muntlig tilbakemelding på
skriveprosess
Klare kriterier til PP eller
film om dialekter
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
(kriterier)
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på
leselos
Klare mål
Nøkkelspm SL
Skrivetrening med klare
kriterier
Muntlig tilbakemelding på
skriveprosess
Klare kriterier til PP eller
film om dialekter
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
(kriterier)
Nasjonale prøver

Lesebestilling basert på
leselos
UKE
MÅL/LÆRE (lokal læreplan)
TEMA
ARBEIDSFORM/METODE
VURDERING
17
Muntlige Kommunikasjon
 lytte til og videreutvikle innspill fra
andre og skille mellom meninger og
fakta
 uttrykke og grunngi egne standpunkter
og vise respekt for andres
 bruke sang, musikk og bilder i
framføringer og presentasjoner
 opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon
Skriftlig kommunikasjon:
 referere, oppsummere og reflektere
over hovedmomenter i en tekst
 velge ut og vurdere informasjon fra
bibliotek og digitale
informasjonskanaler
MUNTLIG OG SKRIFTLIG
KOMMUNIKASJON







OPPSUMMERING
20 24
OPPSUMMERING og REPETISJON








muntlig debattforum
debatt på Its Learning
lage en ”debattstudio” i klasserommet med
programledere og debattanter
Samme opplegg i mindre greupper m/ulike
roller
påstander for- imot
skriftlig argumenterende tekster
Olweus – tverrfaglig tema
Ulike dramaleker
Se et debattprogram
Lage spørreskjema om folks meininger –
tverrfaglig m/ matte
Skrive tekst om et aktuelt tema: Vise
kildekritikk.
OVERSIKT OVER ÅRET
EVALUERING OG
VURDERING
Hele året:
Grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, muntlig, digital osv)
Lesekvart og lesebestillinger
Synlig læring og Leselos
Varierte vurderingsformer







Klare mål
Nøkkelspm SL
Skrivetrening med klare
kriterier
Muntlig tilbakemelding på
skriveprosess
Klare kriterier til PP eller
film om dialekter
Nasjonale prøver
Leseloskjema
Medelevvurdering:
Konstruktiv tilbakemelding
(kriterier)
Nasjonale prøver
Lesebestilling basert på
leselos

Similar documents