STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 38 OG 39

Comments

Transcription

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 38 OG 39
BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE
STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 38 OG 39
NAVN……………………............................
INFO
NÅR
HVA OG NÅR
Uke 38/mandag
Svømming 8a og 8e
(hver klasse har fire samlinger i
svømmehalen hver). Forvent
endringer i timeplanen pga dette.
Uke 38/ tirsdag
HVEM OG HVOR
Disse ukene plakatpresentasjoner i
engelsk
Individuelt: Alle klasser
Nasjonale prøver I lesing
Alle klasser, 1-2 tim. Friminutt kl
10-10.10
5.time: SAF begrepsprøve kap 4
alle klasser samtidig
ENG prøve kapittel 1
8AF
ENG prøve kapittel 1
8BCDE
Uke 38/ onsdag
Uke 38/ torsdag
Uke 38/ fredag
Uke 39/ mandag
Uke 39/tirsdag
Matteprøve: 1.time 8ABEF
3.time 8CD
Uke 39/onsdag
Uke 39/torsdag
Uke 39/fredag
COMICS
3.-4. time tysk kapittelsjekk
Alle tysk elever – ikke 8c
Fransktest (se mål på planen)
Alle franskelever
7.time: KRLE prøve i kap. 1 og 8
Alle klasser samtidig
1.-2. time tysk kapittelsjekk
Tysk elever 8c
God høstferie!
NORSK
LÆRINGSMÅL




Finne og tolke informasjon I tekst
Velge hensiktsmessig leseteknikk med tanke på teksten som skal leses
Gjenfortelle hovedinnholdet I en tekst
Vite hva som kjennetegner en fagartikkel
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lesestrategier s.43-54 I Kontekst basisbok
Oppgave 1, s.55
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les s.158-159
Skrive egen fagartikkel
Lage et to-kolonne skjema fra sidene. Her skal viktige
begreper/ord forklares.
Egne notater
ENGELSK
LÆRINGSMÅL



kunne bruke ord og uttrykk knyttet til tema vennskap og skole
du skal kunne bruke rett personlig pronomen
kunne presentere noe om degselv og det du liker å gjøre
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Chapter 2: Hit the books (page 44-73)
Finish and practice your presentation at home.
Practice and work on the topics for the language test
Lesebestilling
Læringsprodukt
Bla deg gjennom hele kapitlet. Lag tankekort med ordet
school i midten.
Presentasjon om plakaten din (engelsk muntlig)
Egne notater
Språktest kap 1
MATEMATIKK
LÆRINGSMÅL






Multiplisere og dividere med 10
Avrunde desimaltall
Regne ved å gjøre overslag
Si noe om hva negative tall er og kunne regne med negative tall
Si noe om hva en potens er å regne med potenser
Reglene for regning med flere regnearter på en gang og bruke dette ved å løse oppgaver
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Kap. 1 Tall og tallforståelse
side 23-38 i Faktor grunnbok
Oppgaveboka:
Uke 38: 1.131, 1.134-1.137, 1.139, 1.142 side 9
Uke 39: 1.146, 1.149, 1,151-1.1.154, 1.157 side 1112
Lesebestilling
Læringsprodukt
Gjennomgå regler og definere fagbegreper i timen.
Matteprøve i kapittel 1 - tirsdag uke 39
Egne notater
NATURFAG
LÆRINGSMÅL


Gjøre rede for hva genetisk mangfold er
Gjøre rede for det biologiske mangfoldet I Norge
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Økologi. Les side 21-33 I Nova 8.
Gjør oppgave 1.45-1.52, 1.54 og 1.55.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Lesing i roller.
Prøve i naturfag, kap. 1 i uke 41.
Egne notater
SAMFUNNSFAG
LÆRINGSMÅL

Kunne forklare hva et valg er og hvordan det gjennomføres


Vite hva de ulike partiene står for
Kunne gi eksempler på medvirkning og demokrati i klasserommet og samfunnet
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lese s. 62-67 i Samfunnskunnskap 8
Gjør spørsmål 1-4 s. 64
Lesebestilling
Læringsprodukt
Mens du leser:
Begrepsprøve 17.09 I 5. time
Forklar hva disse begrepene betyr:



streik
lock-out
sivil ulydighet
Egne notater
KRLE
LÆRINGSMÅL




Vite og redegjøre for hva etikk, likeverd, likestilling er
Vite hva menneskerettigheter og menneskeverd er og kunne drøfte etiske spørsmål opp mot dette
Ha et bevisst/reflektert forhold til hvordan vi kan løse konflikter
Vite hva begrepene «etikk» og «moral» innebærer
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Rett og galt, kap. 8. Les side 168-173 I Horisonter.
UKE 38: Gjør oppgave 2, 4 (gjør denne hjemme, vi
diskuterer i timen på skolen)
Lesebestilling
Læringsprodukt
Lag tankekart med lærer i timen.
Prøve i KRLE, uke 39, torsdag 24.sept. 7. time.
Kap. 1 (side 7-18) og kap. 8 (side 167-173)
Egne notater
TYSK
LÆRINGSMÅL

kunne anvende bøyning av noen regelrette verb i presens

Kunne rette eget arbeid under veiledning.

Kjenne til uttalereglelene i tysk.

kunne stille og svare på enkle spørsmål

kunne identifisere substantiv og verb i tekster
Phrasen der Woche: Sind alle da? Nein, Peter ist nicht da. Sabine ist heute krank. Jetzt fangen wir an.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Tekst 1b, s.14-15
Vi har kapittelsjekk i uke 39! Viktig at du kan:
spørreord, hilse og ta farvel, noen verb som vi
bruker til å beskrive fritidsaktiviteter, skrive tallene 1
- 20
litt ekstra: les tekst 1c, bruk strategiene vi har jobbet
med til å hjelpe deg forstår teksten - se etter
transparente ord, slå opp ordene du ikke kan i ordlista s.
21/22
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les tekst 1b HØYT to ganger. identifisere alle verb I tekst
1b, skrive de I skriveboka di - skrive de også I infinitiv
form. F.eks. heißt - heißen
Kapittelsjekk i uke 39
Egne notater
FRANSK
LÆRINGSMÅL

Kunne vite hvordan man bøyer de uregelrette verbene avoir, être

Kunne bøye regelrette verb som ender på –er

Kunne identifisere substantiv og verb i en tekst.

Kunne lage en presentasjon av deg selv og en venn.

Kunne stille enkle spørsmål og svare på enkle spørsmål
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Repeter p.23, 32, 33, 37.
Vi skal ha kapittelsjekk i uke 39.
Gjør ferdig oppgave 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
p.28-29. Gjør også oppg.17, 18, 19, 20 et 21 p. 4243.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Skriv ned alle verb og substantiv i tekstene og repeter
de ordene som du ikke kan.
Kapittelsjekk i uke 39.
Øv på å skrive de ordene som du ikke kan skrivemåten
på.
Jobb med uttalen på ord. Bruk p. 208.
Les tekstene høyt for deg selv, eller for noen andre.
Du skal kunne tallene 1-30, presentere deg selv med
navn, alder, land og språk.
Kunne presentere en venn med navn, alder, bor, og
språk og hva de liker og hvordan noen er.
Vise at du kan de personlige pronomen, og hvordan
man bøyer substantiv i kjønn og tall.
Kunne de uregelrette verbene avoir og être
Egne notater
SPANSK
LÆRINGSMÅL




Forstå hvordan substantivet fungerer på spansk
Forstå forskjellen mellom bestemt og ubestemt artikkel
Kunne bruke bestemt og ubestemt artikkel
Kunne telle til 20
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Capitulo 2A: Como te llamas?
Capitulo 2B: Te gusta el hiphop
Oppgaver


Sidene 12-15

Lesebestilling
Husk å lese til gloseprøvene
Gå gjennom det vi har lært hittil og skriv en
liten dialog som du kan fremføre i timen
med en medelev.
Gjør deg ferdig med oppgavene fra forrige
timen
Læringsprodukt
Les sidene 12-14 og lag en liste over de substantivene
du finner i bestemt form og de du finner i ubestemt
form. Vi kommer til å gå gjennom listen i timen.
Egne notater
ENGELSK FORDYPNING
LÆRINGSMÅL


Elevene skal kunne lese/finne ut mer om et selvvalgt tema og kunne presentere dette
på engelsk.


Eleven skal kunne finne fram til og lese en saktekst, samt å kunne gjengi innholdet
skriftlig/muntlig.

LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
On the move #1 - Being young.
"5 quick ones" page 20. Upload your answers in one
note filed under "hjemmearbeid"
Read "Stop bullying" page 18-19
Lesebestilling
Læringsprodukt
Mens du leser skal du skrive ned nøkkelord om ting du
kjenner igjen fra eget liv. Har det skjedd deg? Vet du om
andre det har skjedd med?
An oral presentation w/poster
Egne notater
KUNST OG HANDVERK
LÆRINGSMÅL

Kunne bruke sysmaskin og andre verktøy i en formgivningsprosess i tekstil.

Kunne bruke ulike design og sammenføyningsteknikker i myke materialer.


Du skal kunne vise nøyaktighet i utførelse av insektskulpturen
Du skal kunne fremstille en egenkomponert insektskulptur

·Du skal kunne bruke pensler og maling og utføre arbeidet nøyaktig.

Du skal kunne male et bilde basert på van Gogh, Munch eller Seurat.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lesebestilling
Læringsprodukt
Skisser og pute
Skisser og trashsskulptur
Fargesirkel og maleri
Egne notater
UTDANNINGSVALG (UV)
LÆRINGSMÅL




REFLEKTERE RUNDT SIN FORTID OG SI NOE OM HVILKE DRØMMER OG PLANER FOR
FREMTIDEN
DRØFTE SELV OG MED ANDRE SINE EGENSKAPER
BRUKE ULIKE ADJEKTIVER TIL Å BESKRIVE SEG SELV
SI NOE OM FRITIDSAKTIVITETER
Tema - Hvem er du?
Oppgaver
Egne notater
Grunnet svømming utgår UV for 8a i denne perioden.
KROPPSØVING
LÆRINGSMÅL

Vise høy arbeidsinnsats og motivere medelever til å stå på

Bruke egen kunnskap for å gjøre seg selv og andre gode

Kunne utføre hensiktsmessig løpeteknikk på 60 meter sprint uten startblokk

Kunne utføre hensiktsmessig løpeteknikk på mellomdistanse (ca. 3 km)

Kunne hoppe lengde med fartstilløp
Utegym: friidrett/lek. Pass på at dere har på klær etter været. Vi har I utgangspunktet utegym frem til
høstferien.
UKE 38-39: svømming for A og E
MUSIKK
LÆRINGSMÅL



Kunne spille 2 sanger på gitar
Spille med rytme og flyt
Kunne synge til.
LEKSER
Tema
Vi jobber felles i denne perioden. Kan du spille fra
før tar du et hefte og setter deg i en øvingsbås.
De 4 i store i norsk rock. Denne periode: Raga
Rockers, «Noen å hate»
Egne notater
VALGFAG
Oppgaver