קישור

Transcription

קישור
‫משרד הפנים‬
‫‪Ministry Of Interior‬‬
‫‪Local Government Administration‬‬
‫‪Budget Department‬‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח‬
‫ברשויות המקומיות‬
‫מדינת ישראל‬
‫‪State Of Israel‬‬
‫כ"ה בשבט התשע"ו‬
‫‪ 4‬בפברואר ‪6102‬‬
‫שמ‪6102-7448 .‬‬
‫לכבוד‬
‫גזברי הרשויות המקומיות‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬טבלת הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת ‪0058‬‬
‫מצורף בזאת למכתבי העתק מתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה( )תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ו ‪ ,6102‬אשר פורסמו ביום ‪ 60.0.6102‬ברשומות‪.‬‬
‫במסגרת התקנות עודכנו הסכומים המפורטים בטבלת מבחן ההכנסה בארנונה הקבועה‬
‫בתוספת הראשונה לתקנות לשנת ‪ ,6102‬וכן הותאם נוסח טפסים ‪ 0‬ו‪ 6-‬הקבועים בתוספת‬
‫השנייה לתקנות לשנת ‪.6102‬‬
‫אבקש להדגיש ‪,‬כי מועד תחילתן של התקנות הינו מיום ‪.0.0.6102‬‬
‫לעדכונכם‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫לילי פיינטוך‬
‫מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ''ק‬
‫_____________________________________________‬
‫ת‪.‬ד ‪ 8516‬ירושלים‪ 15085 ,‬טלפון‪ 00-8305070 :‬פקס‪033-0006600 :‬‬
‫‪P.O.B 6158 JERUSALEM, 91061 Tel: 02-6701430 Fax: 077-4448802‬‬
‫אתר המשרד‪www.moin.gov.il :‬‬
- 2 -
_____________________________________________
033-0006600 :‫ פקס‬00-8305070 :‫ טלפון‬15085 ,‫ ירושלים‬8516 ‫ד‬.‫ת‬
P.O.B 6158 JERUSALEM, 91061 Tel: 02-6701430 Fax: 077-4448802
www.moin.gov.il :‫אתר המשרד‬

Similar documents