MAL ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3.TRINN 2014

Comments

Transcription

MAL ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3.TRINN 2014
MAL
ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3.TRINN 2014/2015.
Utarbeidet av: Lidunn Jakobsen.
Læreverk: Vi har ikke læreverk i musikk.
UKE TEMA
Musisere og
34
danse
35
36
KOMPETANSEMÅL
LÆRINGSMÅL
INNHOLD
Lære sosiale danser.
Danse til ulike
musikksjangrer.
Lære sangleker.
Kunne ulike sangleker.
Kunne danse ulike
sjangrer.
Kunne holde en jevn
puls i ulik tempo.
Kunne fremføre sang,
dans og spill i
samhandling med
andre.
Kunne fakta om Edvard
Grieg og vite noen av
hans kjente
musikkverk.
Kunne bevege seg etter
musikk.
Kunne utrykke sin
musikalske tolkning
gjennom tegning.
Kunne spille
instrumenter i enkle
samspill med andre.
Kor.
Lære ulike danser og lage danser selv.
Fremføre for klassen.
Samspill i klassen
Vi tar en reise i Edvard Grieg sitt liv. Ser på
bilder og gjennomgår fakta om hans liv.
Muntlig test.
37
38
39
Edvard Grieg
40
Instrumentlære
Komponere og
musisere.
Komponere. Spille
Boomwhackers i
samspill med andre.
Musisere og
danse
Margrethe
Munthe
Se ovenfor.
Musikk quiz
Kunne gjenkjenne ulike
sanger.
41
42
43
44
45
Gjenkjenne norsk
folkemusikk.
Improvisere dans og
bevegelse og samtale
om hvordan dans kan
illustrere et musikalsk
forløp.
METODE
VURDERING
Elevene får bevege seg etter hans musikk, og
uttrykke seg kreativt gjennom tegning/maling.
Vi spiller på Boomwhackers. Her trenger ikke
elevene å lese notekunnskap. De ulike rørene er
ulike toner.
Samspill i klassen
HØSTFERIE 6. – 12. OKTOBER
Musisere: fremføre sang,
spill og dans i
samhandling med andre.
Kunne fakta om
Margrethe Munthe.
Kjenne til ulike sanger
hun skrev.
Vi blir bedre kjent med Margrethe Munthe sitt liv
og hennes musikk.
Vi synger hennes sanger og jobber med
oppgaver.
Elevene deles inn i lag og konkurrer mot
hverandre.
Muntlig test.
46
47
Musikk quiz
Musisere
48
Instrumentlære
Lytte.
Komponere og
musisere
49
50
51
Julesanger og
juletradisjoner
Se ovenfor.
Beherske et
sangrepertoar fra ulike
sjangre og synge med
fokus på intonasjon.
Imitere og improvisere
over enkle rytmer og
klanger. Danse til
afrikansk musikk.
Muntlig: Sette ord på
egne opplevelser til
musikk.
Delta i samtaler om hva
som er særegne trekk
ved enkelte
musikksjangre.
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kunne synge i kor.
Kunne ulike sangleker.
Holde en jevn puls i ulik
tempo.
Kunne høre forskjellen
på ulike
rytmeinstrumenter.
Kunne slå en rytme på
trommer.
Kunne vite om våre
juletradisjoner. Kunne
både nye og gamle
julesanger.
Vi synger kjente sanger vi kan fra tidligere.
Kor og solosang.
Vi skal lære å spille på afrikanske trommer.
Vi prøver ulike rytmeinstrumenter.
Vi lærer afrikansk dans.
.Delta i fellssang.
Fremføre for klassen,
alene og i gruppe.
Vi synger ulike julesanger. Vi lærer både norske
og engelske sanger.
JULEFERIE FRA 19.12.14.
JULEFERIE TIL 05.01.15.
Lytte
Bruke stemmen variert
med ulike styrkegrad.
Lytte og gjenkjenne lyder
i dagliglivet.
Musisere og
danse
Vi lærer nye sanger og
danser fra kor Arti.
Komponere
Eksperimentere med
sang og talekor.
Kunne høre forskjellen
på ulike rytmer. Kunne
imitere ulike rytmer.
Kunne gjenkjenne og
beskrive klang, melodi,
rytme, dynamikk, tempo
og form.
Klappe takten til musikk.
Bruke kroppen til å lage ulike lyder.
Lytte på ulike lyder.
VINTERFERIE 16. – 22. FEBRUAR
Kunne improvisere
enkle stemmer, rytmer,
tekster og talekor.
Kor.
Elevene komponerer egne melodier. Vi lager
bl.a. talekor.
Fremføring i klassen
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Instumentlære
Komponere
Komponere og musisere:
Spille instrumenter i
enkle samspill.
Kunne gjenkjenne ulike
instrumenter. Både
blåse – og
strengeinstrumenter.
Kunne spille på ulike
instrumenter.
Kunne spille enkle
ostinater og melodier
etter gehør.
Vi skal spille på ulike instrumenter.
Bl.a. zylofon, og ulike rymteinstrumenter.
PÅSKEFERIE 30. MARS - 6. APRIL
Musikkquiz
Folkemusikk
Lytte og
musisere.
Ti på topp i
3.klasse
Vi øver til
fellessamling.
Elevene blir testet i sine musikkunnskaper.
Kjenne til norsk
Kunne hva som
folkemusikk.
kjennetegner norsk
Samtale om hvordan
folkemusikk.
musikk kan illustrere et
Kjenne til ulike musikk
musikalsk forløp.
innenfor folkemusikken.
Kunne fakta om Ole
Bull.
Vi stemmer frem 3.klasse sin ti på topp liste!
Vi lytter til forskjellig norsk folkemusikk.
Vi blir bedre kjent med instrumenter innenfor
norsk folkemusikk.
Vi øver på felles- og solosanger, danser.
Fremføring på fellessamling uke 20.
Instrumentlære
Vi spiller på instrumentene som elevene har lært å spille på dette skoleåret.
Fremføring i hele klassen. Både i grupper og individuelt.
Musikkquiz
Elevene blir testet i sine musikkunskaper.
SEMANA
SISTE SKOLEDAG TIRSDAG 23. JUNI
SOMMERFERIE

Similar documents