Årsplan musikk 1. trinn M U S I K K 1.

Comments

Transcription

Årsplan musikk 1. trinn M U S I K K 1.
Årsplan musikk 1. trinn
M
U
S
I
K
K
Uke
33
34
Tema
Velkommen til
skolen!
Bli-kjent-sanger
Vennskaps-sanger
Velkommen til
skolen!
Bli-kjent-sanger
Vennskaps-sanger
Vi blir kjent
Vennskap
Sanger om meg
selv og familien min
Rim og regler
Kompetanse-mål
Musisere:
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder.
Musisere:
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder.
Musisere:
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder. imitere
rytmer og korte
melodier i ulike
tempi, takt- og
tonearter
1.
Læringsmål
Annet
Jeg lærer
nye sanger
Velkommen til
skolen-sang
Ulike navnesanger
Musikkisum s. 14
Jeg lærer
nye sanger
Velkommen til
skolen-sang
Ulike navnesanger
Musikkisum s. 14
35
36
37
38
39
40
Vennskap
Høst
Høstsanger
Høst
Høstsanger
Musisere:
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder. imitere
rytmer og korte
melodier i ulike
tempi, takt- og
tonearter
Musisere:
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder. imitere
rytmer og korte
melodier i ulike
tempi, takt- og
tonearter
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder.
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder.
H
Ø
S
T
F
E
R
I
E
Jeg kan klappe
enkle rytmer og
regler
Jeg kan klappe
enkle rytmer og
regler
Jeg kan klappe
enkle rytmer og
regler
Jeg kan en sang
om høsten.
Jeg kan en regle
om høsten.
Sanger om meg
selv og familien
eks. «Jeg selv litt
rar» og
«pinnsvinfamilien»
«Du har noe ingen
andre har»
Vennskapssanger (eks. «Fint at jeg traff
deg», «Skal vi være venner?»)
Regler med klapp
Musikkisum s. 72
Sanger og rim og regler med tema høst
(eks: «Krystallklare dager»,«Tusenbein»,
«september- og oktobersangen» «regn,
regn, øsende regn…»
41
Sanger om fred
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder
Delta i fremføring
med sang, samspill
og dans.
Jeg kan sangene vi
skal synge på FNsamlingen.
Ulike freds- og FNsanger Eks: «Lang,
lang rekke med
venner»,
«Vennskapstanker»,
«Morgendagens
søsken»
Musikkisum s. 88
M
U
S
I
K
K
Uke
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tema
Sanger om fred
Vi lytter og
samtaler om et
musikk-stykke
Vi lytter og
beveger oss til
et musikkstykke
Lydtur i naturen
Dans
Dans
Vi forbereder
Vi forbereder
Vi forbereder
juleavslutningen juleavslutningen juleavslutningen
Kompetansemål
Bruke stemmen
variert i ulike
styrkegrader og
tonehøyder
Delta i
fremføring med
sang, samspill
og dans.
Samtale om
musikkens
klang, melodi,
rytme,
dynamikk og
tempo.
Samtale om
hva som er
særegent for et
musikkstykke,
og hvilke
assosiasjoner det
kan gi.
Samtale om
musikkens
klang, melodi,
rytme,
dynamikk og
tempo.
Samtale om
hva som er
særegent for et
musikkstykke,
og hvilke
assosiasjoner det
kan gi.
Lytte til og
fortelle om lyder
i dagliglivet
Delta i leker med
et variert
repertoar av
sanger, rim,
regler, sangleker
og danser
Delta i leker med
et variert
repertoar av
sanger, rim,
regler, sangleker
og danser
Delta i
framføring med
sang, samspill
og dans
Delta i
framføring med
sang, samspill
og dans
Læringsmål
Jeg kan
sangene vi skal
synge på FNsamlingen.
Jeg hører om
musikken spiller
sterkt eller
svakt.
Jeg hører om
Jeg kan kjenne
musikken spiller igjen lyder fra
raskt eller
dagliglivet.
sakte.
Jeg kan dansen
«Boogie- Walk»
Jeg kan dansen
«Ko-tsci-tschi»
Jeg kan
sangene som vi
skal opptre
med.
Jeg kan
Jeg kan
sangene som vi sangene som vi
skal opptre med skal opptre med
Annet
Ulike freds- og
FN-sanger
Musikkisum s.
88
Eks: Lang, lang
rekke med
venner,
Vennskapstanker,
morgendagens
søsken
Dovregubbens hall el. l. Samtale
om stykket, bruke begreper som
beskriver de musikalske
grunnelementene, melodi og
klang (eks. myk/hard sterkt/svakt,
raskt/sakte, trist/muntert)
Elevene beveger seg fritt etter
musikken.
Ut på gulvet
Forslag:
«Boogie-walk»
og «Ko-tschitschi»
Røris
Musikkisum s.
105
Ut på gulvet
Forslag:
«Boogie-walk»
og «Ko-tschitschi»
Røris
Musikkisum s.
105
Julesanger/
julespill som
vises for
foreldrene
Julesanger/
julespill som
vises for
foreldrene
1.
Regnbuen
lyttespor…samt
ale om lyder
som er rundt
oss.
Musikkisum s.
59
Delta i
framføring med
sang, samspill
og dans
Julesanger/
julespill som
vises for
foreldrene
51
M
U
S
I
K
K
Uke
1
2
Tema
Vintersanger
og sanger om
årstidene
Vintersanger
og sanger om
årstidene
Kompetansemål
1.
3
4
5
6
Instrumentene Instrumentene Instrumentene Elevenes valg
7
Elevenes valg
Improvisere
enkle
stemmer og
rytmer etter
gehør.
Gjenkjenne
lyden av og
kunne navn
på noen
instrumenter
Improvisere
enkle
stemmer og
rytmer etter
gehør.
Gjenkjenne
lyden av og
kunne navn
på noen
instrumenter
Improvisere
enkle
stemmer og
rytmer etter
gehør.
Gjenkjenne
lyden av og
kunne navn
på noen
instrumenter
Samtale om egen bruk av
musikk og egen musikksmak.
8
V
I
N
T
E
R
F
E
R
I
E
9
Vi lager en
dans
10
Vi lager en
dans
11
12
Påske
Påske
Utforske ulike musikalske
uttrykk gjennom å improvisere
med lyd og bevegelse.
delta i
framføring
med sang,
samspill og
dans
delta i
framføring
med sang,
samspill og
dans
Læringsmål
Jeg kan en
vintersang
Jeg kan to
vintersanger.
Jeg vet hva et
instrument er
og at vi har
ulike typer
instrumenter
Jeg vet hva et
instrument er
og at vi har
ulike typer
instrumenter
Jeg vet hva et
instrument er
og at vi har
ulike typer
instrumenter
Jeg kan
fortelle hva
jeg liker ved
en sang.
Jeg kan
fortelle hva
slags musikk
jeg liker.
Jeg kan gjøre
enkle
bevegelser til
musikk.
Jeg kan gjøre
enkle
bevegelser til
musikk.
Jeg kan
påskesangen
e vi skal
synge på
påskesamlingen.
Jeg kan
påskesang
ene vi skal
synge på
påskesamlingen.
Forslag
Vi synger
ulike
vintersanger
og sanger om
årstidene/mnd
Eks. «Januarsangen»
«Bustebartepinn»
«Jeg snører
min sekk»
«Det snør det
snør
tidelibom»
Vi synger
ulike
vintersanger
og sanger om
årstidene/mnd
Eks. «Januarsangen»
«Bustebartepinn»
«Jeg snører
min sekk»
«Det snør det
snør
tidelibom»
Salaby:
http://web2.gy
ldendal.no/sal
aby/BM/12/Musikk/Lag
_musikk/Instr
umenter/defa
ult.asp
Musikkisum s.
64
Lage og leke
med
musikkinstrum
enter
Salaby:
http://web2.gy
ldendal.no/sal
aby/BM/12/Musikk/Lag
_musikk/Instr
umenter/defa
ult.asp
Musikkisum s.
64
Lage og leke
med
musikkinstrum
enter
Salaby:
http://web2.gy
ldendal.no/sal
aby/BM/12/Musikk/Lag
_musikk/Instr
umenter/defa
ult.asp
Musikkisum s.
64
Lage og leke
med
musikkinstrum
enter
Samtale om
egen
musikksmak.
Vi lytter til
ulike typer
musikk. Hva
liker vi med
dem?
Elevene kan
ta med egen
musikk og
presentere for
klassen.
Samtale om
egen
musikksmak.
Vi lytter til
ulike typer
musikk. Hva
liker vi med
dem?
Elevene kan
ta med egen
musikk og
presentere for
klassen.
Lytte til musikkeksempler.
Lage en liten «dans», Eks:
«Forvandlingen» Ut på gulvet
2 eller
Salaby, dans:
http://web2.gyldendal.no/salab
y/BM/12/Musikk/Musikk_og_dans/def
ault.asp
Påskesanger
til påskesamlingen,
ligger under
påske på
smartboarden
.
Påskesanger til
påskesamlingen,
ligger
under
påske på
smartboarden.
13
P
Å
S
K
E
F
E
R
I
E
M
U
S
I
K
K
Uke
14
15
16
17
18
Tema
Ekko
Ekko
Eventyr
Eventyr
Dans
Kompetanse-mål
Imitere
rytmer og
korte
melodier i
ulike tempi,
takt- og
tonearter
Imitere
rytmer og
korte
melodier i
ulike tempi,
takt- og
tonearter
Sette
sammen
musikalske
grunnelemen
ter som
klang, rytme,
dynamikk og
melodiske
motiver til
små
komposisjon
er
Sette
sammen
musikalske
grunnelemen
ter som
klang, rytme,
dynamikk og
melodiske
motiver til
små
komposisjon
er
Delta i leker
med et
variert
repetoar av
sanger, rim,
regler,
sangleker og
danser.
Læringsmål
Jeg kan lytte
til en enkel
sangstrofe og
gjenta den
Jeg kan lytte
til en enkel
sangstrofe og
gjenta den
Annet
Ulike
hermeleker,
talekor eller
Ekkosanger,
eks «Det var
en gang et
troll» eller
«Løvejakten»
Musikkisum
s. 41
Ulike
hermeleker,
talekor eller
Ekkosanger,
eks «Det var
en gang et
troll» eller
«løvejakten»
Musikkisum
s. 41
1.
Jeg kan
«BoogieWalk» og
«Ko-tscitschi»
Lage små
snutter til
eventyr f. eks
gullhår og de
tre bjørnene
Lage små
snutter til
eventyr f. eks
gullhår og de
tre bjørnene
Foreslår
repetisjon av
dansene fra
før jul, evt
lære en ny.
Ut på gulvet
Røris
Musikkisum
s. 105
19
20
21
17. mai17. maisanger
sanger
Bruke stemmen variert i ulike
styrkegrader og tonehøyder.
Sangleker
Jeg kan
17.maisangene vi
skal synge i
17. maitoget.
Elevene øver
på 17. maisangene som
skal synges i
skoletoget
17. maisanger ligger
på smartboarden.
Jeg kan en
klappelek.
Jeg kan
17.maisangene vi
skal synge i
17. maitoget.
Elevene øver
på 17. maisangene som
skal synges i
skoletoget.
17. maisanger ligger
på smartboarden.
22
Sangleker
Delta i leker med et variert
repetoar av sanger, rim,
regler, sangleker og danser.
Jeg kan en
sanglek.
Lære elevene ulike
sangleker som de kan leke
selv ute i friminuttene. Det
kan være klappeleker to og
to eller rekkeleker som f. eks
«Vet du hva som hendte
meg i går»
23
24
25
Sommeravslutning
delta i
framføring
med sang,
samspill og
dans
Sommeravslutning
delta i
framføring
med sang,
samspill og
dans
Sommeravslutning
delta i
framføring
med sang,
samspill og
dans
Jeg kan
sangene/dan
sene vi skal
opptre med
på sommeravslutningen.
Enkel
fremføring for
foreldrene
med sanger
og evt danser
Jeg kan
sangene/dan
sene vi skal
opptre med
på sommeravslutningen.
Jeg kan
sangene/dan
sene vi skal
opptre med
på sommeravslutningen.