Villkorsändring bolån

Comments

Transcription

Villkorsändring bolån
Begäran om ränteombindning
och ändring av lånevillkor
Lånenummer
UPPGIFTER OM LÅNTAGARE
Låntagare 1
FörnamnEfternamn
Personnummer
Telefonnummer dagtid
Låntagare 2
FörnamnEfternamn
Personnummer
Telefonnummer dagtid
Låntagare 3
FörnamnEfternamn
Personnummer
Telefonnummer dagtid
Låntagare 4
FörnamnEfternamn
Personnummer
ICA Reklam, ICA Sverige AB, REKHLG1250 2016.01 utg 1
BEGÄRAN
Telefonnummer dagtid
Undertecknad låntagare vill härmed ändra räntevillkoret för ovan angivna lån till:
Fast ränta, 3 månader
Fast ränta, 1 år
Fast ränta, ca 2 år
Fast ränta, ca 3 år
Fast ränta, ca 4 år
Fast ränta, ca 5 år
Fast ränta, ca 7 år
Fast ränta, ca 10 år
UNDERSKRIFT
Undertecknad låntagare bekräftar att jag/vi tagit del av och accepterar följande:
- Lånet får den räntesats som SBAB Bank AB (publ) eller Sveriges Säkerställda
Obligationer AB (publ) tillämpar den dag denna blankett i original kommer bolaget
tillhanda.
- Lånet erhåller det datum för respektive villkorsperiod som långivaren tillämpar den dag
denna blankett kommer bolaget tillhanda. Uppgift om ny räntesats och villkorsändringsdag bekräftas av långivaren i ny villkorsbilaga.
- Låntagaren informeras härmed särskilt om att det vid en eventuell återbetalning av hela
eller del av lånebeloppet före villkorsperiodens utgång kan uppkomma en eventuell
ränteskillnadsersättning.
- När bindningstiden gått ut får lånet 3-månaders ränta om inte låntagaren särskilt begär
annan bindningstid.
- Panten ska utgöra säkerhet för krediten även efter komplettering/ändring av
lånevillkoren.
- I övrigt gäller i skuldebrevet intagna bestämmelser.
Ort och datum
Underskrift (låntagare 1)
Underskrift (låntagare 2)
Underskrift (låntagare 3)
Underskrift (låntagare 4)
Skicka till: ICA Banken AB Bolån, Svarspost, Kundnummer 20247136, 508 20 Borås
ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, Säte Stockholm, Org nr 516401-0190, Tel 033-47 47 90, icabanken.se

Similar documents