11. Simpozij o ranah - Univerzitetni klinični Center Ljubljana

Comments

Transcription

11. Simpozij o ranah - Univerzitetni klinični Center Ljubljana
SIMPOZIJ O RANAH
=0('1$52'128'(/(ĺ%2,18Î1,0,'(/$91,&$0,
ĞůŽƐƚŶĂŽƐŬƌďĂŬƌŽŶŝēŶĞƌĂŶĞʹƌĂnjůŝēŶĞĞƟŽůŽŐŝũĞ
ϭϭƚŚtŽƵŶĚĂƌĞ^LJŵƉŽƐŝƵŵǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶΘǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
ŽŵƉůĞƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĐƌŽŶŝĐĂůǁŽƵŶĚƐ
21. – 22. 04. 2016
Kongresni center
hotela Slovenija,
Portorož, Slovenija
PLENARNA SEJA
20. 04. 2016 ob 17.00 uri
University Medical Centre Ljubljana
Kirurška klinika
.OLQLþQLRGGHOHN]DNLUXUãNHRNXåEH
=DORãNDFHVWD/MXEOMDQD
Spoštovani,
vabim vas na 11. Simpozij o ranah z mednarodno
udeležbo, učnimi delavnicami in plenarno sejo.
Program bo vseboval zanimive strokovne prispevke
domačih in tujih avtorjev. Poleg najnovejših
postopkov zdravljenja poškodovanih in obolelih tkiv
se bomo dotaknili problemov, ki jih prinašajo
demografske spremembe in novi trendi
v komunikaciji, izobraževanju in zdravstveni vzgoji.
Na učnih delavnicah se bodo udeleženci seznanili
z različnimi novimi pristopi zdravljenja akutnih in
kroničnih ran. Simpozij je namenjen vsem, ki se
ukvarjajo s tovrstno problematiko, tako zdravnikom na
terciarnem, sekundarnem in primarnem nivoju,
kot zdravstveni negi. Pridobljeno znanje bo uporabno
pri vsakodnevnem delu.
Plenarna seja bo namenjena problemu dostopnosti
do moderne oskrbe ran, profesionalnega pristopa
k rani in finančne opredelitve.
Organizirano bo prijetno druženje,
kjer bomo lahko sklepali nova poznanstva in imeli
možnost izmenjave mnenj.
Veselim se srečanja z vami in vas lepo
pozdravljam.
Predsednica Simpozija
red. prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.
VABILO ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV:
Aktivno lahko sodelujete s prostimi temami. Izvleček naj bo po možnosti strukturiran kot članek in
naj ne bo daljši od pol strani A4, napisan v slovenskem jeziku. Prispevek naj obsega od 2 do 6 strani
A4 (pisava Times New Roman 12, presledek med vrsticami 1,5, besedilo obojestransko poravnano).
Izvleček pošljite na elektronski naslov [email protected] do 15. 02. 2016, celotni prispevek
najkasneje do 18. 03. 2016.
Organizator si pridružuje pravico do odločitve ali bo sprejeti prispevek v knjigi objavljen v celoti ali v
obliki izvlečka.
Pasivno udeležbo je možno prijaviti najkasneje do 15. 04. 2016 organizatorju oziroma do zasedbe
prostih mest. Pisno prijavo z ustreznimi podatki lahko pošljete na fax: 01 522 23 98 ali po elektronski pošti na naslov [email protected]
KOTIZACIJA:
Kotizacija z DDV znaša za zdravnike 350 EUR, za zdravnike pripravnike in medicinske sestre
250 EUR. Vključuje udeležbo na predavanjih, učnih delavnicah in plenarni seji, zbornik predavanj,
izobraževalno gradivo, potrdilo o udeležbi, pogostitev med odmori ter slavnostno večerjo.
Kotizacijo lahko nakažete na račun Univerzitetni Klinični center Ljubljana,
št. TRR 01100-6030277894 sklic na številko 00-2993029-1254799 s pripisom
11. Simpozij o ranah z mednarodno udeležbo.
Na nakazilu naj bodo jasno in posamično razvidni plačniki ter priimek in ime udeleženca.
Simpozij je v postopku dodelitve kreditnih točk za zdravnike in zdravstveno nego.
Dokončni program simpozija bo objavljen naknadno.
TEME SIMPOZIJA:
xakutna rana,
Ɣ okužbe kirurških ran,
Ɣ demenca in rana
Ɣ pacient in internet,
Ɣ diabetična noga,
Ɣ paliativa in rana,
Ɣ fototerapija,
Ɣ preventiva,
Ɣ kronična rana:
popoškodbena in patološka,
Ɣ rana in demografske spremembe,
Ɣ kvaliteta življenja,
Ɣ materiali za oskrbo ran,
Ɣ rekonstrukcijska in regenerativna
kirurgija
Ɣ multidisciplinarni pristop,
Ɣ tkivni inženiring in okvara tkiv,
Ɣ novi trendi v komunikaciji
pri oskrbi ran,
Ɣ zdravstvena ekonomika,
Ɣ odprti zlomi in defekti mehkih tkiv
in kosti,
Ɣ zdravstvena nega
in kulturne kompetence,
Ɣ rehabilitacija,
Ɣ zdravstvena nega,
Ɣzdravstvena vzgoja.
KRAJ SIMPOZIJA:
Kongresni center hotela Slovenija
Portorož
Slovenija
KRAJ PLENARNE SEJE:
Kongresni center hotela Slovenija
Dvorana Amerigo Vespucci
20. 04. 2016 ob 17.00 uri
NAMESTITEV:
Grand hotel Portorož, Riviera, Neptun in Apollo
Rezervacija je možna do 08. 04. 2016.
Udeleženci lahko namestitev rezervirajo po pošti, fax-u ali na elektronski poštni naslov:
Life Class Hotels & Restors
Tel.: ++ 386 5 692 90 01
Fax.: ++ 386 5 692 90 55
E-mail: [email protected]
Obala 330
6230 Portorož
SLOVENIJA
URADNI JEZIK:
Slovenščina in angleščina
INFORMACIJE:
Janja Nikolič
Tel.: ++ 386 1 522 24 20
E-mail: [email protected]
Nataša Klemenčič
Tel.: ++ 386 1 522 23 19
Fax.: ++ 386 1 522 23 98
E-mail: [email protected]
ORGANIZATOR:
Klinični oddelek za kirurške okužbe
Kirurška klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 002
1000 Ljubljana
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Smrke Dragica Maja, Nikolič Janja,
Klemenčič Nataša, Tavčar Matjaž
STROKOVNI ODBOR:
Ahčan Golobič Uroš, Alikadič Nadja,
Arnež Zoran, Fakin Samo, Frangež Igor,
Gjorshevski Ljupcho, Gradišek Anton,
Jovišič Irena, Kastelec Tomaž,
Mlinar Rupnik Branka, Mrak Zdenka,
Nikolič Janja, Pfeifer Marija,
Semenič Danijela, Sluga Boštjan,
Smrke Dragica Maja,
Veselko Matjaž, Zrimšek Jerica