FELTSPAT - Norges geologiske undersøkelse

Transcription

FELTSPAT - Norges geologiske undersøkelse
State Teknologiske institutt
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 141.
FELTSPAT
IV
FOREKOMSTER I AKERSHUS OG ØSTFOLD
ØST FOR GLOMMA
AV
OLAF ANTON BROCH
MED 23 TEKSTFIGURER OG ENGLISH SUMMARY
OØO
081.0 1934
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
fJojZ
Innkolll.
Side
nnledning
Akershus fylke
Enebakk
3stfold fylke
Trøgstad
Askim
Eidsberg
Rakkestad
Degernes
Varteig
Skjeberg
Aremark
Berg
Idd
.^, .....
5
ll
14
14
16
18
25
46
78
f
'.
81
92
94
114
?oltBpat IV.
Forekomster i Akershus og Østfold
øst for Glomma.
Av
Olaf Anton Broch.
Med 23 tekstfigurer og english summary.
Innledning.
I dette
skrift
den skildring
av norske
feltspatfore
komster
somfortsettes
blev innledet
med Norges
Geologiske
Under
søkelses publikasjoner nr. 128, A og B. Den sistnevnte —
Feltspat II og 111 — er brukt som mønster, så det som er
skrevet i forordene der gjelder stort sett også her.
I 1932—33 blev det fart over omkring 160 brudd i østre
Akershus og indre Østfold (se fig. 1). I alt er 187 nevnt i det
følgende, men det er sagt fra hver gang det er tatt med en
forekomst som ikke er blitt 3ett på.
De aller tle3te av cliB3e brucl6ene er for lenze Bielen ute
av clritt, 03 62 cle kor en Btor ciel kar vgeret clrevet Bom Bvnker,
Btar 6e nu kulle av vann. I Blike tilfelle er elet rent umulig 2
cl»mme om forekom3ten3 vere! eller 3wrrelBe ve 6Btuclier i
marken. Derfor er 6iBBe utfylt me<^ oplvBninFer fra folk pa
3te6et om 6rift3ti6en, proclukBjonen 0. 3. v. 82
ciet lot Biz
zjsre. 3like oplv3ninzer blir naturli^viB ukull3ten6iBe o^ ikke
allti6 nelt pålitelige; men alle vil nok Bkj«3nne nvaci Bom er
3ett oz nvaci Bom er ne»rt.
Det vil6e vNret bra om man na6cle kunnet velze ut cle
sorekomßter Bom er eller nar vseret viktige, oz Bl«3ike re3ten.
clette kan 3om man 3kjsnner ikke gjsreß uten at noget
blir Blsiset 3oni kan nen6e bur6e vseret mcci. Derfor er tatt
mcci 52 2 8i alle forekomßter Bom blev 3purt, 83 Bant eie er
6
61167 Kar vseret i drift, og Bkildringer>e er noldt 83 objektive
3om mulig. !^6Beren far 3elv gjsre 3ig en mening om de en
kelte forekom3terß verdi.
del forekoMBter er ventelig ikke kommet med. Det er
rimelig om 82 er Bkjedd kor ekBempel med riktig Bma brudd i
diBtrikter nvor det er BNrlig tett med korekom3ter — at folk
der ikke nar funnet dem verd a nevne. 3a nogen Blike ujevn
neter i ztoffet rna ciet vel rezneB me6.
av rent teoretiBk intereB3e er Bom rezel utelatt, men
for nver forekomBt er nevnt 6e mineraler utenom KvartB, felt3pat
oz zlimmer Bom utvilBomt er funnet cier.
3peBielle faguttrykk er mezt muliz un6zatt. Den Bom
allikevel vecl le3ninzen fe»ler 3avn av
oz minera
logiBke KunnBkaper kan 3e»ke cliB3e i I^orgez (leoloBiBke I^ncierBGkelBe nr. 128
l^ler Bkal bare i kortnet minneB om meningen
mcci enkelte orcl Bom bruke 3Btaclig.
pezmatittganger (^ranittpe^matittzanzer) Kalle 3cle foreKom3ter elet er tale om i clette arbeidet. De nar fjerne Kvart3,
felt3pat oz gammer Bom noveclmineraler. OiB3e mineraler Nnne3
— 32mmen me 6en 6el ancire 3om elet er mindre av — i
mere eller mindre grovkornet blanding. Denne blanding Kalle3
pegmatitt (granittpegmatitt).
pegmatitten BXrlig grovkornet
3kifter Btore partier — i GBtfold okte kalt bolker, man nsrer
og3a 3tolper — av felt3pat med lignende partier av KvartB og
3omme tider ogBa med Btore partier (KrvBtaller) av glimmer,
pegmatittgangen blir da drivverdig og KalleB i prakBiB feltBpat
gang, Kvart3gang eller glimmergang ekter novedproduktet.
Det er Bom man Bkjsnner intet egentlig Bkille mellem di3Be tre
Blag av forekom3ter, og de er derkor alle tatt med i Bkildrin
gene ner. — I^ar pegmatitten er mindre grovkornet, blir den
van3kelig eller umulig a drive. 3lik pegmatitt KalleB i G3tfold
jzprengning, til delB ogBa tint.
feltBpat er det to NovedBlag i diBBe pegmatittgangene.
Det viktig3te Kalleß i nandel3Bproget Kaliseltßpat. Den
innenolder bade kali og natron og er derfor i ?eltßpat I, II
og 111 kalt Kali-natronfelt3pat. Uan kan like godt kalle den
a I kal ife It Bp at, og da det er kortere og mere likt det Bom
bruke 3 i indußtrien 3kal vi bruke dette navnet i det fslgende.
7
Fig. 1. Herreder med feltspatbrudd øst for Glomma. Forekomstene på
Hvaler skal beskrives sammen med forekomstene vest for Glomma.
De alkalifeltspatslag som finnes i pegmatittgangene i Østfold har
forresten mange navn. Mineralogiske navn er alkalifeltspat,
kali-natronfeltspat (kalifeltspat), mikroklin, perthitt, mikroklin
perthitt. I eldre tid bruktes ofte navnet ortoklas om dette felt
slag, men det regnes nu som galt. Folkelige navn som kali
spat, kali, spat kan lett mistydes og bør ikke brukes.
Det annet nove^laz av fe!tßpat Kalleß i 6et fe»lzen6e kor
Kalk-N2tronfelt3pat. I^ar cienne er kalkkatti^ kan clen
Kalle3natron se It3pat. In6u3trienß oz nan6elen3 menn bruker
fjerne dette navnet, men uten a bry 3iz om. om cler er me^et
eller lite kalk i lelt3paten. Dette kan fe»re til mißtak 8a det
vilde vsere dra om elet fsrßte ordet kunde innarbeider Lt
annet navn er plaziokla^ Det 3ier det Bamme Bom kalk
natronfelt3pat. Der er Nere Blaz av kalknatronfel^pat (plazioKla3): albitt (natronseltßpat). oli^okla^ andeßin, labrador(itt).
8
bvtoxvnitt, anortitt (Kalkfeltßpat).
De se»rßte er 6e Kalkf2ttizßte
— det er dem man finner p2 pegmatittgangene — de siste de
kalkrikeste (se Feltspat I). De folkelige navn N2tronBp2t og
natron bør ikke brukes. Man hører til og med kalkspat, men
det er rent umulig da det er navnet på et helt annet mineral.
Av glimmer er det også to slag i disse gangene; men
bare den ene, den lyse glimmer, er handelsvare. Den kalles
glimmer, kaliglimmer eller muskovitt. Folkelige navn
er kråkesølv eller kråkegull. Den mørke glimmer (magnesia
glimmer, biotitt) kalles i Østfold ofte bekaglimmer eller horn
glimmer. — Kvarts kalles i Østfold kattesten. — Skrift
granitt er navnet på visse lovbundne sammenvoksinger av
kvarts og feltspat.
Litt om Østfold-pegmatittgangenes geologi finnes i de arbei
dene av Friis, Brøgger og Vogt som er nevnt nedenfor. Hvor
det er eftersett er det som står der stort sett blitt stadfestet,
82 det er unødig 2 f»ie til noget større her. Men en og annen
ting kan pekes på som særlig iøinefallende.
De 160 peFM2titt^2nzene i in6re G3tfolcj Bom er ekters2rt
neBten 2lle tvert p 2klaven no3Bicle3tenen — er, Bom M2N
Bier, okteBt BjennemBetten6e, Bjelclen inji3ert. (,2n^ene zar mere
eller mindre norcle»Bt—Bv6ve3t neBten 2lle 82mmen ( Btrvker
nor6e»3t—3vclveBt"), nozen mere nor6 —Bvcl, 2nclre, l<2n nencie
cle NeBte, mere G8t—ve3t. Vekene (zrenBene) er ofte3t br2tte
oz neller ofte Bvclover ( ^2nzene N2r 3teilt, 3vclliz f2ll"). Om
dette gjelder kor
3mk
0^32 er ikke blitt prsvet.
2re r 2v pezm2titt okte er injiBert er pZviBt.
OZB2 nkr elet zjelcler ytre form oz inclre bvzninz Ber ciet
ut til 2t
i inclre G3tfolci er nokß2 lovbundne til pe^M2titt2 vsere, 8a lan^t en kan cwmme nu nar 8a man^e av
bruciciene er fulle av vann. De er ofte lik tykke plater — er
planparallelle", kar Bkikkeliz zanzform — eller lik Nate linBer.
Okte nar cle 0^32 en klar Bonebvzninß, Btort Bett ekter fellzencje
msnßter: Kvart 3 i miclten, 8a 2lk2ljfeltßp2tßtolper (Krvßtaller),
oz Bommeti6er zlimmerkrvßtaller, mcci Kvartß imellem, — encleli^
Kalknatronfelt3pgt 03 3krift^ranitt, ofte mccl flimmer, nser ve^en.
Ofte er 6et lite 2v Kalkn2tronfelt3pat. — I elet 3ma Ber man
Statens 1 BkuQiujjiskß iiibtiiiiti
9
naturligvis 3a a 8i allticl nogen avvikelser fra 6ette 3kemaet.
I^or ekßempel kan Kalk.n2tronfelt3p2ten forekomme i Btolper.
vet er merkelig nvor lite en rmner av Bjel6ne mineraler"
i cii33e pegmatittgangene. I inclre
og in6re GBtfolcl
er cler 3a a 8i ingen ting (3e QammelBru6). Det er dåre om
kring kalden og i 3kjeberg, elet vil 3i normere ciet 3tore granitt
omra6e at en Nnner litt av 6em. — De ner nevnte ting 3kal
c!et dli 3krevet mere om nar bruclciene ve3t for (Glomma er
ekterfart.
Det 3ee3 av kartene kig. 2 og 3 at bruclciene ikke ligger
jevnt Bpreclt over inclre G3tfol6 og
vette kan da
flere grunner, ver veinettet er tett, og nser jernbane3taBjonene
vil clet vsere Btsrre muligheter for I«3nnBom clrift enn an6re
Btecler, og c!er folk en gang er kommet i vei me6 noget Bwrre
clrift, vil 6e gjerne cirive pa a Nnne nve forekomBter nar cie
gamle er tomt.
Bikkert nok nar clen geologiBke dvgning
3pillet Bin 3tore rolle, ver clet er fa felt3patdru6cl er clet 3ikkert
ofte3t 3matt meci go6e sorekomBter. ver er jo mange ekBempler
pa at forekom3ter prsve3 Belv om cle ligger langt til Bkog3
(^rbu, IverBdv, Lun66dv o. m. a.), og pa clsn annen Bicle er
cler 3tre>k Bom ligger nser jernbaneBt2Bjon og nser Bte6er cler
clet nar vseret 3tor 6rift, dvor 6et allikevel er ka eller ingen
brucicl. ?or ekBempel lanclet ve3t for NakkeBtec! Bt23jon og
lanclet SBt kor LiclBderg.
dlev procluktene allticl kje»rt frem pa vinterføre,
vet gjalclt at bruci6et ikke la for langt fra jernbaneBta3jon eller
navn. ?<u legge3 ofteBt dilvei frem til bruciclet, 3a 3ant clette
ikke er altfor lite. ?rociuktet blir 6erfor nu oftere enn fsr
kjsrt like til kai i ttalcien eller vecl 3arpBborg etter lancleveien.
Kartene Ng. 2 og 3 Bkulcie 3ammen meci cle oplv3ninger Bom
er gitt f. ekB. om oru6 l, Leverne3, I^un6eBtaci og Krokeclal
gi en icie om utgiftene.
?elt3patc!riften i inclre G3tfol6 nar, 3vm ancire 3tec!er i
I^lorge, vseret og er til 6elB ennu en BmaincluBtri. ?or mange
nar clet vseret ek3tra-ardeicle veci Bic!en av jorclbruket.
ciet er og3a mange 3om i ticlen3 lsp nar gjort cien til levevei.
10
Driften begynte i indre Østfold i 1870-årene, visstnok
noget senere enn på Mossekanten. En av de første i dette
arbeide var Johannes Heyerdahl fra Rakkestad som bl. a. skal
ha funnet Orudgangen. Tidlig ute var også Raoul Herlofson
som drev Stryker grube (for Bapterosses et Cie) den første
tid. Han avløstes snart i dette arbeide av Carsten Thiis (Fred
rikstad). Av andre som drev i tidlig tid kan nevnes lodsolder
mann Lars Pettersen (Fredrikstad), tyskeren Schwarzenhorn
(Moss), Paul Rådmann (Moss) til 1893, stortingsmann Lien
(Rakkestad), grosserer H. A. Reinert (Moss). Noget senere
(1888—1892) arbeidet Ole Linnestad (Rakkestad) og ingeniør
Jonathan Heide (1890—97). I 90-årene begynte bl. a. P. P.
Wistrand, bergingeniør Fritz J. Maarthén og disponent Harald
Thiis. Like før århundreskiftet kommer The Norwegian Mica
Company (J. H. L. Vogt, Henrik Mohn, Nicolay Plesner), som
for resten ikke arbeidet lenge. I tiden 1900— 10 drev Christian
Michelet og Gunnar Rasmussen nogen år — mest i Berg.
På denne tid begynner disponent S. Blomhoff (De forenede
Feldspatbrud). I krigstiden var det mange som drev feltspat
og glimmer i kortere tid. Man kan nevne Norsk glimmer
industri (Charles Martens o. a.). Omkring 1920 drev Smålene
nes Grubekompani (E. G. Berndtsen o. a.) en kortere tid.
De 30M er nevnt ovenfor er folk 3om iallfall til en viBB
zrad kar 3pe3ialiBert 3iz pa felt3pat-, Kvart3 -. eller zlimmer
produksjon i kortere eller lengere tid. 3. Llomnoff, I^rit^
Na2rtnen o^ l^arald
arbeider ennu i brancnen.
Ln del andre navn oz arBtall kinneB nevnt i vildringene
2v de enkelte brudd. De aller Ne3te niBtoriBke oplv3ninger oz
oplvBninzer om eiendon^lornold er 3vm nevnt Bkaffet til veie
ved 82mtale med folk i diBtriktet. De er pre»vet 8a zodt det
lot 3iz zjsre oz tsr vel vZere taleliz riktige.
forfatteren nar natt mezen djelp av felt3patindu3trienB menn
oz av folk i di3triktet — det lar Biz ikke gjsre a nevne alle.
?rit?
Naartnen laget en li3te over seltBpatbrudd i GBtfold og
nar og3a pa annen mate njulpet til. oplv3ninger gav l^arald I'dii3,
I^anB Orud, I^. Ljsrum, 3. Llomnoff,
I^eide 0. m. 2.
Ole Lrtne gav bl. 2. en del gamle kontrakter Bom var nyttige til
2 kontrollere ar3tallene med.
32mmen BK2I na mange takk.
Akershus fylke.
Enebakk.
l. Le»kka.
(3madal).
100 m syd for Løkka (ved hovedveien) i Løkkas innmark
i en ganske bratt skråning ned mot bekken stikker frem to
små pegmatittskjær i jordet. Der er ingen grenser blottet.
100 m søndenfor ved sagen er blottet lysgrå gneis med fall
60—70° mot sydvest. Litt vestenfor denne blotning sees i bekken
pegmatitt. Hvis skjærene i jordet tilhører samme gang er denne
rimeligvis over 25 m mektig, og hvis pegmatittblotningen i
bekken likeledes hører til gangen er dennes strøk omtrent nord
nordøst. — Det er blottet for litet til at man nogenlunde kan
bedømme forekomsten. Det synes dog som om der i den vest
lige del finnes bra stolper av alkalifeltspat, og også rene masser
av kvarts. Der er en del rust, men dette er muligens et over
flatefenomen. For øvrig sees biotitt og skjellet muskovitt.
Særlig i den østre del ma dette medføre adskillig vrak.
Lruclclet blev åpnet i 1930 6a cier var litt prøvedrift. 37
tonn blev 80l^t for kr. 7 pr. tonn levert ?etBuncl. (?riBen motBvarer 3. 3ort". Det 3vne3 cloz rimelig at man nerfra 3kul6e
kunne levere iallfall 2. 8ort" 3om rioveclproclukt). (-an^en3
belizzennet i innmarken zjsr vel imidlertid at cnan3en for cirift
er liten.
Der er Nere pe^matittzan^er' i clette 3trsk, men cle er
82 overdekket at de er vanzkeli^e a bede»mme. — I^ier av Lskka:
Ole OlBen Lranen, Znebakkne33et.
>
På en av disse (fig. 2 nr. 2) som ligger tett ved veien i Smådals innmark 100 m syd for gården blev der vinteren 1933—34 skutt nogen
prøveskudd. Se også Krokedal.
12
Fig. 2. Feltspatbrudd øst for Glomma. Målestokk l : 250 000. Topografien
ester rektangelblad Eidsberg (og Fet). (Bruk lupe!).
13
Fig. 3. Den sydlige fortsettelse av fig. 2. Målestokk 1:250 000. Topografien
etter rektangelblad Sarpsborg (og Hvaler).
14
S8tfol(l fylke.
Trøgstad.
l. Olderz.
Et gammelt glimmerbrudd ligger i utmark ved plassen
l^alteru^ omtrent 300 m sydøst for Olberg. Bruddet, som efter
haldene å dømme ikke har været helt übetydelig 1 sees nu som
en vannfylt grop i sydskråningen av en liten ås bestående av
finkornet gabbro (nvperitt). Vannflaten er omtrent 12 x 1,5 m
med lengderetning nordnordøst, hvilken synes å være gangens
Btrsl<retninz. Bruddets vegger er op til 4 m høie over vann
flaten, men er likesom haldene tilgrodd og tilsmusset så de
geologiske forhold er uoversiktlige.
Det synes å være en noget uregelmessig begrenset, steilt
stående gang hvis mektighet ved bruddet kan være ca. 10 m.
Der er en større central masse av kvarts, og gangen synes a
fortsette temmelig langt mot nordøst. Like nordøst for bruddet
er der imidlertid store inneslutninger av sidestenen — det er
mulig at gangen gafler.
Forekomsten blev drevet i 90-årene bl. a. av kaptein Oluf
Mølbach. Den blev i 1897 overtatt av The Norwegian Mica
Company. Omkring 1900 drev ingeniør Fritz J. Maarthén den
en kort tid, men forlot den da han anså den a være tømt.
Eier av Olberg: Kristen Frøshaug, Båstad.
På nabogården Eikås finnes en noget mindre, gammel
zlimmerzrube, som blev drevet samtidig med Olberg-gruben,
efter tur av Mølbach, ingeniør Jonathan Heide, The Norwegian
Mica Company, Maarthén. Efter hvad det oplyses på gården
er gruben helt vannfylt og tilgrodd.
2. I^a3let.
75 m norcie»3t for nove6veien, oz norcl«33t for zarcien I^2Blet
(Lau^Blet) (ca. ) km nor 6 for Uvßen) er cler et litet Bkjgerp,
1 idet det dog må bemerkes at haldene blir forholdsvis store hvis en forekomst drives bare på glimmer.
15
hvorfra dog ennu (mai 1933) intet er solgt. Bruddet er anlagt
på en ca. 6 m mektig gang som stryker nordøst til øst med
steilt nordvestlig fall, iet lite skogholt. Sidestenen er amfibolitt.
Drenerings- og transportforhold ved dette skjærp er ikke
dårlige, men forekomsten er visstnok liten, og den hittil frem
drevne feltspat er ikke førsteklasses idet den har rustslepper
og fører temmelig hyppige inneslutninger av finskjellet muskovitt.
— Kvartsen, som danner den vanlige centralmasse, er hvit
og pen.
Bruddet blev åpnet høsten 1932, da der var litt prøvedrift
ved Aksel Ilebakke, Togrin (Slitu). — Eier av Laslet er August
Mellegård.
3. Krokecial, veBtre.
Tett på sydsiden av hovedveien Fetsund— Mysen, syd for
Krokedal østre, altså nær fylkesgrensen Akershus— Østfold er
der vinteren 1933—34 brutt ut en del feltspat og kvarts på en
større pegmatittgang 1 . Sidestenen er gneis med nordvestlig
strøk og steilt sydvestlig fall. Gangen er noget uregelmessig
av form og har inneslutninger av gneisen, 3a dens retning og
mektighet er ikke lett å bestemme. Et sted var mektigheten
12 m, et annet sted over 20 m. og strøket synes å være om
trent øst—vest, fallet steilt sydlig. Over en del av gangen sees
en central kvartsmasse på ca. 4 m tykkelse. Alkalifeltspaten
danner krystaller pa ca. l/2 m. Langs veggen står kalk-natron
feltspat. Glimmer er det litet av. Bruddet ligger i en liten
kolle, så foreløbig vil det være lett 2 drenere det. Det var i
mai 1934 en åpen, vid skjæring, 15 m lang, 6 m bred og op
til 3 m dyp. Det har været drevet nogen måneder med 3—4
mann, og der er solgt ca. 40 tonn feltspat mens der er lagret
omtrent 25 tonn feltspat og 50 tonn kvarts. — Biltransporten
koster, efter hvad det oplyses, for tiden 2 kroner pr. tonn til
jernbanestasjon (Slitu eller Fetsund). — Eier er Aksel Simon
sen, Vestre Krokedal.
i Forekomsten er på fig. 2 merket K.
16
Askim.
l. (^urrud.
(3tenBdv).
Gruben (nevnt av Brøgger 1. c.) ligger 100 meter på syd
siden av storveien Askim —Spydeberg, mellem Askim stasjon
og Gurrud. Her er bygget en del villaer, og gruben er omgitt
av et stort piggtrådgjerde uten port. Grubehullet er dertil fylt
med rustent vann, så observasjonene er høist ufullstendige.
Det er 20 m langt og optil 8 meter bredt, angivelig over 8 m
dypt. Lengderetningen er sydsydvest— nordnordøst. Der ses
grovkornet blanding av alkalifeltspat, kvarts og glimmer, samt
skriftgranitt. På sine steder synes gangens midtparti å bestå
av ren kvarts — 1 a 2 m mektig. Av aplitt var der litet. Gangen
er steiltstående og gjennemsetter grå gneis i ca. nord —sydlig
retning. Gneisen er til dels finkornet — leptittgneisaktig — , til
dels utviklet som øiegneis. Feltspatøinene stammer sikkert fra
pegmatittmagmaet. Gneisens strøk er noget variabelt — gjennem
gående omtrent sydsydøst, fallet steilt vestsydvest. Pegmatitten
sender enkelte sidegrener'(apofyser) ut i gneisen. I nord fort
setter pegmatitten iallfall ca. 30 m — der er sterkt overdekket —
men mektigheten synes å avta sterkt. Også i syd avtar mektig
heten øiensynlig, men i det store og neie er det for overdekket
til at der kan gjøres gode observasjoner. Nogen lønnende drift
synes der ikke 2 være betingelser for, så meget mere som
gangen ligger tett oppi villaene. Det er lenge siden her var
drift. Sist ved bergingeniør Fritz J. Maarthén som meddeler at
her var store masser av feltspat, men 32 rustbefengt i dypet
at den var übrukelig. Det samme uttaler Marthin Kjenner som
optok gruben ca. 1885 og drev ca. halvannet ar med 4—54 — 5 mann.
— Grunnen eies av farvehandler Thor Thorsen, Askim.
Veci F/c/'oicien (6) blev 6er an^iveliz i 90-arene tatt ut en
jerndanevo^nlaBt av l. 8ort" felt3pat. Der 3e3 to Bma vannfvlte. til^ro66e 3vnker et par nunclre meter veBt for
Der er nu lite 2 8e: en av zan^ene 863 a 3trvke nor6s3tover,
for svrig er elet overdekket. 3icle3tenen er znei3 Bom 3trvker
nor6veBtover mcci Bteilt fall. —
er l^an3 3kjolclen.
btalBHS JBKllOJUyskti llldUM
17
2. Na3Bingen I.
I utmarken ca. 250 m flatt lende øst for Massingen. Ny
åpnet brudd. Der sees en linse med ren hvit kvarts omgitt av
feltspat etc. Feltspaten finnes i stolper, så vidt man nu (juni
1932) kan se vesentlig kalknatronfeltspat, som til dels er ren
og nvit. Gangens grenser var ikke opfaret, så om dens dimen
sjoner kan man ikke ha nogen mening, den kan muligens stryke
omtrent nord—syd. På mange steder er biotitten zeneren6e.
Skriftgranitt sås der lite av, men der var overhodet for litet
blottet til at man ennu kan ha nogen mening om pegmatittens
opbygning. Mineralene var kvarts (hvit kvarts og re»kkvartB),
alkalifeltspat (rødlig og nesten hvit), Kalkn2tronselt3p2t (til dels
hvit). Innesluttet i kalknatronfeltspaten såes litt grønn apatitt,
likeledes observertes et enkelt litet korn av brun euxenitt(P).
Endelig sees biotitt og muskovitt. — Eier 2V Massingen:
Gunnar Leck^.
3.
2
(Kopperucl).
Ligger like øst for ovennevnte, i Kopperuds utmark. Like
ledes nyåpnet brudd. Det er en smalere, uregelmessig gang,
3teiltBt2en6e med strøk nord til nor6norcl«3Bt og mektiznet optil
2 m. Så vidt det nu kan avgjøres er pegmatitten grovkornet med
litet glimmer. Den fører stolper 2V til dels meget pen, hvit
alkalifeltspat og kalk-natronfeltspat-skriftgranitt. Sidestenen er
grå gneis. Den danner til dels bruddstykker i pegmatitten
(pegmatitt-breccie). — 1 nærheten av de to ganger, betegnet
Massingen 1 og 2, er iakttatt Nere pegmatittganger. Det synes
ikke sannsynlig at nogen av disse ganger er betydelige. — Eier
2V l<opperu6: Karl Kopperuci l .
I 1933 blev der åpnet et litet brudd (5) på Katralen
(Henrik Katralen), beliggende ved skogsvei. Det blev solgt
nogen jernbanevogner visstnok, av 2nen" og 3dje sort" til
Sandesund Feltspatmølle. Bruddet ligger ca. 1 km syd for Mas! Det oplyses senere at driften ophørte i 1932.
Norges Geol. Unders. Nr. 141.
2
* T«kntsk Avdeling
18
Binzen. Det er tre 3ma vannkvlte Bvnker ca. 10 m vide o^
anziveli^ 2—42—4 m dvpe, pa en
Bom Btrvker nordsBtover
med 65° Bvde»3tliB fall. Den er opsart i6O m'B lenzde oz Bvne3
a vsere omtrent 10 m mektiz, mccl central KvartBma3Be oz lanzB
zren3ene Kalk-natronfelt3pat.
er IvB av farve.
3ide3tenen er zra znei3 mccl nordve3tliz 3tre»k o^ 3teilt nordG3tliz fall. Driften opksrte ela 6et blev formelet vann.
4. KampeneB.
I utmarken 100 m sydøst for gården med kjørbar vei frem
til denne. Gården ligger 3,5 km sydøst for Askim stasjon. Der
er god, ny bygdevei. Gruben blev drevet av forrige eier på
glimmer for angivelig 15 —20 år siden (da veien ennu var dårlig).
Den danner en skjæring i den sydvesthellende åsside. Lengden
(nordover) er ca. 15 m, bredden 3—43 —4 m, største dybde ca. 6 m.
Pegmatitten danner en ca. 3 m mektig gang strykende nesten
rett nordover og med østlig fall ca. 50°. Den gjennemsetter
grå gneis med små granater — gneisens strøk er rett vest,
dens fall er 50° i nordlig retning. Pegmatitten er i hovedsaken
en grovkornig blanding av alkalifeltspat som er hvit og pen,
kvarts, muskovittkrystaller og litt biotittkrystaller. Kalk-natron
feltspaten sitter som vanlig langs grensen. Der såes ikke skrift
granittog ikke aplitt likesom gangen ikke viste nogen særlig tydelig
sonebygning. De nu synlige glimmerkrystaller er neppe over
10— 15 cm i tverrmål. Feltspatindivider av nogen størrelse såes
ikke, bare optil vel 30 cm ; også kvartsstolpene var små. Der
er nu adskillig rust i gruben, men dette kan skyldes nedra3et
jord. Gangen fortsetter nordover. Der er flere lignende ganger
i åsen. — Eier: Helge Salseng, Kampenes, Askim.
Eidsberg.
1. l^i3linzrud.
da. 400 m SBt for (^ißlin^rud tar bilbar
veien
—^Ivßen op til bruddene, 3om
fra novedveien pa denne 3 nord3ide. t^ra
(ca. 3 ar zammelt i juni 1932) Bom danner
vei av kra noved
lizzer ca. 150 m
det eldßte brudd
en 20 m lan^ oz
19
oz optil 5 m brecl Bkjgering me6vann i bunnen, er uttatt om
trent 15 jernbanevognla33 alkalifeltßpat.
opgivencie var
betalingen 7—B7—8 kroner pr. tonn vecl 3anneßun6 feltzpatmslle.
Driften nar gitt uncler3kuclcl — cler var Btor vrakproßent. Den
nve grube" er optatt vinteren 19Z2. Der er uttatt ca. 6—76 —7
jernbanevogner. — pegmatitten i clen Famie F^u^e" danner en
tilnærmet planparallell gang i en liten amtibolitt (nvperitt-)kolle
mccl fall ca. 80° i Bvcllig retning. iViektigneten er 2—42 — 4 m. Der
er nvit alkalifelt3pat me6Kvartß, mußkovitt og biotitt. Deß3uten,
men ve3entlig i en Bmal Bone lang 3 ganggren3en, kalknatron
seltßpat Bamrnenvol(Bet mcci Kvart3, — til clel3 3orn Bl<riftgranitt.
(^angmiclten be3tar ve3entlig av alkallfeltßpat og Kvart 3 mcci
noget mu3kovjtt og biotitt — 2lkalifeltßpaten er granvit. Der
blev og3a Bett et Is3t 3tvkke mccl 3l<i6clengrGnn feltßpat —
antagelig farvet av kiz. l<is 3aeß ikke. ?eltßp2tkrvßtallene er
3jel6en over noc!e3tore. I^ang3 grubeveggen var c^er vanlig
pegmatitt, relativt Nnkornet. (langen 3malner av i nor6Biclen,
men forjetter rimeligviß et gocit Btvkke encla. — Den n^e
ligger nogen 3kritt nora!ve3t for cien gamle, pegmatitt
gangen er av Bamme type og omtrent av Bamme Bte»rrel3e. Den
fortßetter muligen3 veßtover, men elet er for litet blottet til at
man kan vite noget. — Lruciciene eieß av I^2r3 (lißlingru6.
2. 3kolteru6 m. tl.
Z—4o Z —400 m Bv63vclveßt kor garcien i en aßrvgg (^eßtningß
23en) i utm2rken. Kje»rb2r vei fr 2bruc!6et nedover mot norcl
nor6veßt og ve3t til Btorveien vecl fengßlet op for
?egm2titten cianner en 3teilt3t2encle norclnorclve3t til noroi
3trvkencle, kort linße me 6Bt«3rßte mektignet i cl2gen nenvecl 8 m.
Den gjennemßetter uncler en liten vinkel grk gnei3mccl 2mNbolitt
c!r2g. pegmatittmagmaet nar til 6elß injißert clen gra gneiß, menß
amNbolitten — Bom ogß2 overßkjNreß 2v pegm2titten — i 83
nenßeen6e er inwkt, i liknet mccl nv2ci M2N nvppig iakttar (8e
Orucl l, Ve3tgarcl,
l^ruben Bae3 nu Bom et vannkvlt
runclt null mccl 8 m'B tverrmål. Den ligger pk en liten Nate
neer toppen av 23rvggen. ?egmatitten vi3er ingen utpreget
3onarßtruktur. Der Beeß 3tolper av nvit og gul 2lkalifeltßpat
32mt av Bkriftgranitt. ogßa Kvart 3er til Btecle i 3tsrre partier
20
0Z 367 Ut til 5 Ka vgeret brutt, ekter nalclene 5 6«3mme. (-2N3ke
store mußkovittkrv3t2ller 3268 nißt oz ner. (bruden blev clrevet
3ißt an^iveli^ i 1930 62 cier blev ek3peclert nozen fa jernbaneVoznla33 felt3p2t 03 Kvart3. —
3. Vikebv,
Der skal være flere små brudd i Festningsdsen. Likeiedes
har der været litt prøvedrift ved Sletner og Gardseg, men
øiensynlig på helt übetydelige forekomster.
3. KviBeru6.
I utmark ca. 150 m ve3t for 3«3nclre Kvi3eru6 liz^r et litet
bru6ci like vecl bilvei. Det er et cirkelrun6t, nu vannfylt null,
5—65—6 m i ciiameter o^ anziveliz omtrent 2 m 6vpt.
overflate neller temmeliz Bterkt ve3tover 8a clrenerinFBfornol6ene
er zo6e. Det er imicilerticl 8a Bterkt tilzro^cl omkrinz bru6ciet
32 ciet ikke er muli^ 2 cianne Bi^ en nozenluncie Bikker mening
om forekom3ten. Det 3vneB a 6reie 313 om en ca. 6 m mektig
Z2nz Btrvken6e «33t 2 norcle»3t. l_lncler Isvclekket BkeB Iv3
alkalikeltBp2t Bom cl2nner 3tolper pa Bikkert over V2
m. — ?oruten 6e vanlize mineraler Bkal vsere funnet Bvovlki3 Bamt et
mineral 3om etter beBkrivel3en K2N vXre blvBl2NB. 3i6e3tenen
er zra zneiB mcc! Bteilt 3v6li^ fall.
Lruclclet blev optatt omkring 1890 av Martin l^enninz3moen o^ blev 6revet nozen maneter mccl tre mann.
I aB6razet G3t kor
nvor bergarten er 6en Bamme
znei3 — til ciel3 leptittaktiz, til c!el8 mere sje^neiBli^nencie —
er cler ac!3killi^ Bma pezmatitt^anzer. l en av clem, omtrent
300 m S3tnorcls3t for
er cler nvliz zjort nozen prsve3ku66. IVI2N nar ner en nvit o^ pen alk2lifelt3pat. (ian^en
3VN63 a Btrvke omtrent e»3t—ve3t. OenB mektiznet er 8a vi6t
elet kunne 3eeB ikke 3tor (3—4 m ?). — 3sn6re l(vi3eru6 eie3
av I^2N3 ?. Kvi3eruci, ?lXrlan6.
4. I^unciebv.
(Kulevann3zruben)
Qruben omtaleB av L««3QO^li (I. c. p. 6). Den li^er omtrent 7 km Bvcj for
(i I^serlancl) i utmark nNr toppen
av en liten amNbolittkolle like e»Bt for 828en vecl 3yclenclen av
21
Kulevann — alt32 i I^romdor^. Det forer bare Bko^3vei til
men 6er er nvliz Btukket ut vinterbilvei" frem til 3azen.
(bruden be3tar av en runcl Bvnk, omtrent 5 m i cliameter.
Lunnen er vannfvlt oz elet er anBl2^BviB B—lO8— lO m ne 6til vannBpeilet. 3elve 3vnken3 bunn BvneB ikke lizze Btort uncler
vannBpeilet.
Pegmatitten danner en østnordøst-strykende gang med steilt
nordlig fall. Dens fortsettelse utenfor grubens aller nærmeste
omgivelser kan ikke sees grundet vegetasjonen ; synkens vegger
er så tilsværtet at det også er vanskelig a gjøre nogen inn
gående iakttagelser over pegmatittens struktur. Der 3aeB stolper
på optil x/zx /z a 1 m's tverrsnitt av pen hvit alkalifeltspat, og der
var en del glimmerkrystaller omtrent 20 cm i tverrsnitt. Nogen
tydelig sonarbygning hos gangen kunde ikke påvises. — Berg
haldenes størrelse kunde tyde på at der har været adskillig
sorteringsarbeide forbundet med driften.
Efter hvad der oplyses har gruben ikke været i drift på
henved 40 år. Den blev optatt av den daværende grunneier
Olaves Bergersen Lundeby omkring 1895 og drevet som feltspat
grube et par års tid med optil 4 mann. Grunnen eies nu av
ordfører Anton H. Mysen, Mysen (skogen tilhørte i sin tid
Filtvedt i Trømborg).
5.
Lt Bkjerp lizzer i utmarken 200 m Bvcl3vcle»Bt for Z^^en
(Z km veBtnor6veBt for
kirke). Det er et zan3ke litet
clazbruclcl — norcle»Btvezzen er omtrent 4 m nsi. Lru66et er
anlagt i Bv6veBtBkraninzen av en liten kolle mcci
avdell
3vciveBtover.
pe^matitten clanner en 3teilt mot Bvclsßt fallencle lin3e 3om
vecl bruciclet er ca. 6 m mektiz oz
Bmafolclet
amNbolitt. l^anZß dezze zren3er cier en ca. V
2
m brecl Bone av
Kalk-n2tronfelt3pat-3kriftzranitt (me 6Nnkornet 3renßef2cieß mot
Bi6eßtenen) mccl biotitt (oz mußkovitt) i optil cleßimeter3tore
pl2ter. Innenfor fslzer en c2. 1,5 m mektiz Bone mcci Btore
ztolper av pen Iv^ra a!kalifeltßp2t Bom cio^ pa Bine 3tecier nar
rußt3lepper — mulizenß et overklatekenomen. Den forer
mezet Bmafallen mu3kovitt Bom inne3lutninzer. I clenne Bone
2
67 cler ti! cle>3 vanlig Bkriftßranitt (av alkalifelt3p2t oz Kvartß).
I midten er 6er Kvartß 3om vanliz.
I nordøst avtar gangens mektighet i dagen på en strekning
av 10—15 m til ca. 1 m, og synes i dagen a kile ut omtrent
50 m fra bruddet. Sidestenen er her grå gneis med fall 70°
i sydvestlig retning.
Lruci6et blev aptatt Bommeren 1932 av
Leverbsen,
/^3kim. ttan ardei6et alene ca. 2 manecler. Der blev bare ut
fort un6er3skelBe3arbei6er. — (Grunneier er^onanne3 G3ten3vik,
(Licl3derz).
6. l-laza.
Det gamle brudd på gården Haga (2 km nordnordvest for
Eidsberg kirke) som nevnes av Brøgger (1. c. p. 6) ligger på
selve gardstunet. Det er nu gjenfylt så intet mere kan sees.
Sidestenen er amfibolitt. Bruddet blev optatt antagelig ca. 1885
(på gården finnes diplom for produkter fra bruddet fra Pariser
utstillingen 1889) av Edvard Haga. — Omtrent 50 m sydvest
for gården er der et litet skjerp i en kvartsrik liten (et par
meter mektig) pegmatittgang. Den stryker nordøstover og
gjennemsetter amfibolitt. Formodentlig har gangen pa gards
tunet et lignende forløp.
7. Knoll.
Lrucl6et vecl Knoll (ca. 1,5 km ve3t3v6veBt for
kirke) ligaer i veBtBkraninzen av en liten a3vel 150 m nor6«33t
for zar6en vecl bilvei, i utmark. Det er nu vannfvlt. Vann
3peilet maler 5 x 8 m me 6lenz6eretninz parallell
3vm
Btrvker e>3tnorcle»3t til <33t me 6fall 75° i Bvclli^ retning. Lru66et3
«33tlize ve^ er clen ne»ie3te, nemlig 4 m over vann3peilet.
3i6e3t6nen er amNbolitt Btrvkencle nor6norciveBt mccl Bteilt
ve3tli^ fall. <^an^en3 breclcie i 6azen er vecl bruclclet omtrent
7m, i S3tenclen avtazen^e. I 3vclBiclen er pezmatitten fjernet
like til Bicie3tenen (nen^en), i norcl3i6en zjen3tar ac^killiZ. l^or
svriz er ikke Btort a 8e pa zrunn av vann oz vezet23jon.
Det oplvße3 at
ve3entliz blev cirevet Bom felt3pat
zrube. Den blev optatt av berzinzenisr k^rit^
i
23
90-årene (1896?) og drevet et par år med 2—32 —3 mann. Senere
nar der ikke været drift.
Gruben er nu tatt i bruk som vannbasseng. — Grunnen
eies av Johannes Ruud, Knoll.
8. Kleven.
l^er (3v6Bv6ve3t for Knoll) er an^iveliz et litet Kvart3bru6o!
3om blev drevet for ca. 20 ar Bic!en for leveranBe til l^afBluncl
fabrikker. Der blev bare utvunnet 2 jernbanevoznladnin^er
(3 mann arbeidet l 46a^er).
9.
l.
Bruddet, nevnt ay Brøgger (1. c. p. 5), ligger i utmarken
3—400 m sydvest for Tutturen. Kjøring i flatt lende 200 m
til bilvei. Der sees nu en vannfylt synk. Vannspeilet er 20x5 m
med lengderetning østnordøst til øst. Dybden angis av nogen
som 20 m, andre sier at dette er overdrevet. I sydsiden er
pegmatitten fjernet helt til sidestenen, grå gneisgranitt. Veggen
faller her (over vannflaten) mot nord med 75°. Det oplyses
imidlertid at under vannflaten faller grensen steilt mot syd. I
nordsiden av bruddet er gjensatt adskillig pegmatitt, uvisst av
hvilken grunn l . Ved bruddet er gangen ca. 10 m mektig i dagen.
Gruben blev drevet ca. 1880 (1881?) en kortere tid som
feltspatgrube av porselensmaler Schwarzenhorn. I 90-årene blev
den drevet av kapteinene Pettersen og Albert (?) Biermann samt
av ingeniør Schøien(?). Senere av ingeniør Erling Einar Thiis
og til slutt av bergingeniør Fritz J. Maarthén (ca. 1900). Glimmer
var hovedproduktet. — Eier av Tutturen: Petter Tutturen,
Eidsberg.
10. lutturen 2.
I utmarken 200 m nor6for ovennevnte, like ve6eiendommen
l^er nar vseret prsve6rikt pa seltßpat for man^e ar
Bi6en. Der Beeß et litet. vannsvlt
— omkring 5 m
bre6t, o^ i nserneten en 6el
pen alkaliselt3pat. (-anzen
1 Kanskje på grunn av den påståtte gamle erfaring om at glimmeren finnes
vesentlig i sydsiden (hengen) — jfr. Friis 1. c. p. 87, se også Gammelsrud 1.
24
stryker steilt omtrent øst— vest og ligger ganske pent til i vest
skrånende helling. Mineralene er alkalifeltspat og kvarts, til
dels nok i nokså finkornet blanding, og litt muskovitt. Der vil
formodentlig bli nokså meget vrak. 200 m til bilvei. — Eier:
Petter Tutturen, Eidsberg.
11. ?en^erucl.
I utmark i flatt lende 300 m østsydøst for nordre Pengerud
ligger en gammel grube 1 . Det fører ikke vei til gruben. Man
ser et vannkvlt hull 4 x 8 m, dybden angivelig 4 m (usikkert).
Gangen stryker nordøstover, sidestenen er grå gneis med steilt
sydlig fall. Dreneringsforholdene om gruben synes ikke gunstige.
Der lå nogen prøver av feltspat som var gråhvit og tilsyne
latende av god kvalitet. 1 øvrig er der så tilgrodd at litet eller
intet kan iakttas.
Qruben blev optatt av Kri3tian Qutu i 1882—83 oz cirevet
pa feltBpat i 4—54 —5 ar mccl 3—4 mann. Det pa3tae3 at zruben
ikke pa lanzt nser er tsmt. ?enzeru6 eie 3av l^lanB ?enzeruci,
menB
(-utu, 0810, op^ir a vsere eier av zruben.
12. KroBbv m. fl.
Ved Krosby (1 km vestnordvest for Heia stasjon) ligger et
litet skjerp 3—400 m ve3t for gården i utmark. Gangen faller
steilt mot sydsydvest i østveggen av en bratt amfibolittknaus.
Gangbredden er bare 3m. Der er en del gråhvit feltspat som
imidlertid viser rustslepper — iallfall i overflaten. Der var
prøvedrift efter glimmer ved ingeniør Karl Schøien(?) i 2—32 —3
måneder for ca. 40 år siden. — Også ved Melleby skal der
være et litet brudd, som angivelig vesentlig fører kvarts. Like
ledes er der et litet kvartsskjerp på Skårer, visstnok åpnet av
lærer Knold (tidligere eier av føromtalte Knoll). (En del fore
komster som opgis å finnes ved Kolstad (i Rakkestad, 2,5 km
sydvest for Heia st.) viser sig aldri a ha været i drift).
1 Nevnt av Brøgger I. c. p. 6.
Statens IMWMk
25
Rakkestad.
l. 3krukka m. fl.
Lruddet ligger i utmark 100 2 200 m Bvd for 3krukka og
nogen nundre meter kra boltet ((^iGrudnoltet) nvortil se»rer dilvei.
3tedetB novedbergart er BteiltBtaende, stripet gneiB. til del3
med Ki3. Den veksler mecl gabbro Bvm kan vsere malmfsrende
(ved t^lorud er det en gammel nikkelgrube). 3trskretningen
er variabel.
Bruddet er nu fullt av vann og angivelig ca. 15 m dypt.
Vannspeilet måler omtrent Bxlom.
pe^matitt^anFen gjennemskjærer massiv gabbro og synes
å danne en steil linse med strøk omtrent nordnordøst. Gangen
forsvinner under løsmateriale i bruddets sydside. I nordveggen
er den på det bredeste 3—4 m bred. Den synes å kile ut nord
over. Strukturelle detaljer kunde ikke iakttas da grubeveggene
var temmelig sterkt tilsværtet.
Bruddet har hovedsakelig været drevet som glimmergrube,
og har som sådan været ganske kjent. lZerznalcjene synes 2
vise at her har været uttatt betraktelige mengder. Der såes
også en del gråhvit alkalifeltspat. — Gruben er sikkert temmelig
gammel 1 . Den blev bl. 2. drevet i 1901 av bergingeniør Fritz
J. Maarthén med 3 mann i 4 måneder, og var siste gang i drift
1917—18 ved «Smaalenenes Glimmerkompani" (Isachsen, Gutu
& Co.) da der var 6—7 mann — en kortere periode optil 9
mann _ i arbeide. De største glimmerplater utvunnet i denne
periode var angivelig l /z alen i tverrsnitt. — Eier av Skrukka:
Anton Glørudholtet, Eidsberg (?).
I nærheten er flere små skjerp, bl. a. et zlimmer3kjerp på
nabogården Odalen (i Eidsberg).
2. 3andaker 1.
(628ello).
Ligger i utm2rken pa 3vdßiden av
I^ek
wngelbladet er der galt. Kartet3
deter i virkeligneten
l-ianingen. Det virkelige (^eklo er Nre Bmk tjern Bom ligger
> Antagelig fra ca. 1885—90. Den første driftsherre angis å hete Ztenslancl.
iSUtirH
26
i linje øst— vest for hverandre mellem Sandåker og Håningen.
Bruddet som er vanskelig å finne uten fører ligger like syd
for denne linje, anslagsvis ca. 1,5 km e»3tßv6s3t for Sandåker.
Stedets bergart er gabbro (amfibolitt) og gneisgranitt.
Der sees en vannfyllt grubeåpning ca. Bxls m som vest
over fortsetter som en smal skjæring. Bruddet er anlagt på en
gang hvis mektighet ved bruddet er ca. 8 m og som stryker
rett øst—vest så vidt man kan se i de nu tilgrodde omgivelser.
Gangen synes å fortsette østover temmelig mektig. Der er
uttatt en pen hvit om enn noget småfallen alkalifeltspat, hvorav
der ennu ligger en del ved gruben — kanskje ca. 10 tonn.
Gruben blev drevet antagelig i 1896—97 av bergingeniør Fritz
J. Maarthén, litt senere en kort tid av Harald Thiis 1 .
Transportforholdene er ikke særlig gode idet der må kjøres
på vinterføre frem til Sandåker. Eier er Hans Th. Kiær,
Fredrikstad.
3. Sandåker 2.
(Festningshøgda).
Et litet brudd uten vei oppe i åssiden 3/43/4 km sydsydøst
for Sandåker. Der sees en rund grop 10—15 m i diameter og
2— m dyp. Her er nu så tilgrodd at nærmere iakttagelser
ikke kan gjøres. Det synes som om gangens hovedretning er
omtrent S3tBvcle»Bt. 3i6eBtenen er grå, jevnkorniz gneis som
faller steilt mot sydvest. Der sees rester av tyrenner ned åssiden
i vest. Ennu ligger det igjen litt alkalifeltspat i stykker på
optil 25 kg. Den er lysegul med litt muskovitt og ofte små
rustflekker på spalteflatene. Der 3ee3 også en del vrakglimmer.
Bruddet blev drevet antagelig j 1896—97 av bergingeniør
Fritz J. Maarthén. (Der var da merker efter tidligere drift 1 ). Litt
senere en kort tid av Harald Thiis.
1 Ingeniør Jonathan Heide meddeler at han drev en grube på Sandåker
omkring 1895, efter beskrivelsen antagelig Sandåker 1.
27
4. 3anclaker 3^.
Vel halvannen km sydsydøst for Sandåker ligger en plass.
Fra denne fører vintervei en snau km mot østnordøst til øst
til et dalføre som lokalt kalles Stordalen. I østsiden av dalføret,
men nokså godt gjemt i skogen ligger et gammelt feltspatbrudd.
Det er et åpent dagbrudd, 2—3 m på det dypeste, 4—6 m bredt
og 10 m langt, i nordvest-skråningen av åsen ut mot det myr
lendte dalføre.
Pegmatittgangens mektighet er ved bruddet ca. 6 m, fallet
er 65 grader i sydøstlig retning. Gangen kiler ut i dagen 10 m
nordøst for bruddet, men det synes ikke utelukket at den kan
gå på dypet her. I sydøst synes den kile ut like utenfor bruddet.
Den vanlige centrale kvartsmasse sees. Inn i denne raker vel
utviklede krystaller — optil V2 m bredde — av pen alkalifelt
spat. 2 I ganggrensen sees en ca. 30 cm mektig sone av kalkN2tronseltBpat og alka!ifeltBp2t-BkriftBr2nitt (litet). Der er også
litt biotitt, men litet av muskovitt.
(^2N3en3 3i6eBten er i nove63aken
men et enkelt
3tecl 0382
Der Ia ca. 20—30 tonn pen KvartB oz s—lo tonn UBorteret,
pen feltBpat ve 6 ttv26 terrenzfornolci pa 3teclet 2nzai'
3kulcle zruben li^ze bra til kor clrikt, men tran3porten er lan^:
3 km til bilvei oz i alt ca. 8 km til jernbane3t23jon.
Gruben blev drevet antagelig omkring 1896—97 av berg
ingeniør Fritz J. Maarthén. Grunneier er Hans Th. Kiær,
Fredrikstad.
5. I^23lem.
I utmarken 600 m e»Btßvcle»3t for zar6en veci taleliz kje»re
vei er en gammel vannfvlt zrube.
er 6xß m, norcl
ve^enß ne»icie over vann3peilet er omtrent 4 m. pezmatitten
> Gruben ligger nær Sandakers grense mot Østby — muligens i Østby
skog. Dette kunde ikke sikkert bringes på det rene på stedet. I tilfelle
er grunneieren Hilmar Gudim, Østby.
2 Universitetets Geologiske Museum, Oslo, har en stor feltspatkrystall fra
clette brucicj.
3 Qabbroen er ynzre enn znei3en, iciet c!en viser Knkornet zren3ekacle3
mot 6enne. QneiBen 6anner 32nn5ynli8V!8 bru66Btykker i zaddroen ner.
28
synes å danne en steil og uregelmessig masse med strøk an
tagelig ca. nordnordvest. Den løper til dels parallelt med skifrig
heten hos den omgivende gnei3. — Gangens mektighet er 6 m
ved bruddet. I nordvest (innover i høidedraget) avtar mektig
heten raskt i dagen. I sydøst er der overdekket. — Det man
nu ser av pegmatitten synes ikke særlig grovkornet. Feltspat
stolper så store som V2 m er sjeldne (i dagen). Der er for
øvrig så tilgrodd at det er vanskelig å ha nogen som helst
sikker mening om forekomsten.
Det er lenze Bielen cler var drift,
for ca. 30 ar
Bicien, vecl zarclen3 clavXren6e eier. l^aBlem eie 3 av G3tfolcl
BkozBelBkap, l-ialcien.
6. LergennuB.
600 m veBtBvclveBt for zarclen (100 m norcl«3Bt for 3portB
plaBBen) lizzer bruciclet i utmark veci bilvei. Det Bee3 nu Bom
en vannfvlt zrop me 6lenzcieretninF e»8t—ve3t oz Bteile ve^er.
Viclclen er i clazen 6x35 m, civdcien angivelig omtrent l0m.
I «38tenclen Bkal cler vgere en tunnel 3om blev cirevet inn om
kring 1925. 3teclet3 bergart er gra Btenglig gneiB mcc! feltBpat
årer og -sine. 3tengligneten kaller 30" mot norclnorclveBt.
pegmatitten danner sienBvnlig en Bteil3taencle gjennemBettencle linBe med 3tre»k S3t—ve3t. 10 m SBt for bruddet er
gangenB mektignet bare 1 m i dagen. OgBa veBtover avtar
mektigneten ra3kt (i dagen). Det Bom nu Bee3 av pegmatitten
er relativt Nnkornet uten Btolper" idet der er arbeidet praktiBk
talt til grenBen pa begge Bider.
gruben Bkal vsere utvunnet veBentlig feltBpat Bamt litt
glimmer, (^n av de 3tore feltBpatkrv3taller i llieologiBk
0310, Btammer nerfra).
Oruben blev optatt i 1880-arene av Btortingßmann I^ien.
I 1905—06 blev den drevet av bergingeniør k^ritx
3enere var der ingen drift f«r ca. 1925 eller muligenß litt f«r,
da der blev utvunnet Kvartß ved 3m2alenene3 grubekompani"
(^. (-. Lerndtßen, 3arpßborg)l. — (Gruben ligger pa 3taten3
1 Hans Orud (se Orud 1) som var formann under driften betrakter gruben
som tømt.
29
(pre3teg2rclen3) grunn. Den brukeß for ticlen 3om vannbaßßeng.
— I nserneten ligger et par Bmabruclcl 3om blev åpnet antagelig
omkring 1924. Der er nu ingen clrift.
7. (DrineBtacl.
I utmark tett ved venstre Grinestad (nu nedlagt som Gård
og lagt inn under søndre <^rineBtacl) i bakken ned mot Rakke
stadelven ligger et ganske litet brudd med dagåpning 3x4 m
og dybde ca. 4 m. Sidebergarten er amfibolitt, og pegmatitt
gangen er uregelmessig begrenset, gaflende. Hovedretningen
synes være omtrent nordøst. Der sees ca. V2 m store stolper
av gul alkalifeltspat. Videre er der adskillig kvarts, til dels
svakt rosenfarvet. — Forekomsten gir ikke inntrykk av a være
særlig stor — den er for øvrig litet blottet. Der har aldri været
større drift. Bruddet blev optatt i 1880—årene og drevet av
Karen Olsen i kort tid. Det er nu (1933) atter gjenstand for
litt prøvedrift, hvorved er tatt ut et par jernbanevogner feltspat
samt adskillig kvarts. Til bruddet kan kjøres med bil. Grine
stad eies av August Grinestad.
8. I-iolone.
I utmark tett på vestsiden av Olatjern er det nylig igangsatt
prøvedrift på et gammelt brudd (se skissen). I den nye del av
bruddet er dybden omtrent 4 m, i den gamle del 1 2 2 m.
Sidestenen er grå gneis og amfibolitt med 60 graders fall i
vestlig retning. Pegmatittgangen er omtrent 4 m mektig og
stryker ret nordøstover med steilt sydøstlig fall. Grensesonen
dannes av kalknatronfeltspat-skriftgranitt; dog finnes også alkali
feltspatstolper med litt kvarts helt inn til grensen. I midten av
gangen sees den vanlige kvartsmasse — med hvit kvarts.
Mellem denne og skriftgranitten en sone med alkalifeltspatstolper
i kvarts. Stolpene er over en meter i diameter og består oftest
av rød alkalifeltspat, som ligner den i Levernes- og Gammels
rudgrubene, sjeldnere av gul. Glimmer er der praktisk talt
intet av. Forekomsten ligner Levernesgangen. — 50 m nord
for den omtalte grube er der likeledes et gammelt brudd (se
skissen) — nu bare et vann fylt hull. Gangen er antagelig ca.
30
Skisse 0V67-Ho^o7ie feltg^clt^^lili, Rakkestad i^s,
Gammelt brudd
BergKald
ssssss S^riftgramtt
ffffff Feltspatstolper i kvarts
KKKK Kvartsmassc
I^o 'I Grå qneis oq Amftbolitt
I
I dvei-lic^^et
MM "Pe^matitt"
Fig. 4.
6 m mektig, strøket nordøstlig med steilt (loddrett) fall. Der er
temmelig overdekket.
Dreneringsforholdene ved disse gruber er bra, men der er
lang transport (3 — 4 km), om enn i pent lende, frem til vei.
Gruben blev optatt av Holones eier for lang tid siden, og
var da gjenstand for ikke særlig betydelig drift. Der har nu
31
(våren 1933) været en måneds prøvedrift igangsatt av Marius
Hansen (se Levernes) ved to mann. Der er uttatt et par tonn.
— Eier av Holone: A. Huseby, Ski.
9. I^evernez.
Man finner bruddet ved å følge landeveien ca. 1,5 km øst
over fra 'sjerbubraten og så følge skogsti ca. 1,5 km mot nord
nordøst. (Halvveis er der for øvrig et ganske litet skjerp i en
pegmatittlinse som stryker øst— vest med steilt nordlig fall
gjennem amfibolitt. Gangens største bredde er 4m. Den synes
å kile raskt ut). Det er ingen vei, 8a transporten ma ske
på vinterføre. Bruddet er anlagt på en pegmatittgang i øst
skråningen av en ås bestående av skifrig åregneis med fall
ca. 55° grader rett vestover. Dagåpningen er omtrent 15x4 m
med lengderetning nordøstover. I bunnen stod der vann. Gruben
var dog ikke helt full idet nordøstveggen hevet sig ca. 4 m,
sydvestveggen ca. 15 m over vannspeilet. (Vannet hadde samlet
sig i tiden februar— mai 1933).
pe^matittzan^en Btrvker norc!e>3t til «8t mccl 75 zra6er3 fall
i Bv6<3Btliz retning. Nekti^neten er optil 6 m. 3om vanliz er
cier en central M2336 av KvartB.
er cler en
Bmal Bone av alk2lifelt3p2t'Bkriktzranitt.
denne oz KvartIin3en er cler Btolper 2v zul 2lkaliselt3p2t o^ av re»ci alkalifelt
3pat. 3tolpene er ofte over meterBtore. Det Ber ut Bom om cler
er mere av clen re»cle feltBpat i norclve3tve^en, meBt (utelukkende?)
zul i Bv6e»3t3i6en. (Glimmer er cler litet av.
er for
en Btor clel me^et pen oz ren.
Det oplvße3 at Zruben ' 3in tid blev drevet Bom feltßpat
zrube av in^enisr I-leide, o^ derpå i lan^ tid V2r ute 2V drift.
I 193 l blev den optatt i^jen av Nariu3 l^anßen 3om arbeidet
til februar 1933 med 4—5, optil 7 mann. I denne periode blev
utvunnet 7—Boo tonn feltßp2t av 1.0^2. 3vrt" (meßt av det
Bißte). Den blev betalt med 22 kr. pr. tonn l. 3ort 03 l 2kr.
for 2. Bort — levert pa kai i kalden (der forela oz3a tilbud
pa 10 kr. pr. tonn prima Kvart 3 levert pa kai i kalden).
I'ran3portutzistene, neri innbefattet
frem til
landeveien, belsp 3i^ 2N3la^Bviß til c2. 5 kr. pr. tonn. l^ruben
meddeleß 2 vgere 12— 13 m dvp. I dvpet blev feltßpaten borte,
32
i sydvestenden blev den
rusten. (bruden er definitivt
forlatt. — Skogen ved gru
ben eies av Anton Finnestad,
Rakkestad.
ld. I^inneBtacl e»Btre.
2 å 3 km nordøst for
østre Finnestad ligger i flatt
lende et nu helt vannkvlt
brudd, hvis dagåpning (vann
speilet) måler ca. 20 x lOm
med lengderetning mot nord
øst. Der er nu praktisk talt
intet å se av forekomsten.
3icie3tenen er grå <3ieFnei3
med steilt nordlig fall. Berg
haldene viser at driften ikke
har været übetydelig. Der
Fig. 5. Levernes feltspatbrudd,
sees endnu litt pen hvit felt
Rakkestad 1933.
spat på lagerplassen, og videre
litt muskovitt. På haldene er det mest kvarts. — Der fører
ikke vei til gruben, men terrenget gjør vinterkjøring, og også
veianlegg forholdsvis lett. Der er lenge siden her var nogen
drift (ca. 35 år?). Det meddeles at gruben blev drevet av
Ole Linnestad (altså omkring 1890) og senere av ingeniør Heide.
Der blev utvunnet glimmer og feltspat 1 . — Eier av østre
Finnestad er Peder Solbrekke, Finnestad.
11.
Be»n6re.
I 3ko^en ca. V 2kn, e»3t for necire NuraB li^er bruciciet
30m nu 3ee3 3om et vannfvlt, run6t null me 6ciiameter 3 m.
3icle3tenen er mi^matitt" (injekBjonB^nei3) Bom faller omtrent
60^ i Bv6liz retning, mccl amNbolitt^anzer parallell Btrsket.
penmatitt^angen Btrvker nor6G3t til e»Bt, mektizlieten er
omtrent 3 m (?). Der li^er litt vrakglimmer veci bru^clet. men
> Meddelt av Ludv. Vedal, som for øvrig mener å erindre at gruben blev
nedlagt fordi den var tømt.
State»* lekiioiu^bKb
3
ellers er der få merker efter driften. En liten prøve av pen,
hvit alkalifeltspat fantes. Det oplyses 1 at driften her aldri var
betydelig. Den foregikk i tiden litt efter grosserer Reinert drev
Vedal^ruben.
?ra zruben
vei til Uuraz. — Lier: 3sndre ?inne3tad.
12. Vedal (oz (-alborzen).
I skogen omtrent 1 km østnordøst for søndre Finnestad
grube (d. v. s. 1,5 km østnordøst for nedre Murås) sees Vedal
gruben som et vannfylt hull 6x2 m. Gangens strøk er temmelig
nøiaktig øst —vest med steilt sydlig fall, og gangen er nogen
lunde planparallelt begrenset. Den fortsetter østover (opover)
fra bruddet minst 50 meter, med mektighet snaue 2 m. Felt
spaten er gulhvit; den vanlige, csntrale kvartsmasse BeeB. Side
stenen er massiv finkornet amfibolitt (gabbro). — Drenering
forholdene er bra, vei mangler.
Det oplvBe32 at zruben dlev 6revet av zro33erer lieinert
for 40—50 ar Bielen me 63 mann i 2—32—3 ar. ?ro6uktet var
veBentliz felt3pat, Bamt litt flimmer. Lru66et eieB av Luclv. Ve6al.
Ikke lanzt fra Veclal oz 3sn6re I^inneBta6
lizzer i
Oalbor^en Bkoz et litet Kvart3brucicl, Bom imicllerticl ikke blev
nsermere un6erBe»kt.
13.
nordre.
I innmarken 100 m nord for zarcien, like ve 6landeveien
er det en zammel, lanzßtrakt liten Bvnk, vannkvlt, vi66e ca.
20x2 m. vvbclen necl til vann3peilet optil en meter, fra vannBpeilet til dunnß anziveliz en mannßne»i6e. 3i6e3tenen er zneiß
me 6norcinor6ve3tli^ Btre»k oz Bteilt «33tliF fall. (-anzen cianner
en lanz, Bmal linße l a 2 m mektiz, 0Z faller ca. 70° i retninz
Bvcle>3t til Bvci. Den 3malner 3terkt av i veßten6en. (Zt 3teci er
clen sork23tet me 6et 3pranz pa ca. en meter i norei—Byclll3
retninz). I mi6ten var ciet icvartß, pa Biciene Kalkn2tronfeltßpat.
a!k2likeltßpat var 6er litet. Det oplvßeß at cler bare blev
l Ved Ludv. Vedal.
2 Av Ludv. Vedal som for øvrig mener at der ennu er adskillig feltspat
igjen i zruben.
Norges Geol. Unders. Nr. 141.
3
lilblUiiU
34
pro6u3ert flimmer oz at denne Batt i Kalkn2tronfeltßp2ten,
ve3entliz P 2Bv6Bicien (nen^en).
Gruben blev optatt av Ole Linnestad (altså omkring 1890)
som drev nogen måneder. Derefter drev ingeniør Jonathan
Heide, likeledes i 90-årene. Senere har der ikke været drift. —
Eier: O. P. Tjerbu, Rakkestad.
14. I^orclbv l.
Bruddet ligger i utmarken 5 — 600 m vest for gården. Der
fører kjørbar vei nedover frem til denne. For tiden sees bare
en vannfylt grop med steile vegger. Lengde 25 m i retning
vestsydvest, bredde 4 m. Der sitter litt pegmatit — alkalifeltspat,
kvarts, glimmer, — igjen på veggene, men der er øiensynlig
tatt ut omtrent alt over vannspeilet. I vestsydvestenden sees
gangen fortsette, men her er den smal. Dens retning er som
gruberummets. Den gjennemsetter gneis som stryker sydøst
og faller steilt nordøst. På avfallshaugen ligger adskillig kvarts.
15. Nordby 2.
Ligger tett vest for ovennevnte. Der sees nu bare et om
trent rundt, vannfylt hull med tverrmål ca. 8 m. I 3v6s3ten6en
anstår litt pegmatitt men såvidt det kan sees i det overdekkede
lende er gangen ikke mektig, og kiler muligens helt ut. Også
her er adskillig kvarts på haldene. — Eier av Nordby er Peder
Nordby, Rakkestad. Grubene blev optatt av gårdens folk og
senere drevet 4—5 år 2V Smalenes Grubekompani (E. G.
Berndtsen) med 5—6, optil 10 mann. Feldspaten var angivelig
lor det meste grønn, idet der var adskillig kis (der skal til og
med være skjerpet på svovlkis i disse grubene). Der var også
en del glimmer — mest vr2k. Driften stanset 1919.
16. 3ki, norclre.
200 m ve3t for nuBene, pk en Knau3 i innmarken, er 6et
et vannfvlt, runcit zrubenull mcci 6 m tverrmål. Ovbcien er
2nziveliz 8tor". (^nzen Btrvker norcie>Bt til «3t me 63teilt
Bvcje>BtliB s2ll. omBivelBene er tilzrocl6 32 normere iaktta^elBer
ikke k2n z>6reB. Driften av 6enne zrube Btan3et viB3tnok omkrinz 1900. ?or e»vriz er oplv3ninzene Bpar3omme. (^ruben
35
kar vNret drevet pa feltspat av Harald 7'niiB. — I^ier er
3ki,
Lt lignende litet vannfvlt kull ligger omtrent 100 m nser
mere garden 3nu3.
17. 3ki, Bsndre
Bruddet ligger i utmarken omtrent 1300 m vestsydvest for
gården. Den halve distanse ma transporten foregå på skogsvei
i temmelig flatt lende. Orubeapningen er omtrent 40 x25 m
med lengderetning omtrent øst— vest. Størstedelen (den østre
del) var fylt med vann. Bruddet danner en vid synk som
angivelig er 12 m dyp. I den vestre del, som bare er 2 m
dyp (med bunnen over vannspeilet) og 10 — 12 m bred, består
den midtre del av pegmatitten av ren kvarts som en ca. 6 m
mektig, steiltstående masse der stryker omtrent sydvest— nordøst
og består av rosenkvarts, melkekvarts og litt røkkvarts. På
begge sider av kvartsmassen står grovlamellert alkalifeltspat i
stolper på en meter og mere i tverrmål. Der er også stolper
av kvarts i denne sone. Videre er det en del muskovitt
i sonen, men bare i dårlige små krystaller. I løssprengte
blokker fantes en eiendommelig lamellær feltspat—kvarts —
glimmer-sammenvoksning, sort turmalin ' i kvarts, til dels også
i feltspat, endelig en liten løs krystall av ufrisk beryll. Der
blev ikke iakttatt skriftgranitt, likesom også kalk-natronfeltspat
synes 2 være underordnet — den blev ikke iakttatt ved besøket
(se fotnote til Orud l). Gangen fortsetter steiltstående i syd
vestlig retning, om enn øiensynlig med redusert mektighet i
1 Brøgger nevner (1. c. p. 9, fotnote) forekomst av turmalin ved Gjøby.
Her er der intet feltspatbrudd, men der ligger et litet skjerp 300 m
nordøst (nord?) for gården. Pegmatittgangen synes 1 å 2 m mektig,
med en central kvartsmasse hvori såes adskillig turmalin. (I turmalinen
såes for øvrig innesluttet idiomorf svovelkiskrystall). Videre omtaler
Brøgger (1. c.) et Elletun i Rødenes" hvor der likeledes skal være
funnet turmalin. Noget Elletun finnes så vidt det kunde bringes i
erfaring på stedet, ikke i Rødenes, derimot i Hærland (Eidsberg) er der
en gård Elgetun hvis skog før grenset til Rødenes. På denne gård er
der dog ingen feltspatgrube. — Foruten ved de nevnte forekomster er
turmalin øst for Glommen funnet (med sikkerhet) i følgende brudd:
Melleby (Degernes), Pålsrud, Gammelsrud, Lannem 3.
36
ciagen. Grensene er for øvrig dårlig blottet. Også i bruddets
nordside står igjen adskillig pegmatitt. — Gangen gjennemsetter
grå gneis som stryker nordnordvest med østlig fall. — Bruddet
blev åpnet av Per Schie i 1878 og har senere været drevet
av Harald Thiis, P. P. Wistrand, De forenede Feldspatbrud
(S. Blomhoff), samt sist i 1930 av forstkandidat Alf Schie som
drev ut 4—500 tonn mest kvarts, en del feltspat. — Eier:
Marthin Schie.
18. OanBtol-p.
Et par små brudd ligger i utmarken 3—400 m nordvest
for nordre Danstorp med skogsvei i svakt heldende lende frem
til gården. Et av bruddene BeeB 3om et vannfylt hull, 3x4 m
stort, angivelig ca. 15 m dypt. Det annet er et dagbrudd (skjæring)
med horisontal utkjørsel mot østnordøst. Dets lengderetning
er e»3tnorcie»Bt—ve3t3v6ve3t, dets størrelse er 30 x 5 m med
største dybde ca. 4m. Der sees en midtre kvartsmasse omgitt
av kvarts, alkalifeltspat og kalk-natronfeltspat i stolper. Alkali
feltspaten er til dels pen, inneholder dog ofte tett med muskovitt
inneslutninger. Nær gangens grenser er der en del større
muskovittkrystaller. Der er utvunnet litt glimmerplater. Gangen
synes 2 tape sig like vest for bruddet hvor den gafler. Den
ligger i samme åsdrag og i samme gneis som den ved Ski. I
åsen er der mange pegmatittganger — til dels ikke übetydelige.
O2N3torp.bruci6et blev kpnet I897(?) 2V inzenje»r^oN2tn2n
tteicle. Der blev Bi3t cirevet i 1929—31 cia cler blev utvunnet
2—3 jernb2nevoBnl233 feltBp2t 03 2—3 1233 Kvart3. —
l)2nz3torp.
19. Kjenner m. ti.
I utm2rk 200 m Bvcisßt for I^ia" (6et er 6et lille bruk
30m lizzer 600 m veßt3vclve3t for Kjennertjern) lizzer i
en gammel Bvnk omtrent 6 m civp oz ca. 30 x 5 m vici, mccl
lengderetning Nor6norci«3Bt. Lruciciet nar en utviclelße i Bsncire
encien. Det Bvneß ikke 2 vsere anlagt mcci Bvn6erlig kvnclignet
iclet cler tvcieligviß var utßkutt en M233e grkfjell (gneiß). soreKomßten 3VN6B 2 be3t2 2V Nere 3male, parallelle, noget uregel
me33ige ganger 3om 3trvker norcis3tover mccl 3teilt Bvc!e»3tlig
37
fall. Det synes ikke rimelig at her kan drives lønnende. —
Gruben blev drevet av Ole Linnestad antagelig omkring 1890.
— Eier: Anders Kjenner.
På disse kanter (nær Gautestad stasjon) er der ingen
betydelige gruber. Også småskjerp er sjeldne. Et gammelt
skjerp åpnet av Ole Linnestad (ca. 1890) og senere ikke drevet
ligger på Rudskogen 1 . Det er ganske litet. På Gunnersby,
søndre, er der et par små ganger hvorfra der er produsert et
eller et par jernbanevoznla^ feltspat et av de siste år. Også
disse forekomster synes mindre betydelige.
20. KroBbv.
I utmark 250 m nordøst for gården med 150 m kjørbar
vei frem til landeveien ligger et dagbrudd ca. 30 m langt i ret
ningen østnordøst og ca. 15 m bredt på det bredeste. Der er
horisontal utkjørsel i vestsiden. I den østre del er der arbeidet
ned en nu vannfylt, bred synk angivelig 2—32 —3 m dyp. Den
høieste vegg (østveggen) blir da 6—76 —7 m høi.
pe^matitten beBtar ne3ten utelukkende av en BteiltBtaende
KvartBlinBe, Bom optar neie zruberummet oz Bmalner av «38t
over. I^an^B zren3ene er der en Bmal Bone med leltBpat oz
flimmer. Kvart3en er zjennemBatt av ru3tfvlte Blepper Bom
antaZeli^ utelukker nozen lonn3om utBorterinF av prima KvartB
i Btsrre mengder. Tn del av KvartBen er nvit (zulnvit), en del
er msrk.
(bruden dlev åpnet i kri^tiden o^ var i drift BeneBt i 1928.
Den eieB av drsdrene Oottetorp pa KroBbv.
21.
nordveßt for veien Kro3bv—^lellebv, 400 m fra
lizzer et dagbrudd med lengderetning e»3t—ve3t.
1 På eiendommen Rad, i Rakkestad kommunes skog, 3/4 km nordvest for
Rudskogen er der en forekomst av en temmelig ren kalk-natronfeltspatbergart. Den er kornet og hvit, marmorlignende. I mikroskopet sees at
den inneholder litt rutil. Bergarten kan nærmest betegnes som en
kragerøitt". Forekomsten er dårlig blottet. — Det synes å dreie sig
om en eller tiere soner efter den omgivende gneis's strøk, d.v. s. nordve3tover.
er minBt 3-^4 m.
38
Lengden er 30 m
en innsnevring så
er fylt med vann,
later ikke tømning
speilet er 6 m.
og bredden optil 15 m. På midten er der
bunnen får omtrent åttetallsform. Bunnen
antagelig omtrent 3 m dypt. Terrenget til
med hevert. Den største høide over vann
Der 8668 c^e vanlige mineraler med en central maBBe av
Kvart3— til delB roBenkvartB — omgitt av seltBpat o^ KvartB
i 3tore Btolper. I et Kvart3Btvkke 3ae3 Bma nåler av turmalin.
I den del Bom kunde iaktta3, 6. v. 8. over vannBpeilet, var
pezmatitten
av ruBt3lepper. (-an^enB form 3vneB
urezelmeB3iz, KanBl<je forgrenet, men clenB nove6retninz er
«33t—VL3t.
Der er bare utvunnet kvarts, i alt mange tusen tonn.
Feltspaten har antagelig været for rusten, dertil var der angivelig
adskillig kis (kobberkis?) i den. Gruben blev åpnet omkring
1890(?). Den har været drevet av Harald Thiis. Sist blev
den drevet i 1930 av eieren Helge Melleby som da utvant
ca. 10 jernbanevognlass. (I 1906 blev på én vinter av Harald
Thiis utkjørt 2 500 tonn, dog av blandet kvalitet).
22. Fuglesangen.
l^n V2nnkvlt zrube liz^r i utmark vel 100 m Bvcl for garden
med no^en nundre meter 3kje»rin^ pa taleliz vei frem til bilvei,
er 12x3 m med lenzderetninz «38tnorde>3t. Den 3tsr3te
dybde til vannBpeilet er 1,5 m.
pezmatitten d2nner en 3teiltBtaende
Bom fortBetter
S3tover. 3ide3tenen er zneiB Bom Btrvker Bvds3t med middel3
3teilt fall i 3vdve3tli^ retning,
nvad man 3er i overflaten
zir forekom3ten ikke inntrykk av a vsere betydeliz, oz feltBpat
3tolpene BVN63 ikke BNrliz 3tore. Der er o^3a adBkilli^ ruBt.
Imidlertid oplv3e3 det at
er ca. 20 m dyp (man brukte
3 3tizer under den Benere del av driften) OZ at den vider 3iz
ut nedad, 3Nrliz p 2nord3iden oz i ve3t. Der blev utvunnet
dckde felt3p2t oz Kv2rt3, men 2nziveli^ ikke 3Nrliz pen vare —
viB3tnok p2zrunn 2v 3vovelki3inn3prenzninzer.
(^ruben blev anlagt 2ntazeliß i 3lutten 2V 70-2rene 2v
(Gverby) for porselen3M2ler 3cn>v2r^ennorn
(oz k2ptein I^2r3 ?eterßen?). Den V2r Bißt i drikt i 1908 for
39
De forenede Feltspatbrud. Driften ophørte da man i dypet
støtte på større masser av kalkspat" (formodentlig kalknatron
feltspat). — Eier av Fuglesangen gård er Jens Bredholt.
23. Klypa.
På gården Klypa i nærheten av Fuglesangen skal der være
et mindre skjerp (feltspat). Transportforholdene er dårlige idet
forekomsten ligger nokså langt inne på skogen.
24. Ødegård.
(Nerbyødegård).
I utmark 3—40 3 —400 m sydsydøst for Nerbyskaug (Nerby
hullet) er der et litet dagbrudd hvis bunn er 20 x 3 m med
høide optil 4 m. Det ser ut som om der har været en liten
synk som er blitt fylt igjen. Bruddet er anlagt på en steilt
stående pegmatittgang strykende nordøst til nord med mektiznet
ca. 3 m i dagen, — i dypet rimeligvis større idet BicieBtenen,
grå gneis med lyse årer fallende 45° mot nordøst til øst, i
sydøstsiden danner slakt fallende heng. — Der sees, særlig i
sydøstveggen store stolper av 2llcaljfelt3pat samt en større kvarts
masse. Der er også store glimmerkrystaller — til dels i kvartsen.
Det hele er gjennemsatt av rustslepper. Det er vel dette som
er grunnen til at driften stoppet. Transportforholdene er heller
ikke de beste idet der er ca. 500 m vinterkjøring frem til vei.
Gruben blev optatt av grosserer lieinert (Moss) omkring
1880 og blev senere drevet av kaptein Lars Pettersen i 1890
årene. — Eier: A. T. Skaug, l^auteBtad.
25. I^erbvBkauz (l^erbvkullet) l
I utmarlcen 200 m e»Btnorde»3t for garden med ca. 100 m i
Natt lende krem til bilvei NnneB et litet dagbrudd i den 3tupbratte
GBt3kraninz av en liten
3elve 3tupet utzje»r63 av
pezmatitten idet zanzenB Btre»l< (nordnord!3Bt) er parallelt med
rjellve^zen. I veBt over3kjNrer Fanden med Bteil zrenBe
Btripet
Bom Btrvker (nordnordve3t) 03 tuller 55° i ve3tBvdve3tliZ retninz. ?e^m2tittenB 3te»rBte mekti^liet K2N vsere
omtrent 4 m, den 3 ut3treknin^ elter BtrGket er liten idet den
40
danner en eroBion3reBt i fjellBiden. — Der er en central Kv2rtB
linze omzitt av vanlig pezmatitt Bom er temmelig muBkovittrik,
3Nrliz wn^B zrenBen. De nu Bvnlize muBkovittkry3taller var
do^ Bjelden 32 mezet Bom 10 cm i tverrmål.
Bruddet blev drevet av kaptein, senere losoldermann Lars
Petersen, Fredrikstad i 90-årene da der blev tatt ut nogen
jernbanevognlass feltspat foruten en del glimmer. Senere blev
der sendt flere jernbanevognlass kvarts. I 1918 blev der uttatt
flere vognlass glimmer (av Norsk glimmerindustri"). Senere
har der ingen drift været. Eventuell drift vil også efterhånden
bli dyrere idet det meste av det som sitter utenpå fjellsiden er
borttatt («skrellet av") så man nu ma på dypet. Forekomsten
synes da kanskje mindre lovende. — Eier: Ludvig Skaug,
Nerbyskaug, Rakkestad.
26.
(I^erbvnullet) 2.
Bte»rre brudcl lizzer i utmarken 3—40 3 —400 m ve3t for zarclen
mccl bra kjsrevei. Den vannfvlte Bvnk (8e Bki33en) er anziveliz
omtrent 20 m clvp. Oazapninzen er omtrent 20 xl5
m. Oan^en
Btrvker omtrent e>3tnor6sBt oz te»r an3laB3vi3 vsere 20 m mektig
i cla^en. Den be3tar av vanliz pezmatitt mccl kelt3p2t-3tolper.
Der er 033 aen clel zrnnn felt3pat, farvet 2v KiB. l^an^en3 fortBettel3e i e»3t er clekket av ber^n2lclen, i veBt er cler en jorclfvlt
klove. Driften blev Bt2N3et 62 jorden bezvnte a ra3e necl i
bruddet ner.
Det oplvBeB at zruben blev Zpnet c2. 1885 2v porBelenB
maler 3cnxvar^ennorn, oz blev Benere drevet 2V kaptein Lar3
Peter3en (^redrikBtad) (viBBtnok Bammen med d!2r3ten
i 90-arene (1892?)), oz zro^erer I^einert (iVlo88) i Blutten av
90-arene. Omkrinz 1900 av I^udv. 3kauz. 3iBt drevet av I^icolav
?leBner med Ole
Bom formann i 1905. — Den BtsrBte
menzde (feltBp2t) blev uttatt av ?eter3en, derne3t kommer
PleBner. (iruben er antazeliz en av de 3tor3te i liakkeBtad.
Der nar vseret uttatt 3tore mengder felt3pat, Balede3 blev der
i de ar driften var meBt inten3 pk en vinter 2nziveliz kremkjeirt
400 tonn. — Lier: I^udviz 3k2U^.
jjtøtøa 7^^..<,l^ Institutt
41
27. NerbyskaUg
Nerbyskaug (Nerby hullet.) UL ULyAlMvot ca i«O
(Nerbyhullet) 3.
I utmarken nogen
hundre meter sydøst for
Nerbyskaug 2 med kjøring
nogen hundre meter på
vintervei er der en liten
vannfylt synk på omtrent
MWUMM^WX 1
WW^liwy^l^*
ca
15"
'\\\\Y^)y^\ ' " "- A -"- A AW- .
\w|Sfyf s^nfc x"^^""""^"nX
'^yU^j
i >^^Sy^>Sw^^\W>'
2 m's dybde med )x 4 m's s°>i2^ASs^^\^^^ \
tverrsnitt. pe^matittzan^en
er steil og stryker omtrent
nordøst. Mektigheten er i
Flg - 6dagen 2—32 —3 m, men synes
å tilta nedover. I nordøst fortsetter den inn under en myrlendt
flate, i sydvest op gjennem høidedraget. Der er bare utvunnet
glimmer, men der er også feltspatstolper og kvarts, dog er det
meste av forekomsten overdekket eller skjult av vannet i synken.
Der blev arbeidet i 1918 av ,,^or3k
Bom
ekBpeclerte Nere ne3tela33 gimmer, nvorav en Bte»rre clel anziveliz
mccl tverrmål optil 20—30 cm. — Lier: Ludviz Bkauz.
28.
I utmarken omtrent 700 m 3v6s3t for NerbvBkauB (I^erbv
nullet) B^6 er et mincire 6azbru66 anlazt pa en 10— l5 m
bred
av 3amme type Bom I^und l 3trvkende nord«33t mccl
central KvartBmaB3e. Den li^er for svri^ elter 3tre»ket i fortBettelBen av Luncl l . foruten Kvart3en er cler
alkalifeltBp3t.
Lrudclet blev tatt op i 1892 oz drevet ssrBt av^onanne3 I^und3
bakken. I 1897 blev det drevet av Harald
3enere nar
der in^en dritt vseret.
bilvei. — Lier:
29.
Der er ca. Ikm vinterkjsrihz ned til
LundBbakken.
I^und,v6Btrel.
I utmarken ca. 1000 m Bvd3vds3t til Byd for I^erbv3kauz
(^erbvnullet) zard (d. v. 8. 5—600 m Byd for Gde^ard brudd)
er der to, nu vannkvlte 3vnker 10x10 m Btore 03 den dvpe3te
42
angivelig 4 m dvp. Det er en drsi KilometerB vinterkjsring i
pent lende frem til bilvei.
fjellgrunnen om bruddene er 3terkt overdekket, men det
er tvdelig at de er anlagt pa zamme Btore pegmatittgang 3om
Bvne3 min3t 20 m mektig, med en betydelig, 3nenvit kvartBM2B3e
i midten. Der er 0g32 pen, gul alkalife!tBpat, — det var clenne
Bom i 3in ticl blev utvunnet. (langen Btrvker norde»Bt—3vdveBt,
terrenget nelder mot nord«33t. — Lier: Naren 3agdakl(en,
(^3ute3taci.
30. I^uncl, ve3tre2
digger 300 m 8v6«33t for foregående. Det er et litet ciag
bru66 pa !<vart3 optatt 1930 men Benere ikke clrevet. pegmatitt
gangen Btrvker mot norcj«3Bt og er av 3amme type Bom fore
gående, mcci en central KvartBmaB3e Bom i 6agen er 5—65 —6 m
mektig. Utenom kvartBM2BBen 3eeB pen felt3pat og 0g32 glimmer,
(langen kan fslge3 50 m i lengderetningen — terrenget er
263killig overdekket. —
tiaren Zagbakken, <^aute3tad.
31. Zagbakken I.
Lrudciet ligger i utmark l—2o l —200 m nord for garden med
kjsrbar vei frem til denne. Det er en Bvnk 10x4 m i dagen,
noget videre pa dvpet og angivelig 17 m dvp — bunnen var
vannfvlt. I dagen er der litet eller intet a 8e av gangen, — der
er for svrig temmelig overdekket. Det beretteB pa Btedet at
gruben blev åpnet pa en roBe Bvm ikke var Bte>rre enn et
3tol3ete". l^u er grubeveggene til3VXrtet og tilgrodd.
(-ruben blev optatt i Blutten av 70-srene 2v gro33erer
I^einert (^033) (Bamtidig blev optatt GgardBgruva" og ^etag
ruva"). Der var drift i 1906—07, likelede3 blev forakt drift
i 1929, men der var da ingen av3etning a f2. I begvnneiBen
blev ve36ntlig drevet pa felt3pat, 3enere blev utvunnet KvartB
(melkekvartB) av god kvalitet. — Lier av Zagbakken, tiaren
Zagbakken, t^aute3tad.
32. Zagbakken 2.
Ln vannfvlt Bvnk, 3x4 m i dagen, angivelig 8 m dvp, ligger
noget nsermere garden enn forannevnte. Der Bkal i eldre tid
vXre uttatt meget selt3pat.
43
33. 32zbakken3.
I utmark omkrinz 600 m e»3tnorde»Bt for garden er der et
zrvteformet brudd i toppen av et nsidedra^.
bruddet fsrer
tarvelig bilvei Bom det do^ er kjsrt 2 tonnB laB3 pk. Det er
8 m i tverrmål oz 2 m dypt pk det dvpeBte. Det nar vseret
drevet utelukkende 3om Kvart3brudd.
Pegmatittgangen er omtrent 10 m mektig og steiltstående
med strøk omtrent østnordøst. Den synes fortsette utover
høidedragets sider i østnordøst og vestsydvest, men muligens
med redusert mektighet. Grensene er i dagen uregelmessige,
til dels gaflende, men det synes utvilsomt å være en betydelig
forekomst i hvert fall av kvarts. — Utenom den centrale kvarts
masse står stolper av hvit alkalifeltBpat samt 3kristBranitt, kvarts
og glimmer. Sidebergarten er grå gneis. Der er flere lignende
ganger i nærheten (i en av dem er der et eldre brudd).
(3ruben blev optatt i 1929 oz der blev BolBt omtrent 300 tonn.
Arbeidet blev innBtillet pa
av manglende av3etninz pa
vrak-kvart3en.
34. 3azbakken4m. fl.
Lt litet felt3p2tbrudd drevet kor lanz tid Biden lizzer ca.
500 m nordnord!3Bt for Arden i utmark. Det er et dazbrudd
pa en Bvde»Bt'3trvkende 3teil zanz med 3—4 m'3 mektiznet.
er overdekket oz til^rodct. —
matte
forela pa vinterføre. 100 m 3vd«3Bt for forekomBten er der oz3a
et litet 3kjerp, 3om mulizen3 anzir fortBettel3en av
l-ler
er doz 82 manze pezmatittzanzer i dette Btre»k at nozet 3ikkert
om dette ikke kan 3ie3. — Der er Nere Bma brudd i 3ko^en
ner, 82lede3 angivelig et mindre KvartBbrudd ca. 100 m ve3t kor
siBtnevnte, i delet mellem 3azbakken oz Lakke.
35. kiolfBeide l
(Fetagruben) 1 .
Qruben lizzer i utmark 400 m nord for zarden pa toppen
av en Nat 23rv8z oz 100 a 200 m norde»Bt kor I?olfBeide 2.
Zfter tr2NBportveien 3om til ne»d er f2rb2r med bil er det
?—BO ? —800 m frem til z^den
veien zjsr en 3vinz mot nord.
' Se Rolfseide 3.
4
(-ruben var i 1932 en vannfylt synk ca. 5 x 50 m med
lengderetning nordsst, nvilket er pegmatittgangens strskretning.
Denne danner en steik svdsstsgllende 5 m mektig planparallell
gang — en spaltegang? — som fortsetter bade i nordsst og
sydvest, antagelig tvers over asen^. (langen gjennemsetter gneis
som stryker nordnordvest til vest med Bteilt vestlig fall.
I gangens midte sees en kvartsmasse av ren hvit kvarts
med mektighet optil 2—32 —3 m. På begge sider er der feltspatrik
pegmatitt med stolper av alkalifeltspat og grønnlighvit plagioklas.
Nær ganggrensen sees enkelte steder muskovitt-,,bøker" med
tverrsnitt optil 20 cm, av til dels god kvalitet. Disse muskovitt
krystaller satt (som så ofte) i kalknatronfeltspatsonen.
Der var lagret nozen tonn av (sekunclsert?) rsclfarvet alkali
feltspat oz av
alkalifeltspat. Viclere kantes pa ber^nalcien litt
svovelkis.
cismme efter dalclens stsrrelse ma ner na vNret
betvcieliz cirift. Det oplvBes at zruben i gammel ticl blev 6revet
av grosserer lieinert,
I 193l var cler feltspat- oz kvarts
cirift ve6 Ole l^au^en (Oremo). Der var visstnok 6rift ozsa
omkrinz 1909— 1 l
— I^ier: (^unnilci Oremo, DezerneB.
36. I?olfBei6e 2.
I utmark 400 m norcinorclvest for zarclen er et litet claz
bruc!6 meci en enkelt min6re synk, anlazt i syclvestskraninzen
av clen as som o^sa zjennemsettes av
ve6 liolfseicle l.
Veien som til ne»6 kan biles zar i foten av skråningen, (langen
lizner cien ved I^olfseide l. Den er planparallell 3—4m mektig
og stryker nordøstover mec! temmelig Bteilt fall mot sydøst. I
midten sees nvit kvartsmasse og til siden for denne feltspat
stolper. Der er også litt muskovitt og biotitt, dog vesentlig
skjellet. Likesom ved I^olfseide l er der litet av skriftgranitt.
l Litt nordenfor er et litet brudd i en paralleltløpende gang som muligens
er en fortsettelse av Rolfseide 2.
2 I-ielZten 1933 blev zruben lenBet for vann.
Der blev imicilertl6 ikke
igangsatt drift, angivelig fordi forekomsten var for dårlig. Hans Orud
som tok gruben i øiesyn, meddeler at der var meget kis, dessuten i
bunnen gråfjell az kallinatronfeltgpat.
45
Gangen fortsetter mot nordøst som en svak forsenkning i
terrenget. Merkelig nok kunde dens fortsettelse i sydvest (på
den annen side av en liten bekk) ikke finnes, og her er dog
godt blottet (forkastning?).
Bruddet nar øiensynlig været drevet i forbindelse med
Rolfseide 1, men stor drift kan der ikke ha været. — Eier:
Gunhild Oremo, Degernes.
37.
3.
( n Øgardsgruva") 1 .
Gruben ligger i utmark tett på vestsiden av den vik av
Ertevann hvorfra elven renner ut, og vel 100 m syd for broen
over oset. Der sees nu en vannlvlt synk, ca. 10 xl5 m vid
og med et FjenBatt KvartBparti i midten, stikkende op som en
liten ø (1,5 m i diameter) over vannflaten. Grubeåpningen ligger
ca. 7 m over Ertevannet. — Sidestenen er grå gneis, til dels
åregneis, med nordlig strøk og vestlig fall. Pegmatitten synes
å danne en steiltstående linse med hovedstrøkretning nordøst
til øst og steilt sydøstlig fall. I sydvestsiden forsvinner den
raskt (i dagen) mens den i nordøstenden muligens går frem til
vannet — her ligger imidlertid haldene over. Omgivelsene er
nu så tilgrodd at det ikke kan gjøres synderlig av observasjoner.
Efter haldene å dømme har driften ikke været übetydelig, og
gruben har da også fra gammel tid et visst ry som glimmer
grube. Det fortelles at der herfra blev sendt en glimmerkake"
på 140 kg til Chicago-utstillingen i 1893 (den kom for øvrig
visstnok ikke frem). Gruben skal være optatt av Edvard Orud
og Anton Tjerbu ca. 1890 (1892?) som drev den for ingeniør
Jonathan Heide. Der blev i alt arbeidet 3—4 ar med 3—5
mann.
> På rektangelkartet sees to gårder benevnt Rolfseide. Den vestligste
nu helt nedrevet så bare murene står igjen — kaltes før Feta. Den
østligste kaldtes Feta-Ødegården — her står for tiden bare uthusene.
Den grube som her kalles Rolfseide 1 er den gamle Fetagruben".
Rolfseidegrubene omtales av Brøgger (1. c).
46
Degernes.
l. ?lalum.
Ved den nordligste av Halumgårdene (på rektangelkartet
betegnet ø. Halum, heter offisielt visstnok Halum, mellem) er
der i utmarken 600 m nordnordøst for gårdens NUB l et ganske
litet brudd, tatt op ved gårdens folk for ca. 10 ar siden. Det
oplyses at der har været solgt ca. 10 tonn feltspat herfra. —
Bruddet er en liten synk, 4x3 m vid, 4—54 —5 m dyp. Gangens
retning er sannsynligvis nordøst med steilt fall. men den er
for dårlig blottet til at man kan få noget innblikk i dens forløp
og struktur. Det hele gjør nærmest inntrykk av a være en
uregelmessig, ikke betydelig forekomst. — Eier er Mathilde
Heier, Halum, Degernes.
2. Gvre (nordre) Lrtel.
7—Bo 7 —800 m nord for gården og 2 300 m nordnordøst for
Rolfseide 3 ligger gruben i utmarken i vestsiden av et litet
åsdnjg. Den danner en lang, nordøstløpende skjæring med to
gjensatte »broer" over. Skjæringen løper i øst inn under et
hvelv — hvor langt eller hvor dypt kan ikke sies da bunnen
er fylt med vann. Den synlige del av gruberummet er ca. 40 m
lang, største dybde til vannspeilet ca. 6 m, skjæringens bredde
ca. 6 m.
Sidestenen er gneis som faller steilt mot sydsydøst. Peg
matittgangen faller ca. 60° mot østsydøst, dens mektighet er
antagelig ca. 6m. Bruddets vegger er dog tilsvertet og om
givelsene for tilgrodd til at gode observasjoner kan gjøres. Der
er ca. 100 m til bilvei; lasteplass og dreneringsforhold er gode.
(-ruben oplv3e3 a na vseret en betv^eli^
Der forefanteB ennu vecl be3e»ket nozen KaBBer mccl flimmer
pa laBtepl2BBen. OeBButen var cier en clel zulnvit feltBpat. Vi
ciere 3kal cier vsere funnet zranat.
Qruben blev optatt i 189 lav Ole Lrtke 03 cirevet mcci
6—B6—8 mann i nozen ar. I 1897 30lzte8 forekomßten til I^ne
1 d. v. s. 200 m sydsydvest for Skårer — på rektangelkartet avsatt som
plass, uten navn.
47
I^or^vegian Nica Oompanv (dißponent I^icolav Pleßner) Bom
drev gruben nogen ar, nvorefter den gikk over pk engel3ke
denger og blev drevet et Kr 3tid omkring 1901 under ledene
av
Vi^akekeld. Ole Lrtne meddeler at driften opnsrte
fordi man traff pk 3ideßtenen i bunnen. — Lier av syre
er 3vein (!jsbv,
Degerne3.
3. Øvre Erte 2 m. fl.
Denne østre" grube ligger i utmark ca. l km nordnordøst
for gården. Man ser her i det sterkt overdekkete, flate lende
en vannfylt synk omtrent 40x5 m. Gangen synes å stryke
nordøstover med ca. 70° fall mot sydøst, og er antagelig ca. 6 m
mektig. Ganske store, nu tilgrodde halder vidner om betydelig
drift i eldre tid. Gruben, som foruten feltspat skal ha ført en
masse glimmer blev optatt av Ole Erthe i 1889. I 1891 blev
den solgt til ingeniør Jonathan Heide som drev den et års tid
(ifølge en gammel kontrakt som blev forevist av Ole Erthe
var salgssummen kr. 1000. Det er temmelig sikkert denne
forekomst som omtales av Friis 1. c. p. 88). Ole Erthe oplyser
at man stoppet driften fordi gangen blev smalere på dypet.
I bunnen står det kvarts. — Eiendomsforhold som Øvre Erte 1.
På nedre (s.) Erte skal der finnes en lignende grube
(„ nedre Erte 2") på et nes i Ertevann ca. 700 m syd for går
den. Der foreligger litet om dette brudd. Det skal være optatt
omkring 1900 (?). Senere blev det drevet av „ Norsk glimmer
industri (Charles Martens) ca. 1914— 15. Der har aldri været
større drift.
4. 3trand m. 11. (3nopeBtad, l^und e»3tre,
nedre (3e»ndre) Zrte l, Knoll).
Lt par mindre brudd ligger 6—70 6 —700 m nordvei kor garden,
med vintervei frem til I^und.
av dem er en vannkvlt Bvnk
2—32—3 m bred og 20 m lang, efter en Bteilt3tkende gang med 3trsk
norde>3t—Bvdve3t. Lruddet er nu tilgrodd og uover3iktlig. —
50 m veBtenfor er et lignende, litt 3tsrre brudd, 20 x 15 m.
Lruddene blev drevet veBentlig pk glimmer, BiBte gang i
1896 (97?) (av ingenisr
l^eide). Lier av begge er
48
Anton Strand. Der 3K21 være nok et mindre brudd på denne
eiendom, likesom der ligger nogen lignende gamle småbrudd på
Lund, østre (i Rakkestad) !. Videre er der nogen små feltspatbrudd
på Snopestad, drevet av ingeniør Heide i 90-årene. I det hele
er det svært mange nedlagte småbrudd og skjærp her vest og
nordvest for Ertevann. Blandt disse kunde nevnes nedre (søndre)
Erte 12,I 2, som blev drevet et halvt års tid med 3—4 mann for
lang tid siden, og også en gang senere har været gjenstand for
nogen måneders drift. Gruben skal ligge vel en kilometer vest
for Erteskogen (som ligger 500 m sydsydvest for Snopestad).
Eier av sistnevnte grube er Thøger Ilebæk, Gautestad. — På
gården Knoll (eier Berg, Knoll, Degernes) angis der likeledes
å ligge et litet brudd like sydvest for Elgututjern. Dette brudd
blev drevet nogen få måneder for mange ar siden.
5. Elgutu.
vannfvlt 3vnlc me 6omtrent 10x20 m 6azapninz li^zer
ve 6et jorcie i Bl<oBl<anten Bnaue 200 m 3v6veBt for lancieveien
nvor cienne p233erer
Der fsrer bilvei frem til bruclclet.
Gangens sydøstgrense, som stryker nordøstover med steilt
sydøstlig fall, er blottet. Sidestenen er gneis. Hvor langt gangen
strekker sig kan ikke avgjøres i det overdekkete terreng, men
det er øiensynlig en stor pegmatittforekomst — mektigheten er
over 20 m.
I clen indre clel av zan^en er 6er en Btsrre Kvart3ma3Be.
oz uten om 6enne vanlig pe^matitt me 6feltBp2t3tolper. Der
lizzer ennu litt felt3pat i^jen ekter driften, den er zul oz pen.
Kvarden 3vneB for det me3te 2 vsere litt ru3ten. (Glimmer er
det tilBvnelatende litet av, Allfall i overflaten.
Lruddet blev drevet en kort tid i 1890-2rene av in^enisr
tteide. I 3enere tid (til 1928) blev det drevet av
ber^inzenisr srit?
Naartnen. I l9)l blev der drevet pa
KvartB ( 2. 3ort") av Ole l-lolt. — Lier ttan3 Llzutu, Oezerne^
> Om ett av bruddene på Strand oplyses at det var en glimmergrube optatt av Anton Tjerbu ca. 1890—95 for ingeniør Heide.
2 ang. nedre Erte 2, se øvre Erte.
«,-
omti
JUlUlt%ii>Kb
49
Fig. 7.
6. PalBrucl.
I en skogdekket, lav åsrygg nogen få hundre meter syd
for gården er der i steilt mot vest fallende, grå stripet øiegneis
flere smale pegmatittganger på hvilke det er anlagt nogen små
brudd. Således en 1 å 2 m mektig gang ca. 100 m syd for veien,
steiltstående og uregelmessig gaflende med strøk østnordøst.
Den synes å fortsette vel 50 m østover — om enn forbindelsen
er skjult av løsmateriale. Hovedmassen (den centrale del) av
gangen består av kvarts med litet av alkalifeltspat. Uten om
finnes kalk-natronfeltspat med muskovitt. Nærmest sidestenen
er der skriftgranitt med muskovitt og biotitt. Der har av går
dens folk (2 mann) fra og til været drevet på muskovitt. Den
Norges Geol. Unders. Nr. 141.
4
1
H TtkflUk Avdeling
.!^,..
50
Fig. 8. Gammelsrud fotografert fra nordvest 1932.
Forrest lager av kvarts og feltspat.
blev i 1933 på stedet solgt for 5 kr. pr. kg i størrelse 75 x 75 mm
(uklippet). For vrak betaltes 30 kr. pr. tonn. — Det største
brudd er bare 3 x 2 m, og 4 m dypt.
60 m sydsydøst for dette brudd ligger et annet litet glimmer
brudd på en lignende gang, som ved bruddet er ca. 4 m mektig.
Her er gangens strøk temmelig rett øst, med fall 65° i sydlig
retning, men like nordenfor vinkler gangen og stryker rett nord
østover med steilt sydøstlig fall. Der er funnet muskovitt med
op til 15 cm diameter, men ikke særlig god — vesentlig såkalt
kileglimmer. Gangen kan følges ca. 100 m nordøstover. Her er
atter et litet brudd med vidde 8 x 2 m, dybde 4 m. Dette blev op
tatt omkring 1900 som seltBpatbrucicl, men viste sig å være fattig.
Gangen fører her tommetykke turmalinkrystaller. I muskoviten
sees innesluttet små turmalinnåler og små granater. — Eier av
Pålsrud er Olau3 Bjørneby, Pålsrud, Degernes.
7. (,2mmelBru6 l.
(^ruben lizger i innmarken like ve3t kor zarclen. Oprinneli^
var bare en liten ciel av forekoMBten Bvnli^ i dazen. I_lncler
clrikten er 8a ekternancien jordlaget blitt fjernet oz elet viBer Biz
51
Fig. 9. Gammelsrud. Fra gruben.
at pegmatittgangen følger en forsenkning i fjelloverflaten dekket
av morene og ler. Gangens hovedretning er nordøst—sydvest
med fall 65° mot sydøst. Den synes å danne en steiltstående
linse. I nordøst dukker den inn under sidestenen som er en
noget foldet, grå åregneis med nordlig strøk og steilt fall.
Årene utspringer iallfall delvis fra pegmatittgangen. I sydvest
er gangen dekket av løsmateriale som vil vanskeliggjøre bryt
ningens fortsettelse i denne retning.
Gruben er en vid synk (se kartskissen fig. 7) med et kort
hvelv i nordøstenden. Dagåpningen har lengderetning som
gangen og er omtrent 15x35 m. Dybden er henved 40 m.
Gruberummet faller mot sydøst som gangen. Denne har hittil
utvidet sig noget nedad. Der er flere vannårer i bruddet, en
av dem fører omtrent 3 liter pr. minutt.
Oprinnelig blev der utvunnet adskillig glimmer, til dels i
store krystaller, angivelig op til 4x 2 x 3/4 alen (3A( 3A alen lodd
rett på spalteflatene). Glimmeren satt hovedsakelig nær gang
grensen og angivelig mest på sydøstveggen (hengen) 1 . Der er
1
Dette påståes å være en almindelig erfaring med hensyn til glimmerforekomstene her omkring (jfr. også Friis 1. c. p. 87).
52
videre utvunnet store mengder alkalifeltspat, både rødlig og
gullig til hvit, i den senere tid også kvarts, til del3 roßenkvart3,
av megen ren kvalitet. Endelig er der ganske store mengder
av hvit plagioklas, som for tiden går på avfallshaugen. — Kvarts,
alkalifeltspat og plagioklas i form av store, op til meterstore,
stolper, danner hovedmassen av gangen. Feltspaten, særlig
plaziol<l23en, er til dels A'ennemß2tt av epidotlvlte sprekker.
Som vanlig er der en centralmasse av kvarts. Nær nordøst
veggen notertes en del muskovitt og biotitt, som for øvrig sees
også andre steder i gruben, videre turmalin (i kvarts). — Langs
grensene er gangen relativt finkornet.
På avfallshaugen blev bl. a. funnet turmalin, gulgrøn glim
mer, sterkt rød feltspat, litt urandekert^ med gul oranoklcer,
litt orthitt 2, litt blyglans i alkalifeltspat og litt rød apatitt.
Bruddet blev åpnet i 1912 av Anton Tjerbu og har senere
været i temmelig stadig drift, dels ved Anton 'sjerdu, dels ved
andre, bl. a. Harald Thiis. For tiden (1932) drives det av eierne,
brødrene Gammelsrud, med 15 mann. Anlegget er ved siden
av Stryker og Orud det største i Østfold.
8. Gammelsrud 2 (m. fl.).
Tett på sydsiden av husene er der tatt op et brudd. (Her
var for øvrig et gammelt, mindre brudd tidligere, drevet av
Smaalenene Grubekompani (E. G. Berndtsen), Sarpsborg. Driften
er foreløbig stanset. Der sees nu en rund synk omkring 10x8m
nesten full av vann. Dybden er angivelig 15 —20 m. Gangen
> Røntgenspektrografisk undersøkt av konservator Harald L^e>«i^vl<l<l-,
2 Sjeldne mineraler" synes å være et ukjent begrep hos feltspatarbeiderne i Rakkestad og Degernes, hvilket vel kommer av at disse mørke
mineraler praktisk talt aldri blir funnet i bruddene her, muligens til dels
fordi gangene sjelden avdyB3eB helt inn til Bicie3tenen, men sikkert
vesentlig fordi der er litet av mineralene. — Nærmest som en kuriositet kan i denne forbindelse nevnes at der i gruben Gammelsrud I
finnes biotittkrystaller med spaltebladene delvis løsnet fra hverandre, og
elastisk sammentrykkbare som viskelær. Det fortelles at disse krystaller før utmineringen ser ut som andre glimmerbøker", men idet
de frigjøres fra sidestenen tiltar de i tykkelse under plutselig, likesom
spontan opspaltning. De synes altså å befinne sig i spenningstilstand
i fjellet. Prøver av denne biotitt gjør et ufriskt (forvitret) inntrykk.
53
80M Bvne3 parallell med (jen ved (I3mmel3rud l fortsetter nord
<3Btover. I Bvdveßt dekke3den av I»3materiale.
Der nar ve3entliz vseret produ3ert Kvart3, til delB ro3enKvartB.
tiar nitti! me3t vseret funnet i form av
Bkriftzranitt, 3om e!lerB 3vneB temmelig underordnet i di3Be Btrsk.
I denne zrube nar man funnet blvzlanZ, anziveliz Bslvnoldiz.
Der er o^Ba bl. a. turmalin.
Der er flere små brudd og skjærp på Gammelsrud. Et
blev optatt i 1933. Det ligger i utmark (i kanten mot inn
marken) 200 m nordvest for Gammelsrud 1. Gangen synes
uregelmessig, hovedretningen tør være nordøst. Der var (no
vember 1933) for litet blottet til at man kan na nogen mening
om forekomsten. I midten av gangen såes kvarts, på sidene
var der tint". I bunnen stod vann, så det meste var skjult.
Sidestenen er gneis med sine og årer av pegmatitt. Der skal
være solgt 30—40 tonn kvarts fra gruben (nov. 1933).
9. I^unde.
forekom3t tilnsrende
(1. I^unde oz beljende ester
opzivende ca. 300 m e»Bt for I^undemoen er av intereBBe fordi
der ner BK2I vsere funnet vi3mut^lanB, anziveli^ ca. 1910. l^or
svriz er bruddet vi33t übetvdeli^ oz forlen^3t ute av drift.
10. I^illeneier.
I toppen av en liten a3rvZB i utmarken 150 m 3vd«33t for
garden l med vel 100 m tranBport nedover (veBtover) til bilvei
er der et mindre feltBpatbrudd. Der 3eeB et rundt, vannkvlt
null, 5 m i diameter, 2 m ned til vannBpeilet. 3vnken er an
ziveli^ 12— 15 m dvp. I BvdveBtenden
bruddet pa 3kra ned
under nvelv, antazeli^ ikke 3Xrliz dypt.
pezmltitt^anzenB retning i da^en er nord«Bt til nord, fall
retningen kunde ikke beBtemmeB. Nektizneten er antazeliz
4—54—5 m i da^en. Der er adBkilliz overdekket, zanzen kan doz
se»lze3 ca. 12 m norde»3tover. Lruddet3 ve^er er tilBvertet oz
tillater inzen under3e»kelBe av pezmatiten3 Btruktur.
1 På rektangelkartet merket med tallet 133 (der er flere Lilleheier-gårder).
54
?elt3paten er zul med 3ekund2ere, rsde årer. 3ideBtenen
er amNbolitt oz zrk znei3 med centimeter3tore feltBpate>ine; fallet
er 3teilt nord«3Btliz.
Bruddet blev åpnet i 90-årene. Siden har der været drift
fra og til ved gårdens folk (også en kort tid av Anton Tjerbu),
sist i 1917. Det meddeles at man da i bunnen støtte på et
hulrum med flere tonn lere". Produksjonen angis skjøns
messig til i alt (for den samlede driftstid) omkring et par tusen
tonn feltspat. Glimmer har ikke været utvunnet. — Eier er
S. T. Lilleheier, Degernes.
li. «eller.
Et par hundre meter østnordøst for Lilleheier brudd er
der et ganske litet, gammelt skjærp — et grunt hull med 1 m
diameter. Det har ikke været solgt nogen feltspat herfra, men de
uttagne prøver viser en ualmindelig pen og hvit alkalifeltspat.
Det var ikke mulig a gjøre sig nogen mening om gangens stør
relBe og forløp, på grunn av løsmateriale.
12. Lan nem l.
(Lannem3etre).
I^t litet, vannfvlt null, 2>c) m vicit, clvbde ukjent, liz^er i
tiltrodde om^ivelBer i utmark 300 m norciveBt for LannemBetre
(nvortil fsrer bilvei). Raidene er 3ma. Der Ia 3—43—4 tonn zanBke
pen (nu mo3e^roclcl), nvit alkalifelt3pat vecl
vieren
fremvi3te et Btvkke viBmutzlan3 Bom anzave3 2 vsere fra denne
(8e 0^32 Lannemnolen). Det oplvBe3 at
blev åpnet
1909— l0? (av LarB l-iecllund) — det kan i 32 fall ikke vsere
denne Lannemzrube L««3QO^li nevner i 3itt arbeide av 1906,
1. c. p. 9, 3om iinne3ted for metal!i3k vi3mut (oz vi3mut^lanB) —
8e Lannem 3. — I^ier av I^2nnem er Alfred L2NN6M, OeBerne3.
13. I^2nnem 2.
Lruddet li^er uten vei i toppen av en lav, Nat 23 i ut
marken vel 500 m Bvdßyde»3t for zarden^. Oet er en rund
1 som efter rektangelkartet ligger ca. 1200 m syd for Heller (der er flere
Lannemgårder).
5
synk, 3 m i diameter og 12— 14 m dvp, merkelig nok fri for
vann. Omgivelsene er overdekket og bruddets vegger er til—
svertet. Det oplyses at bruddet blev optatt av gårdens folk i
1910. Det blev nedlagt efter en sommers drift; produksjonen
var 50 tonn feltspat av »1.30rt". — Eier, se Lannem 1.
14. I^annem 3.
Omtrent 100 m sydsydvest for foregående ligger et gammelt
mosegrodd og vannfylt brudd på 2 m bredde og 14 m lengde.
Det følger pegmatittgangen som stryker nordøst til øst med fall
ca. 70° mot sydøst. (Det er muligens samme gang som Lan
nem 2 — i så fall bøier denne litt nordover). Her fantes
turmalin og gulgrøn glimmer. Gruben skal være optatt av
ingeniør Heide, og er en av Heides gamle glimmergruber.
Det er ikke umulig at det er i denne gamle grube der i sin
tid blev funnet metallisk vismut (Brøgger I. c. p. 9), men der
foreligger ingen oplysninger. Sidestenen er grå gneis med
centimeterstore feltspatøine. Den nar steilt østlig til nordøstlig
fall. — Eier av gruben, 3e Lannem 1.
15. I^annemnolen 1.
1 km Bvd«33t for garden, uten vei, i e»BtBiden (nser toppen)
av en Nat Z 8lizzer bruddet. 3tedet3 novedberzart er den under
3tenra omtalte zra
med centimeterBtore seltBpat«3ine. Ved
bruddet danneB BideBtenen av amssbolitt.
Bruddet sees som et vannfylt hull, 3—43 —4 m i diameter, og
angivelig 3—43 —4 m dypt. Gangens hovedretning synes å være
østnordøst til øst, med steilt nordlig fall. Mektigheten i dagen
er antagelig omkring 3 m, men gangen er uregelmessig be
grenset.
Det opBiB at der er uttatt 10 tonn Kvart 3oz 10 tonn keltBpat. Der er nvliz funnet litt viBmutzlanB^.
Lruddet er optatt i 1933 ved eieren, l^udv.
I^annemB
nolen. Der var tidligere et litet Bkjg3rp. (Der li^zer for svriZ
et zanBke übetvdeliz litet BkjNrp 250 m Bvde»Bt for
1 Eieren foreviste en vismutglansprøve i kvarts.
56
16. I^annemnolen 2.
Vel 500 m BvdsBt for I^annemnolen I (like ved delet mot
I^annem) i ve3tBkranin^en av en liten kolle i Bamme 23partj ei
der en liten rund 3vnk med 4 m diameter oz an^iveliz 3 m
dvbde — der Btar vann i bunnen. I^n liten Bkjerinz fsrer veBt
over fra Bvnken.
bruddet fsrer ikke vei.
Pegmatittgangen, ca. 4 m mektig, er tilnærmet planparallelt
(flatt linseformig) begrenset, og stryker østover med steilt sydlig
fall. Den er opfart i omtrent 20 m lengde. I gangmidten er
der en mektig kvartsmasse. Der sees alkalifeltspatkrystaller
med ca. l/z m tverrsnitt. Av glimmer er der litet. Alkalifelt
spaten er rødlig gul. Det som hittil er blottet viste adskillig av
rusthinner. Sidestenen er den vanlige, grå gneis med mere
eller mindre utpreget øie- eller åretekstur. Den faller steilt
østover.
Lruclclet er åpnet 1933 av eieren I^uciv. I^ar3en I^annem
nolen. Der er nitti! utvunnet 20 tonn 2. Bvrt" feltBpat.
17. 3tenra.
Vel 500 m sydsydøst for gården ligger et feltspatbrudd.
Det ligger i vestsiden av en åsrygg i utmarken ved bilvei, og
består av en rund synk som oventil er ca. 8 m i diameter og
vider sig langsomt ut nedad. Vestover fører en kort stoll med
skjæring — tilsammen 12 m lengde — ut i dagen. Grubens
bunn er fylt med vann Bom når op til bunnen av stollen, d.v. s.
6 m under terrengflaten regnet langs synkens høieste (øst
lige) vegg.
3ideberzgrten er den i dette 3tre»k vanlige, zra
med
centimeterBtore feltBpatsine.
pezmatitt^an^en Btrvker nordsBt til <33t med 3teilt 3vd
«3BtliB fall. Den er urezelme33i^ linBeformiz 03 fsrer en del
inneBlutnin^er av zneiB. Omkrinz zruben er det temmelig over
dekket, doz kunde mekti^neten et enkelt 3ted i dazen male3
til B—98 —9 m, menB den pa dvpet 3vneB a vsere Btorre. l^anzen
se»rer lv3^ul oz rod alkalifeltBpat Bamt adBkilliz Kvart3.
(^ruben oplv3eB a vsere optatt 3om feltBpat^rube i 90-arene
av
Kri3ten3en 3tenra. Der blev 2rbeidet kra o^ til i
I
v I
BfM9W IylcsZ0jol.l8l(
— 57 —
3—43 —4 kr med 3—6 mann. I^elt3paten blev kjspt av ingenisr
tteide. — I 1930 blev der uttatt en del Kvart3. 3enere
kar der ikke vseret drift. — l^ier eiKri3ten3en 3tenra,
OegerneB.
18. Lund, nordre 1 .1 1 .
I utmark omtrent 700 m sydøst for gården (d. v. 8. 3 m
nordøst for Tjernsrudmoen) med bilvei over Tjemsrudmoen til
hovedveien ved Orud gård. En (1932) vannfylt synk 25 m lang
i øst—vestlig retning, 8 m bred i vestenden, smalnende av i
østenden. Dybde angivelig 15—20 m. Av pe^matitten er der
litet a se på grunn av vannet og løsmateriale. I vestre del av
sydveggen var grensen blottet, den stryker her øst—vest med
steilt sydlig fall. I vestveggen dukker pegmatittmassen under
sidestenen, så det dreier sig vel om en steil uregelmessig masse
med stort sett øst—vestlig strøk. — Sidestenen er den vanlige
grå til dels zranatfsrencie gneis med pe^matittarer ekter strøket,
som er nord— syd med steilt vestlig fall.
Der er utvunnet en me^et ren
alkaliselt3pat av ut3een6e
lik oruci-felt3paten, 6e33uten aa!3killiB KvartB. (bruden eie 3av
l^aralcl I'nii3 03 var i clritt BeneBt i 193 l. Den formo6eB pa
Bte6et ennu 2 kunne vcle a6Bkilliz felt3pat.
19. I^uncj, norcire2
100 m syd for Lund 1 ligger en runn vannfylt synk med
6 m diameter og dybde angivelig ca. 10 m. Pegmatittens ut
bredelse i dagen er liten. Det dreier sig formodentlig om en
uregelmessig, KlumpformiF masse med strøk omtrent nordvest
—sydøst. Gruben som eies av Harald Thiis, har ikke været
drevet på mange år.
20. I^un6. norclre 3.
Tn vannfylt 3vnk vel 100 m 3v6e»3t for Lun 61. vag
åpningen er bare Bx2 m mccl lengderetning norcwZt—3vclve3t.
Imidlertid er den angivelig omtrent 20 m dvp, og Bkal vide 3ig
ut mot 3vdve3t i dvpet. Lergnalden er av anßelige dimenßjoner,
1 Øst for Ertevann.
Iftgtitlft
58
så her har rimeligvis være utvunnet ikke übetydelige mengder
(feltspat). Gruben eies av Harald Thiis, og har ikke været i
drift på ca. 15 år.
21. Lund, 3e»ndre l.
I utmark 4—50 4 — 500 m sydøst for søndre Lund er det en
rundaktig, vannfylt synk i nordnordl)3t3iden av en lav ås.
Diameteren er 7—B7 —8 m. Pegmatittgangen stryker nordnordøst
og fortsetter både nordøst og sydvest for gruben med sterkt
avtagende mektighet. Der er så tilsvertet at litet sees. Kvarts
synes der å være meget av. Bruddet er angivelig gammelt.
Det var siste gang i drift nogen måneder i 1920 (?) for Norsk
Glimmerindustri (Charles Martens) ved stiger Jørgen Torp. —
Eier: Gustav Lund, Degernes.
22. Luncl, 3snclre 2.
I^ikele6e3 c2. 500 m 3vc!sBt for 3sn6re I^unci, men ngermere norclre Llvtjern enn forezaencie (ca. 100 m 3vcive3t for
tjernet) er elet en forlatt BkjNrin3 i norci«3BtBkr2ninzen 2V en 28.
3kjXrinzenB Bte»rBte nsicle er 6 m, brecicle ca. 4 oz lenzcie
ca. 15 m. Det dreier Biz om en 4—64 —6 m mektiz BteiltBtaencie,
tilnærmet planparallel zanz 30m Btrvker norci«33tover oz fort3etter BvciveBtover (opover), men urezelmeBBiz. Den nar en
mektiz, nvit kvart3M233e i midten oz nar dåre vseret drevet pa
Kvart3. 3icleBtenen er BneiB fallende 45° mot veBtnordve3t. Den
nar årer av pe^matitt. — Zier er (-U3tav Lund.
23. LvBedraten.
Lruddet lizzer nser zarden3 nuB i innmark pa S3t3iden av
novedveien ?lalden — FakkeBtad. Det er vannsvlt; vannflaten
maler 20x15 m med lengderetning nordnorde»Bt. I veBt- 03
Bvd3lden av nullet gar jord3monnet til vann3peilet, i n.orde»Btnjsrnet Btiger bruddet3 vegger 1,5 m over vannflaten. Dvbden
angiB a vsere 20 m. 3ideBtenen er 3tripet gnei3. Det er pa
grunn av vann og Is3materiale neppe mulig a gje»re 3ig nogen
mening om gangen 3 forle»p. Den angiB a beBta veBentlig av
KvartB, og bruddet nar da 0g32 vseret drevet ve3entlig Bom
KvartBbrudd. Det blev kpnet 2V
LvBebrkten (garden3for-
59
Orud feltspat(jri,ibe. (Orudl.)
Degernes. Østfold 1932.
artskisse medto vertikalsnitt
",". A ,
i'
Larrfiass
. ">^/
s As / A • " „* a a aaa a
x
¦*T
V
...... Hor,SontalluT
/"
1
\
\ \
\
\\ \
>^x,
_>rO \
>^_
20JH-3S
OA.B
Fi . 10.
rige eier?) og har senere været drevet av flere: 81. a. av
ingeniør Jonathan Heide, 3maalenene3 Orubekompani (d. v. s.
E. G. Berndtsen o. a.) omkring 1920 1 , Harald Thiis. Driften
sluttet for 3 år siden. Av gårdens folk opziB at der ennu finnes
kvarts i bunnen, om enn muligens ikke så pen. — Eier av
Lysebråten er Julie Lysebråten.
'lil Bommeren 1933 blev cler av l^aral6
drevet en
kvartBMGlle vec! bruciclet. Den blev Nvttet til LlneB.
24. orucl l.
Denne
er vecl Bielen av 3trvker oz (lammel3ruci et
av cle 3t»r3te anlezz i G3tfolcl. Den er omtalt av
I. c. p. 77.
1 Idet dette selskaps virksomhet faller i årene 1917—24.
60
Fig. 11. Orud 1. Parti av grubeåpningen 1932.
Gruben ligger ved bilbar vei i utmarken en snau km sydøst
for gården. Det dreier sig om en forholdsvis trang synk (se
skissen fig. 10, som blev optatt i juli 1932 da gruben ennu ikke
var helt tømt for skrot — se nedenfor).
Sidestenen er grå gneis, til dels gjennemsatt av pegmatitt
årer, på sine steder utviklet som "migmatitt". Gneisen gjennem
settes av amfibolitt. Denne er ikke gjennemtrengt av pegmatitt
årene, men gjennemsettes av den store pegmatittgang (jfr. Alsrød
og Vestgård). Det fremgår av de geologiske forhold at der på
funnpunktet i dagen da gruben i sin tid blev åpnet må ha været
litet a se (senere er bortsprengt adskillig sidesten ved dag
åpningen), så at forekomsten altså videt sig betraktelig ut i dypet.
For så vidt er den analog med Fuglesangen og Sagbakken 1.
Grensene er visstnok temmelig uregelmessige. De er blottet
bare i dagåpningen og i nordveggen. Gruberummet viser
østnordøstlig strøk med fall ca. 80° mot sydsydøst. Dette tør
svare omtrent til gangens strøk og fall. I sydveggen Beeß en
mektig kvartsmasse, og det kunde kanskje være et spørsmål
om man ikke burde ha arbeidet sig sydover gjennem denne
før man gik på dypet, da slike kvartsmasser jo ofte betegner
61
midtpartiet av forekomstene.
Pegmatitten er meget grov
kornet med store kvartmasser
og alkalifeltspatstolper. Der
sees litet av plagioklas 1 og
litet muskovitt, derimot en
6el Btore biotittkrvztaller.
Viclere er kunnet litt 3vovlK,iß Bamt et mineral 80M ekter
be3krivelßen Bvne3 2 vsere
molvbcien^lanß.
Det 0p!v8e8 at zruben
som er en av indre Østfolds
eldste blev åpnet omkring
1880 av Johannes Heyer
dahl. Senere har den været
drevet efter tur av Ole
Christensen Orud, grosserer
H. A. Reinert, P. P. Wistrand
Fig. 12. Orud 1. Grubeåpningen foto
(antagelig ca. 1900) og Harald grafert på skrå (45°) nedover. Litt av
Thiis (til 1903). Produk
stigestellet ses.
sjonen var nesten utelukkende alkalifeltspat — den vanlige gule, til dels med mørke
flekker (av bituminøs substans?) som den ved Stryker og ved
flere av Degernes-forekomstene. I 1931 blev driften gjen
optatt ved Hans Orud idet der i november blev igangsatt
vannpumping. I februar 1932 kunde man begynne å tømme
gruben for avfall (ved heising). Tømningen sluttet januar 1933
da man nådde grubens bunn i dennes vestside, hvor den
angivelig er dypest, 53 m under terrengflaten; i den østre
del Ia da adskillig avfall igjen. Senere blev der arbeidet yder
ligere ca. 5 m ned, så gruben blev henved 60 m dyp. Her i
bunnen såes en øiensynlig mektig masse av hvit og rosa kvarts.
1 Antagelig er hovedmassen av denne samlet nærmere ganggrensen. Det
synes som om en slik forekomstmåte av plagioklasen er den vanlige
på pegmatittgangene i Østfold, mens stolper" er sjeldnere.
62
3ommeren 1933 blev ciriften Btan3et^. 1931 —33 var optil
6 mann 3VB3elB3tt i zruben. Der blev proa!u3ert i alt ca. l(X) tonn
1. 30rt" feltBpat, 225 tonn 2. 8ort". 250 tonn l. 30rt" Kvart3.
500 tonn 2. 8ort". Der opnacl6eB en priB per tonn av 26 kroner
for 1. 8ort" feltBpat, 14 kroner for 2. 8ort", 10 kroner for
l. 8ort" KvartB o^ 4,50 kroner for 2. 8ort" KvartB.
levert pk
kai i l^lalclen. —
av Oru6 Zrube er KriBtian Oruci, OezerneB.
25. oruci 2.
100 m sydsydøst for ovennevnte ligger et nyere, adskillig
mindre brudd, som har været nedlagt siden 1903, da det blev
drevet av Harald Thiis. Der sees nu en vannfvlt synk ca. 25 m
lang, 8 m bred og angivelig 15 m dyp. Bruddet er noget
krokete, hovedretningen nordvestlig. Hvis dette er gangens
retning, hvilket på grunn av vegetasjon og vrak fra driften ikke
kan avgjøres, 82 er denne temmelig avvikende fra den vanlige
i trakten. Feltspaten ligner den fra Orud 1. — Eier er Kristian
Orud, Degernes.
26. Vatvecltoclezarclen
runcit, vannfvlt null mccl Nre meterB tverrmål er nu alt
Bom BeeB av
Den li^zer i innmark 50 m 3vcl for låven
pa veBtre VatvedtlZclezarclen oz brukeB Bvm brsnn. vieren mener
at clvbcien er 15 m. Viclere oplvBe3 at cler var clrist vel et naivt
ar 3 ticl i 1917 mcci 7 mann fra 3maalenene3 (-rubekompani
(^. l^. LerncitBen). I bezvnnelBen fanteB aciBkilliz flimmer, 6e83
uten blev ciet utvunnet en clel feltBpat oz KvartB. —
Ole
OlBen Vatvecltociezarclen.
27. 7'itteruci3ameiet.
I 6enne eienciomß utmark lizzer no^en Bma brucici.
li^zer omtrent 100 m norclnorcjveßt for I'jernßruclmoen (cl. v. 3.
700 m Bvci3vcle»Bt kor I^uncl) me 6brukbar bilvei dit. Det er et
> Hans Orud meddeler at der var for litet feltspat til lønnsom drift. Dessuten var 6er mezet BvavlkiB. I_ln6er BiBte ciel av clenne 6riktBperioc!e
blev ca. Ml) tann Bkrot veltet neci i bunnen i
veBten6e men3
bunnen blev blottet i «3ten6en.
63
Kvart3brudd pa en Bteiltßtaende lin3e 3om Btrvker e>3tnord«33t.
?a begge 3ider av kvartlen er der en Bmal sone med vanlig
pegmatitt. Kvartßen Bvne3 a tynne ut 68t8vde»8t for bruddet.
Dette er vannfvlt med åpning 16x6 m og lengderetning Bom
gangen. I denne grube og en lignende nserliggende blev der
under krigen produßert til3ammen angivelig B—9o 8 —900 tonn Kvartß.
3enere nar de ligget nede. — 50 a 100 m SBt for I'jern3rud
moen er et litet Kvartßbrudd åpnet 1932. Der er nitti! sommeren
1932) utvunnet bare 10—20 tonn 32lg8vare. Ved be3sket
Bommeren 1932 var der ingen drift. 3vd for dette brudd Bkal
der vNre en gammel glimmergrube Bom var i drift under krigen.
— Lier av I^tterud^ameiet er l^ilmar
l<ri3tianßen.
28. Vatvedt.
(Opgarden)'.
I utmark omtrent 1,5 km 3vdve3t for garden er en liten
grube. Oen3 omtrentlige form Bee3 av 3ki3Ben (kg. 13); den
angiB a V22re 8 m dvp i den dvpeBte del (3vd«33t).
3tedetB bergart er aregneiB og amNbolitt, gjennemgkende
med middelB fall (ca. 45°) i norde»Btlig retning, dog naget foldet,
pegmatittgangen er temmelig uregelmeBBig begrenBet, bl. a. Gien
3vnlig med en Kvart32pofvBe gjennem 3ide3tenen like nord for
gruben (gangen 3vneB ner a dukke inn under BideBtenen).
(IgngenB novedretning er BannBvnligviB omtrent nord«3Btover,
med Bteilt Bvds3tlig fall.
er optil 12 m og gangen
kan fslgeB omtrent 15 m mot nords3t fra gruben — Biden er
den overdekket.
Lort36tt fra litt prøvedrift i 1932 nar forekom3ten ligget
übrukt Biden fe>r 1900, og ogBa tidligere nar der vNret bare
übetvdelig drift. — ?eltBpaten er gulnvit og pen, og ogBa KvartBen
er pen. — Der fsrer en Blag3 bilvei ne3ten frem til bruddet
(100 m om a gjsre). — Lier er 'lneodor Lng, Vatvedt. OegerneB.
1 Der er flere Vatvedtgårder (14 stykker?). Opgården ligger 400 m nordvest for veidelet hvor veien til Gautestad st. langs vestsiden av Ertevann
tar av fra hovedveien Halden— Rakkestad.
64
Vatvedt ((gården) 1953.
:> > V-l Pcgmatitt
'* 5> Gneis oa amfibolitt
Fig. 13.
29. Vatve6t l.
(?elle3^ruden).
I utmarken ca. 500 m østnordøst for Vatvedt østre 1 ,
ca. 200 m fra bilvei er der en minst 12 m mektig, kvartsrik
pegmatittgang som med steilt sydlig fall stryker østnordøst til
øst opefter vestskråningen av en åsrygg. Her er et gammelt
feltspatbrudd hvor der var drift ved gårdens folk for 20—30 år
siden. Ingeniør Heide meddeler at han drev gruben på glimmer.
Der sees en delvis vannfylt synk med åpning ca. l2xB m.
Høiden over vannspeilet er efter høieste (østlige) vegg ca. 6 m,
mens synken alt i alt angis a være 25—30 m dyp.
Der er en mektig maß3e av Kvart 3 nvori Beeß over meterBtore Krvßwller av alk2liselt3pat, re»6^ul av farve, (-anzen kan
fe»l^e3 over 20 m veßtover (nedover) kra dru6ciet. I 6en ne6re
ciel utzjsre3 omtrent 2/4 gv tverr3nittet i 6azen av ren Kvart3
> Der er 6 Vatvedtgårder på østsiden av elven. Den her omtalte er den
sydligste (nærmeste nabo i syd er Julsrud).
Nl»
c^
65
(til dels rosenkvarts). Kvartsen ligger her langs gangens sydside.
På dette sted vil lett kunne anlegges et kvartsbrudd, hvilket
også angivelig er planlagt 1 . Østover (opover) kan gangen følges
ca. 50 m sammenhengende fra bruddet, dog uten store feltspat
stolper eller kvartsmasser i dagen. — Også lenger østover
(omtrent 200 m) sees pegmatittmasser med samme strøk i flukt
med gangen. Det er tydeligvis et gangdrag — muligens en
sammenhengende, lang gang.
Gruben ligger i delet mellem Vatvedt østre (eier Peder J.
Vatvedt) og naboen i nord.
30. Vatve6t 2.
I utmark vel 500 m østsydøst for Vatvedt 1 (og en snau
km nord for Nybo) i vestskråningen av en ås sees en ca. 4 m
bred og 40 m lang, planparallelt begrenset skjæring efter en
pegmatittgang. I østenden er dybden av skjæringen 6 m. Her
er der en liten vannfylt synk, som skal være 3 m dyp. Skjæ
ringen har nesten loddrette vegger. Dens lengderetning er øst
nordøst til øst, svarende til gangens strøk. Østover taper gangen
sig snart, vestover er der overdekket. Der fører ingen vei til
bruddet.
I^er var 6er et litet gammelt felt3patbruc!cl, Bom blev optatt
izjen, men 3om zlimmer^rube, un6er krizen oz cirevet et arB
ticl mccl 4 mann uncler le6el3e av KriBtian Luer, Zkjeber^clal.
Det blev veBentli^ utvunnet vrakzlimmer, Bom fanteB i Btore
men^cler.
forteller at vecl en leili^net blev elet Bkutt ut
7 tonn i 2 Bkuclcl. Vrak^limmer opnaclcie uncler krigen en
kortere ticl en forblsffencle de»i priB. (l^or6i clen 3ibiriBke
prociukBjon blev uteBtenzt fra verclenBM2rkeclet). — Lier av
forekom3ten er Pe6er
Vatveclt, Dezerne3.
31. Vatveclt 3.
25 m Bvcl for V2tvecit 2 er cler en liznencle, 3M2lere Bkjse
rinz omtrent 2 m breci oz 20 m I2NZ. 3kjgerinzen Isper e»3t
norcls3tover efter zanzen, Bom faller 3teilt 3vclliz. I bunnen er
1 Der blev også forsøkt drift sommeren 1933, men forekomsten blev opgitt, uvisst av hvilken grunn.
Norges Geol. Unders. Nr. 141.
5
>
6
der vann, dybden ned til vannspeilet er i østenden av skjæ
ringen 10— 15 m. I skjæringens nordvegg står der kvarts. På
dette sted er gjensatt adskillig av pe^matittzan^en som vel er
ca. 4 m mektig. — Gangen kan ikke følges synderlig langt
østover fra skjæringen. I vest er der overdekket.
Lruddet blev drevet 3om felt3patbrudd. Det var BiBt i
drift i 1901. ?elt3paten er pen, zulnvit'. — Lier er ?ecier
Vatvedt.
Også på nogen av de andre Vatvedtgårder er der feltspat
forekomster, dog har der hittil været bare übetydelig drift.
32.
l.
I utmarken 1 km sydsydvest for Julsrud, like syd for vei
Skammelsrud — Nybo, ved bilvei. En nu vannfylt, rund synk
med dagåpning 20x40 m.
Q2N^en3 zren3er er ikke blottet,
cien centrale, ca. 10 m
mektize Kvart3ma3Be3 retninz a 6«mme er Banzen3 Btrskretninz
omtrent norclG3t—3yciveBt.
i ciazen overBtizer 20 m.
?a be^e 3icier av Kvart3ma3Ben fslzer Bvner mccl felt3pat- oz
Kvart33tolper. Der er bacle re>6 oz zul alkalifeltBpat. Den r66e
NnneB ve3entliZ pa Bvc!«33t3icien av Kvart3maBBen, clen zule ve3ent
liz pa norclve3t3iclen. Der er litt Bkriftzranitt a Be, men litet
flimmer. Xalknatronselt3pat BaeB cier litet av. l^ove6ma33en
er vel, Bom 8a oste, a Nnne NXrme3t zren3en.
3i6e3tenen er
I norciBiclen av bru6c!et 3eeB en
intru3ion3Bone med pezmatittarer o^ lin3er pa ca. 1 m mekti^net,
vekBlen6e mcci Znei33triper av liznencle mekti^net. 'sil clelB er
pezmatitten inji3eret parallel
til 6elB danner denne
brudd3tvkker.
Lruddet blev drevet pa KvartB Bene3t i 1930.
denne
drikt3periode var der ne3ten inzen drift. — Lier av
L. Laptero3Be3 et d!ie, ?ariB.
> Ved en av Vatvedt-grubene (2 eller 3?) skal der være påbegynt drift
i 1933—34, visstnok vesentlig efter kvarts.
67
33.
2.
150 m syd for Julsrud 1 ligger en liten brakke. Der fører bilvei
dit. 50 m vestsydvest for brakken er en vannfylt grube, med dag
kpninz 10x4 m. Den er anlagt på en gang hvis mektighet i dagen
er 3—43 —4 m, og som stryker nordøst til øst med steilt fall. Gangen
gjennemsetter steiltstående grå åregneis som stryker vestnordvest.
Det er ingen anledning til å undersøke forekomsten nærmere
da pegmatitten er fjernet like til gråfjellet. Det er tydeligvis
lenge siden her var drift.
Det samme gjelder et lignende, vannfylt brudd som ligger
50 m sydsydøst for brakken, likeledes anlagt på en steil gang
med tilnærmet parallele vegger. Gangens strøk er rett nordøst.
Bruddet måler 4x40 m i dagen. Gangens mektighet avtar i
østsiden av bruddet.
Der liz^er litt rscl alkaliseltBpat 3amt litt flimmer vecl
(^ruben, Bom er clen zamle oprinneli^e ,^ulBruci^rube",
omtalt av
I. c. p. 81, nar ikke vseret i clrift pa 25—30 ar,
bort3ett fra en minclre clriftBperiocle i 1928. Der blev procluBert
ve3entliZ feltBpat.
På Julsruds grunn ligger likesom på Strykers adskillige
3ma skjerp og brudd. Her har jo været temmelig intens felt
spatdrift i mange år. Der er således flere i Julsrudknollen,
f. eks. en gammel nedlagt grube (34) i sydøstsiden, 3—40 3 —400 m
øst for Julsrud. Et vannfylt hull 4—64 —6 m bredt, — 15 m langt
i retning østnordøst. Det fortsetter vestnordvestover i en liten
skjæring. Gangen faller 80° i retningen sydsydøst og synes å
kile ut like uten for gruben i begge ender. Nogen meter nord
øst for bruddet er der en liten rund, vannfylt synk. Hvis denne
er anlagt på samme gang, så bsier gangen om til nordøstlig
strøkretning. Der ligger nogen tonn efterlatt feltspat, hvit til lys
gul. Sporadisk har den små flekker av det mørke bituminøse (?)
pigment som er 8g karakteristisk for 3trvkerfelt3paten og for
øvrig kan iakttas ved flere av Degernesforekomstene. Side
stenen er granatførende, stripet gneis strykende nordover.
Omgivelsene er sterkt tilgrodd. Der fører ingen kjørevei til
gruben. — Eier: se Julsrud 1.
68
I forbindelse med Julsrudforekomstene kan nevnes en liten
vannfylt synk p2 vestsiden av veien 100 m nord for Skammels
rud. I østsiden av hullet står lere og av gangen er intet å se.
Bruddet blev åpnet av ingeniør Jonathan Heide som oplyser
at her blev funnet glimmer med pene krystallflater, men for
Bma til lønnsom drift.
35. 3trvker l.
Dette er den kjente gamle grube omtalt bl. a. ay Friis 1. c.
p. 79. Den ligger like syd for søndre (østre) Stryker ved bil
vei. Stedets bergart er grå gneis, som, nær gangen er sterkt
gjennemsatt av pegmatittårer, vesentlig langs skifrigheten. Der
er i det hele adskillig med pegmatitt, på sine steder den rene
pegmatittbreccie. Gneisen er til dels granatførende. — Der er
også en del amfibolitt.
pe^matitten 6anner en 3teil «33t—veBt-3trvlcencle 82NZ nvi3
norcl- oz 3vcizrenBe lizzer nser zrenBene for bru6clet3 clazapnin^,
— 6er er zjenBatt bare et tvnt laz lan^3 zrenBen, beBtaencle av
kall<'N2tronfeltBp2trik pezmatitt. (^t koto^raki fra bruciclet BeeB
i »I^elt3pat 1"^, ?I. XIX). I e»Bt oz ve3t Better
uncier
I«33materiale.
<^ruben3 form 3ee3 2 v BkiB3en Kz. 14^. Den blev i Bin tic!
6elviB Zjensvlt mccl 2vk21l ela cien blev for c!vp for IsnnBom clrift
i bunnen. I 1932 var man i fercl me 6a wmme clen izjen for
a ta fatt pa clvpet mccl moclerne M2Bkiner.
I
midte er 6er Bom vanlig en kvart3M23Be, Bom i
Bin ticl Btocl izjen Bom en rvzz eller pill2r (35 ?«H3 I. c. p.77).
Den er Benere Btvrtet 82mmen.
er cler Btore Btolper 2v
zul all<2ljfeltßp2t oz
vißer Karakterißtißke,
urezelme3Bi^e Borte årer.
anzir (I. c. p.79) at clen 3orte
farve 3l<vlcieß bituminsß Bubßtan3, uten a anfsre nvor6an kan
er kommet til clenne 3lutninZ, Bom kor svri^ 3tstte3 av 2t Bmeite
provene av felt3paten er kelt nvite. — I^anzß F2n^en3
1 Olaf Andersen: Feltspat I. Norges geol. Undersøkelse Nr. 128 A,
Q3IO 1926.
2 Denne blev optatt 1932 da man holdt på å heise op avfall. 1 1933 var
man begynt å arbeide i vestsiden hvorved gruberummet var betraktelig
utviset.
69
Stryper feltspatgrube. (Strykeri)
Degernes.ostfold.l932.
Kartskisse med to vertikalsnitt.
Lage r pl ass
< »
30 m
20»
10 ••
.MM*r
o ?
?'::
'
'" "LI "
' -
/''
/ /
5
'<
" " " « v v „
/
!
I Ove^e^et
123 Avfall
1' ) "I Gacis
r-':;¦'¦¦•'v'-l Pc gmatitt
t»****"*' Kvarts
" — •"Horisontal linje
~~~- Forskaliag
5>3. 14.
finnes stolper av kalk-natronfeltspat. Der er litet av muskovitt
og litt biotitt. For øvrig blev iakttatt (i østenden) 40—50 cm
store klumper av grønn apatitt, samt på avfallshaugen små
granater (i biotitt) og klumper av finskjellet kloritt. Sjeldne
mineraler blev ikke funnet, og er også ukjent av arbeiderne i
gruben (jfr. fotnote til Gammelsrud 1, p. 52).
70
Gruben blev optatt i
1881 K Den drives (jfr. Friis
1. c.) for fran3k regning. —
Eier: F. Bapterosses & Cie.,
Paris.
36. 3trvker 2 m. fl.
Zn minclre, BteiltBtaen6e,
omtrent planparallell
omtrent 100 m norcl for
ovennevnte mec! 3trsk e»3t
nor6sBt— ve3tBvclveBt.
I-ier
er en 3mal Bvnk, 3 m drecl,
50mlan^, nu vannkvlt. Denne
er av vnzre clato enn
ovennevnte.
pk 3trvkerB (cl. v. 8.
østre Strykers) grunn ligger
for øvrig mange mindre brudd
Fig. 15. Stryker grube 1932.
og skjerp, som regel med gul
alkalifeltspat. Således flere
eldre brudd 4—500 m sydsydøst for den store grube. Fra et
par av disse er der produsert ikke übetydelige mengder feltspat.
Til bruddene, som ligger iet høidedrag, fører ikke vei. Et par
av dem ligger dog i fortsettelse av en pegmatittgang på midtre
Strykers grunn, til hvilken der fører bilvei (se midtre Stryker).
Disse brudd, som ikke har været drevet på mange år, eies av
F. Bapterosses & Cie., Paris. — Som videre eksempler kan
nevnes et par små gruber omtrent 200 m sydvest for Kase
hytten. Disse, som blev åpnet for ca. 50 år siden var i drift
omkring 1924, da der blev utvunnet en del feltspat.
l Av Raoul Herlofson (?) for F. Bapterosses & die., Paris (ttei-lofzon hadde
tidligere drevet feltspatbrudd på Hvaler). Ledelsen blev snart efter
overdratt Carsten Thiis. I 1896 tiltrådte den nuværende disponent Harald
ItniB, Samtidig lnn!<je>pte3 gården Julsrud lekter ingeniør Jonathan Heide)
av kompaniet. Bapterosses braker feltspaten særlig til fremstilling av
knapper (jfr. Olaf Andersen: Feltspat I, Norges Geol. Unders. 128 A).
71
I det dele er der i Btrsket 3vd for 3trvker Nere 3ma brudd
03 anvi3ninger. ?. ekB. ca. 700 m 3vd3vdsBt for Ka3envtten pa
san6lbekk's grunn en gammel glimm6rgrub6 3om blev drevet
av^onatnan tteide. Den er übetydelig.
er der nogen
3M23kjerp i
3Kog (86 0382
37. Nidtre 3trvker.
I utmarken like på østsiden av vei Stryker— Bjørnehullet,
500 m nordnordvest for Bjørnehullet ligger to kvartsbrudd. Til
begge fører bilvei. Det sydligste er en vannfylt grop Bxls m
vid og angivelig 7 m dyp. Pegmatittens forløp er vanskelig å
se grunnet vannet og løsmaterialet. Det nordligste er likeledes
vannfylt. Det er et rundt hull med diameter ca. 10 mog dybde
angivelig ca. sm. Her synes å være en steil gang med strøk
omtrent østnordøst. Ved bruddet ser man en central hvit kvarts
masse på ca. 10 m's mektighet med smale soner av vanlig
pegmatitt langs grensene. I øst fortsetter gangen inn på østre
Strykers skog hvor der er et par mindre feltspatbrudd, som nu
ikke har været i drift på 20 år (se midtre Stryker). — Stedets
bergart er som ved den store 3trvkerzrube.
Kvart3bruddene blev optatt (3om felt3patbrudd) for ca. 50 ar
Biden. I 193 l blev de drevet Bom KvartBbrudd (av Harald
I'nii3). Der blev da utvunnet anBlaz3vi3 300 tonn Kvart 3 03
100 tonn felt3p2t ( 3. 3ort"). —
3trvk6r eie 3 av ole
3trvker.
38. (-rimBrud, e»3tre.
vannfvlt, Bterkt tilzrodd 3vnk 3—40 3 —400 m e»BtnordsBt for
zkrden i utmarken (kanten av jordene), like ved vei til 3trvker.
Vann3peilet maler 3x15 m med lengderetning norde»Bt til nord.
>^v gangen BeeB intet. 3ide3tenen er gneiB. Det 0p1v368 at
gruben blev dr6vet pa glimmer av d!nriBti2n
antag6lig
ca. 1907. —
51i6!8 (3rimBrud, Oegerne3.
39. l^rimBrud, veBtre.
I utmark like nord for gårdsveien ved nordenden av 3kjekle
3jsen ligger et par gamle vannfvlte Bma3vnker. Ved den ene
av demt, 3terk tilgrodd, la der nogen tonn vrakglimm6r. O6t
72
dreier sig tydeligvis om en gammel glimmergrube — muligens
en av ingeniør Jonathan Heides (nærmere oplysninger savnes).
Vannflaten måler 25 x 3 m og gangens strøkretning er tydelig
nok nordøst til øst. — Det annet, 50 m nordenfor, ligger nede
i myr med tykt jord- og leirdekke på alle Bider. Vannflaten
måler 10x6 m, lengderetningen er nordøst til nord. Her ligger
foruten glimmer også kvarts og feltspat efter driften, som neppe
har været betydelig. Det oplyses at Norsk Glimmerindustri
(Charles Martens) har drevet her (antagelig omkring 1918) og
at der var litt prøvedrift ved gårdens folk for 5—65 —6 ar siden.
— Eier: Johannes Grimsrud, Degernes.
40. k^jell, Be»nclre.
I utmark 300 m syd for gården og uten vei (men flatt
lende) er der en smal skjæring i østskråningen av en åsrygg.
Skjæringen er 20 m lang, optil 6 m dyp men bare ca. 1 m
bred. Gangen har tilsvarende mektighet og stryker nordøstover
med 60° fall mot sydøst. Den er tilnærmet planparallell, med
kvartsmasse efter midtsonen, og på sidene kvartsblandet feltspat,
tilsynelatende vesentlig kvartsblandet alkalifeltspat. Langs gang
grensene sitter videre (i betraktning av gangens ringe mektighet)
forbausende store krystaller av muskovitt — flere desimeter i
tverrmål. Skjæringen har været drevet som glimmerbrudd. Den
blev optatt av The Norwegian Mica Company (bestyrer Thomas
M. Wakefield) ved Ole Erthe — antagelig like efter århundre
skiftet (1902?). Senere var der drift en ganske kort tid ved
bergingeniør Fritz J. Maarthén og senest av Norsk Glimmer
industri (Charles Martens) (ca. 1920?). — Eier: Hilmar Fjeld.
41. Ljerke.
500 m fra novedveien I^akkeBt2d — l^alden tar der av nordover fra bygdeveien Velund —3andbekk en vei 3om antagelig
kan bileB nar den er riktig tsrr. l^e»lger man veien 250 m
kommer man til gruben 3om ligger i utmark. Der BeeB et vannfylt, Nrkantet null, 8x 8 m vidt, i leiret og myrlendt terreng,
— nXrmeBt liggende i en grop. Der BeeB intet av pegmatitten.
4—54 —5 m nordveBt for nullet er der Bprengt litt ien pegmatittgang i en liten Knau3. Denne gang er muligenB en apofv3e
Btøtønj Mnou
c>'"
73
fra gangen i hullet. Den stryker nordøstover. Der er et litet
funnpunkt til i nærheten, kanskje (under myr og leir) sammen
hengende med de andre. I så fall er gangen" ikke liten. — Leir,
jord og vann vil være til géne for drift. — Stedets bergart er
stripet gneis med pezmatittarer og -Gine ekter strøket (nordvest).
Forekomsten blev funnet av eieren omkring 1916. I 1932
var der litt drift ved Ole Aukland som utvant 6 tonn avkalla
glimmer og litt plateglimmer, ca. 100 tonn 2. sort" feltspat og
30 tonn sterkt kvarts- og glimmerblandet 3. sort" feltspat.
Feltspatten er den vanlige, gule.
42. Vatne m elle m
I utmarken i en liten høide 100 m sydsydøst for gården
er der et litet brudd som det fører bilvei til. Pegmatittgangen
er ved bruddet over 10 m mektig. Den følger til dels den om
givende bergarts strøk og danner øiensynlig en langstrakt linse
som faller omtrent 60° i nordlig retning. Bruddet er no^et
uregelmessig av form. Det er langstrakt elter zan^en3 strøk
retning. I den vestre (nyere) del er det bare ca. 3 m dypt, i
østsiden dypere (vannfylt). Vidden er 15x35 m.
I^ove6m23Ben av pezmatitten ut^je»re3 vecl bruci6et av Kvart3
Bom clanner centralmaB3en. Utenom kommer 6en vanliz alkali
feltBpat3one, oz vtter3t litt Kalk-N2tronfeltBpat.
flimmer
(biotitt oz mu3kovitt) er cier litet. Zkrikt^ranitt BaeB ikke. Kvarden
er nvit, om enn mccl en ciel ru3tBprekker. Der kan cloz pro
cluBereB betraktelige menner o^B2 av prima kvalitet, til clelB
Bvak roBa. Der er viciere en übetvcleliznet av klar Kvart3
(,jkr^3tallkvart3"). — Vecl bruciclet Ia en liten nauz mccl zuliz
alkalifelt3pat 3om cioz V2r
av ru3t3prekker.
(-an^en fortBetter et zo6t Btvkke utenfor bruciclet bacle i
norcl»3t 0Z 3vciveBt, om enn me 6reciuBert mektignet, 3Lerlig i
Bvclve3t, kvor for Gvriz fornol6ene er mincire overBiktlize grunnet
lsBmateriale (avfall fra ciriften).
Zru66et er zammelt oz kar vseret 6revet av Nere. I 3enere
tici blev elet cirevet bl. 2. av I^orBk Flimmerinciu3tri" (uncler
krigen) 30m imi6lerti6 ikke f2Nt Btort zlimmer. Der er for
ticien (1932) 6rift pa Kvart3. — Lier: olak Vatnemellem
(Olaf (-reaker).
'.'
74
43. ZlneB 1.
I utmarken 3—40 3 —400 m nordnordvest for gården, med bilvei
helt frem er der et litet dagbrudd på glimmer. Det har hori
sontal utkjørsel, dets lengde er 20 m, bredden 4 og dybden
optil 4 m. Den innsnevres mot dypet, og 3vneB å danne en
steilt mot sydøst fallende linse. I midten er der en kvartsmasse
på omtrent 2 m's mektighet, utenom denne kommer en sone
med alkalifeltspatstolper. Nærmere sidestenen, som er grå
gneis, kommer glimmerkrystaller. (Slike sees for øvrig mellem
kvartsen og feltspaten). Nærmest sidestenen er der kalk
natronfeltspat.
Bruddet blev åpnet som glimmerbrudd av ingeniør Jonathan
Heide i 90-årene. I 1932 har der været nozen for3«3kBclrift
(på glimmer) av Harald Thiis. — Grunnen eies av Hans Elnes.
44. Llne3 2.
I utmark en Bnau kilometer norclveBt for zarclen. Lilvei
frem til bruclclet, Bom er en vi6Bvnk mccl clazapninz 15x25 m,
<Ivb6e B—lo8 — 10 m. Lruclciet3 lenzcieretninz er norcle»3t. Det Bmalner
av i clvpet iclet 6et er anlazt pa en linB6formet
Btrvkencle
norcle>3tover mccl Bteil norclve3tve^. 3^cle»3tve^6n clanner elet
li^encle, oz faller 80—50°. Lruclclet 6riveB pa KvartB. — 3v6
e»3tveFzen 6anneB av vanlig peBmatittm2B3e pa antazeli^ ca. 2 m'B
mektiznet. l^eri innzar clo^ en Btor clel relativt Nnkornet
pe^matitt o^ litet av 2lkalifelt3patBtolper. L^nencle 3^ne3 2
tzjelcle norclve3tve^en, men ner er cler 3a overdekket at
ikke Bee3. Kvart3lin3en3 mektiznet Ar op til omtrent Bm. —
Oanzen forjetter nor6e»3tover, innover et litet lisicleciraz.
Bruddet er åpnet 1932 av Harald Thiis. Der var sommeren
1932 uttatt omtrent 1000 tonn kvarts. — Grunnen eies av
Hans Elnes.
45. 121ne3 3.
3ommeren 1932 dlev åpnet et bruclcl Bom lizzer vecl bilvei
2—300 m ve3tnorclveßt for I2lneß 2. Der er en Kvart3linße
3om Btrvker omtrent norcle»Bt—Bv6ve3t, oz faller omtrent 70° i
Bvcie»3tliz retning. Vecl bruclclet er clen 7 m mektig 0^ pa bezze
Ficler er 6en mot zneißen bezrenßet av en 0,5 m brecl 3one av
75
kalk-natronfeltspatrik pegmatitt. Der er bare underordnet funnet
nogen stolper av alkalifeltspat. Linsen er fulgt ca. 100 m.
Den smalner av i dagen på begge sider av bruddet. Der var
forsommeren 1932 foreløbig uttatt ca. 200 tonn kvarts (av
Harald Thiis).
46. koltet.
Ca. 500 m sydøst for gården ligger et brudd i vestskrånende,
flat ås i utmarken. Til forekomsten fører skogsvei. Der sees
en ca. 50 m lang, vannfylt synk — eller kanskje heller to synker
idet der i midten er gjensatt noget av gangen. Bruddets bredde
er 2—5 m. Sidestenen er gneis fallende 60° mot sydvest.
Gangen selv er ca. 4 m mektig og danner en flat linse som
faller 75° i sydsydøstlig retning. Den fortsetter 10—20 m eller
mere nordøst for bruddet, men med redusert mektighet. Fort
settelsen i sydvest kan ikke sees grunnet løsmateriale. Gangen
viser den vanlige bygning: central kvartsmasse, langs grensene
kalk-natronfeltspat med muskovitt; i sonen mellem kalk-natron
feltspaten og kvartsen ganske store stolper av gul alkalifeltspat.
— Haldene viser at ner nar været ikke liten drift. — I den
nordøstre del av gruben er bare den nordlige side av gangen
avbygget — det oplyses l 2t der her ikke fantes meget glimmer,
som ellers (ved siden av kvartsen) V2r det økonomisk viktige
mineral på gangen. Glimmerkrystallene satt angivelig særlig i
den sydvestlige del av gangen, og her mest i sydøstveggen.
Gruben antas a være 4 m dyp og er formentlig optatt av The
Norwegian Mica Company (Thomas Wakefield) (ca. 1900?).
Den blev drevet av bergingeniør Fritz J. Maarthén 1915— 16
på glimmer og kvarts. I 1932 var der litt prøvedrift på kvarts
ved Harald Thiis. — Eier: Ludvig Greåker.
47. (^ rekke r 1.
(l.inde).
I utm2rken 1 a 200 m e>3t3vdG3t for BGndre (brekker er
der i veßt3kr2ninzen 2V et 23p2rti en g2mmel BkjNrinz ekter
en g2ng 30M 3trvker norde»Btover med fall 60—70° mot Bvdsßt.
l Av bergingeniør Fritz J. Maarthén.
76
Der fører kjørevei frem til skjæringen, som er 35 m lang,
10—15 m dyp og 3—4 m vid. Pegmatitten er uttatt like til
sidestenen (gneis) — det dreier sig nemlig om en gammel
glimmergrube. Gangen fortsetter nordøstover fra bruddet. I
den nordøstre ende av skjæringen sees en 1,5 m mektig kvarts
sone. På begge sider av denne en omtrent 1 m bred sone med
store stolper av alkalifeltspat hvoriblandt litt muskovittkrystaller.
— Ovenfor i åsen 25 m nordøst for enden av denne skjæring,
sees en annen gammel skjæring av lignende dimensioner (om
talt av Friis 1. c.) på samme, planparallelt begrensete gang. I
midten er her gjensatt kvarts. På dennes sydøstside er gått
ned med en smal, nu vannfylt, synk helt til sidestenen.
(-ruben blev åpnet av^oNanne3 I^everclanl oz Benere clrevet
av inzenisr^onatnan I^eicle. oz3a berzinzenisr ?rit2^j. Uaartnen
nar clrevet ner, men ela var zruben 3om i 3in ticl nacicle et
viB3t rv pa elet nNrme3te tomt. — (brunnen tilnsrer Oe^erneB
kommune.
48. Greåker 2 (^Ljsi-nciglen"), m. fl.
(-ruden liz^i' i utmarken 400 m norcle»3t for
vecl
bilvei. Der er en vicl 3^nk, 20 m lan^ i retninz GBtnor6e»3t,
12— 15 m brecl. Qvbclen kan ikke an^iB cia 3vnken er vannfvlt.
I norcle»3tenclen er cler en kort Btoll i vann3peiletB nsicle. (^ruben
er anlazt etter Btre»ket av en Bteil, antazeliz linBeformet pezmatitt
zan^, nviB mektiznet vecl bruclclet er 15 m. I norclsBt Bmalner
av i clazen, i Bvclve3t er cler overclekket — et mvrcira^
i foten av clen veBtnellencle Bkranin^.
I zanzenB miclte er cler en mektig KvartBmaB3e mccl til clel3
ro3a Kvart3, utenom fe»l^er en Bone mccl meterBtore 2lkalifeltBpat
03 KvartBBtolper. Kvart3en er ner nozet rskfarvet, keltBpaten
til clelB zjennemtren^t av zlimmerBkjel! oz noBetBte>rre mu3kovittKry3taller. Denne Bone
ve 6 over ien mere tin
kornet blanciin^ av cle Bamme mineraler.
3VN6B elet vNre litet 2v.
K2lk-N2tronseltBp2t
Det opziß 2t bru6clet blev 2pnet omkrinz 1885 for et
3tettinerNrm2 (Lucke?). 3enere N2r ciet vseret clrevet av Nere,
bl. 2. 2V ?. p. >^ißtr2nci (omkring l900?). Deretter av De
forenecle ?eltßpatbruclcl oz av l-lanß Lunci. 3i3te
cler var
7
drift var i 1932, da der var veßentlig Kvartßproduk3jon, ved
l^arald I'nii3. ?or tiden er det ingen drift.
da. 50 m norde>3t for ovennevnte brudd er der et gammelt,
mindre brudd. Det er anlagt pk en omtrent 2 m mektig
gang, e»ien3vnlig parallell med ovennevnte og lspende litt Bvd
«3Bt for denne.
49. freaker 3 m. sl.
I Degernes kommunes skog, omtrent 500 m østsydøst for
Greåker 2 (Bjørndalen) i sydøstkanten av en myr kallet Runde
mvr ligger to gruber, den ene ca. 50 m østnordøst for den
annen. Den sydvestlige ligger ret op for myren og danner en
mindre skjæring på en omtrent 4 m mektig gang eller linse
strykende nordøstover. Den blev drevet åv O. Chr. Foss
(jfr. Herrebrøden) i 90-årene
— Den nords3tli^Bte (også
kalt myrgruben) er en vannfylt synk 2—42 —4 xl5 m med nord
østlig lengderetning. Dybden er 13 m og synken går innunder
i nordøst 1 — formodentlig faller gangen i denne retning. (bruden
ligger godt oppe i åsen, så meget av vannet kan fjernes ved
nevert. Pegmatittgangen kan følges 30 m nordøstover, men
synes så a kile ut. Det oplyses at der var en skarpt av
grenset sone av kalk-natronfeltspat i nordvest. I midten stod
som vanlig kvarts; den var hvit og pen. I sonen mellem
kvartsen og Kalk-n2tronf6ltBpaten var der glimmer i store
bøker", som dannet grubens vesentlige produkt 1 . Av alkali
feltspat synes det a være litet. — Sidestenen er gneis strykende
nordvestover. — Denne grube blev optatt av bergingeniør Fritz
J. Maarthén i 1917 og drevet et års tid med 4 mann. Heis
ingen foregikk med hest.
I trakten ner er der overnodet mange Bma nedlagte gruder
og 3kjerp, Baledeß Beeß omtrent 100 m 3vd (eller 3vdßvdve3t)
kor de nevnte gruber en vannfvlt 3vnk, 7^<lsm vid, dydde
ukjent. Dreneringßfornoldene er gode. Lruddet3 lengderetning,
Bvarende til gangen 3 Btre»k, er nordset til »3t. (langen eller
lin3en fort3etter ca. 20 m norde»Btover fra druddet og kiler 82
ut. Den Bvne3 2 3ta Bteilt. —
3er den vanlige centrale
kvartßM233e. Lfter naldene 2 dsmme V2r der meget Kvart3,
1 Meddelt av bergingeniør Fritz J. Maarthén.
78
som var pen og hvit, til dels glassaktig. Gruben blev optatt
av O. Chr. Foss (i 90-arene ?), senere drevet av Alf Greåker
og sist en kortere tid i 1932 av Harald Thiis.
I^ra ciiBBe zruber er cier no^en nuncire meter til bilvei.
Varteig.
l. 3pvtevoll SBtre l.
På rektangelbladet er der 1 km nordøst for gården avlagt
et feltspatbrudd. Forekomsten viser sig å bestå av en ren
kvartsmasse, såvidt det kunde sees fri for feltspat. Bruddet
ligger i utmarken, 1 km fra nogenlunde bilvei. På vinterføre
kjøres tre vendinger på dagen til Ise stasjon med hest.
Lruclciet lizzer
nsit i terrenget. Det er et
clazbruc!6 omtrent 2 m clvpt oz ca. 20x6 m vi6t.
Det 3vne3 a 6reie Bi^ om en liz^encle Kvart3ma33e, tv6eliz
viB injiseret lanzB Bkisri^neten no 3cien til^ren3encle zra are6e
zneiB. ballet er Blakt, mulizen3 no^et variabelt, fagretningen
omtrent Bvci. KvartBen er pen oz nvit, oz elet 3er ut til 2 vXre
nok a ta av.
Lruclclet blev fsr3te zanz clrevet 1906—08 av Ole
mcci tre mann. 3a blev 6et cirevet i 1914 av berzin^enisr
Ln6eliz var cler litt clrift i 1917. —
l-lelza
3pvclevolcl, IBe.
2. 3pvtevoll, e»3tre 2.
(Ljsrna3en).
I utmarken i clen bratte Bv6veBt3kraninz av Lje>rnaBen^
70 —80 m over navet lizzer et gammelt feltBpatbruclc!. Der er
ca. 300 m til kjørevei. I^il I3e jernbaneBta3jon er ciet 1,5 km.
Lruciciet er en Bvnk, 3x5 m vici, c!elviB fylt mcci vann;
ne 6til vann3peilet er elet ca. 6 m.
?ezmatittzanzen er tilnNrmet planparallelt bezrenBet mcci,
Norcls3tliz Btre»k, oz fall ?5° i norclveBtliF retning. Der 3ee3 en
Bren3eBone av alkalifel^pat^kriftzranitt mccl litt kalk-natronl D. e. åsen sydøst for Spytevoll, på rektangelkartet merket med høidetallet 126.
79
Fig. 16
Tverrsnitt av sonarbygget feltspat med sone av skriftgranitt
Zpvtevoll 3, Varteig.
feltspat. Kvartsen i skriftgranitten er grå. I midten er der
ganske store feltspat- og kvartsstolper. Av plagioklas og glimmer
er der øiensynlig litet. På slepper og småsprekker er der
adskillig rusthinner, hvilket muligens til dels kan skyldes at
Zruden lenge har været vannlylt og at jord har raset nedi.
Foreløbig, iallfall, vil det være vanskelig å sortere ut synderlig
av prima feltspat.
3i6eBterler> er
cliorittliznencie'.
1 I foten av åsen like nedfor gruben står Idefjordsgranitt, likeledes ved
veien noget syd for gruben. Hvorvidt den diorittlignende bergart kan
betraktes som en (eldre) facies av Idefjordsgranitten, måtte i tilfelle
nærmere undersøkes. Den gjennemsetter og gjennemvever gneisen (sees
lengere syd i veien). Også i Setreåsen danner denne dioritt" stedets
bergart. <3e ogBa Le», Bicie 115).
80
Fig. 17. Kvarts (mørk) gjennemsatt av aplitt. Spytevoll 3, Varteig.
Bruddet blev optatt i 1888 av gårdens eier og drevet i
3 år med 4 mann. Feltspaten blev solgt til grosserer Reinert,
Moss. En måneds tid i 1933 var der prøvedrift ved brødrene
Hyssestad, Ise, som angivelig tok ut to jernbanevognladninger
feltspat. — Eier er Helga Spydevold, Ise.
3. Spytevoll, østre 3.
(Bjørnåsen).
Omtrent 75 m syd for forannevnte, i samme bratte lende
er der et nytt brudd hvor der øiensynlig bare har været litt
prøvedrift, idet bare litt av overflatepartiet er skrellet av.
Bruddets lengderetning er nordnordøst og pegmatitten er
blottet i en lengde av 10 m og en bredde av 5 m, men gangens
retning er ikke mulig å bestemme. Gangen synes uregelmessig.
Den består for en stor del av skriftgranitt, idet denne for det
første finnes langs grensen (hvor der for øvrig også sees vanlig
pegmatitt 1 ). Dernest består alkalifeltspatstolpene som er inne
1 D. v. s. den verdiløse forholdsvis finkornige pegmatitt, som i Østfold
gjerne benevnes isprengning".
81
sluttet i gangens centrale kvartsmasse som oftest for en vesentlig
del av skriftgranitt 1 . Så vidt det kan bedømmes kan der av
denne gang kun uttas kvartsblandet feltspat. — Eier: Helga
Spydevold, Ise.
Spytevoll 4. Der skal være et übetydelig, noget eldre
skjerp i Bjørnåsen litt øst for militærveien.
Skjeberg.
l. Øby I.
Bruddet ligger i utmark ca. 300 m vest for gården ved
bilbar vei. Der sees en vannfylt 2 synk med loddrette vegger
(over vannspeilet). Lengderetningen er nordøst — sikkert
svarende til pegmatittgangens hoveretning — vidden er Bx7o m.
Dybden meddeles å være 15 mpå det dypeste 3. Bruddet ser
ut til å være drevet nesten til sidestenen, som er foldet, grå
gneis og amfibolitt, til dels med intrusjoner av en diorittlignende
bergart (jfr. Vestgård). Grubens vegger er nu så tilsvertet at
litet kan sees.
1 Oftest er feltspatkrystallene sonarbygget med en kjerne bestående av
skriftgranitt, omgitt av en randsone av bare feltspat Kjernen viser
flatebegrensning som feltspaten (se fig. 16). Gangens centrale kvartsmasse er hvit, og kan opfattes som yngre enn de idiomorft begrensede
feltspatkrystaller (og skriftgranitten). Yngre enn kvartsen igjen er små
ganger av aplitt (se fig. 17) som breccierer denne. En av disse aplittganger var forholdsvis mektig (1 m), liggende. Den viste antydning til
porfvr>Bk struktur med keltBpatrektan^!er optil 2 x 1/2 cm. Den var
glimmerførende, med et visst greisenlignende preg. Man får inntrykk
av at aplitt optrer hyppigere i pegmatittgangene innen granitten og i
dennes aller nærmeste omgivelser enn ellers.
2 I2N vesentlig 6el av vannet vil kunne tappes ut me 6nevert.
3 Meddelt av fhv. statsgeolog Olaf Andersen som avla gruben et kort
besøk under siste driftsperiode. Av hans notater hitsettes videre: Rødlig
og grå mikroklinperthit (d. v. s. alkalifeltspat), gråhvit plagioklas (kalknatronfeltspat), kvarts i betydelige mengder, til dels nokså ren i store
stolper. Et drag av biotitt — midt efter gangen. „ Roser" og krystallplater av muskovitt sees overalt. I muskovitten enkelte steder rød granat
og litt svovlkis. — Et fotografi av gruben er gjengitt i Olaf Andersen:
Feltspat I, fig. 65 (Norges geologiske undersøkelse Nr. 128 A).
Lruc!6etB eier me6c!eler at cler tiar vZeret kunnet beryll.
82
(bruden blev optatt i 3lutten av 80-2rene av Ole LinneBt2cl.
ven nar vseret drevet bl. a. av graderer lleinert og l^aral6
3i3te g2ng cler var clrist var i 1927 cla clen dlev clrevet av
De forenecle ?eltBp2tbru6cl. Der nar ve3entlig vNret proclu3ert
feltspat, overveiende av 2. 3ort" og 3. Bvrt". —
er I^ielz
2. Gbv 2
Lrucidet ligger BN2ue nundre meter norcinorciveBt for Gbv l.
Det be3tar av to åpne, vicle 3kjNringer forbundet med en kort
tunnel; utkje»r3elen er i BvciveBt. Den norc^tli^e BkjXrinz zar
for en liten clel inn uncler nvelv. Lrucl6et3 Bamlecle len^e er
ca. 60 m, dre66e optil 20 m, ciybcle 6 m.
pezmatitten er e»ien3vnliB en ureBelme33iz M233e, Bom
iallfall kor en clel lizzer konformt me6 3icle3tenen — zneiBen —
3om faller omtrent ve3tover. l^allvinkelen er variabel fra 10
til 60° omtrent. Det er muli^ at man ner nar en lidende
pe^matitt zanz (—linBe). I^enzcleretnin^en er cloz. elter bruclclet3
form a cl«mme, omtrent clen vanlize — norcls3t.
Der er zanBke Btore Btolper av alkalifeltBpat — 2—32—3 m i
tverr3nitt. Den er nvit, men me6 acl3killjz ruBttlekker oz
-ninner. Viclere er cler til clel3 zan3ke 3tor Kvart3maB3er, clelvi3
nvite; 0332 i cli3Be er cier ruBt.
enkelt 3tecl BaeB zranat i
Kvart3en. lVw3kovittkrv3t2ller BeeB, optil 3 m i tverr3nitt, men
av en Blik be3kaffennet 2t cie vecl utvinningen b2re vil gi vrak
glimmer. Overnoclet er cler g2N3ke meget mu3kovitt. — Der
82L8 en clel uregelme3Bige Kv2rt3-keltBp2t-82mmenvok8ninger,
men litet av egentlig Bkriftgranitt — forekomBten er imi6lerticl
ikke pa langt nser avbvgget til 3icle3tenen. — Lruclclet3 vegger
er en clel ru3tne, 82 go6e i2gttagel3er er clet van3kelig a gjore.
Det 3vneB 3om clet er litet av Kalkn2tronfelt3pat-Btolper, men
KanBkje cier Knne3 mere nser 3icle3tenen, clet er jo oste tilfellet.
I druclclet3 bunn ligger acwkillig 3krot.
Lru6clet blev optatt omtrent 3amticlig mecl Gbv l. I^oveci
procluktet var felt3pat av 2. og 3. 8ort". Der er nu ingen clrikt.
Gbv 1 Bie3 a vsere clet 3tsr3te av bruclclene.
er 6e 3amme Bom vecl Gbv l.
83
I. Vegard.
I utmark ved Btranden av I3e3je», ca. 100 m nordnordveBt
for vtterBte Bvdlize 3pi3B av neBBet Byd for zarden ei- der et
feltBpatbrudd. Der forer ikke vei dit; tran3porten foregikk pk
iBen over IBeBje>. "sil IBe jernb2neBt2sjon 2 km.
Bruddet danner en skjæring med horisontal utkjørsel mot
sydvest, lengde 30 m, bredde op til 4 m, dybde innerst i skjæ
ringen 6—76 —7 m. I østveggen er pegmatittgangens hengende
blottet, grensen stryker nordnordvest til nord med 45° fall i
vestlig retning. Dette er rimeligvis også omtrent gangens hoved
retning — vestgrensen er ikke blottet. Gangens mektighet kan
anslagsvis være op til ca. 6 m. — Der er ikke meget av felt
spatstolper, og sammenlignet med forekomstene i Degernes og
Rakkestad øiensynlig forholdsvis meget av plagioklasstolper.
For øvrig står der hvit kalknatronfeltspat langs østveggen. Gangen
fører litet muskovitt, og kvartsmassen i midten er forholdsvis
liten. Litt biotitt finnes. Hovedmassen utgjøres av alkalifeltspat
skriftgranitt 1 og „ vanlig" pegmatitt (se fotnote til Spytevoll 3).
3ic!eBtenen pk veBtBicien er 3tripet znei3 oz amkibolitt, til
clel3 breccieret av pezmatitten. I SBtvezzen 3tar clen
clioritt
liznen6e berbart (jkr. 3pvtevo!l 2).
beNnner 3iz e»ienBvnliB
i 6iorittenB FrenBeomracie (intru3ionBBone), o^ det 3er ut Bom
zanzen ner er trenat frem lanzB
mellem 6en Btripecie
zneiB oz en cjiorittintru3ion.
Denne zan^ vil neppe kunne levere Bvn6erl:^ av KvartBkri
felt3pat, oz neller ikke mezet av ren KvartB. I^ovecl produktet
rna antazeliz bli KvartBblanclet feltBpat (Bkristzranitt).
Det oplv3eB pa zarden at
blev optatt omkring 1920
oz nar vseret clrevet av Nere bl. a. De forenede
(3. Llomnoff). Der Bkal vsere utvunnet 4—500 tonn 3. 8ort"
feltBpat. I^or tiden er der in^en drift.
d!a. 200 m fr 2ovennevnte, lenzer op i 23en Bkal der li^e
et brudd til, likeledeß ute av drift.
opziß k veere
Bwrre, men bruddet N2r vseret mindre drevet, l^er BK2I veere
1 Som synes mere utbredt i forekomstene innen granitten og i dennes
nærmeste grensesone enn ellers (jfr. Spytevoll 3).
?
84
funnet cleveitt 03 mon23itt. (oplv3t av^jonan otteßen Bom clrev
en kort ti 6 i 1931. — 3enere var 6er litt cirikt ve6
De forenecie ?el6Bpatbrucl).
4. IverBbv.
Et brudd ligger i utmarken ca. 1,5 km østnordøst til øst
for gården. Transport kan bare ske på vinterføre. Bruddet er
en åpen skæring, 6x15 m vid og 1,5 m dyp, anlagt pa den
centrale kvart3M2BBe av en pegmatittgang som stryker nord
østover. Gangen sees fortsette 20—30 m til begge sider for
bruddet. Langs ganggrensene sees soner på 1 å 2 m av vanlig
pegmatitt, vesentlig tint. — Kvartsen er meget ren og pen, mest
hvit, delvis svakt rosa. Sidestenen er gneis, til dels året. —
Her har været drevet på kvarts for en del ar siden. Transporten
er lang. Det samme gjelder et annet brudd, som ligger — like
ledes i utmark — ca. 3A km østsydøst til øst for ovennevnte.
Det er likeledes en skjæring og ligger i vestsiden av en ås.
Lengderetningen er nordøst, vidde 20x5 m, dybde op til 4 m.
Sidestenen er gneis. Gangen synes kile ut i vestenden mens
den østlige fortsettelse er skjult av løsmateriale — i bruddets
østlige ende er gangen mektig. Også denne forekomst er vesentlig
en kvartsforekomst, men kvartsen viser her adskillig med rust
soner. På siden av kvartsen såes feltspat men ikke i betydelige
mengder. Der lå litt vrakglimmer i gruben. Det er flere år
siden her var drift. — Eier: Oskar Iversby, Skjeberg.
5. 3azbakken.
Vel 100 m e>3t kor 3a^en 3vcl«33t for IverBbv kapell li^er
i utmark pa 3kjederz KommuneB zrunn et mindre bruclci 30—
40 m kra landeveien. Lil kan Kje»reB frem til bru66et.
IBe
jernbaneBt23jon er elet 5 km.
Det er et åpent dagbrudd i vestskråningen av en knaus
(fig. 18) idet gangen følger åssiden. Den gjennemsetter side
stenen, gneis og amfibolitt, som er blottet i bruddets østvegg.
Grenseflaten er litt buet og stryker nordnordøst med steilt østlig
fall. Gangen danner en steil linse, pa det tykkeste 5 m tykk.
Langs veggene sitter kalknatronfeltspat — til dels utviklet som
skriftgranitt. Også alkalifeltspat sees nær grensen, hvor der dess-
85
Vest
10 m.
?ig. 18.
uten finnes op til 40 cm store biotittkrystaller, samt noget kvarts.
Hovedmengden av kvarts sitter dog i gangens midte, hvor den
omslutter stolper både av alkalifeltspat og av kalknatronfeltspat,
stolper som imidlertid ikke er særlig store. Muskovitt såes der
litet av, og gangen er heller ikke av de kvartsrikene. Litt
svovlkis såes innesluttet i kalknatronfeltspaten. — Alkalifeltspaten
er lys rødlig gul 1 . Der er på sine steder adskillig rust, så
utsortering av 1 . sort feltspat tør være vanskelig.
Nogen hundrede meter sønnenfor er der i åssiden, like
op for veien et noget mindre brudd. Gangen, to meter mektig,
stryker nordnordøstover med steilt østlig fall og gjennemsetter
grå gneis som ner har svevende lagstilling.
Lruc!6ene blev fra 03 til clrevet av^jonanneB
IBe
(2 mann) i et par ar 3tici omkring 1930. Der blev procluBeret
kvarts 08 3. sort" seltBpat. —
3kjeberz kommune.
6. Hamn 1.
(Rånesgruben, Isesjøgruben).
for lianeß, nelt neci vecl IBeßje»en, ci. v. 8. ret
overfor ne3Bet Bv6 for Veßt^arcl, lizzer et Btort. ureßelme3Biß
i Gangen ligner for øvrig i det hele meget på den gangtype som finnes
utbredt lengere fra granitten (Degernes-Rakkestad-typen) karakterisert
ved litet skriktzranitt, rett lovmessig sonar opbvgning, og forholdsvis
enkel form <2teiltstaen6e gang eller linse).
86
Fig. 19.
formet brudd — se fig. 20, samt kartskisse fig. 19. Det ligger
i utmark, uten vei, man kommer dit best med båt fra gården
Nesset. Feltspattransporten foregik over Isesjøen, med laste
pram eller på isen. Der er et mindre kaianlegg, og likeledes
sees en gammel brakke.
87
Fig. 20. Gruben Hamn 1 fotografert fra nordnordvest.
Bruddet er vannfylt i bunnen, og veggene er så tilsvertet
at pegmatittens struktur vanskelig kan BeeB. Der er store stolper
av alkalifeltspat og, såvidt det kan sees, forholdsvis litet av
kvarts og glimmer. Av skriftgranitt er det også litet, derimot
sees tre parallelle aplittganger, som faller 40° i østsydøstlig
retning. De to er omtrent 0,5 m mektige, den tredje synes
noget mektigere. En hel del gjennemsettende årer av pegmatitt
— mere finkornet — er der også, nogen med samme strøk
og fall som aplittgangene, menB andre gjennemsetter disse. —
Sidestenen er delvis gneis, delvis dioritt" (se Spytevoll 2) som
ved Vestgård etc, den stryker nordøstover, med sydøstlig fall.
Forekomsten er tydeligvis a betrakte som en stor pegmatitt
masse av uregelmessig form (se skissen). I nordvestsiden stryker
grensen nordøstover. En utløper i sydenden faller 70° i sydøstlig
retning. Det synes altBa som om M gangen", skjønt uregelmessig
av form, har tendens til a følge den vanlige hovedretning for
pegmatittgangene i strøket. — Den løper til dels parallelt med
sidestenens strøk, til dels er den gjennemsettende.
(bruden dlev clrevet i 80-arene av Paul I^aclmann. Lkter
nanß Konkurß i 1893 blev cirikten inn3tillet oz se»r3t tatt op igjen
8
i 1906 ved bergingeniør Fritz J. Maarthén som drev forekomsten
til ca. 1929. Han oplyser at arbeidsstyrken var fra 3—123 — 12 mann
og at der blev produsert mange tusen tonn (30000 tonn?) feltspat
samt, til Hafslund karbidfabrikker, en del Kvartß. Gruben blev
nedlagt da leren gjentagne ganger raste ut i grubens nordende.
Senere har der ingen drift været. Grunneier er Jens Jarle,
Sarpsborg.
7. l^amn 2 m. N.
Syd for Hamn 1, i toppen av åsryggen (på rektangelbladet
med høidetallet 80) og nordvest for Setre 2 er der et grunt
dagbrudd i et litet daldråg som løper nord —syd. Bruddet er
ca. 2 m dypt og 10x20 m vidt. Sidestenen, dioritt med inne
slutninger av amfibolitt, faller slakt østover. Pegmatittgangens
forløp kunde ikke bestemmes. Muligens dreier det sig om en
liggende, stort sett injisert linse. Den gjennembryter dog side
stenen som den fører bruddstykker av. Gangen består for en
overveiende del av skriftgranitt (både av alkalifeltspat — og av
kalknatronfeltspat — meBt av den første). Det oplvBeB at der
var litt drift i vinter ved to mann (Johan Ottesen og Nils
Verket, Ise) som utvant ca. 200 tonn 3. sort" feltspat. Feltspaten
blev kjørt over isen til Ise jernbanestasjon (4—5 km.).
I^or «vriz er cler pa Btrekninzen mellem l-iamn l oz 2 en
nel rekke ve3entliz
Bma brucld, formocientliz en clel Nere
enn cle Bom ner blir omtalt.
Et ganske litet skjerp ligger 50 a 100 m nordenfor Hamn 2.
Pegmatittgangen stryker her øiensynlig østnordøst med ca. 80°
fall mot sydsydøst. Der er adskillig kvarts i midten, og på
sidene Bkriftzranitt samt også feltspatstolper. Gangens mektighet
er ca. 4—54 —5 m.
I^ike Bv6e»3t kor l^amn 2 er cler et litet bruclcl pa en minclre
Z2NZ me6
central kvartBM2BBe oz feltBp2tkrvBtaller p2
vel en meter.
Det BtsrBte 2V Bmkbruclclene pa clen nevnte Btrekninz li^zer
nenvecl 200 m BvclveBt for ?lamn l. Det clanner en zrvteformet
for3enkninz, ca. 20 m i cliameter 03 4 m cl^p, mccl en Bmal
3kjXrinz ut mot Bvclve3t. Det clreier 313 ner «3ien3vnliB om en
KvartBrik zanz av ikke übetvclelize climenBjoner. OenB forlsp
kuncle ikke be3temme3.
KUØUBKB IfffStr >'
89
l^iz. 21. 3etre I. —
19Z2.
Et ganske litet brudd såes 100 m sydvest for Hamn 1.
Gangen, 2 m mektig, synes rett uregelmessig, flatt linseformig
og stryker rett nordover med 60° fall i østlig retning. Det var
meget kvarts.
Overhodet er der mange pegmatittganger i Setreåsen. De
nevnte forekomster om Hamn 1 og 2 henger muligens sammen,
eller kan iallfall betegnes som et gangdrag. Noget nærmere om
deres samhørighet kunde imidlertid ikke bringes på det rene
på grunn av det overdekkede lende.
8. 3etre l.
Lruddet li^er i utmark i Bvcle»Bt3kranjnB av 3etreg3en.
jVlan kommer dit ved a fslze Ard3veien til 3etre vel 100 m
mot nord fra landeveien 03 8a ta Bidevei omtrent 200 m opover
mot nordve3t. Der ssrer dilvei frem til druddet3 laBteplaB3,
30M liz^l' ved koten av en 20—30 m nsi tvrenne av tre fsrende
op til bruddet3 nivå.
Der BeeB en apen, veBtover løpende BkjeerinB, omtrent
20x4 m vid, innett (veBtli33t) 4—5 m dvp. Vtter3t er der en
vannfvlt Bvnk.
90
Gangen er ved bruddet ca. 15 m mektig. Den viser steilt
stående grenser med østnordøst til østlig strøk og kan følges
i over 100 m lengde. Den danner tydeligvis en steiltstående,
flat (tilnermet planparallelt begrenset) linse. I gangens midte er
der en større kvartsmasse. Der er også stolper på nogen meter
av rødgul alkalifeltspat og av hvit kalknatronfeltspat. Sistnevnte
finnes langs ganggrensen, men stolper av den raker til dels
langt inn i kvartsmassen. Forekomstens værdi nedsettes av
hyppige rustslepper — man håber at dette skal bli bedre på
dypet. Skriftgranitt og glimmer sees der litet av, dog har bare
gangens midtparti været gjenstand for drift. Av aplitt er der
en del 1 . — Sidestenen er grå, jevnkornig diorittlignende. —
Samme bergart synes å anstå i hele åspartiet.
Det oplvBeB at
blev optatt Bommeren !9Z2 av^onan
otte3en oz I^ilB Verket, IBe. Der blev ela uttatt ca. 1000 tonn
KvartB. Denne betalteB av I^af3luncl fabrikker mccl
kr. 2,25 pr. tonn veci
(vanlig priB leveret pa fabrikken
var vi3Btnok 4,50 a 4,75 kroner). Viciere blev cler proclu3ert
ca. 150 tonn feltBpat av 2. oz
8ort", 3om betalteB me6
kr. 10,50 oz 6,50 levert pa De forenecie ?elc!3patbrucl'B me»lle
i 3arpBborz. — Det var (juni 1933) meningen a zjenopta clriften,
mccl to — tre mann 3om fe»r. — Lier av 3etre er Leif
3etre, IBe.
9. 3etre 2.
(-ruben lizzer i utmarken i norclve3tenclen av 3etrea3en
omtrent l 5minutter3 zanze fra 3etre I. drakten rna soreza
pa 3koBBvei til l3eBjG oz over i3en (eller i pram) til l3e 3ta3jon
tilB2mmen 3 km.
Lruclclet clanner en vicl, apen 3kjXrinz omtrent 50 x 15 m,
civbcie omtrent 8 m. I^en^cleretnin^en er norcls3t. I BvciveBt
er cler noriBontal utkje>rBel. I miclten er cler en vannfvlt, runcl
Bvnk kra ve^B til vezz.
3te6etß berbart er clen 3amme Bom veci 3etre l. (-an^en
3VN63 a clanne en tilnærmet planparallell (Nat linßeformiz) 3teilt
3taencle maßße mccl norcls3tliz Btrsk o^ 3teilt norclveßtli^ fall.
Hiektizneten er vecl bruclclet ca. 29 m; zanzen fort3etter norcl1 I løpet av sommeren 1933 blev funnet litt cleveitt (nær ganggrensen).
91
SBtover (nedover). — Lruddetß vegger er nu en del tilßvertet.
men der 3eeß allikevel tvdeliz 3tore, otte Nere meter Btore,
3tol^>er av lvzzul alkalifelt3pat. Der Ber ut til 3 vsere kornoldß
vi3 litet Kvartß, 603 er bruddet3 dunn (midtpartiet av zanzen)
til delß dekket av avkall.
3vneß cler ikke 2 vgere
BLerliz mezet av Kalknatronfeltßpat. I 3vde»3tßiden er cler til
clel3 arbeidet til Bideßtenen; de 3tore feltßp2tßtolper zkr ner nelt
til zrenßen.
Bkrift^ranitt 03 glimmer er der siensvnliF litet '.
3male aplitt^an^er Bee3 parallelle med zanßen3 novedretninz.
Der er en del ru3tßlepper pk Bine 3teder. men det 3vneß ikke
a vsere pa lan^t nser 82 mezet 3om i 3etre l — Bvm 3vne3 2
vNre en lignende zanz (men vel med mere Kvartß).
i alt
3er det ut til a vsere en 3tor felt3patforekoMßt.
Det oplvBeB at eieren er
3a2tre, I3e. Lruddet dlev
åpnet av Harald IniiB, anta^eliz omkring 1909. Det er 0332
drevet av berzinzenisr srit?
i I9lo— l l. I BiBt
nevnte periode blev utvunnet et par tu3en tonn feltBpat ( 2.
3ort"). I^or tiden er der in^en drift.
par svriz 3K21 der pa
3etreB zrunn (foruten de to
omtalte 3etre I 03 2) vNre et par 3ma 3kjerp nser 6/can.
10. L«rta3en 0. a.
600 m nordveßt for Lsrt tar der av bilvei mot norde»3t
(til Lilledal). 200 m fra veidelet Bee3 tett ved veien i utmark
et zanßke litet brudd pa en KvartBrik pezmatittzanz. (^anze^n
leiper nordnord<3Bt, mektizneten kan vsere 4—54—5 m. 50 a 100 m
3sndensor er der et par lignende zrunde Bmabrudd med 4 til
6 m tverrmål pa
(eller muliFen3 bare en
med
retning Bom ovennevnte, (^anzmektiznetene tsr vZere 3—4 m.
men der er blottet for litet til at forekoM3tene K2N underße»ke3
nsermere. I midten er der sornold3vjß rene Kv2rt3partier med
felt3pat3tolper. 3krift3ranitt3onene l2nzß zrenßene 3vneß ikke
3Lerli3 mektize. Der ls ved bruddene et par nauger med tilBammen Kanßkje 20 tonn rsdliz 2lkalifelt3pat. Den var nozet
l Bergingeniør Maarthén meddeler at der er funnet adskillig cleveitt nær
gangens utgående.
92
Kvart3nolcljg, og, BNrlig ve 6elet ene bruclci, Bkjemmet av Ido
ritt3lepper. Det 3vne3 meget tvilßomt om der mccl forclel kan
utvinne 3prima felt3pat.
Lruckclene dlev clrevet en vinter (19)0?) av
langen.
Ize. Der arbeidet to mann, Z—4 jernbanevogner KvartB dlev
ek3peclert.
For øvrig skal der finnes nok en del småskjerp i strøket.
F. eks. har Johannes Mosamyr drevet en mindre grube („ Fjell
bråtegruva") i Rønneldskogen. Likeledes skal der være et litet
brudd i Sørliseter skog.
11. I>lor6r6 levete.
500 m norcl for zarclen i utmark, like i kanten av veien
Vserp—3kjeberzclal Bee3 en liten Bvnk, 2 x 5 m vi6. vannkvlt i
bunnen, lenzcleretninz norcie»3tover. 3i6eBtenen er are^nei^
(^anzen Btrvker norclsBtover, cien BvneB ikke 2 na betvclelizere
climenBjoner oz kiler «ien3vnliz ut nser Bvnken ba6e i norclGBt
oz BvciveBt. PezmatittenB KvartB Bjennem3etteB av tynne aplitt?elt3p2tBtolpene er 3ma. Det oplvBeB at cler var litt
6rikt for 2—32—3 2r Bielen, produktet veBentliz Kv2rtB. k^sr cien
ti 6var cler en zanBke liten 3vnk nvi3 alcler ikke KjenneB nser
mere. — Lier er Ole '7norkjl6Brucl, levete.
Der Bkal vcere ennu nozen Bma3kjerp ner i Btre»ket «38t
for IBeBj«3en.
Aremark.
l.
Lruci6et lizzer i utmark ca. 200 m Bvcl for 3kolleborBvann
(pk rektanzelkartet: Zkolleber^Grvanci), cl. v. 8. omtrent 5 km
norclve3t for zarcien.
kommer clit be3t over l^anBeBetret.
3tecletB berbart er en nozet folclet zrZ
(zneiBBr2nitt?)
mcci bruclclBtvkker 2v amNbolitt. kallet er zjennemzzencle Bteilt
norclsBtliz.
Lrucl6et er en 3vnk (8e Bki3Ben (Nz. 22), nu V2nnfvlt. Ovb
clen anBi3 a vsere 14 m fra terrengoverflaten, pegmatittzanger^
sorlsp 3663 av 3ki3Ben, 80m 6oz Fjengi3 mccl forbenolcl iciet cler
er temmelig overdekket 82 fornolciene er minclre overBiktlige.
Der er gocl lagerpl2BB pk 6et ren3kurte BV2derg. I'ran3port-
93
Arbu feltspatbrudd 1933.
(ekvidtstan.se ca. im.)
QiijAmfibolttt
!'•• ¦'¦¦'• I Peqrnatitt
[ZH Overdekket
I * A \ V)errjUn ) A
Fig. 22.
forholdene er ikke de beste idet der er 5 km skogskjøring til
bilvei. På godt vinterføre vil der vel kunne kjøres to vendinger
å ca. 1000—1500 kg.
Det synes å være en betydelig feltspatforekomst. Der har
været produsert gul feltspat av god kvalitet. Driften gav an
givelig lite av vrak, hvilket stemmer med at haldene er for
bausende små. Den gule feltspat sees som store stolper i
kvartsen i gangens midtre del. For øvrig er detaljer vanske
lig å se.
Forekomsten blev opdaget av Anders Høvikmoen (i 80
årene?). Den har været drevet av flere, bl. a. av et svensk
selskap (med sete i Uddevalla). Det har også været drevet av
De Forenede Feltspatbrudd. De siste 12—15 ar nar der ikke
været nogen drift. — Eier er Anders Aarbu, Årbu, Aremark.
2. l<vi3ier.
På gården Kvislers grunn (Årbus nabo) skal der være et
feltspatbrudd (antagelig mindre).
94
3. 3sli.
Omtrent 250 m sst for 'soztelund (garden mellem 3e»li og
i delet mellem 3e»li og
skal der v^re et litet
brudd pk en 4—5 m bred gang. Det meddeles at der ner i !929
blev produsert 40—50 tonn feltspat.
Lel-8.
l. Høvik.
I utkanten nogen hundre meter øst for ø. Høvik er en
liten feltspatgrube. Der sees nu bare en vannfylt rund åpning
med 10 — 20 m tverrsnitt. Gangen synes å være uregelmessig.
Gruben blev drevet i 1930. Der blev ved grunneierne Anders
Grindrød og Julius Flateby (Tistedalen), uttatt 80 tonn feltspat
og litt kvarts, som efter sigende skal ha været hvit og pen.
Ved vestre l^Gvilc er der et ganske litet skjerp som blev
Zpnet 1932 og nvor der blev tatt ut litt glimmer. Det er en
planparallell gang, 1,5 m mektig, fallende steilt mot svdsst.
I gangmidten sees kvarts. Utenom denne feltspatstolper og
kvarts, samt muskovittkrvstaller.
2. Lunesnoltet
wlvenoltet).
(-ruben ligger en snau kilometer syd for Lunesnoltet
(I_llvenoltet) i utmarken med 2—3 km vinterkjoring frem til
bilvei. Det er en lang, smal svnk 50 x6
m med lengderetning
sstnordsst og dvbde angivelig 20 m. Den var ved bessket
sommeren 1932 fylt av vann. — I svdsstveggen er pegmatitten
borttatt inntil gråfjellet, idet man ner utvant glimmer som van
ligvis sitter langs grensen. 3ide3tenen er gra gneis med peg
matittarer ( migmatitt") fallende 50—60° mot sydvest, pa sine
steder rik pa eggestore granater bade i den gra gneis og i arene.
?egmatittgangen er 6—B6—8 m mektig og stryker sstnordsst —
vestsvdvest med steilt fall. pegmatittens oprinnelige bygning
kan man vanskelig bedsmme nu da sa meget er borttatt. Der
synes a na vseret en central kvartsmasse, og der sees stolper
av gul alkalifeltspat. Der er også adskillig glimmer.
95
Forekomsten har været
drevet vesentlig på glimmer.
Der Bkal være funnet glim
merkrystaller på over 20 kg
og med optil 30 cm tverr
snitt. Gruben blev optatt i
1924 og 3iden drevet av
Einar Lund (Svansgård i
Berg) med fem mann til 1931.
Angivelig smalnet gangen
sterkt av på dypet.
da. Ioom norclensor liz
ger en nv liten grube i en
tydeligvis parallelt løpende
mindre gang. Her har været
utvunnet litt gul alkalifeltspat.
Også her var driften inn
stillet ved besøket (1932). —
Eier: Einar Lund, Svans
gård, Berg.
Fig. 23. Bunesholtet glimmer
brudd 1932.
3. Llaknollen l
I utmarken nordvest for Røvann og sydvest for Røsengrå
ligger 3 små gruber (Blåknollen 1, 2 og 3) i søndre Håkenby
(Håkaby) skog — nu frasolgt gården og angivelig tilhørende
Christian Mostad, Sarpsborg. Alle grubene ligger i nordøst
skråningen av Blåknollen (på rektangelbladet avmerket ved
høidetallet 236).
3teclet3 noveclber^art er
Btripet Bnei3. 6elB utviklet
Bom sieBnei3, 6elB Bom arezneiB. Den nar Bom ofteBt 3teilt
«Btljz fall. ?a Bine Bte(^er er den Bmasolclet.
Blåknollen 1 ligger vel 500 m nordvest for Røvann. Det
er en rund, vannfylt synk, ca. 7 m i diameter og angivelig 9—
10 m dyp. Gangen stryker nordøst til øst med nordvestlig
fall — i den øvre del ca. 80°, på dypet øiensynlig noget sla
kere. Gangen kan følges ca. 50 m nordøstover fra gruben. Ved
gruben er mektigheten 13— 14m, 12 m nordøst for gruben ca. 6 m;
96
så synes den atter å tilta. Formen av gangen er, som så ofte,
noget uregelmessig.
I zruben var 6er felt3patBtolper pk Nere meter, men pg
Krv33 o^ tverB Biennem3att mccl Kloritt3lepper Blik at cler ikke
blev prociu3ert nozet av l. 3vrt".
zlimmer var cier litet
eller intet '.
Gruben blev optatt i 1930 av Olaf Lund, Tostelund i Are
mark og Anton Kristiansen, Foss, Rokke. Der blev arbeidet
et halvt års tid med 2 til 4 mann. Resultatet var 360 tonn
2. sort" feltspat som solgtes i 1930 for 18 kr. pr. tonn levert
på kai i Halden.
Fra gruben er der skm vinterkjøring til bilvei (ved
Håkenby). Der kan kjøres 1000—1500 kg på lasset.
4.
Llaknollen 2.
Lruclclet lizzer vel 50 m norclenfor ovennevnte. Det er
Zan3ke litet — 5x3 m viclt, l m clvpt. l^er blev for no^en
fa ar Bi'6en tatt ut ca. 300 kz zlimmer, til cielB i
3tore
KrvBtaller. pe^matittzanzen er lin3eformet oz Btrvker e»3t3vcle>st
mccl 3teilt fall. I terrenzNaten er cien bare en meter breci. en
meter pa clvpet er 6en allereie 3m. Lruciclet blev anlazt av
Olaf l^uncl oz
Kri3tian3en (3e Llaknollen l). I'ran3port.
oz eien6omBfornolci Bom Llaknollen l.
5. Llaknollen3.
Bruddet ligger snaue 100 m nord for Blåknollen 2, og
like øst for varden på toppen av Llaknollen. Det har form
som en skjæring med horisontal utkjørsel. Skjæringen er
20/c3m med største høide 4m. Gangen stryker nordøst til
øst med steilt sydøstlig fall. Den er ca. 4 m mektig, og kan
følges 15 m sydvestover (opover) fra bruddet og antagelig vel
50 m nordøstover (nedover). I gangmidten sees kvarts med
meterstore stolper av nesten hvit alkalifeltspat, som dog til dels
skjemmes av ganske hyppige slepper belagt med tynne rust
hinner, hvilket gjør det vanskelig å sortere ut synderlig meget
1 Meddelt av Olaf Lund
97
av prima felt3pat. Der er ikke utvunnet Bvnderlig av glimmer
dog er der arbeidet bare i gangenB midtparti.
Lruddet dlev åpnet av olas lund og
KriBtianBen
(ze Llaknollen 1) i 1925. Der arbeidet 3 mann i et naivt ar3
tid. derunder er utvunnet ca. 120 tonn ( 32M3 2. og 3. 3ort")
80M blev 3olgt for 22 kr. pr. tonn levert pa kai i ttalden.
I 193) blev en re3t av «3. 3ort" 3olgt for kr. 10 pr. tonn
(levert i kalden). —
og eiendoM3fornold, 8e Lia
knollen 1.
6. Me bø
I utmarken omtrent 200 m ve3t for pla3Ben lutulen er
der et Iltet brudd i S3t3kraningen av en aBrvgg. Vintervei i
Natt lende frem til jutulen nvorfra bilvei. Der Bee3 en 3vnk
pa 2 m i tverrmål, oz vel omtrent like dyp. pezmatitten Bom
zjennemBetter
danner en Bteil
Btrvkende
SBtnorde»3t med mektiznet ved bruddet omtrent 6 m. Mdt
partiet danne 3 av en relativt mektig, nvit kvartBM233e utenom
nvilken der 3eeB vanliz pezmatitt med KvartB- oz feltBpat3tolper,
82mt nNr zrenBen mu3kovittkrv3taller (BparBomt). I^itt utvunnet
selt3pat 80M Ia izjen ved bruddet var nozet ru3ten.
Lruddet var i drift en kortere tid ved <2nri3tian Nicnelet
oz (lunnar kaBMUB3en, formodentlig en zan^ i tiden 1905—08.
Mkjsrin^en blev be3srzet 2V Ole
Zfter bruddet3 3tor
rel3e a dsmme dar det nXrme3t vseret prsvedrift. I^ier er
3ven l^olmBen Medbe»).
Der er en del andre BM23kjerp i nærheten, bl. a. nogen
på Mebjørød.
7. Kjslsdezarden.
Kjslsde^krden er pa rektanzelkartet betegnet med nside
tallet 145 03 ligger like nordsBt for Kjslen. I utm2rken om
trent 2 km Bvd3yde»3t kor garden, i toppen av en 53 nogen
nundre meter ve3tnordve3t for 3etletjern ligger en mindre, ned
lagt grube. I>anBporten rna foregå pk vinterføre frem til gar
den, det me3te i Natt lende.
(^ruben Bee3 3om en vannkvlt 3vnk. 10x3 m vid, dvbde
ukjent, lengderetningen, 3varende ti! gangen 3Btre»k, er nordNorges Geol. Unders. Nr. 141.
7
'
98
S3t. (langen sort3etter ca. 20 m norde>Btover fra gruben, med
redußert mektignet. Den Bvne3 uregelme3Big, langaktig av form
— muligenB er det i virkeligneten Nere parallelle ganger. Der
er temmelig overdekket. 3ide3tenen er gneiB.
Ved gruben lå rester av vrakglimmer (det skal ha været
en glimmergrube) og en gammel haug med pen lysgul alkali
feltspat. (-ruben skal i sin tid na været drevet av Gunnar
Rasmussen (d. v. 3. antagelig omkring 1906). — Eier er Ingvald
Horgen, Kjølødegården.
8. KorBetB2NBen m. tl.
Ca. l km sydsydvest for Mjølnerødmoen grube (side 101) er
der et mindre dagbrudd ca. 20 m langt, 6 m bredt. I nordøstsiden
er dybden 6—B6—8 m, i sydøstsiden 2m. Der er litt vann i bunnen.
Bruddet ligger i østskråning av en fjellknaus med gode dre
neringsforhold. Transport på vinterføre til Mjølnerødmoen (2 km).
Gangen tør være 10— 15 m mektig og stryker nordøst.
Den synes å falle relativt slakt nordvestover. I midten sees
en større masse av hvit kvarts. Utenom denne over meter
store krystaller (og „ stolper") av hvit kalknatronfeltspat og
gulhvit alkalifeltspat. Det synes som om kalknatronfeltspaten
dominerer. Den fører inneBlutnin^er av muBkovittkrv3taller på
I—71 —7 desimeter, dog øiensynlig ikke av god kvalitet. Gangen
fortsetter sydvestover fra bruddet, og det ser ut som om bare
en del av det drivverdige parti hittil er utnyttet.
Lruddet blev drevet nogen måneder i 1925 av 3everin
Vatvedt, OezerneB, 3om meddeler at der blev utvunnet 4—54 —5
jernbanevoznla33 2. 3ort" felt3pat Bom blev Bol^t til De k^or
enede ?eld3patbrud. Driften opnsrte fordi der var for meget
ruBt pa forekomBten. — Lier: LorBtkandidat Otto 3e»renBen,
Kor3et, I^okke.
I 3trsket ner veßt for Kjslvannet er der Nere Bmabrudd.
?. ek3. et ved syre /.ittecial (nedlagt litet gardßbruk 500 m nord
nordveßt for Ljell). I^er 3eeß to runde, vannfvlte null med
ca. 4 m diameter oz beliggende 10—20 m fra nverandre. ?ivi3
de er anlagt pa Bamme gang, 3a 3trvker denne nordover og er
rett mektig, l^er er imidlertid for tilgrodd og til3vertet til at
9
3vnderlige iakttagelßer kan gjsre3.
ved
diß3e gruber er muligen3 ikke nelt kwre (der var ikke 2nled
ning til 2 underßske dißße nsermere). Lruddene blev i Bin tid
brevet av l^artvig liadet og Ole l-iolt. 3kogen opgiß 2 eie3av
for3tk2ndid2t Otto 3e»renßen, l<or3et, Rokke.
100 m sydøst for denne forekomst, i samme Bkog, er
et kvartsbrudd, som nu sees som et cirkelrundt, vannkvlt
hull med 6 m diameter. Kvartsmassens mektighet er minst
av denne størrelse. Gangens strøkretning kunde ikke iakt
tas. Bare i nordøstsiden sees såvidt grensen mot sidestenen.
Mellem denne og kvartsen var der bare en smal sone av
pegmatitt.
Lruddet blev åpnet omkrinz 1928 av Ole
Bvm drev
en vinter med 4 mann. —
Bom ovenfor.
kan nevne3 et mindre KvartBbrudd Bvm 3kal liz^e
i Llanktjern2Ben". Det blev drevet ca. 1924— 25 av de for
enede I^eld3p2tbrud.
9. sjell l.
Lt brudd var i drift Bommeren 19Z2 (med fire mann). Det
li^er i utmark 200 m nordsBt for garden. Det blev optatt i
1932 oz var ved benket en vid 3vnk ca. 12 x 15 m vid, 6 m
dvp i SBtvez^en, 2 m i ve3tvezzen. I nord3iden oz veBt3iden
zar pezmatitten inn under zanBke tykt lerdekke, Bom altBa rna
sjerne3 under driften. Der er overnodet Bterkt overdekket vF
peBmatitten3 zrenBer er ikke blottet. Den zav inntrykk av 2
Ispe omtrent S3tnord«3Bt, og overBkjserer gra Blripet gneiB 3om
nar variabelt Btrsk, sienBvnlig gjennemgaende nord eller nord
veBt, med Bteilt fall. — Det 80m nittil er blottet av gangen
viBer Btore feltBpat3tolper og uregelme3Bige, ikke 3serlig 3tore
partier av KvartB.
glimmer er der litet. Der er pa 3ine
Bteder KiB, f. ek3. nodeBtore klumper av 3vovelki3. l^eltBpaten
kan vsere gjennemBatt av Kobberki3 og magnetkis, ofte Bom
tvnns lameller parallell basi3. 3lik felt3pat er alltid msrk Bkidden
gre>nn. — Ved denne forekom3t K2N 3ikkert taB ut Btore mengder
gul alkalifeltBpat, Bom dog efter nvad 3om nitti! er Bett ikke er
av be3te 3ort, idet den (alltid?) innenolder muBkovittBkjell, til
delB 0g32 litt ruBt.
10
Bruddet eies av Anton Fjeld. Til og med juli 1932 var
bare solgt ca. 100 tonn, 3. sort". Arbeidet stoppet i august,
men blev gjenoptatt i begynnelsen av juni 1933 med 4 mann.
10.
?jell 2.
I^ike 3vd for ovennevnte lizzer en litt eldre, vannfvlt zrube,
vann3peilet er ca. 25 x6
m. ?ezmatitten er ner sienzvnliz urezel
meBBiz, iclet zrubenullet er omgitt av pezmatittbreccie be3taende
av
i en zrunnma^e av pezmatitt, Bvm like
30M danner årer mellem zneiBbrudd3tykkene. Denne zrube var
i drift kor nozen fa ar 3i6en.
11. ?jell 3 m. N.
I utmark 400 m sydsydvest for gården ligger et brudd
(„ Fjell 3") i ryggen aven flat, nesten trebar ås. Der er ingen
vei, men flatt lende. Stedets hovedbergart er gneis, til dels
granittlignende (finkornet). Bruddet er vannfylt, åpningen
3—43 —4 x25 m, lengderetning østnordøst til nord. Dybde ned til
vannspeilet optil 2 m. Det oplyses at den totale dybde er
7—B m. Gangens mektighet er 3—4 m, dens strøk som åpningens
lengderetning, fallet steilt sydøst. Den fortsetter iallfall 10—15 m
nordøstover fra gfuben. — Det oplyses at denne var i drift
senest i 1925. Den blev optatt for 20—30 år siden. Eier er
Anton Fjeld som meddeler at der er uttatt minst 300 tonn av
2. og 3. sort" feltspat.
For øvrig er der på Fjells grunn adskillige små brudd og
skjerp, f. eks. et lite brudd 300 m rett syd for gården (i utmark).
Det er vannfylt, vannflaten 15x2m. Gangen består hoved
sakelig av kvarts og stryker nordøst til øst med steilt sydøstlig
fall. I begge ender av bruddet kiler gangen ut. Sidestenen er
den nettop omtalte gneisgranittlignende gneis. Den stryker
temmelig rett østover, med ca. 30° fall i sydlig retning.
Videre Bae3 et brudd 200 m Bvdveßt kor zardenß nu3.
kullet er 5x 8 m vidt 03 2 m dypt. tter er en optil 20 m
mektiz, ureßelme33iz peFmatitt^an^ Bom 3trvker norde»Bt til
SBt i en Knauß i k2nten 2v innm2rl<en. Det me3te 2v
F2n^en er sien3vnli^ ikke drivverdig idet den er kor n'n
10
kornet. Nogen central kvartsmasse såes ikke. Forekomsten
er sikkert übetydelig.
Det oplyses videre at der ved Kjølvannet ligger et litet,
gammelt feltspatbrudd, som imidlertid ligger tett i sjøkanten og
så lavt at vannet fra sjøen løper inn i gruben om vinteren (da
Kjølvannet demmes op).
12. Mjølnerødmoen.
(bruden li^er ca. 1,5 km ve3t for ?reBtenZen i utmark i
Natt, tsrt BkoBlencle. I'ran3porten Zikk pa vinterføre til novecl
veien veci NjGlnerscimoen, ca. 3 km i pent lencie. (^6kom3t
til sot8: fra ?reBten^en eller sjell). Der Bee3 en Bmal zrube
apninz 30x5 m vicl. (bruden er vannfvlt, vannBpeilet Btar 3 m
un6er terrenzklaten. (^ruden3 len^eretnin^ er nor6e»3t til SBt,
nvilket 033 aer zanzenB 3tre»kretninz. I nor6veBt 3kal aer vsere
arbeiclet et nvelv innuncler terrenzllaten, 8a Zanzen faller vel
nor6ve3tover. Der er arbeiclet nezten inn til Bicle3tenen Bom er
znei3 oz Znei^ranitt mccl Bteilt norcl«33tli^ fall. I SBt opnsrer
like ve 6bru6clet, i veBt er fjellet clekket av berznal6
(3krot). — Qanzen, 5 m mektig er Bom vanlig tvert Fjennem
3etten6e. ver BeeB (3om 3a ofte) 3karpkantecie inneBlutninBer
av 3icle3tenen nser zren3en ', vi6ere clen vanlige centrale
Kvart3M2336.
Der lizzer litt pen zul 2lkalifelt3pat i^jen etter 6rikten.
I^ikelecieB Ia cler en clel nvit Kvart3, 3amt nozen ca. V2
m Btore
Kv2rt3krv3tallbrucjcl3tykker2, til 6elB av kappekvart3".
(bruden oplv3e3 a vsere gammel. 3tsrre clrikt var cler i
ticlen 1905—08 veci (lunnar kiaBmu33en^ mccl 6—B mann. Der
var cia op32tt bekker, nei3everk etc. Der blev
procluBert
268killiz 0332 2V „!. 8ort" feltBpat. 3i6en nar cler ikke vZeret
cirift. — (brunnen eieB av Otto 3sren3en, l<or3et, I^okke.
» Disse skarpkantede bruddstykker, øiensynlig begrenset av bruddflater,
viser at intrusionen har foregått langs svakhetssoner, eventuelt fyllende
åpninger — ikke ved nogen slags replacementprosess.
2 I Geologisk Museum, Tøyen, Oslo, finnes kvartskrystall herfra.
3 Den siste tid angivelig finansiert av Christian Michelet. Feltspaten blev
visstnok solgt til Herman Jensen, Risør.
102
13. kaet.
Vel 50 m øst for hovedveien Halden— Rakkestad, 400 m
nord for Bjørbekkmoen er der en større linseformet pegmatitt
masse inji3ert parallelt i gneis. Lengderetningen er nordnordøst.
Pegmatitten er omtrent 30 m bred og henved 100 m lang. Der
er i sin tid skutt litt efter glimmer Bom forekommer som
20—30 cm store krystaller hist og her. Der ligger også en del
glimmer igjen efter driften a . Som feltBp2tforekoM3t ser gangen
ikke lovende ut, den synes for finkornet. Et enkelt sted sees
en kvartsmasse på ca. 1 x 2 m — ellers er gangen temmelig
jevnkornet. — Eier er Isak Aase, Raet, Rokke. Det oplyses
at der er flere ganske små skjerp på denne eiendom.
14. Harbo.
Henved 200 m nordvest for Bjørbekkmoen, ved bilvei, i
ryggen av samme flate ås som Fjell 3. Bruddet er nu en vann
fylt grop 40x2—6 m og anlagt efter gangens midtparti. Lengde
retningen, svarende til gangens strøk, er nordøst til øst. Gang
bredden kan være optil 15 m. dog er bare omtrent den halve
mektighet utnyttet. Resten er gjensatt langs grensen, særlig
sydøstgrensen, og er øiensynlig litet drivverdig. Langs midten
av gangen er der en mektig kvartsmasse. Kvartsen er til dels
meget pen (rosa og hvit), dog er der adskillig av rustsprekker.
I sydvestenden av bruddet kiler gangen si6NBvnliz ut, i nord«3Bt
enden fortsetter den, men uregelmessig.
Om driften forelder litet. Qruben blev viBBtnok optatt
omtrent 32mtidiz med l-ierrebrsdenzruben (1). Veien til
Bkal VNre anlagt i 1898. Det oplv3e3 at der var drift i 1905—06
oz at produktet ve3entli^ var KvartB. —
er l^ina I^larbo,
I^okke.
15. l-lerrebrsden l.
(^ruben lizzer 1,5 a 2 km «38t8vd«33t for Lj«3rbekkmoen med
bilbar vei Aennem Natt 0^ tsrt lende til novedveien like nord
for Ljsrbekkmoen. Den er nelt vannfvlt, vann3peilet 65x 15 m,
lenzderetninZ norde>3tover. LruddetB dimenBioner oz naldene
(80m for en 3tor del beitar av nvit pen kvarts viBer at der
nar vseret ikke übetydelig drift. Lruddet3 kanter be3tar kor
103
det meste av jord. Låre i Bydve3t er fjellet dlottet, men ner
sa tilzvsertet at man ikke kan fa noget inntrykk av gangenB art.
3icle3tenen er den 3amme som ved k^jell: gneiB, til del 3jevn
kornet 08 Knkornet gneiBgranittaktig. 3trsket er uregelmeBBig,
foldet, 3vne3 dog gjennemgaende omtrent nordveBt.
75 m 3vcl«3Bt for denne grude ligger et lignende, men
mindre, vannfvlt null, omtrent 30 x 10 m vidt, lengderetning
nords3t. ogB2 ner dreier det 3ig om en KvartBrik gang.
er
I^errebrsden, Lerg, Bom opl^er gt den fe»r3t
nevnte forekomBt dlev funnet i 90-krene av O. d!nr. k^oBB, Bom
oprettet kontrakt med den daværende eier med rett til drift av
alle forekom3ter pa tterrebrsden. letten blev Bolzt til ?. ?.
V^i3trand 3om tok ut ca. 2000 tonn felt3pat l, veBentlig 2. og
3. 3ort", 3amt litt KvartB. l 1905 Nkk
?leBner 25 ar3
kontrakt. ?le3ner overdrog kontrakten til De forenede
drud (3. Q. Llomnoff). Den utlsp 1930. — Driften ved den
fsr3te av ovennevnte gruder opnsrte for ca. 20 ar 3iden. lender
driften apnedeB ekternanden en del andre brudd, bl. a. det annet
av de ovennevnte 3amt l-ierrebrsden 2 og 3.
16.
l-^errebrsden 2.
(bruden ligger 5—60 5 —600 m fra hovedveien og omtrent 100 m
nord for tran3portveien til
l, i utmark i en Nat
23. Nan 3er nu en vannfvlt Bynk. VannBpeilet M2ler 10x6 m,
lengderetningen er nordsBt, formodentlig Bvarende til gangenB
3trsk.
gangen er pr2ktiBk talt intet a 8e grunnet vann og
veget23jon.
17. I-lerrebrsden 3.
I utmarken 100 m Bvde»3t for novedveien ved Lje»rbekk
ligger et drudd ved bilbar vei. Det er vannfylt, og vann3peilet
er omtrent 15x20 m. Kantene de3tar for BtGrBtedelen av jord,
i norde>3tenden er det fjellgrunn. ?ler fortBetter gangen 3om
en t^kk linBe — mektignet optil 20 m — men §yneB a kile ut
i dagen, idet mektigneten avtar sterkt ca. 20 m fra druddet. ?a
dette Bted degvnner overdekket, litt myrlendt område. I den
Ingeniør Jonathan Heide kjøpte samtidig (1897) retten til å produsere
glimmer, men fant forekomsten ikke lønnende som glimmerforekomst.
104
3iBtnevnte del av gangen er der ikke 3vnderlig meget av god
felt3pat. — (^angen3 retning lar Big vanBkelig be3temme delt
Bikkert, men 3vne3 33nn3vnlig8t a vsere nords3tover. 3ideBtenen
er den 32mme Bom ved l^jell og I^errebre>den l. Det oplvBeB
3t tier blev utvunnet ogB3 3d3kil!ig gimmer.
18. l.indemsrken.
Det ligger et brudd 600 m vestnordvest for søndre Linde
marken i tørt lende i sydøstskråningen av en ås i utmarken.
En bilbar, noget bratt vei på nogen hundre meter fører ned til
gårdsvei fra Lindemørken.
Gruben er vannfylt med vannspeil 25 x 10 m, lengderetning
nordøstover. Sidestenen er stripet gneis med foldningsakser
fallende 3v63vcisBt. (-an^en3 3tre»kretnin^ synes omtrent som
grubens lengderetning, men nogen videre fortsettelse i dagen
utenfor bruddet kan ikke Bee3, muligens fordi der er over
dekket. Gangen faller formodentlig nordvestover idet det ser
ut som om der er arbeidet under hvelv i denne retning. Bruddets
dybde angis å være ca. 10 m.
?eltBpaten er en zrovlamellert, zul 3lkalikelt3p2t, til ciel3
me 6no^et kloritt oz ru3t, 0^32 litt muBkovitt. Der er pen,
nvit KvartB.
Det oplv3eB (av eieren, Ole l^anBen I^in6emsrken, Lerz)
at zruben blev åpnet litt etter nun6rearBkistet. I 1907—08 blev
cien drevet av (lunnar l^a3muB3en Bom feltBpatgrube. Der blev
62 uttatt ikke litet av l. 8ort". ?r2 2pril til november 1932
var tre M2nn veci Karl Lekkeli oz Konrad
lBebakke,
Lerg, BV33elBgtt i zruben. Der blev cia utvunnet 2—30 2 —300 tonn
ve3entliz av pen KvartB, men 0^33 litt pen felt3pat. Denne BiBte
zikk til por3elenfabrikken i ?reclrikBtacl.
19.
l-ler er to Bma bruclcl nvorfra der er produßert litt Kvart3.
lizzer omtrent en kilometer nord for garden 3 Kuß oz er
anlazt pa en s—lo5 — 10 m mektig zanz 3om 3trvker norde»3t til e»3t
med fall 70° mot 3vd«Z3t. I midten er det en mektig KvartM233e, P 2Bidene c2. meterbrede 80ner av pezmatitt, 30M 3VN63
rik pa Kalknatronfelt3p3t og K3lkn3tronselt3p2t-Bkrjftgr3nitt.
105
3tedet3 berbart er Btripet znei3 3om kaller 30° mot Bvdve3t,
med intrußioner av granitt. — Det clreier 3iz om et litet overNadi3k dagbrudd anlagt i en 82N8ke liten Knau3 i a3partiet. Det
er rundt med s— lo m'3 tverr3nitt oz omtrent en meter dypt.
ver nar bare vseret litt prsvedriit pa Kvart 3et av de 3i3te ar.
Det var me^et ru3t i Kvartßen 8a det dlev bare 2. 8ort".
Det annet brudd ligger omtrent 200 m veBt for ovennevnte.
Der sees en vannkvlt åpning 10 x 4 m vid, angivelig 5—6 m
dyp. Til denne gruben kan man slenge frem med bil. Gangen
synes å stryke østnordøst med steilt sydlig fall. Mektigheten
er g_B m. Også denne gang er kvartsrik, og har hittil ikke
vist skikkelige stolper av feltspat, sies det. Også her skal det
ha været en del rust, også på dypet. Der blev satt nogen
dynamittskudd for 3—4 år siden. I 1932 var der prøvedrift
3—4 måneder med tre mann. Der blev solgt kvarts til Hafs
lunds fabrikker. Virksomheten stoppet da Hafslund ophørte å
ta imot kvarts.
Begge disse gruber ligger i utmark i flatt, tørt lende i
høidedraget. Ingen av forekomstene synes betydelige. — Eier:
O. Aasmundsengen, Berg.
20. Nvren,ve3tre, m. ti.
I a3en nordvest for vestre Myren ligger nogen småbrudd,
alle i utmark. Ett ligger ca. 750 m nordvest for gården i toppen
av åsen. Her er en planparallell, 6 m mektig pegmatittgang
strykende østnordøst med 70° fall i nordnordvestlig retning.
Den gjennemsetter amfibolitt som lokalt danner «gråfjellet".
Stedets bergart er ellers gneis med intrusioner av granitt 1 .
Gangen kan følges minst 30 m. Dens midtparti dannes av en
3_4 m mektig kvartsmasse. Inn i denne raker enkelte, over
en meter store krystaller av alkalifeltspat, mens gangen langs
grensene viser omtrent meterbrede soner med kalknatron
feltspatrik pegmatitt, til dels med kalknatronfeltspat-skriftgranitt.
Bruddet er et litet dagbrudd, 6xß m vidt, 1 å 2 m dypt. Der
vil forholdsvis lett kunde anordnes utkjørsel mot sydvest.
Dreneringsforholdene er gode. Transporten kan foregå på vinter
l Som ved Fosby. Formentlig hørende til Idefjordsgranittens grensesone.
106
fsre ciirekte til Osle 3t23jon (2—3 km) eller til Ivivren oZ clerfr2
viclere mccl bil. — Lru6clet eller 3kjerpet blev optatt vinteren
1932. Der er nitti! (juni 1933) zjort dåre ca. 20 clazßverk. nvor
vecl blev utvunnet ca. 25 tonn Kv2rt3. Der er en clel rußt
sprekker, men cler kan viß3tnok uten van3keli^net ut3ortereß
l. 3ort" Kvartß.
500 m østnordøst for dette brudd ligger et eldre, litet
feltspatbrudd hvor der var litt prøvedrift i 1905 og hvor der
også senere har været gjort forsøk på drift av forskjellige.
Eieren oplyser at der i alt er tatt ut 10 tonn feltspat. Gangen
danner øiensynlig en noget uregelmessig masse, men kan dårlig
studeres, da der ligger en masse skrot igjen efter driften. Hoved
retningen synes være nordnordøst.
150 m norcinorclsBt for clette bruclcl er cier atter et litet
clazbrucici pa en lin3eformet pezmatittzanz Bom Btr^ker norcl
norcle»3t til e»3t mccl Bteilt 8vcle»8tli8 fall I2nzB en bratt fjell
3kranmz. Lruclclet er anlazt pa
mektiZ3te parti, Bom
er omtrent 10 m mektig. Der er en centralm2BBe av nvit Kvart3.
Lnkelte felt3p2tkrvBtaller pa ca. V2
m 3ee3. — Lruclclet blev
optatt i 1928. Det blev 0332 clrevet litt i 1932. I 2lt er uttatt
C2. 50 tonn Kv2rtB. Det kan bile 3 frem til bruclclet. —
2v
veBtre
er
LerntBen,
I strøket omkring er der flere lignende smågruber, de fleste
optatt omkring 1905 og bare drevet nogen fa år. Således skal
der være et par på østre Myren (eier Jakob Jakobsen Myren),
ett på Skaugen (eier Omar Skaugen). På Mo er der et kvarts
brudd hvor der var litt prøvedrift (2—3 jernbanevognlass) et
av de siste år. Et litet feltspatbrudd har også nylig været
forsøkt på Nygård (eier Olaf Vik, Gjellestad).
21.
?a ve3t3iclen 2v 3valersclkilen, tver3 overfor bukten inn til
Zponviken er cier et litet cla^bruclcl p2
en ureBelmeB3iz pe^matittM233e nviB climen3ioner ikke Bikkert kuncle beBtemmeB.
PeBmatitten3 blottninz i fjellvegen er omtrent 2 m nsi oz 5 m
brecl. Ovenover 0^ p2
3iciene
pezm2tittm233en til
rieci2ci K2N intet 3ee3 62 ner li^er 3krot. ttviB ma3Ben nar
107
nozen 3tsrre dimensioner rna dette vsere pa dvpet veBtover,
men der er intet be3temt 3om tyder pa elet. — l^or svri^ lizzer
forekomBten ideelt — tett veci Btranden nvor Bkib kan lez^e
til. Det oplv3e3 av eieren, Rudolf I_oranz, at der diev uttatt
60—80 tonn feltspat omkrinz 1930 — der var 6a et par manederB
drift. Det blev ikke zjort nozet forBsk pa a
pk dvpet.
22. 3nsrop
(-ruben lizzer tett pa e»3t3i6en av nuBet mcci kjsrevei (for
neBt) ca. l km krem til 3ponvikveien. Oruben er en nu vann
kvit 3vnk — anziveliz 4 m 6vp — omtrent 12x6 m i ciazen,
mccl lenzcieretninz nor6e»Bt til norcinor6sBt.
pezmatitten 3om
amkbolitt BvneB a 3trvke
parallelt me 6ovennevnte lenzeretninz. La6e pa Bvc!<33t3i6en oz
norcjveBtBiclen clannsr BicleBtenen 3lakt fallencle denz, om enn
BNrliz pa norclve3t3iclen temmeliz urezelme3Biz.
er
mektiZneten 3te»rre i clvpet. I clen lille 6el av
3om var
3vnliZ 8268 litet av felt3patBtolper. Der Ia litt utvunnet KvartB
i nauz ve 6zruben. foruten c!e vanlize noveclmineraler 3amt
3kriftzranitt 3K21 cier vsere funnet beryll oz brunrt)6 zranat i
KvartB. Der er Nere
i nserneten.
(^ruben blev optatt omkring 1910 oz cirevet 3iBt i 1928 cia
man BtanB6t for6i man kom til en Btsrre maB3e av kalknatron
feltBpat i bunnen. Der nar cloz alciri vseret Btsrre cirift, i alt
er cier vel 80lZt nozen jernbanevo^nla33 mcci felt3pat cierfra.
— Lier er
I^o3bv i 3ponviken.
23.
Lruclclet lizzer i utmarken 500 m nor6norcle»3t for zarcien,
i ve3tßkraninzen av
I'rgn3port pa Bkoß3vei 250 m
bratt nedover, 8a bilvei. Det er en liten BkjNrinz mccl
norißontal utkje»rßel. I^enzcleretnin^en er omtrent norel—Bvci.
I^en^cle 15 m, bredde optil 8 m, Btsr3te dvbde (nordvezz) ca.
4m. pezmatitten danner en omtrent nord —Bvd-Btrvkende ganz
eller Ignzßtrakt lin3e Bom Bvneß a falle temmelig Bteilt mot e»3t.
Den Isper til delß parallelt 3ide3tenen3 Btre»k, til delß zjennem
3ettende. I nord 3malner den <3ien3vnliz 3terkt av. Lruddetß
bunn be3tar av Kvart3, Bom ner (like3om ved Veßtzard oz I^08bv)
108
danner centralmassen. Den nedre del av en kvartslinse nummer 2
sees overst i nordveggen. Utenom den store kvartsmasse følger
en sone med alkalifeltspat (til dels skriftgranitt), og større, noget
bøiete muskovittkrystaller — tverrmål optil 30 cm, tykkelse
ca. 10 cm. Utenom denne sone følger hovedsakelig skriftgranitt
av grovere og finere struktur, oftest med noget muskovitt.
Feltspaten er gulig og rødlig. På sine steder er den rusten.
Sidestenen er foldet, grå gneis med pegmatittårer og synes
identisk med den ved Vestgård. Der er også her amfibolittdrag,
og disse har holdt stand mot injektionen. — I øieblikket er
der ingen drift. Bruddet blev åpnet i 1929 og drevet i 1929—30
(av bergingeniør Fritz J. Maarthén). Der blev uttatt nogen
hundre tonn kvarts og feltspat. Senest drevet vinter og vår
1932 av gårdbruker A. Karlberg. Der blev uttatt et par jern
banevognlass av „!. sort" og ett av 2. sort". — Like vestenfor
går en lignende gang som det har været litt prøvedrift på.
Den synes ikke lovende. Alsrødbruddet kan neppe produsere
betydelige mengder av feltspat, særlig ikke av prima kvalitet,
men kanskje ennu noget kvarts. — Eier: Sverre Mellevold,
Alsrød.
24. VeBtzard.
Lruddet li^zer i utmarken 2—300 m veBt for Btuen Lje»rndalen 30m li^er pa nord3iden av landeveien 200 m norde>3t
for veidelet l^alden— 3ponviken —3vineBund. Kjsrevei frem til
Ljsrndalen fra bruddet, Bom nar vseret drevet ve3entliz Bom
en vid Bvnk (oprinneliz var den BGndre nalvdel dekket av et
tynt nvelv 80m imidlertid blev Bprenzt bort av nen3vn til drift3Bikkerneten). Den nar Bin BtsrBte lenzde i retningen BvdBvdve3t
med omtrent 30 m. I 3vdBvdveBt-enden er der arbeidet to korte
Bkra3vnker. Den ene er i Bin syre del ved en kort Btoll (et null)
forbunnet med Bporveien til tippen. Lunnen av
var
vannsvlt ved beBsket (1932). Ovbden ned til vannBpeilet er vel
lO m, zrubenB Btsr3te bredde er omtrent 20 m. ?ezmatittenB
lengde- oz tverretninz er Bom
oz denB zrenBer
er til de>B konforme med 3kifri^neten noB zren3eBtenen — f. ekB.
i FrubenB veBtve^ nvor pezmatitten nar Bteil, Bvakt utadbuet
zren3e.
del 3er pe^matitten
(^ren3ene er
109
på sine steder breccieaictiFe. og sidestenen, grå finkornet gneis,
er zjennemtrenzt lit-par-lit av pezmatittm2teri2let 32 den stykkevis
er en typisk «migmatitt". Herved blir grensen mellem pegmatitt
og Bi6eBten på sine steder mindre skarp. <^nei3enB strøk er
sydlig, dens fall steilt vestlig. I vest grenser pegmatitten mot
amfibolitt som det overhodet synes å være meget av i strøket 1 .
I grubens centrale del er der en større kvartsmasse, og utenom
denne ligger vanlig grovkornet kvarts-feltspatblanding med litt
glimmer (biotitt og mu3kovitt). Biotitten kan danne svære,
noget boiete plater, muBkovittkrvBt2llene er som regel relativt
små. Alkalifeltspaten er til dels hvit, til dels lys rscizul, og
danner stolper. Der finnes også grov skriftgranitt. I bunnen
av gruben er gjensatt et übetydelig parti 2V aplitt, som for øvrig
finnes uregelmessig i små mengder hist og her i gangen. På
avfallshaugen ligger adskillig kvarts (hvit). Produksjonen har
dog vesentlig gitt feltspat. For øvrig blev forevist: beryll,
brunre»ci granat i små i^o3itetr2eclere, k2rvelsB 11u33p2t, Kobberl(iB,
magnetkis og molybdenglans samt columbitt. De to sistnevnte
mineraler skal finnes i ganske små mengder. — Gruben blev
efter hvad det oplyses optatt i 1887. Senere blev den bortleiet
til et fransk firma og har også været drevet av svensker. Paul
Rådmann skal ha drevet gruben i 90-årene. Efter hans tid var
der stille til omkring 1925. I de siste ar drevet av eieren
Gunder Unneberg, Vestgård.
25. Fosby 1.
I utm2rken ca. 6—Boo m norcw3t for zsrclen. V^ei, til nscl
Kje»rb2r med bi! omtrent 600 m frem til 3storp. <3ruben lizzer
i et nsicleclr2B mccl zoclt 2vnell i veßt o^ 3y6. Qruberummet er
en 2v!an3 zrop (Bvnk). i juni 1932 7 m clvp, 7 m brecl oz 15 m
lan^. Vekene er omtrent lo66rette. rummetß lenzcleretninz om
trent nor6G3t—3vclve3t. 3i6eßtenen er Bnei3 oz zra Bneißzranitt
liznencle berbart, pezmatitten clanner 32 viclt man k^an 8e en
litt ure3elmeß3iß, 3teilt3t2encle linße nvi3 len^cleretninz er p2rallell
l Som vanlig viser denne litet eller intet av de små lit-par-lit-injiserte
pegmatittårer, men der er flere parallelle pegmatittganger som ikke har
vseret ZjenBtan6 for cirikt.
10
mecl grubens. Gruben synes anlagt på gangens mektigste parti.
I nordvestsiden sees sidestenen danne heng fallende slakt mot
nordvest. Gangens midte utgjøres av et større, linseformig
kvartsparti, hvis største mektighet i den nu blottet del er
omtrent 4 m. I kvartsen finnes nogen steder beryllkrystaller
— til dels i druserum sammen med finskjellet muskovitt. Langs
gangens grenser — utenfor kvartsmassen — sees all(2lifelt3p2t
av brungul farve med epiclotfylte slepper, ofte også litt diotitt
og muskovitt — hvilke mineraler dog kvantitativt spiller liten
rolle i pegmatitten. Rustfylte sprekker er der adskillig av, dog
muligens vesentlig i grubens øvre del. Feltspaten er ofte kvarts
blandet uten at der blev iaktatt nozen typisk Bkristzrani'tt. Der
optrer også finstripet hvit kalknatronfeltspat blandet med kvarts.
Av mineraler for øvrig såes litt svovelkis, samt små korn av
violett flusspat innesluttet i alkalifeltspat. Gruben blev åpnet
i 1930. Ved besøket sommeren 1932 var der prøvedrift ved to
mann. Gruben drives av Gunder Unneberg (Vestgård), Berg.
26.
2.
(Vetekollen).
Omtrent 700 m norcle>3t for veicielet 3vine3uncl— 3ponviken —
Lerz Bta3jon er cler vecl noveciveien et litet BruBt2l<. <^a. 400 m
norclveBt for clette punkt, nger toppen av Vetekollen (Bom nsrer
til nsiclecirazet
er cler i utmarken et z2NBke litet
feltBpatbruclcl. Det li^er ca. 300 m fra bilvei o^ er anlazt pa
en bare to meter mektiz, men wnz, planparallellt bezrenBet
zanz 3om A'ennemBetter 2mNbolitt. (I2nzen 3tryker rett norciover meci 60° fall i e»3tli^ retning. Den blev fulzt 50 m i
Btr»kretninzen oz kan Bikkert se>!zeB lenzer.
Bren3ene
3eeB Kalk-natronfeltBpat 03 Kalk'natronfeltBpat-BkrjftBranitt 3amt
muBkovitt av clarliz kvalitet. I zanBen3 miclte var cler en omtrent
meterbrecl Bone av zranvit Kvart3 mecl omtrent en naiv meter
Btore Btolper av zulliz 2lk2lifeltBp2t, Bi'ennemB2tt av Bma epiclottårer oz mecl muBkovittinneBlutnin^er. I K2lk-N2tronfeltBpat3onen
blev cler funnet litt molvbclenBlanB inne3luttet i muBkovitt.
l muBkovitt blev likelecle3 funnet litt urbanbekertB. ?or svriz
fante3 cler et par I«8e KryBtaller av bervll.
1
Bruddet ligger i Fosbys skog. Der nar bare været litt
prøvedrift 3—43 —4 måneder vinteren 1932—33 ved Harry Eriksen,
Isebakke, Berg, med 1 å 2 mann. Der blev utvunnet 3 jern
banevognlass 2. og 3. sort" feltspat. Driften er innstillet.
27. ?08bv 3.
100 m nord for Bjørndalen (altså ikke langt fra Vestgård
grube) er der et brudd, 2 m dypt, ca. 15 xls m vidt. I midten
er gjensatt en del kvarts — hvorav der overhodet synes å ha
været meget. Gangen faller 60° mot sydøst. Like sydvest for
bruddet kiler den ut, i nordøst er der overdekket. — Bruddet
har været drevet på kvarts av bergingeniør Fritz J. Maarthén
antagelig omkring 1906. — Der er flere småbrudd i nærheten.
28. I^un6eBtaci.
Lruciclet liZzer nser innmarken (i kanten av et jorde)
200 m BvdveBt for zkrclen3 nuB, med bilvei til novedveien. Det
er et åpent dagbrudd (BkjNrin^) 45x12m dvbde 6m, med
noriBontal utkj«3rBel mot norde»Bt. I midten er der en mindre,
vannfvlt Bvnk. Det opl^3eB (1933 av (-U3tav holmer, 3e nedenfor) at den er 2 m dvp. Lruddet3 lenzderetninz er norde»3t.
(-anzen, Bom er ca. l2m mektig, 3trvker nords3tover med
3teilt BvdsBtliz fall. Den A'ennem3etter Bide3tenen, foldet
med pezmatittarer, er tilnærmet planparallell oz fortBetter sienBvnliz BvdveBtover — ner er det imidlertid overdekket (Bkozbunn). I norde»Bt er der (laverelizzende) dvrket mark. — I^an^B
zan^renBene BeeB meterbrede Boner av relativt Nnkornet pezmatitt (med ikke litet alkalifeltBpat, litet Bkiftzranitt). I midten
en ca. 10 m mektiz Bone av nvit KvartB. I zren3eBonen mellem
KvartBen oz den omtalte, relativt Nnkornete pezmatitt er der
meterBtore KrvBt2ller av feltBpat — veBentliF nvit kalk-natronfelt3pat, no^et ruBten, med KiB-inneBlutninzer. Der BeeB o^Ba
en 0Z annen KrvBtall av rsdliz Ilkalifelt3p2t.
Blik meterBtor
Krv3t2ll vi3te en deBimeter mektiz zrenBeBone 2V en kalk-natronfelt3p2t, 80M altBa sienBvnljZ er vn^re. I KvartB3onenB
parti (med feltBpatBto!pene) Bee3 Btore muBkovittkrvBtaller av
darliz kvalitet (vrakzlimmer), til del 3inneBluttet i kalk-natron-
12
ielt3p2ten.
biotitt er cler Bvsert litet. Litt kloritt Bee3 inne3luttet i seltBp2ten. Vecl beB«3ket sante3 pa ber^nalclen et 3tsrre
Btvkke alvitt mccl inneBlutninzer av cleveitt pa et par centimeterB cliameter. Viclere blev cler foreviBt beryll 32mt tnoritt
Bom opzaveB 2 vNre funnet i bruclclet.
Det oplv3eB 2t brucl6et blev opt2tt omtrent 1918 av
folk. I'!! 2 bezvnne mcc! var cler fornol63vi3 mezet 3lk2lifelt3p2t.
Der blev uttatt 2N3la^3viB 50 — l(X) tonn felt3p2t 32mt en clel
KvartB. 3enere blev 6er wtt ut 3—400 tonn Kv2rtB vecl Konracl
I3eb2l(l(e. 3iclen november l9)l N2r c!er vseret cirift
p 2Kv2rt3 oz litt K2llc-N2tronfeltBp2t ve 6l^uBt2v holmer, IBebakke, Ler^, mccl 2—42—4 mann. I BiBtnevnte 6rift3perio6e var
cler (17. juni 1933) uttatt:
Kv2rt3: ca. 120 tonn „!. 3ort" a kr. 8,50, ca. 600 ton 2.
Bvrt" a kr. 6.00, B—9oo tonn 3. Bvrt" 2 kr. 3.27. I^IK-natronfeltBp2t: 100 tonn 2 kr. 5,00.
levert opl23tet pa Lerz jernbane3t23jon. I_ltenom brvtnin^en forclelte utziftene 3i^ 8lik:
Lerzleie kr. 1,00 pr. tonn 1. Bort KvartB o^ kr. 0,50 pr. tonn
2. oz 3. 3ort. Lillrakt til Ler^ 3taBjon kr. 1,00 pr. tonn. —
l. oz 2. Bort Kvart 3 blev Bol^t til De forenecie ?elt3p2tbrucl,
3. 3ort Kv2rt3 til l-l2f3luncl l^brikker. —
2V brucl6et: Lrsclrene Nu3torp, I_unc!eBt2cl, I^alclen.
29. lemmen
500 m 3vclveBt for norclre liemmen li^zer et felt3p2tbruclcl
i utm2rken. Der er bilvei til jernb2nelinjen (500 m) nvor cier
er anorclnet en ramp Bom bilene kan kjsre frem pa oz clerfra
3tvrte feltBpaten zjennem en renne necl pk jernb2nevoonen.
Lru6clet cl2nner en 3vnk omtrent 10x20 m vicl mccl V2nn
i bunnen. V2nn3peilet var 3—4 m uncler terrenzNaten. Lruclc!et3 clvbcle er 2nziveli^ 8 m, lenzcleretnin^en er norclnorcl»3t,
nvilket ve! omtrent betegner
Btre»k. I Bvcie>3tBiclen clanner
3icleBtenen, 3M2solclet 2rezneiB, nenzen. (^ren3eN2ten faller omtrent 45°. I pe^matitten Bee3 Bom vanliz en me^ti^ centr2lM2B3e av Kvart 3 nvori over meterBtore Btolper av
alkalifelt3pat. Vecl zruben la litt vrak^limmer. Det oplv3e3 viclere
at cler er funnet et p2r 3mk Krv3taller av beryll. ?2
3om er ca. 10 m mektiz er cler 2cl3killize ru3tlepper — elet
13
synes å være almindelig i disse trakter (?). Om gangen fort
setter i nordøst og sydvest kan ikke sies, grunnet løsmateriale,
men det synes ikke usannsynlig at den gjør det.
Det oplyses at bruddet blev optatt av sersjant Myhre om
kring 1928. Det blev nedlagt i 1932, efter sigende fordi man
da traff på gråfjell i bunnen. 4—54 —5 mann var sysselsatt i gruben
hvor der produsertes feltspat og kvarts, men bare av 2. og
3. sort". — Eier: fru Borghild Anker, Rød, Berg.
30. Grims r u d .
Ca. 100 m sydøst for gården (100 m nordvest for en plass)
er der et ganske litet skjerp i utmarken. Det ligger 100 m fra
vei og det går an å bile helt frem på tørt føre. Det er et litet
dagbrudd i østskråningen av et litet høidedrag. Vidden er 6 m
(det er rundt), høieste vegg 2,5 m høi. Sidestenen er amfibolitt,
gangen fører bruddstykker av denne. Et sted er ganggrensen
blottet og viser sig å stryke østover med steilt sydlig fall. Det
synes 2 dreie sig om en uregelmessig, klumpformet masse av
formentlig ikke betydelige dimensjoner. Omgivelsene er dekket
av jord, særlig i øst, så forekomstens størrelse kan for så vidt
ikke sikkert bedømmes. Der er hvit kvarts i midten, og på
sidene sees kalknatronfeltspat. Der såes stolper av alkalifeltspat,
dog er bruddets bunn dekket av vann og avfall. Forekomsten
synes ikke lovende. — Det oplyses at bruddet blev åpnet i 1931
av (den daværende eier?) H. M. Normann, Lier, som drev en
kort tid med 4—5 mann. Der blev solgt et par jernbanevognlass
feltspat, hvorav en del skal være betalt med kr. 28,00 pr. tonn.
Eier er Edvard Grønnem, Hemnes forbruksforening, Høland.
31. Lollerscl.
(-arcien Lollersd er pa rektangelkartet avBatt Bom plaBB
800 m e»Bt for OrimBrucl. 250 m Bv6ve3t for garden, i utmark
ved bilbar vei, lizzer et brucld. 3ideBtenen er zra gneiB. Lruddet
er en vid Bkj3erinz i nviB bunn der er en B^nk, anziveliz ) m
dvp. 3vnken er full av vann. VannBpeilet maler 20 xl5
m
0^ ne»ieste vezz raker 5 m over vannet. I^en^deretninzen er
nord til SBt, dette er 0^32 zanzen3 Btre»kretninz. Denne er ca.
15 m mektiz oz A'ermem3ettende. Den fort36tter nozen meter
Norges Geol. Unders. Nr. 141.
8
14
nordover. I Byd er del overdekket. I midten av
BeeB
en Btor kvartBM2B3e, men der er en M2B3e ruBtBlepper Bom
formodentlig gir megen Bortering. Der 3aeB ikke noget videre
av alkalifeltBpat, dog oplvBeB at der Bkal veere en del Btolper
Bkjult av vannet. — I^ar gruben blev optatt viteB ikke. Det
oplvBeB at der omkring 1925 blev produ3ert nogen jernbane
vognlaBB felt3pat. ogBa i 1930 var der litt dritt ved to mann
(Karl
og
3venBen). Der blev da bare pro
duBert KvartB. — Lier: Ldv.
Lollereid.
Idd.
l.
I^illedal m. N.
Gården er på rektangelkartet betegnet Dal 1. Bruddet
(nevnt ay Brøgger I. c. p. 7) ligger i utmark rett øst for går
den og ca. 30 m øst for jernbanelinjen (like syd for en tunnel).
Det danner en skjæring ca. 8 m dyp, 12 m lang og 4 m høi.
Sidestenen er gneis. Gangens strøk kan ikke sikkert bestemmes
da den er blottet bare et kort stykke i den steile, vestheldende
bergvegg (dens fortsettelse utenfor bruddet er skjult, til dels av
morene) men synes a være nordvestlig med ca. 50° fall mot
nordøst. Gangens mektighet kan vel ved bruddet være en
3—4 m. Der er ganske store stolper av kvarts og feltspat.
Kvartsen er til dels hvit og pen, feltspaten er gul. Der synes
2 være en del rust. Nær grensen er der en del biotittkrystaller.
Bruddet blev optatt antagelig omkring 1900 av bergingeniør
Fritz J. Maarthén som da tok ut ca. 200 tonn feltspat. Senere
har det været drevet av Harald Thiis og også av De forenede
Feldspatbrud som tok ut adskillige hundre tonn. Derefter blev
det atter drevet en kort tid av bergingeniør Maarthén. Sist var
der litt drift i 1932 da der blev uttalt et par jernbanevognlass
(av en feltspatarbeider for egen regning). — Eier: Johan Lille
dal, Idd.
?a naboeiendommen Ftc^eckai (Dal Bt.) 3kal der na v^ret
litt prsvedritt i 1931. — Det kan nevne3 at der 0332 pa /Vt)scib^
veBtre (mere treffende: nordre) Bkal vsere en forekomBt nvor
der i Bin tid blev 82tt no^en prsve3kudd.
15
I utmark (Idd kommunes skog) 300 m øst for Herrebø
kasa er der nogen små, uregelmessige ganger. Hovedmassen
av pegmatitten er skriftgranitt med mindre feltspatstolper og
kvartsmasser i midten. Til dels er der også noget mere kvarts.
Foruten hovedmineralene kvarts, feltspat, litt biotitt og muskovitt
er funnet svovlkis, kobberkis og molybdénglans. Gangene går
i granitt som her til dels viser mørkere (dioritiske) facies, som
ligner bergarten i Setreåsen og ved Spytevoll (p. 79).
Der har bare været litt prøvedrift et av de siste ar, her
under i alt uttatt ca. 50 tonn feltspat av ikke prima kvalitet.
Til et av bruddene (drevet av Lars Johansen) fører bilbar vei.
3.
Nær Aspedammen stasjon er der en del forekomster (se
også Bø, Setret), men alle synes å være små. Ett brudd ligger
3—400 m nord for stasjonen (grunneier angis å være Ingvald
Torgalsbøen) i en høide i utmark (like øst for eiendommen
Bjerkelund"). Det er et overfladisk litet brudd ien pegmatitt
gang hvis retning synes å være nordvest. Sidestenen er gneis
med nordlig strøk. Gangens bredde kan vel være 4—54 —5 m —
den lar sig ikke måle slik som blotningen ligger an. Der synes
a være meget skriftgranitt, til dels i stolper, samt tint. En
mindre centralmasse av kvarts sees og likeledes nogen mindre
stolper av gul feltspat. Der synes å være adskillig rust. —
Ca. 3/4 km nordøst for dette ligger et annet, likeledes ganske
litet, overfladisk brudd eller skjærp på en skriftgranittrik gang".
Ved bruddet er denne noget slikt som 3 m mektig, men den
synes a opløse sig i småganger og årer like utenfor bruddet.
Hovedretningen, om man kan tale om en slik — synes være
nordøstlig. Der er et par små blotninger av pegmatitt 50 m
nordøst for bruddet på den annen side av en liten myr. Hvis
disse henger sammen med dem ved bruddet blir strøket rett
nordøst. Det er dog sannsynligst at man har en serie av mindre,
uregelmessige ganger og nyrer. seltßp2tßtolpene er små. Side
stenen er grå, finkornet intermediær gneis, dessuten amfibolitt
16
og Idefjordsgranitt (?). Grunnen tilhører Idd kommune. — Der
var litt drift på de to ovennevnte brudd for et par år siden,
da der blev utvunnet nogen få jernbanevognlass feltspat (og
litt glimmer?).
4. 3etret.
3—40 3 —400 m syd for gården på nordsiden av et litet tjern er
der med ca. 200 m flatt lende frem til bilvei en omtrent 6 m
mektig pegmatittgang med nordøstlig strøk og steilt fall. Side
stenen består av vekslende gneisaktige og granittlignende soner.
Ved bruddet, som for øvrig er ganske litet, sees en større
kvartsmasse i midten, omgitt av en smalere sone av feltspat.
Gangen kan følges langt i nordøstlig retning, hvor den fortsetter
som en vanlig pegmatittgang med litt feltspatstolper men uten
den centrale lcvartBM2BBe (i dagen). Der er noget glimmer.
I den del av gangen hvor bruddet finnes er der adskillig rust.
Der nar nittil bare vseret prsveclrift (pa Kvart 3oz feltBpat).
3vneB ikke Btor. — Lier:
3etret, Icicl.
17
English Summary.
Feldspar Deposits in Southern Norway
east of the River Glomma.
In tniB publication, which is a sequel to Feltspat II and 111
by Olaf Andersen and Tom. F. W. Barth, brief and exoteric
descriptions and some information on production and history
are given of about 180 individual feldspar, quartz, and mica
deposits, all of them situated east of the river Glomma in
south-eastern Norway — see figs. 1, 2 and 3.
P2rticular3 of purel^ geological or mineraloljes! interest
are fe>v; most of tnem are given as footnotes or in the pre
face, but the mineral of eacn 6epo3it, except quart^, fel^par
and mica, are listed. The deposits are cross cutting pezmatite
<^ilceB, witn a nortnea3tern Btrike and a Bteep 6ip. The clikeB
exnibit a marked zoning; moreover, they are remarkably free
from rare mineral, the occurrence of vvnicn BeemB to be
restricted almost entirely to the dikes near the Idefjord (Bohus)
granite.
Litteratur.
1926.
Olaf Andersen: Feltspat 11. N. G. U. nr. 128 B. 1931.
Tom F. W. Barth: Feltspat 111. N. G. U. nr. 128 B. 1931.
J. P. Friis: Udvinding av feldspat og glimmer i Smaalenene. N. G. U. nr. 14.
1894.
W. C. Brøgger: Die Minerallen der Siidnorwegischen Granitpegmatitgånge
I. Vidensk.-Selskabets Skrifter. Math.-Naturv. klasse 1906, nr. 6.
J. H. L. Vogt: The Physical Chemistry of the Magmatic Differentiation of
Igneous Rocks. 111. 3econcj Half. Skrifter Vid.-Akad. Oslo 1930. I
nr. 3.
18
Register.
er undtagen kvarts
Henvisninger til1 stedsnavner og til mineralnavner
bare
for så
så vidt
vidt
ba
og feltspat. Glimmer
( mmer er tatt med i registret bare
for
den danner et hovedprodukt.
Alsrød 107
Finnestad, østre 32
Kampenes 18
Alvitt 112
Fjell (Berg) 99 — 101
Katralen, se Massingen 2
Fjell, søndre (Degernes)
Kis 19, 40, 111
Apatitt 17. 52, 69
115
72
Kjenner 36
Flusspat 109, 110
Kjølen, se KjølødegårLerzennuB 28
Fosby 109—111
den
Lery!l3s, 107, 109, NO.
Fuglesangen 38
Kjølødegården 97
112
Kleven 23
Ljerke 72
~
, ,
Kloritt 69, 92, 96, 104,
Galborgen, se Veclal
U 2'
Bjørndalen, se Greåker
Gammelsrud 50, 52
jr,
og
2
Gardseg, se Skofterud
RW, (Eidsb
22
Bjørnehuller, se Stry
ker 2
r!? m
18^ 9A ?s
Knoll (Degernes), se
Bjørnåsen, se Spytevoll
Gll me I\23,24,25,
strand
2 og 3
al' H' A la' i '
Kobberkis 109
Blanktjernåsen, se Kor"' f> "' 4?< 51,
Kolstad, se Krosby(Eidsc>O, /i, ,^, />), /^,
berg)
setgangen
Blyglans 52, 53
102
761047'
95'
96
98
K°PPer"d
> „ MaSsin "
Blåknollen 95—97
Lo!ler»6 113
G T07'109 50' "'"'
Koggen 98
Lun63naltet (UlvenolteN
„ lv ' -V, „<,
Krokedal 15
94
Gre^er 75-78 „,. . KroBdv (Eidsberg) 24
Ls l!5
Greakerho tet, se Holtet
(Rakkest|d) 37
Børtåsen 91
Grimsrud (Berg) 113
Kulevannsgruben,
se
Gnmsrud vestre (DeLundeby
cieveitt 90. 91, l I2
r ¦ gernef) 71. m
Kviserud 20
dolumbitt 109
Gnmsrud østre (DegerKvis]
se Åfbu
nes) 71
'
Grinestad 29
u
54 55
Dal 1, se Lilledal
Gunnelsby se Kjenner Lannemholén 55, 56
Dal st., se Lilledal
Gurrud (Stensby) 16
Laslet 14
Danstorp 36
Gåseflo, se Sandåker l
Levernes 31
Lilledal (Idd) 114
Eikås, se Olberg
Elgutu 48
Haga 22
Lilledal (Berg), se KorLlneB 74
Halum 46
setgangen
Hamn
85—89
Lilleheier
53
I^piclot 52, l l0
Harbo 102
Linde, se Greåker
Erte, øvre (nordre) 46,
47
Haslem 27
Lindemørken 104
Heller 54
Lund, vestre (Rakkestad)
Erte nedre (søndre), se
Herrebøkasa, se Bø
41, 42
Strand samt Erte,
øvre 2
Herrebrøden 102 104
Lund, østre (Rakkestad),
Holone 29
se Strand
Holtet (Greåkerholtet) 7s Lund, nordre (Degernes)
Festningshøgda se Sand
åker 2
Høvik 94
57
Lund, søndre (Degernes)
Festningsåsen, se Skofte
rud
Isesjøgruben, se Hamn 1
58
Fetagruben, se Rolfs
Iversby 84
Lunde 53
eide 1
Lundeby
(KulevannsFinnestad, søndre 32
Julsrud 66, 67
gruben) 20
1
1
/
19
Lundestad 111
Lundsbakken 41
Lysebråten 58
Løkka 11
Magnetkis 109
Massingen 17
Mebjørød, se Mebø
Mebø 97
Melleby (Eidsberg), se
Krosby
Melleby (Rakkestad) 37
Mjølnerødmoen 101
Mo, se Myren, vestre
Molybdenglans 61, 109,
115
Non3Bltt 84
Nyren, veBtre !05
Nyren, e>Btre, 8e Nyren,
V3Btre
Nsrviken 106
Nerbyhullet, se Nerby
skaug
Nerbyskaug (Nerbyhul
let) 39, 40, 41
Nerbyødegård, se Øde
gård
Nordby 34
Nordby (Idd), se Lilledal
Nygård, se Myren, vestre
Odalen, se Skrukka
Olberg 14
Opgården, se Vatvedt
Orthitt 52
oru6 59. 62
Pengerud 24
Pålsrud 49
Raet 102
Remmen 112
Rolfseide 43, 44, 45
Rud, se Kjenner
Rudskogen, se Kjenner
Rønneldskogen, se Børt
åsen
Rånes, se Hamn
Sagbakken (Rakkestad)
42, 43
Sagbakken (Skjeberg) 84
Sandåker 25, 26, 27
Sandbekk, se Stryker 2
Setre 89—91
3etret 116
Skammelsrud, se Juls
rud 2
3kan, 8e Betrs 2
BkauBen, 8e
Nyren,
veBtre
Bki, nordre 34
Ski, søndre 35
Skjolden, se Gurrud
B!(otterucl 19
3!crukl<a 25
Skårer, se Krosby (Eids
berg)
Sletner, se Skofterud
Smådal, se Løkka
Snopestad, se Strand
Snørop 107
Bpytevo!l 78-81
Btenra 56
Stensby, se Gurrud
Storedal, se Lilledal
(Idd)
Btranci 47
3tryl<er 68-71
Btryker, midtre 7l
3vnvlliiB 20, 34. ZB, 44,
61, 85, 99, l!0, 115
8«Ii 94
Inoritt 112
Ijerbu, nordre 33
?itterudB3rne!et 62
lurmalin 35, 38, 50, 52,
53, 55
Tutturen 23
Tvete, nordre 92
Ulvenuitet, 8e LuneBnaltet
UranbekertB 52, l!0
52
VatnemeUem 73
Vatvecit 63—66
Vatvedtødegården 62
Vedal (og Galborgen) 33
Vestgård (Skjeberg) 83
Vestgård (Berg) 108
Vetekollen, se Fosby 2
Vismut 54, 55
VlBmutzlanB 53, 54, 55
Øby 81, 82
Ødegård (Nerbyødegård)
39
Øgardsgruva, se Rolfseide 3
Østby, se Sandåker 3
92
21
104
Rettelse.
Les overalt Mårthén (istedenfor feilaktig MaarTHÉn) f. eks. side
10, 14, 16, 22, 23, 25, 26. 27, 28, 48, 72, 75. 76, 77, 78. 88, 91, 114.