Brukerperspektiv i helsefremming - Pensum for kull 2014 heltid

Comments

Transcription

Brukerperspektiv i helsefremming - Pensum for kull 2014 heltid
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnekode: MAPO 4420 Emnenavn: Brukerperspektiv i helsefremming
Studieår: 2015
Kull: 2014
Semester: Vår 2015
Studieprogram: Master i Helse og empowerment
Institutt: Helse, ernæring og ledelse
Fagansvarlig / emneansvarlig: Ann-Karin Valle
Dato: 2015-03-12
Obligatorisk litteratur
Anderson, R. M. & Funnell, M. M. (2005). Patient empowerment: reflections on the challenge
of fostering the adoption of a new paradigm. Patient Education & Counseling, 57(2),
153-157.
Berg, E. (2010). Sammenhenger: om erfaring, sykdom og medisinsk praksis. Oslo: Gyldendal
akademisk.
Brown, D., McWilliam, C. & Ward-Griffin, C. (2006). Client-centered empowering
partnering in nursing. Journal of advanced nursing, 53(2), 160-168.
Engelstad, F. & Ødegård, G. (2003). Makt, mening og motstand blant unge. I: Ungdom, makt
og mening (s. 7-17). Oslo: Gyldendal akademisk.
Flanagan, S. & Hancock, B. (2010). 'Reaching the hard to reach' - lessons learned from the
VCS (voluntary and community Sector). A qualitative study. BMC Health Services
Research, 10(1), 92.
Fredriksson, S. (2006). Individuell Plan - Personlig Koordinator Kjenntegn og kriterier for
god praksis. Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
(SKUR). from http://www-bib.hive.no/tekster/div/samsynt-og-framsynt/IPrapport.pdf.
Grimen, H. (2009). Power, trust, and risk: some reflections on an absent issue. Medical
Anthropology Quarterly, 23(1), 16-33.
Jensen, A.G. og Tronvoll A.G. (2012) Brukermedvirkning - likeverd og anerkjennelse.
Universitetsforlaget. Oslo.
Kirkengen, A. L. (2008). Inscriptions of violence: societal and medical neglect of child abuse-impact on life and health. Medicine, Health Care & Philosophy, 11(1), 99-110.
Kirkengen AL, Ulvestad E. Heavy burdens and complex disease - an integrated perspective.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3228-31. http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php
Kirkengen AL, Getz L, Hetlevik I. A different cardiovascular epidemiology. Tidsskr Nor
Legeforen 2008; 128: 2181-4. http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Knutsen, I og Foss, C (2010): Caught between conduct and free choice –a field study of an
empowering programme in lifestyle change for obese patients, Scandinavian Journal
of Caring Sciences
Langton, H., Barnes, M., Haslehurst, S., Rimmer, J. & Turton, P. (2003). Collaboration, user
involvement and education: a systematic review of the literature and report of an
educational initiative. European Journal of Oncology Nursing, 7(4), 242-252.
Lerdal, A. & Fagermoen, M. S. (2011). Læring og mestring: et helsefremmende perspektiv i
praksis og forskning. Oslo: Gyldendal akademisk.
MacGillivary, H. & Nelson, G. (1998). Partnership in mental health: What it is and how to do
it. Canadian Journal of Rehabilitation, 12(2), 71-83.
Michaelsen, R., Vatne, S. & Hollingen, A. (2007). Koordinatorrollen ved individuell plan i
psykisk helsearbeid : fokus på brukermedvirkning og samarbeid. Norsk tidsskrift for
sykepleieforskning, 9(4), 15-28.
Sigstad, H. M. H. (2004). Brukermedvirkning - alibi eller realitet? Tidsskrift for Den norske
legeforening, 124(1), 63-64.
Sivesind, K. H. & Ødegård, G. (2003). Makt i de frivillige hender: skaper frivillige
ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere? I: Ungdom, makt og mening (s.
s. 121-158). Oslo: Gyldendal akademisk.
Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker-: om veiledning i empowermentprosessen.
Bergen: Fagbokforlaget.
Øverli, Ingvil Thallaug Øverli (2013): kap 5 «Kunsten å la brukeren styre» og kap 7
«Intensjon eller relasjon?» i Endring kommer innenfra. Balansen mellom styring og
frihet hos et rådgivningstilbud for kjøpere av seksuelle tjenester. Masteroppgave i
kriminologi. UIO.
Anbefalt tilleggslitteratur
Adams, K., Cimino, J. E. W., Arnold, R. M. & Anderson, W. G. (2012). Why should I talk
about emotion? Communication patterns associated with physician discussion of
patient expressions of negative emotion in hospital admission encounters. Patient
Education and Counseling, 89(1), 44-50. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.04.005
Aglen, B., Hedlund, M. & Landstad, B. J. (2011). Self-help and self-help groups for people
with long-lasting health problems or mental health difficulties in a Nordic context: a
review. Scandinavian Journal of Public Health, 39(8), 813-822. doi:
10.1177/1403494811425603
Askheim, Ole Petter (2012): Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid : Floskel,
styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Berg, E. (2005). Det skapende mellomrommet: i møtet mellom pasient og lege. Oslo:
Gyldendal akademisk.
Foucault, Michel m. fl. (2007): Security, territory, population: lectures at the Collège de
France, 1977-78. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Foucault, Michel (1999): Seksualitetens historie I - Viljen til viten. [Oslo]: EXIL.
Frongillo, M., Feibelmann, S., Belkora, J., Lee, C. & Sepucha, K. (2013). Is there shared
decision making when the provider makes a recommendation? Patient Education and
Counseling, 90(1), 69-73. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.08.016
Jagosh, J., Donald Boudreau, J., Steinert, Y., MacDonald, M. E. & Ingram, L. (2011). The
importance of physician listening from the patients’ perspective: Enhancing diagnosis,
healing, and the doctor–patient relationship. Patient Education and Counseling, 85(3),
369-374. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2011.01.028
Kirkengen, A. L. (2010). The lived experience of violation: how abused children become
unhealthy adults. Bucharest: Zeta Books. Translated from Norwegian by Eugenie
Sommer Shaw. 335 pages (updated and revised translation of 2. edit. 2009)
Lee, Y.-Y. & Lin, J. L. (2011). How much does trust really matter? A study of the
longitudinal effects of trust and decision-making preferences on diabetic patient
outcomes. Patient Education and Counseling, 85(3), 406-412. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2010.12.005
Levin, Irene (2001): "Diskurser i og om sosialt arbeid ". I: Mona Sandbæk (red.): Fra
mottaker til aktør: Brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning. Oslo:
Gyldendal akademiske forlag.
Lundahl, B., Moleni, T., Burke, B. L., Butters, R., Tollefson, D., Butler, C. & Rollnick, S.
(2013). Motivational interviewing in medical care settings: A systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials. Patient Education and Counseling,
93(2), 157-168. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2013.07.012
Magnusson, M. B., Kjellgren, K. I. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to
improve their food and exercise habits – school nurses’ counselling in multilingual
settings. Journal of Clinical Nursing, 21(17-18), 2452-2460. doi: 10.1111/j.13652702.2012.04113.x
Meld. St. 11 (2014-2015). (2014). Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Hentet fra
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Meld-St-1120142015/id2345641/?docId=STM201420150011000DDDEPIS&ch=1&q
Mo, P. K. H. & Coulson, N. S. (2013). Online support group use and psychological health for
individuals living with HIV/AIDS. Patient Education and Counseling, 93(3), 426-432.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2013.04.004
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Pearson, E. S. (2012). Goal setting as a health behavior change strategy in overweight and
obese adults: A systematic literature review examining intervention components.
Patient Education and Counseling, 87(1), 32-42. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2011.07.018
Seikkula, J. & Arnkil, T. E. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis: respekt for
annerledeshet i øyeblikket. Oslo: Gyldendal akademisk.
Westermann, G. M. A., Verheij, F., Winkens, B., Verhulst, F. C. & Van Oort, F. V. A. (2013).
Structured shared decision-making using dialogue and visualization: A randomized
controlled trial. Patient Education and Counseling, 90(1), 74-81. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.09.014

Similar documents