med kvantitativ fordypning - Pensum for kull 2014

Comments

Transcription

med kvantitativ fordypning - Pensum for kull 2014
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnenavn: Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode –
med kvantitativ fordypning
Studieår: 2014/2015
Kull: 2014 heltid og deltid
Studieprogram: Master i sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling
Avdeling: Institutt for sykepleie
Ajour: 08.01.15 v/GN
Emnekode: MASYK4110
Vitenskapsteori
Pensum
(Til sammen 470 sider)
Bergin, M., Wells, J. S. & Owen, S. (2008). Critical realism: a philosophical framework for
the study of gender and mental health. Nursing Philosophy, 9(3), 169-179.
doi: 10.1111/j.1466-769X.2008.00358.x
Bury, M. (1982). Chronic illness as biographical disruption. Sociololgy of Health & Illness,
4(2), 167-182.
Chinn, P. L. (1989). Nursing patterns of knowing and feminist thought. Nursing & Health
Care: Official Publication of the National League for Nursing, 10(2), 71-75.
Colliere, M. F. (1986). Invisible care and invisible women as health care-providers.
International Journal of Nursing Studies, 23(2), 95-112.
Cruickshank, J. (2012). Positioning positivism, critical realism and social constructionism in
the health sciences: a philosophical orientation. Nursing Inquiry, 19(1), 71-82.
doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00558.x
Debesay, J., Naden, D. & Slettebo, A. (2008). How do we close the hermeneutic circle? A
Gadamerian approach to justification in interpretation in qualitative studies. Nursing
inquiry, 15(1), 57-66. doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00390.x
Eriksson, K. & Lindström, U. Å. (2007). Vårdvetenskapens vetenskapsteori på hermeneutisk
grund – några grunddrag. I K. Eriksson, & U. Å. Lindström (Red.), Gryning III:
Vårdvetenskap och hermeneutik (Bind 3, s. 5-18). Vasa: Enheten för vårdvetenskap,
Åbo Akademi.
Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Verdifrihet og vitenskapens etos. I N. Gilje, & H. Grimen
(Red.), Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes
vitenskapsfilosofi (s. 216-247). Oslo: Universitetsforl.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Goldenberg, M. J. (2006). On evidence and evidence-based medicine: lessons from the
philosophy of science. Social Science & Medicine, 62(11), 2621-2632.
doi: 10.1016/j.socscimed.2005.11.031
* Hickson, P. (1991). The promises of critical theory. Paper presented at the Embodiment,
Empowerment, Emancipation Conference, Melbourne, February, 1990. I NPR806
study guide. (s. 363-373). Geelong: Deakin University.
Hjörne, E. & Saljö, R. (2004). "There is something about Julia": symptoms, categories, and
the process of invoking attention deficit hyperactivity disorder in the swedish school: a
case study. Journal of Language, Identity & Education, 3(1), 1-24.
doi: 10.1207/s15327701jlie0301_1
Kirkevold, M. (2002). Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I L. Uhrenfeldt, V. R.
Noer, & S. Laustsen (Red.), Videnskab og samfund (s. 56-72). København:
Munksgaard.
Larsen, K. & Adamsen, L. (2009). Emergence of Nordic nursing research: no position is an
Island. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 757-766.
doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00676.x
Larsen, K. & Brinkkjær, U. (2009). Om videnskabsteoriens rolle som værktøj i produktion af
viden. I C. Aabro, & S. G. Olesen (Red.), Individ, institution og samfund: Antologi for
faget (s. 317-341). København: HF & Gymnasieforlaget.
Mohammed, S. A. (2006). Scientific inquiry. Journal for Specialists in Pediatric Nursing,
11(1), 68-71. doi: 10.1111/j.1744-6155.2006.00045.x
Mulholland, J. (1995). Nursing, humanism and transcultural theory: the 'bracketing-out' of
reality. Journal of Advanced Nursing, 22(3), 442-449. Hentet fra
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c74a072-5512-48bca240-5d73184119f3%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4109
Nairn, S. (2009). Social structure and nursing research. Nursing Philosophy, 10(3), 191-202.
doi: 10.1111/j.1466-769X.2009.00403.x
Nairn, S. (2012). A critical realist approach to knowledge: implications for evidence-based
practice in and beyond nursing. Nursing Inquiry, 19(1), 6-17.
doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00566.x
Nortvedt, P. & Grimen, H. (2004). Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for
helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2, 7, 8 og 9]
Paley, J. (1998). Misinterpretive phenomenology: Heidegger, ontology and nursing research.
Journal of Advanced Nursing, 27(4), 817-824. Hentet fra
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=5277797&site=eho
st-live
Roberts, S. J. (1983). Oppressed group behavior: implications for nursing. Advances in
Nursing Science, 5(4), 21-30.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Thomassen, M. (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis: Innføring i vitenskapsfilosofi for
helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 2, 3, 5, 6 og 7]
Wilson-Thomas, L. (1995). Applying critical social theory in nursing education to bridge the
gap between theory, research and practice. Journal of Advanced Nursing, 21(3), 568575. Hentet fra
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=8543235&site=eho
st-live
Zahavi, D. (2003). Fænomenologi. I F. Collin, & S. Køppe (Red.), Humanistisk
videnskabsteori (s. 121-138). København: DR Multimedie.
Anbefalt tilleggslitteratur
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.
Barrett, E. A. M. (2002). What is nursing science? Nursing Science Quarterly, 15(1), 51-60.
doi: 10.1177/089431840201500109
Berger, P. L., Wiik, F. & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen:
Fagbokforl.
Collin, F. & Køppe, S. (2003). Humanistisk videnskabsteori (2. utg.). København: DR
Multimedie.
Eriksson, K. (1992). Broar: Introduktion i vårdvetenskaplig metod. Vasa: Institutionen för
vårdvetenskap, Åbo Akademi. [spesielt sidene 6-19 og 29-47]
Fawcett, J., Watson, J., Neuman, B., Walker, P. H. & Fitzpatrick, J. J. (2001). On nursing
theories and evidence. Journal of Nursing Scholarship, 33(2), 115-119. Hentet fra
http://search.proquest.com/docview/236456962/fulltextPDF?accountid=26439
Freire, P. & Nordland, E. (1999). De undertryktes pedagogikk (2. utg.). Oslo: Ad notam
Gyldendal.
Grimen, H. (2009). Debatten om evidensbasering - noen utfordringer. I H. Grimen, & L. I.
Terum (Red.), Evidensbasert profesjonsutøvelse. (s. 191-222). Oslo: Abstrakt.
Grimen, H. & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn. I A. Molander, & L. I. Terum
(Red.), Profesjonsstudier (s. 179-196). Oslo: Universitetsforl.
Larsen, K. (2010). Det behandlende hus er blevet sygt. Sociologiske og historiske
perspektiver på patientforløb. I H. Timm (Red.), Sammenhængende forløb i
sundhedsvæsenet (s. 39-64). København: Books on demand.
Nortvedt, P. (2008). Sykepleiens grunnlag: Historie, fag og etikk (2. utg.). Oslo:
Universitetsforl. [Kap. 3 og 4]
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Persson, J. & Sahlin, N. E. (2009). A philosophical account of interventions and causal
representation in nursing research. International Journal of Nursing Studies, 46(4),
547-556. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2008.11.008
Schön, D. A. (1991). The reflective practitioner: How professionals think in action.
Aldershot: Avebury. [Kap. 2]
Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori: For helsefag. Bergen:
Fagbokforl. [Kap. 2, 3, 4 og 5]
Wyller, V. B. & Wyller, T. B. (2013). Evidensbasert medisin – et kritisk innspill. Nytt Norsk
Tidsskrift, 30(01). Hentet fra
http://www.idunn.no/ts/nnt/2013/01/evidensbasert_medisin_-_et_kritisk_innspill
Noter
*
Nærmere opplysninger fra kursholder
Forskningsmetode og databehandling 1
Pensum
(Til sammen 322 sider)
Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt. [Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20
og 21]
Johannessen, A., Tufte, P. A. & Veiden, P. (2006). Å forstå samfunnsforskning. Oslo:
Gyldendal akademisk.
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health. [Kap. 3, 4 og 5]
Anbefalt tilleggslitteratur
Johannessen, A. (2009). Introduksjon til SPSS: versjon 17 (4. utg.). Oslo: Abstrakt forl.
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4.
utg.). Maidenhead: McGraw-Hill.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Etikk
Pensum
(Til sammen ca. 350 sider)
Allmark, P. (2005). Can the study of ethics enhance nursing practice? Journal of Advanced
Nursing, 51(6), 618-624. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03542.x
Baune, Ø. (2003). Fra retningslinjer til institusjonalisering: Rolle, status og utfordring for de
regionale forskningsetiske komiteene for medisin. I K. W. Ruyter (Red.),
Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (s. 132-162). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Christie, T., Groarke, L. & Sweet, W. (2008). Virtue ethics as an alternative to deontological
and consequential reasoning in the harm reduction debate. The International Journal
of Drug Policy, 19(1), 52-58. doi: 10.1016/j.drugpo.2007.11.020
Heggestad, A. K., Nortvedt, P. & Slettebø, Å. (2013). The importance of moral sensitivity
when including persons with dementia in qualitative research. Nursing Ethics, 20(1),
30-40. doi: 10.1177/0969733012455564
Kalleberg, R. (2003). Håndtering og forebygging av vitenskapelig uredelighet. I K. W. Ruyter
(Red.), Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (s. 185-209). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Nortvedt, P. (2012). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kap. 1 og 2]
Nortvedt, P. & Nordhaug, M. (2008). The principle and problem of proximity in ethics.
Journal of Medical Ethics, 34(3), 156-161. doi: 10.1136/jme.2006.020230
Nåden, D. & Eriksson, K. (2004). Understanding the importance of values and moral attitudes
in nursing care in preserving human dignity. Nursing Science Quarterly, 17(1), 86-91.
doi: 10.1177/0894318403260652
Ruyter, K. W. (2003). Det informerte samtykke i medisinsk forsking. I K. W. Ruyter (Red.),
Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (s. 109-132). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Ruyter, K. W., Solbakk, J. H. & Førde, R. (2014). Medisinsk forskningsetikk (3. utg.). Oslo:
Gyldendal akademisk. [Kap. 4]
Slettebø, Å. (2012). En fenomenologisk inngang til profesjonsetikken. Tillit i praksis –
forutsetning eller fortjeneste? Nordisk Sygeplejeforskning, 2(2), 145-155. Hentet fra
http://www.idunn.no/ts/nsf/2012/02/en_fenomenologisk_inngang_tilprofesjonsetikken
_-_tillit_i_
Slettebø, Å. & Nortvedt, P. (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap.
1, 2, 3, 4, 7, 10 og 11]
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Solbakk, J. H. (2004). Uses and abuses of biomedical research. I Council of Europe publ.
(Red.), Biomedical research (s. 35-50). Strasbourg: Council of Europe publ.
Williams, C. C. (2005). Ethical considerations in mental health research with racial and ethnic
minority communities. Community Mental Health Journal, 41(5), 509-520.
doi: 10.1007/s10597-005-6358-y
Forskningsmetode og databehandling 2
Pensum – kvalitativ del
(Til sammen ca. 350 sider.)
Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 3, 4, 5, 6, 7
og 12]
Hilden, P. K. & Middelthon, A. L. (2002). Kvalitative metoder i medisinsk forskning- et
etnografisk perspektiv. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 122(25), 2473-2476.
Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/618841
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademisk. [Kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15]
Larsen, K. (2009). Observationer i et felt. I O. Hammerslev, J. Arnholtz Hansen, & I. Willig
(Red.), Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre
Bourdieu (s. 37-61). København: Hans Reitzels forl.
Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet,
358(9280), 483-488. doi: 10.1016/S0140-6736(01)05627-6
Malterud, K. (2002). Kvalitative metoder i medisinsk forskning – forutsetninger, muligheter
og begrensninger. Tidsskrift for den Norske Lægeforeningen, 122(25), 2468-2472.
Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis.
Scandinavian Journal of Public Health, 40(8), 795-805.
doi: 10.1177/1403494812465030
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health. [Kap. 24]
Richards, H. M. & Schwartz, L. J. (2002). Ethics of qualitative research: are there special
issues for health services research? Family Practice, 19(2), 135-139.
doi: 10.1093/fampra/19.2.135
Tjora, A. H. (2012). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal
akademisk. [Kap. 1, 4, 5, 6 og 7]
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Anbefalt tilleggslitteratur – kvalitativ del
Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.
Halkier, B. & Gjerpe, K. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kvale, S., Brinkmann, S., Anderssen, T. M. & Rygge, J. (2009). Det kvalitative
forskningsintervju (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring (3. utg.). Oslo:
Universitetsforl.
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.
Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (3. utg.).
Bergen: Fagbokforl.
Tjora, A. H. (2012). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal
akademisk.
Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode.
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
Pensum – kvantitativ del
(Til sammen ca. 350 sider.)
Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt. [Kap. 22, 23, 24, 25, 26 og
27]
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health. [Kap. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 og 16]
Anbefalt tilleggslitteratur – kvantitativ del
Drageset, S. & Ellingsen, S. (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon
og oversikt. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 100-113. Hentet fra
http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/article/view/244/234
Fayers, P. M. & Machin, D. (2009). Quality of life: The assessment, analysis and
interpretation of patient-reported outcomes (2. utg.). Chichester: John Wiley.
Johannessen, A. (2009). Introduksjon til SPSS: Versjon 17 (4. utg.). Oslo: Abstrakt forl.
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4.
utg.). Maidenhead: McGraw-Hill.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Fordypning i kvantitativ metode
Pensum
Studenten velger selv 350 sider aktuell litteratur ut fra valgt metodisk tilnærming.
Anbefalt tilleggslitteratur
Browner, W. S. (2006). Publishing and presenting clinical research (2. utg.). Baltimore:
Lippincott Williams & Wilkins.
Fayers, P. M. & Machin, D. (2009). Quality of life: the assessment, analysis and
interpretation of patient-reported outcomes (2. utg.). Chichester: John Wiley.
Friis, S. & Vaglum, P. (1999). Fra idé til prosjekt: en innføring i klinisk forskning (2. utg.).
[Oslo]: Tano Aschehoug.
Johannessen, A. (2009). Introduksjon til SPSS: versjon 17 (4. utg.). Oslo: Abstrakt forl.
Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt.
Laake, P. (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal
akademisk.
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS (4.
utg.). Maidenhead: McGraw-Hill.
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for
nursing practice (9. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.
Ringdal, K. (2007). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ
metode (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.