Agenda - Nordlandssykehuset

Comments

Transcription

Agenda - Nordlandssykehuset
Samhandlingsavdelingen
MØTEINNKALLING
OVERORDNET
SAMARBEIDSORGAN (OSO)
Dato
: 3. desember 2015
Sted
: Nordlandssykehuset, Bodø – store møterom S0- fløya
Tidspunkt:
10:30 – 15:30
Forfall til møtet meldes så snart som råd til: [email protected] -tlf.91597550.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Si
de 1
Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen
Deltakere
Vår
ref.:2014/2829
/SPP
M=møtt,
F=forfall,
IM= ikke
møtt
Leder
Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune
Nestleder Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset
Øvrige kommunale medlemmer
Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune
Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune
Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune
Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune
Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune
Helseforetakets øvrige medlemmer
Trude Grønlund, klinikksjef Rus/psyk.klinikken
Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisin
Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef Hode/bevegelse
Beate Sørslett, medisinsk direktør Nordlandssykehuset
Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten
Lars Solstad, avdelingsleder AKUM Lofoten
Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen
F
Brukerrepresentant
Barbara Priesemann
Arbeidstakerrepresentant
Merete Lian, UNIO
Gry Berit Alveness, LO
Inger S. Kristiansen, LO
Forfall
Forfall
KS
Guri Moen Lajord
Andre
John Arve Skarstad, Fylkesmannen i Troms
Forfall (slutter
i ny jobb)
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset
Side 2 av10
Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten
Eystein P. Larsen, jurist NLSH
Agenda:
56/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
57/2015 Godkjenning av referat fra møtet 30.9.15
58/2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helhet. St.meld 26 (2014 – 2015) – etablering av klinisk
samarbeidsutvalg (KSU)
59/2015 Plan for evaluering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13
60/2015 Overordnet samarbeidsorgan – arbeidsform
61/2015 Møteplan 2016
62/2015 Dialogmøte med kommunene – 2016
63/2015 Fagdager for leger – videreføring/videreutvikling
64/2015 Organisering av felles DPS-avdeling i Psykisk helse og rusklinikken
64/2015 Referater
Sakskart:
Saksnr.
56/2015
Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
57/2015
Godkjenning av referat fra møtet 30.9.15
Vedlagt referat fra møtet 30.9.15.
Dette ble også sendt OSOs medlemmer i etterkant av møtet 30.9.15.
Forslag til
Vedtak:
1. Referatet godkjennes.
58/2015
Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helhet. St.meld 26 (2014 – 2015) –
etablering av klinisk samarbeidsutvalg (KSU)
Det vises til vedtak i sak 42/2015:
1. OSO ser det som svært viktig at spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten i fellesskap forbereder seg til de endringer som
Side 3 av10
overveiende sannsynlig bli iverksatt innen psykisk- helse og rus fra 2017.
2. «Kommunesiden» utarbeider forslag til mandat for et evt. KSU.
3. Mandatet oversendes sekretariatet innen 1.11.15.
4. Saken behandles pånytt 3. desember 2015.
Kommunesidens innspill:
Om oppdraget - «Kommunesiden» utarbeider forslag til mandat for et evt. KSU.
I diskusjonen 30.09. var OSOs medlemmer positiv til å ha en felles prosess for å
forberede begge parter til en ny hverdag og nye rammer for samhandlingen innen rusog psykiatrifeltet.
Det var også innspill i møtet om at mandat for et KSU burde utarbeides i fellesskap.
Til saken:
I saksfremlegget (42/2015) skisseres ganske omfattende mål og oppgaver med 5
punkter for hva et evt. KSU kan ta ansvar for:
• Bidra til kunnskap om Stortingsmeldingen og hvilke krav/forvent ninger som er
formulert der
• Kartlegging av tilgjengelig faglig kompetanse i kommunene
• Kartlegging av behov for faglig oppdatering/kompetansebygging
• Se på erfaringene med ALL praksis knytta til betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter i somatikken, herunder se på Tjenesteavtale nr. 5 og evt. andre
Tj.avtaler
• Se på erfaringene med etablering av øyeblikkelig hjelp i somatikken.
Dette minner mer om utvikling av et prosjekt med kartlegging - analyse - tiltak –
handlingsplan... Et slikt prosjekt kunne de tre regionrådene og NLSH samarbeidet om.
Til eksempel er det i Salten Regionråd vedtatt et prosjekt «SAMHANDLINGSPLAN
FOR KOMMUNALT ETTERVERN RUS OG PSYKIATRI.» En vesentlig del av dette
prosjektet omhandler kartlegging i kommunene av situasjon innen fagfeltet,
organisering, kompetansesammensetting og –behov, rammebetingelser etc. Dette er et
omfattende arbeid. Prosjektplanen følger som vedlegg.
Representanter fra NLSH og Bodø kommune har vært på studietur i Bergen med fokus
på FACT. Der har de fått høre om arbeid med tjenesteavtaler(tilsvarende
tjenesteavtalene 3 og 5 hos oss) som er tilpasset psykiatri- og rusfeltet. Arbeidet med
denne forløpsavtalen meldes å ha bidratt til god samhandling. Vedlagt følger
presentasjon av Helse Bergens avtale om forløp for psykiatri/rus vedrørende inn opphold – ut av sykehus.
Veien videre - :
Dersom et KSU skal sette søkelys på kommunenes kapasitet og kompetanse for å
overta psykiatrioppgaver fra spesialisthelsetjenesten eller være rustet til «raskt»
å ta ut fra sykehuset - er dette en stor utfordring – jfr prosjektplan nevnt ovenfor.
I beste fall kan et KSU utfordre kommunene og DPSene til å se på «hva som skal til hos
meg» for å få til gode forløp. Vedrørende KAD-plasser innen psykiatri og rus må det
dessuten avklares hva som er forskjell på brukerstyrte plasser, KAD og andre
akuttplasser.
Økonomi vil være sentralt for kommunene mht oppfølging og etablering av nye
tjenester. I Statsbudsjettet er det foreløpig ingen avklaring på hva opptrappingsplan
innen psykisk helse og rus inneholder – en egen proposisjon er meldt høsten 2015.
Det kan være mer hensiktsmessig å skissere noen felles tanker fra OSO om tiltak hvor
kommunene og NLSH og brukere i fellesskap kan bidra til å forberede en ny virkelighet
Side 4 av10
– og etablere et evt KSU for hvert av disse.
Momenter - noen er allerede spilt inn:
• Bruke samhandlingskonferansen til å sette tema på dagsorden
o
Ha et «verksted» hvor brukerorg – kommunene – NLSH jobber med
problemstillinger. Et KSU har ansvar for forberedelse og gjennomføring.
•
Gjennomgang av tjenesteavtalene 3 og 5 med fokus på gode forløp innen
psykiatri/rus
•
Bruke etablerte møteplasser og/eller lage nye for å dele og utvikle kompetanse
rundt samhandling for et godt pasientforløp. Et KSU tar utgangspunkt i
tjenesteavtale 6 og skisserer tiltak.
•
Involvere NAV
•
Osv.…
Oppnevning av KSU med fokus på forløp kan være slik:
Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) innenfor rus og psykiatrifeltet nedsettes mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene for å bidra til å forberede innfasing av
kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og opprettelse av øyeblikkelig hjelpdøgnopphold i kommunene gjennom å fokusere på helhetlige pasientforløp,
kommunikasjon, samhandling og avklaring av ansvar og oppgaver.
KSU-et bes særskilt om å gjennomgå tjenesteavtale nr. 3 og 5 med tanke på gode
forløp innen rus og psykiatri.
…..Eller slik:
Det oppnevnes et KSU med mål om å skissere hva som kan være gode forløp, hvordan
kommunikasjon og samhandling da ivaretas, og hvilke ansvarsavklaringer som da er
gjort mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
--Det kan være at innføring av betaling for utskrivningsklare pasienter vil sette et annet
tempo i forløpene enn i dag - men da er det i alle fall jobbet med en felles oppfatning
av hva som er gode forløp og kanskje oppnådd en forståelse av hverandres roller og
ansvar og hva som er pasientens forventning og behov.
KSUet skisserer overfor OSO hvordan oppgaven kan løses og hvilken tidsramme
som trenges.
Forslag til vedtak utformes i møtet.
59/2015
Plan for evaluering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13
Det vises til vedtak i sak 49/2015:
1. Saken utsettes og fremmes som en del av plan for evaluering av alle avtalene.
2. Fremdriften for dette arbeidet behandles i møte 3.12.15.
Vedlagt brev fra HOD som svar på henvendelse knytta til samme problemstilling.
Jurist Eystein P. Larsen vil gjennomgå brevet i møtet og drøfte med OSO hvilke
mulighetsvindu som kan legges til grunn for arbeidet videre.
Side 5 av10
Gjennomgang av alle 13 tjenesteavtalene og Overordnet samarbeidsavtale er et
omfattende arbeid.
For noens avtalers del, vil jeg anta at en snakker om kosmetiske, eller ingen endringer.
For andre avtaler kan en se for seg behov for mer omfattende endringer/revideringer.
OSO bes drøfte både framdrift og organisering av arbeidet.
Mht framdrift, vil muligens 1. halvår 2016 bli brukt til gjennomgang og revidering av
avtalene. dernest kommer kommunal behandling og styrebehandling i NLSH.
Det foreslås følgende framgangsmåte:
a) Det oppnevnes et partssammensatt KSU som får til oppgave å gå gjennom
samtlige avtaler, inkludert Overordnet samarbeidsavtale.
b) Der det er behov for endringer, søker en å få til omforente forslag
c) Endringsforslag/revideringer legges fram for OSO i junimøtet 2016
d) OSO tar sikte på å få til et anbefalt forslag til endringer/revideringer som sendes
kommunene og NLSH sitt styre for endelig beslutning.
e) Reviderte avtaler undertegnes av partene.
Saken legges fram for OSO som drøfting og forslag til vedtak utarbeides i møtet.
60/2015
Overordnet samarbeidsorgan – arbeidsform
I protokollen for møtet 30.9 ble følgende formulert:
OSOs arbeidsform ønsk es drøftet i neste møte. Det gjelder både form, innhold og
sak sbehandling ink ludert hvordan en sk al ak tivere k ommunene bedre. Særlig gjelder
dette innspill på sak er.
Mona Karlsen, i samarbeid med de øvrige k ommunale representantene - forbereder en
sak til neste møte i OSO.
Fra kommunenes representanter er dette innspillet levert:
Arbeidsform i OSO
Fra mandatet - OSOs formål:
Overordnet samarbeidsorgan (heretter OSO) har som hovedformål å utvik le et
velfungerende samarbeid mellom k ommunene og Nordlandssyk ehuset HF (heretter
helseforetak et), for dermed å legge til rette for gode og sammenhengende
pasientprosesser/pasientforløp. I tillegg bidra til god gjennomføring av
Samhandlingsreformen med særlig fok us på inngåtte tjenesteavtaler.
§ 6 sier noe om arbeidsform, frister for saker til møtet etc.
Mandag 12 oktober hadde jeg et møte med KS (Guri Moen Lajord og Elin Bye) hvor
temaet var arbeidsformen i OSO. Guri viste til ulike arbeidsformer i de forskjellige
OSOene hun kjenner.
Noen fellestrekk der det fungerer bra:
1. Kommunerepresentantene har organisert seg med en som leder kommunegruppa.
2. kommunerepresentantene møter i OSO
3. Kommunerepresentantene har formøte.
4. Det er fast på OSOs agenda med informasjon fra kommunesiden – da har
kommunerepr. et ansvar for å ha med seg tema fra sin region.
5. kommunene tar eierskap til sakene på agendaen – fokuset er på
samhandlingsområdene og berører forløp, utvikling og kunnskapsoverføring.
6. OSOs vedtak er konkrete og med oppfølgingspunkter. Det defineres ansvar for
Side 6 av10
oppfølging –
7. kommunerepresentantene rapporterer tilbake til regionrådet – skaper eierskap i
kommunene
8. der det er rådmenn som bekler OSO er det tettere tilknytning til regionrådene enn der
det er fagpersoner
Arbeidsformen i OSO er ulik – men der kommunene ikke spiller inn saker er
helseforetaket dominerende.
For videre diskusjon om arbeidsform i OSO er det nyttig å ta utgangspunkt i OSOs
formål.
Forslag / til diskusjon i møte:
1. Avklare faste temaer vi vil ha opp i OSO, - og som kan være en rettesnor for
innhold i møtene/ agendaen. Tema kan være:
-
Gjensidig status-informasjon
-
Saker knyttet til pasientforløp
-
Utviklingsarbeid
-
Kompetansedeling
Her kan oppfølging av pågående prosesser tas opp, erfaringer, etc.
2: Diskutere hvordan forankring av saker sikres i hverandres organisasjoner – det kan
handle om hvordan saker presenteres / innspill innhentes / diskuteres og deretter
vedtas. (En slik prosess kan gå over flere møter – nyttig å tydeliggjøre prosess).
Saken legges fram for drøfting i OSO.
61/2015
Møteplan 2016
OSO avvikler i 2015 5 møter.
3 i første halvår og 2 i andre halvår. I tillegg avviklet OSO Dialogkonferansen 2015.
Ett av møtene var lagt i forkant av Samhandlingskonferansen 2015.
Neste års konferanse arrangeres 15. og 16. juni, og det vil da være praktisk at et av
OSOs møter legges til Svolvær den 15.6.
OSO inviteres med dette til å fastsette møteplan for 2016.
Forslag til
Vedtak:
1. OSO vedtar slik møteplan for 2016:
2. mars – 15. juni – september – desember
62/2015
Dialogmøte med kommunene – 2016
I henhold til vedtektene for OSO § 2 skal det årlig arrangeres en dialogkonferanse
Side 7 av10
mellom kommunene og helseforetaket.
Styrenivå i helseforetaket og politisk nivå i kommunene er en viktig målgruppe.
Øvrig faglig ledelse og brukerrepresentasjon vil også være naturlige deltakere.
OSO har tidligere drøftet når det er mest hensiktsmessig å arrangere denne
dialogkonferansen, og en kom fram til at det årlige Oppdragsdokumentet vil være
naturlig å drøfte/gjennomgå. Det foreligger endelig i februar/mars.
Det er også viktig at kommunene spiller inn saker til dialogkonferansen.
OSOs kommunale representanter bes i formøtet drøfte innspill til saker, og hvem som
kan bidra fra kommunesiden.
De to foregående dialogkonferansene har Nordlandssykehuset hatt ansvaret for.Både
arrangementsmessig og økonomisk. Bør dette ansvaret alternere? OSO bes drøfte
også dette.
I tillegg var det ønske om å legge dette til et tidspunkt hvor styret kunne kombinere
deltakelse på konferansen og styremøte. Styremøte er planlagt 15. mars.
Utfra forannevnte og styrets møteplan, foreslås følgende
Vedtak:
1. Dialogkonferansen 2016 arrangeres14. mars i Bodø. Tidspunkt 12:00 – 18:00.
Møtestart m lunch.
63/2015
Fagdager for leger – videreføring/videreutvikling
Nordlandssykehuset avvikler årlig fagdager for leger. Disse er regionale, det vil si
Vesterålen, Lofoten og Salten avvikler hver for seg.
Fagdagene er populære og holder høyt faglig nivå.
Program for fagdagene i november 2015 vedlegges.
I Lofoten og Vesterålen deltar opp mot 90 % av legene som ikke er i jobb/vakt.
Programmene tilrettelegges slik at de godkjennes som tellende timer for fastleger i
utdanning, eller fastleger som har fått sin spesialitet godkjent.
Programmene utarbeides i samråd med K-overleger og samhandlingsavdelingen med
god hjelp av praksiskonsulenten i Lofoten.
I Salten er det HR-avdelingen i samarbeid med Samhandlingsavdelingen som er
ansvarlig.
Både fastleger/spes. i almenmedisin og legespesialister ved sykehusene bidrar med
innlegg.
Det følger kostnader med fagdager som dette.
I Lofoten er det et «spleiselag» mellom kommunene og sykehuset v.
Samhandlingsavdelingen. Spleiselaget er konstruert slik at sykehuset dekker 50% av
kostnadene, mens kommunene dekker den øvrige delen utfra folketall.
Kostnadene til slike fagdager er knyttet til reise for foredragsholdere og servering.
Fagdagene avsluttes alltid med sosialt samvær/middag. Dette er viktig i forhold til å bli
kjent med hverandre.
Side 8 av10
Erfaringstall fra Lofoten viser at det koster ca 35.000/år. Av dette betaler Vågan og
Vestvågøy vel kr. 8000/år. I Lofoten ble en enig om at de to minste kommunene med 12 leger ikke skulle betale.
Det vil være rettferdig om denne fordelingen også blir gjeldende i Salten og Vesterålen.
Frekvensen i Vesterålen er etter legenes ønske en årlig fagdag, mens en i Salten tar
sikte på to tilsvarende i Lofoten.
Estimert kostnad i Vesterålen kr. 25.000/år = estimert kommunal andel kr. 12.500
Estimert kostnad i Salten kr. 40.000/år = estimert kommunal andel kr. 20.000
Estimert kostnad i Lofoten kr. 40.000/år = estimert kommunal andel kr. 20.000
Kommunefordeling – Salten (pga folketall er Værøy, Røst, Beiarn og Tysfjord foreslått tatt ut
av «spleiselaget»
Bodø
Meløy
Gildeskål
Saltdal
Fauske
Sørfold
Steigen
Hamarøy
NLSH
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
12.600
1.600
500
1.200
2.500
500
650
450
20.000
Kommunefordeling Vesterålen
Bø
Andøy
Øksnes
Sortland
Hadsel
NLSH
Kr. 1.100
Kr. 2.000
Kr. 1.850
Kr. 4.100
Kr. 3.200
Kr.12.500
Oppsummering
Kompetansebærende tiltak er viktig og en del av den samhandlingen som skal være
mellom primær-og spesialisthelsetjenesten. Faglige kurs/seminar arrangeres også for
andre faggrupper, men omhandles ikke i denne saken.
Nordlandssykehuset ser det som svært viktig at dette arbeidet videreføres og
videreutvikles. Det er naturlig at utgiftene dekkes som et spleiselag også i Salten og
Vesterålen etter samme modell som i Lofoten.
Forslag til
Vedtak:
64/2015
1. OSO ser det som svært viktig at samarbeidet om kompetansebygging og faglig
utvikling for leger videreføres.
2. OSO anbefaler kommunene å bli med på et spleiselag der Nordlandssykehuset
betaler 50% av kostnadene til fagdager, mens kommunene etter folketall
betaler det resterende, jfr. tabell over.
3. Saken sendes den enkelte kommune for avgjørelse.
Organisering av felles DPS-avdeling i Psykisk- helse og rusklinikken –
orientering.
Side 9 av10
I sakens anledning vises det til vedlagte drøftingsprotokoll datert 9.11.15 og protokoll fra
møtet i AMU 9.11.15.
Adm. direktør vil orientere nærmere om saken i møtet.
Forslag til
Vedtak:
1. Informasjonen gitt av adm.dir tas til orientering.
65/2015
Referater
1. Rapport tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra NLSH til Meløy
og Bodø kommune – oppfølgingsbrev.
2. Deloitte – undersøkelse om bruken av KAD
3. Avlysning av fagdag for Saltenleger – for få påmeldte
4. Utkast ny Ambulanseplan – høringsmøter
5. Overordnet samarbeidsorgan – innspill til saker
6. Invitasjon til erfaringsmøter Samhandlingsreformen – høst 2015
7. Kurs sårbehandling
8. Finansiering KAD – endring fra 2016
Side 10 av10

Similar documents